Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) miłosierny, pobłażliwy, dobroczynny, życzliwy, łaskawy, hojny, charytatywny, wyrozumiały;
charitable work - działalność dobroczynna/charytatywna;
charitable trust - finanse fundacja na cele dobroczynne/charytatywne;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (in judgement etc.) wyrozumiały, pobłażliwy, miłosierny, wspaniałomyślny
(in almsgiving) dobroczynny, charytatywny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dobroczynny, życzliwy, łaskawy, charytatywny, wyrozumiały

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj dobroczynny, miłosierny
charytatywny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIŁOSIERNY

JAŁMUŻNICZY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

uprzejmy
charytatywny

Wordnet angielsko-polski

(showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
"was charitable in his opinions of others"
"kindly criticism"
"a kindly act"
"sympathetic words"
"a large-hearted mentor")
łaskawy, wielkoduszny, wspaniałomyślny
synonim: benevolent
synonim: kindly
synonim: sympathetic
synonim: good-hearted
synonim: openhearted
synonim: large-hearted

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. charytatywny
dobroczynny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

charytatywny, dobroczynny
charitable trust: charytatywny zarząd powierniczy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

litościwy

życzliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In France alone, 80 million meals are served each year by the charitable organisation Restos du Cœur.
W samej tylko Francji, organizacja dobroczynna Restos du Cœur co roku wydaje 80 milionów posiłków.

statmt.org

That characterization, in my view, is even more charitable.
Moim zdaniem taka charakterystyka jest aż nazbyt hojna.

TED

Omar al-Bashir's decision to expel charitable organisations from Darfur will result in further crimes.
Decyzja Omara al-Baszira o wydaleniu z kraju organizacji charytatywnych przyczyni się do dalszych zbrodni w Darfurze.

statmt.org

Charitable status: Groups who have charitable status in Canada aren't allowed to do advocacy.
Organizacje pożytku publicznego: Kanadyjskie organizacje pożytku publicznego nie mogą aktywnie wspierać swojej sprawy.

TED

I promise you the hand of the Doris Duke Charitable Foundation is stretched out in friendship for now and years to come.
Zapewniam, że dłoń fundacji Doris Duke jest wyciągnięta w przyjaźni dziś na przyszłość.

TED

While foreign governments' aid goes up, charitable aid diminishes.

www.guardian.co.uk

We went on to learn to dive in Thailand, helped out at a charitable school in Cambodia, camped in the Australian outback and skied in August in New Zealand.

www.guardian.co.uk

- An extension to the Peterborough pilot scheme of financing rehabilitation work in prison through the use of a social impact bond using funds from charitable trusts.

www.guardian.co.uk

Prompts to give to charitable causes might also be developed whenever someone fills in a tax return or applies for a driving licence or passport.

www.guardian.co.uk

Have I not been charitable enough to pay for your medical practice?
Czyż nie byłem dość dobroczynny, by zapłacić za twoją praktykę medyczną?

This is the most charitable you could ever be in your life!
To może być najlepszy uczynek w twoim życiu!

I work for a charitable organization that had all its money stolen.
Pracuję dla organizacji charytatywnej, której ukradziono pieniądze.

She was a charitable person, a devoted daughter, great sister, friend.
Była bardzo dobroczynną osobą, oddaną córką, cudowną siostrą, przyjaciółką.

My house isn't a charitable institution that anyone can stay here.
Mój dom nie jest instytucją charytatywną, żeby każdy mógł tutaj zamieszkać.

It was a friendly act, Mother, not a charitable one.
To był przyjacielski gest, matko, nie charytatywny.

But you, you're not even kind, honest or charitable in any way.
A ty..., ani, miła, ani uczciwa. Nigdy nikomu nie pomagasz.

Especially for a king who is most charitable and forgiving.
Szczególnie dla króla, który jest miłosierny i pobłażliwy.

I try to be charitable, looking after Kate and not killing mother.
Staram się być dobra, dbając o Kate i nie zabijając mamy.

An exceptional man, of course, to have a wife so charitable. and generous.
Wyjątkowy mężczyzna, oczywiście, mieć taką dobroczynną żonę. i hojną.

I am to point of giving A very charitable present
Jestem gotowym do dać im prezent bardzo charytatywny

I'm here to talk to you about charitable giving.
Jestem tu, by porozmawiać o ofiarach dobroczynnych.

A charitable heart, abri one of those by half, this morning.
Krwawiące serce. Przeciąłem jedno takie na pół dziś rano.

Mum adopted him with programme charitable help before years.
Mama adoptowała go z programu pomocy charytatywnej przed laty. Znasz to:

You know what, I'm in a charitable mood today.
Jestem dzisiaj w charytatywnym humorze,więc powiem ci wiesz.

I always thought that Heavens are kind and charitable.
Zawsze myślałem, że Niebiosa są dobre i miłosierne.

So delighted to meet you in this charitable institution.
Jestem taka zachwycona widząc cię w tej dobroczynnej instytucji.

There is an entire branch of the Curia dedicated to charitable works.
Przecież stworzono cały oddział kurii zajmujący się praca charytatywną.

I will be re-thinking my charitable contributions to this organization come holiday time.
Ponownie przemyślę moje charytatywne datki, dla tej organizacji, gdy przyjdzie czas świąt.

Sold his company and put millions towards charitable foundations.
Był nim, ale sprzedał swoją firmę i przekazał pieniądze na fundacje dobroczynne.

You did take care of that charitable errand we discussed, didn't you?
Ale zająłeś się tą akcją charytatywną, o której mówiliśmy?

