Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) list, ulotka; druk reklamowy wysyłany do wielu adresatów jednocześnie;

(Adjective) kolisty; kołowy; okólnikowy, okólny; cykliczny; okrężny; kręcący się w kółko, prowadzący donikąd, powracający do punktu wyjścia, jak w błędnym kole;
circular letter of credit - finanse akredytywa okrężna;
circular argument - błędne koło, koliste rozumowanie, kołowacizna;
circular breathing - oddech permanentny;
circular file - kosz na śmieci;
circular saw - piła tarczowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (letter etc.) okólnik, obiegówka
(commercial) ulotka reklamowa.adj kołowy, kolisty, okrężny
~ movement
(round in shape) okrągły, w kształcie koła
~ saw piła tarczowa
~ road (round a town) obwodnica
~ letter list obiegowy, kurenda

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kołowy, kolisty, dookólny, okrężny
okólnik (pismo)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

druk reklamowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n okólnik, druk reklamowyadj. okrężny, okólny circular cheque czek okrężny circular letter pismo okólne circular letter of credit akredytywa okrężna

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

obiegowy, okólny

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

cyrkularny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kolisty adj., okrągły adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

kolisty, okrągły

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj kołowy, kolisty
~ error probable (skr. CEP) prawdopodobne uchylenie kołowe

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOŁOWY

KOLISTY

KÓŁKOWY

KOŁOWATY

OKRĄGŁY

OKRĘŻNY

OKÓLNY

OBWODOWY

OKÓLNIK

MIMOŚRÓD

Wordnet angielsko-polski

(describing a circle
moving in a circle
"the circular motion of the wheel")
wirowy, obrotowy
synonim: rotary
synonim: orbitual

Słownik internautów

kolisty
okólny, obiegowy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. okrągły

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cykliczny

pierścieniowy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

obiegowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adm. okólnik

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This would restrict circular migration which we increasingly want to see developing.
Przewidywany wariant ograniczy migrację wahadłową, choć zależy nam na jej rozwoju.

statmt.org

The 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
Błękitna karta i migracja wahadłowa to pierwszy krok we właściwym kierunku.

statmt.org

This huge mass of all these stars keeps stars in circular orbits in the galaxy.
Dzięki tej masie, gwiazdy poruszają się w galaktyce po stałych orbitach.

TED

It does not work in practice and circular migration often turns into permanent migration.
Nie działa on w praktyce, a migracja cyrkulacyjna często przemienia się w migrację trwałą.

statmt.org

After all, experience has shown that 'circular migrants' remain in Europe.
Jak pokazało doświadczenie, "migranci wahadłowi” pozostają w Europie.

statmt.org

Giles Deacon gave his models an inflated, circular beehive with a soft, marshmallow texture; at Yves Saint Laurent, scraped-back hair was augmented with an enormous, chelsea bun sized twist on the back of the head.

www.guardian.co.uk

He was strapped to a black chair with a metal tray placed beneath it to collect his blood, had a hood placed over his head, and a white circular target pinned to his chest to mark his heart - the precise location of which had been identified earlier by a prison doctor.

www.guardian.co.uk

6km) circular walk.

www.guardian.co.uk

It was a ferry ride of less than 15 minutes to circular Quay, a 15 minutes I never wanted to end.

www.guardian.co.uk

I think it might work better on a circular canvas.
Myślę, że na okrągłym płótnie wyglądałoby lepiej.

Or a little pyramid of glass for the circular quay?
Albo małej szklanej piramidy na nabrzeżu?

So the circular scheme is by far the most efficient.
Więc układ kołowy jest najbardziej efektywny.

We do know, for example, that one of his inventions was a circular car.
Wiemy na przykład, że jednym z jego wynalazków był okrągły samochód.

Clearly it's circular, but I couldn't figure out what the notch was.
Jasne jest, że ma okrągły kształt, ale nie wiedziałem, czym jest to nacięcie.

He had this weird circular symbol on the back of his hand.
Miał taki dziwny okrągły symbol na dłoni.

For our group, the commitment to circular migration is also important in Article 11(a).
Dla naszej grupy ważne jest również zawarte w art. 11 lit. a) zobowiązanie do migracji cyrkulacyjnej.

But the wound is circular, like it's from a bullet.
Ale rana jest okrągła, wygląda jakby była po kuli.

After all, experience has shown that 'circular migrants' remain in Europe.
Jak pokazało doświadczenie, "migranci wahadłowi” pozostają w Europie.

This would restrict circular migration which we increasingly want to see developing.
Przewidywany wariant ograniczy migrację wahadłową, choć zależy nam na jej rozwoju.

It's that big, circular object with symbols carved on it.
To ten wielki krąg z wyrytymi symbolami.

To this end, we welcome the Commission's proposal to strengthen circular migration.
Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Komisji w sprawie umocnienia migracji wahadłowej.

For example, I can make a large circular railhere.
Na przykład, mogę zrobić duży, okrągły tor.

Circular motions will keep the rag marks off that beast.
Ruchy okrężne usuną ślady polerki z tej bestii.

What most fail to grasp is that the river is circular.
Większość nie dostrzega tego, iż rzeka jest kolista.

A frisbee is a circular plastic disc that people throw at each other.
Frisbee to okrągły plastikowy dysk, który ludzie rzucają do siebie.

And they do go direct, Harper. But by a circular route.
I pójdą bezpośrednio, Harper. tylko dłuższą trasą. panie Fosdyke,

The exploration found huge stone blocks in pyramid shapes, others more circular.
Eksploracja ujawniła ogromne bloki kamienne w kształcie piramid i inne bardziej okrągłe.

It is also vital for the Commission to provide more information on the legal framework that will cover the term 'circular migration'.
Niezwykle istotne jest też dostarczanie przez Komisję większej ilości informacji na temat ram prawnych obejmujących pojęcie "migracji wahadłowej”.

Let us not lose sight of the proven principle of a circular economy.
Nie zapominajmy o ugruntowanej zasadzie gospodarki obiegu zamkniętego.

It's another area ring here and one circular.
A tu jest drugi pierścień i kolejny wewnętrzny.

Here, bodies do fall. But their movements are not circular but linear.
Tutaj ciała spadają, ale ich ruchy nie są okrężne, lecz linearne.

I moved your circular saw to the porch.
Zaniosłem twoją piłę na ganek.

The 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
Błękitna karta i migracja wahadłowa to pierwszy krok we właściwym kierunku.

Cut in a circular motion, removing a thin quarter-inch strip.
Tnij kolistym ruchem, usuwając ćwierć cala.

It does not work in practice and circular migration often turns into permanent migration.
Nie działa on w praktyce, a migracja cyrkulacyjna często przemienia się w migrację trwałą.

Their circular webs started changing into something more elongated.
Ich okrągłe sieci... zaczęły zmieniać się w podłużne.

Similarly, you can see my reservations about making the derogation of the right to circular migration an option.
Podobnie moje zastrzeżenia budzi wariant odstępstwa od prawa do wahadłowej migracji.

This is the reality of so-called circular migration.
Taka jest prawda o tak zwanej migracji wahadłowej.

Remember, we're aiming for the red circular button!
Pamiętajcie, że celujemy w okrągły, czerwony guzik.

We have all received the circular from Mr Sterckx and his friends.
Wszyscy otrzymaliśmy okólnik od pana posła Sterckxa i jego przyjaciół.

What if they were a circular pattern?
Co jeśli to był wzór koła?

There is a circular object near the equator.
Tak. W pobliżu równika widać kolisty obiekt.

Circular migration - in other words, these guest workers' return home - has not worked in these countries so far.
Migracja wahadłowa - innymi słowy, powrót do domu pracowników, których gościmy - jak dotąd nie udała się w tych krajach.

He wrote, The island consists of circular belts of sea and land,
Opisywał ją jako: wyspa składa się z okrągłych pasów morza i lądu,

Please, your... circular Lordship, what direction is this third dimension?
Proszę, wasza... lordowska kołowatość, W jakim kierunku jest ten trzeci wymiar?

Deducting drop size and velocity from circular blood stains.
Ustalanie wielkości i szybkości kropli z okrągłych plam krwi.

This kind of circular migration can also prevent a permanent brain drain from countries of origin.
Ta forma migracji wahadłowej może też zapobiegać trwałemu drenażowi mózgów z krajów pochodzenia.

This programme also supports cooperation between Spain and Colombia for developing circular migration.
W ramach tego programu wspiera się także współpracę między Hiszpanią a Kolumbią w zakresie rozwoju migracji wahadłowej.

If it's circular, you make a spherical lens.
Jeśli jest to koliste, można zrobić soczewkisferyczne.

As I have already said, the idea of circular migration is intended precisely for this purpose: to avoid sapping energy on a permanent basis.
Jak już powiedziałem, idea migracji wahadłowej powstała dokładnie w tym celu: aby uniknąć trwałego wysysania energii.

We are talking about circular migration.
Mówimy o migracji wahadłowej.

Now, I can extend this circular magnet, and make whatevertrack I want.
Mogę rozciągnąć ten okrągły magnes i stworzyć taki tor,jaki tylko zechcę.

Felix on saying stay tuned for essential platters, minimum chatter, and circular sound sensations.
Felix z nie zmieniajcie fali, niezbędne krążki minimum paplania, i okrężne wrażenia dźwiękowe.

I believe that the widely discussed objective of circular migration - a bit here, a bit there, occasionally somewhere else - is totally wrong.
Uważam, że szeroko dyskutowany cel migracji cyrkulacyjnej - trochę tu, trochę tam, czasem gdzie indziej - jest całkowicie błędny.

The EU must facilitate circular migration as a means of reducing the brain drain from countries that are in difficulties.
UE musi ułatwiać migrację cyrkulacyjną, aby zapobiegać drenażowi mózgów w krajach borykających się z problemami.

To that end we must introduce assisted return programmes, promote circular migration, regulate recruitment practices and support capacity-building.
W tym celu musimy uruchomić programy wspierania powrotów, migracji wahadłowej, regulowania praktyk w zakresie rekrutacji pracowników oraz wspierania procesu budowania potencjału.

It's a circular Italian food object.
To kołowy włoski przedmiot do jedzenia.