John Wayne Gacy gave his time to several charitable foundations.
John Wayne Gacy poświęcił czas kilku organizacjom charytatywnym.

I believe it is wrong to see investments in social stability and social security as nothing more than charitable handouts.
Jestem przekonany, że błędem jest postrzeganie inwestycji w stabilność i zabezpieczenie społeczne jako charytatywnych datków.

Charitable words while he beating on you?
Był wyrozumiały, kiedy cię bił?

He's known to be a charitable soul.
Jest znany z tego, że jest uosobieniem dobroczynności.

But this is not a charitable institution.
Ale pensja to nie instytucja charytatywna.

That's awfully charitable of you for a weekday.
Aww. Jak na ciebie to bardzo charytatywne w dzień powszedni.

This is all interesting, but Drew Imroth heads up the world's largest charitable foundation.
To interesujące, ale Drew Imroth rządzi największą fundacją na świecie.

Now I'm not feeling so charitable.
Teraz już nie będę taki wyrozumiały.

Because you are an evil charitable genius.
Jesteś charytatywnym geniuszem zła.

He is being charitable like Mother Teresa.
Jesteś dobroczynny niczym Matka Teresa.

I know, another charitable work.
Wiem, kolejna dobroczynna praca.

If Africa does not develop economically, it will not develop at all, period, and our charitable policies will make no difference.
Jeśli Afryka nie rozwinie się gospodarczo, nie rozwinie się wcale, i kropka, a nasza polityka charytatywna nie odniesie żadnego skutku.

Omar al-Bashir's decision to expel charitable organisations from Darfur will result in further crimes.
Decyzja Omara al-Baszira o wydaleniu z kraju organizacji charytatywnych przyczyni się do dalszych zbrodni w Darfurze.

And I may have been overly charitable when I said I wasn't.
A może ja byłem zbytnio podbłażliwy, kiedy powiedziałem, że nim nie jestem.

We're not some charitable institution!
Co my jesteśmy?? Instytucja charytatywna?

We are a charitable institution not...
Jesteśmy instytucją charytatywną, a nie...

Because we're a charitable congregation.
Ponieważ jesteśmy zgromadzeniem charytatywnym.

That is why Ethiopia must rescind the proclamation on the registration and regularisation of civil organisations and charitable institutions.
Dlatego Etiopia musi unieważnić proklamację w sprawie rejestracji i regulacji organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Omar al-Bashir responded to the international arrest warrant by expelling 13 foreign charitable organisations from Sudan.
Omar al-Baszir odpowiedział na nakaz aresztowania i międzynarodowy list gończy wydaleniem z Sudanu 13 zagranicznych organizacji charytatywnych.

In France alone, 80 million meals are served each year by the charitable organisation Restos du Cœur.
W samej tylko Francji, organizacja dobroczynna Restos du Cœur co roku wydaje 80 milionów posiłków.

sexy yet charitable?
Seksi ale charytatywnie?

The Knickerbocker Savings and Loan Company is not a charitable institution... like St. Dominic's.
Spółka Kredytowa Knickerbocker nie jest instytucją charytatywną... jak parafia świętego Dominika.

'Nelson Mandela's continuing fight and charitable work to defeat HIV/AIDS means that he remains a ray of hope for millions of people around the world.
Nieustanna walka i praca charytatywna Nelsona Mandeli w starciu z HIV/AIDS uczyniła zeń promień nadziei dla milionów ludzi na świecie.

The matter of species preservation - and this is my point - is not some kind of charitable institution for a few poor little bugs that we should simply manage to do without.
I tu dochodzimy do sedna mojego stanowiska: zagadnienie ochrony gatunków nie jest jakimś rodzajem instytucji dobroczynnej dla kilku biednych robaczków, bez których sobie po prostu poradzimy.

One such gap is with employees who are used mainly by people, shall we say, for charitable reasons and, of course, they provide work but, at the same time, they find a way to live.
Jedna z nich dotyczy pracowników, którzy są wykorzystywani przez ludzi, powiedzmy, z powodów charytatywnych i oczywiście wykonują pracę, ale jednocześnie znajdują sposób na życie.

Conservatives have a strong belief, for example, in the benefits of communities working together, the work of charitable institutions and the voluntary sector in general, and have recently commissioned extensive research in this area.
Konserwatyści silnie wierzą, na przykład, w korzyści ze współpracy społeczności, pracy organizacji charytatywnych oraz generalnie wolontariatu. Ostatnio zleciliśmy nawet wykonanie kompleksowych badań w tym obszarze.

However, there is a third party who I would like to see being a winner as well as the others: namely those users, even unlicensed users, who are represented by charitable bodies, local entities, small community networks and general interest associations.
Jest jednak jeszcze jedna zainteresowana strona, która także powinna według mnie być wygrana, czyli ci użytkownicy, nawet nieposiadający licencji, reprezentowani przez podmioty charytatywne, podmioty lokalne, małe sieci społecznościowe i stowarzyszenia interesu ogólnego.

(PT) Madam President, A Voz do Operário, an educational and charitable society, was founded in Lisbon on 13 February 1883, and for 125 years has worked tirelessly in the fields of education, culture, partnership and social support, which I applaud.
(PT) Pani przewodnicząca! Towarzystwo oświatowo-charytatywne A Voz do Operário zostało założone w Lizbonie 13 lutego 1883 roku i od 125 lat niestrudzenie działa w dziedzinie oświaty, kultury, partnerstwa i wsparcia społecznego - bardzo to chwalebne.