Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pewien, niejaki, jakiś, określony, ustalony; niewątpliwy, pewny;
make certain of sth - zapewnić coś sobie;
certain of us - niektórzy z nas;
certain amount of frivolity - nieco|szczypta frywolności;
for certain reasons - z pewnych przyczyn;
certain people - pewne osoby, pewni ludzie;
of a certain age - w pewnym wieku;
make certain - upewnić się (że), dopilnować;
for certain - na pewno, z pewnością, bez wątpienia;
for certain - na pewno, z pewnością, bez wątpienia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pewny, pewien, niewątpliwy, określony, ustalony
a ~ pewien, niejaki, jakiś
for ~ na pewno, z pewnością
make ~ upewnić się
to a ~ degree w pewnym stopniu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niektórzy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

pewny, sprecyzowany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pewny
określony
przekonany
niejaki, pewien
for ~ na pewno
to make ~ ustalić, upewnić się
he is ~ to come on na pewno przyjdzie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PEWNY

USTALONY

NIEZAWODNY

PRZEKONANY

PRZEŚWIADCZONY

WIADOMY

PEWIEN

NIEOKREŚLONY

NIEJAKI

NIECHYBNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pewny
pewien
pewien
z pewnością
coś na pewno się zdarzy
upewniać się
w pewnym stopniu

Wordnet angielsko-polski

(certain to occur
destined or inevitable
"he was certain to fail"
"his fate is certain"
"In this life nothing is certain but death and taxes"- Benjamin Franklin
"he faced certain death"
"sudden but sure regret"
"he is sure to win")
pewny
synonim: sure

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pewny
niezawodny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jakiś

określony

wiarygodny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. pewny
~ of success - adj. pewny sukcesu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland;
PRAGNĄC uregulować niektóre kwestie dotyczące Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

EU Constitution

We need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Musimy być uczciwi, musimy nadrobić stracony czas i zrewidować niektóre dogmaty.

statmt.org

Differences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.

statmt.org

And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?
Tedy niektórzy z onych, co tam stali, mówili: Cóż czynicie, że odwiązujecie oślę?

Jesus Army

One motion, designed to refer to the pledge given to the National Union of Students by Liberal Democrat MPs not to support an increase in tuition fees read "no MP can be mandated in matters of conscience, including those matters where they have explicitly pledged a certain course of action to their electorate.

www.guardian.co.uk

Misconceptions and gender stereotypes have been around for a long time, but experts are still struggling to understand why gender representation seems to be stagnating - or in some cases deteriorating - across certain key subjects.

www.guardian.co.uk

"I do know that on Monday night they will have a very good laugh if they read certain passages out aloud.

www.guardian.co.uk

Email incorrectly said EU law allowed certain people to bring small quantities of cannabis into UK for personal use.

www.guardian.co.uk

But I am certain you have yet to feel a real man.
Ale jestem pewny, że prawdziwego faceta jeszcze nie miałaś.

My whole life I've tried to live a certain way.
Całe życie starałem się żyć w określony sposób.

He wanted you to have a certain kind of life.
Chciał dać ci takie, a nie inne życie.

Until things are certain, we shouldn't say anything to anyone yet.
Dopóki wszystkiego się nie ustali, nie powinniśmy nikomu nic mówić.

He doesn't think anything is going to be one certain way.
On nie myśli ,że nic nie będzie pewne.

They try to force you to act a certain way.
Próbują cię zmusić do określonego zachowania.

What makes you so certain he will come around to your position?
Skąd pewność, że przekona się do twego stanowiska?

So what I told you was true, from a certain point of view.
To, co mówiłem, jest prawdą, z pewnego punktu widzenia.

And you know how women of a certain age can get.
A wiesz, jak to z kobietami w pewnym wieku.

Why I may be feeling a particular way on a certain day.
Czemu czuję się tak a nie inaczej w taki a nie inny dzień

Are you not certain of feeling the same way about me?
Czy chodzi o to, że nie jesteś pewien swoich uczuć do mnie?

Others of them are very real, in a certain sense.
Inne, w pewnym sensie, bardzo rzeczywiste.

And I will find a certain person before the police do.
I chcę znaleźć pewną osobę zanim zrobi to policja.

You hope to win a certain power over the situation?
Masz nadzieję wygrać pewną władzę nad sytuacją?

I like to do certain things, not talk about them.
Pewne rzeczy lubię robić, ale nie lubię o nich mówić.

I understand why she wants the world to be a certain way.
Rozumiem jej potrzebę, by świat toczył się według ustalonych reguł.

For if I do, it is certain more lives will be lost.
Bo jeśli to zrobię, jest oczywiste, że jeszcze wielu straci życie.

Because it would mean the end of a certain life for me.
Bo to będzie oznaczać koniec pewnego okresu w moim życiu.

Why do you think he sent me to certain death?
Dlaczego myślisz, że wysłał mnie na pewną śmierć?

If you were certain, then why bring the boy into it?
Gdybyś była pewna to po co byś wciągała chłopaka w to?

One thing's for certain- she means the world to him.
Jednej rzeczy na pewno- ona znaczy świat dla niego.

And we're certain this is the best course of action.
Jesteśmy przekonani, że to najlepsza metoda działania.

I have a certain matter that perhaps you could help me with.
Mam pewien problem, z którym może mógłby mi pan pomóc.

Can you tell me for certain when he was last in there?
Proszę mi powiedzieć, kiedy widział go pan tam po raz ostatni?

I'm still working on them, trying to get certain days off.
Wciąż nad tym pracuję, starając się dostać kilka dni wolnego.

Most of them do when they reach a certain age.
Większość kobiet tak postępuje, kiedy osiągnie pewny wiek.

But When they go back be certain it doesn't happen again.
Ale kiedy wrócą, dopilnują, aby to się nie powtórzyło.

And that certain day will be three days from now.
A ten dzień nadejdzie za trzy dni od dzisiaj.

Yes, well, are you certain no one will think to look for us here?
Jesteś przekonany, że nikt nie pomyśli, by nas tu szukać?

Maybe it all had to work itself out in a certain way.
Może to wszystko miało poprowadzić cię pewnym planem.

I'm certain he has nothing to do with this business.
Nie ma nic wspólnego z tą sprawą.

We are not starting her heart until we're 100ºº certain.
Nie uruchomimy jej serca, dopóki nie będziemy pewni na 100%.

A certain boy we both know is waiting to see you.
Pewien chłopak, którego obie znamy, czeka na ciebie.

Well, actually, certain things have kind of changed since the last party.
Właściwie pewne rzeczy się zmieniły od ostatniego spotkania.

However, I am certain that you will continue the work.
Jestem jednak pewien, że będziecie kontynuować tę pracę.

Certain countries are not in a position to deal with these issues on their own.
Niektóre kraje nie będą w stanie uporać się same z tymi problemami.

Well, every one of us has a certain image we project to others.
Jak to wymyślony? - Każdy z nas ma wizerunek, który prezentuje innym, prawda?

Well, there is only one way to make certain of that.
Jest tylko jeden sposób, by upewnić się, że mówisz prawdę.

I used to be certain, but now I'm not so sure.
Kiedyś byłem tego pewien, teraz już nie jestem.

When certain people leave the table and I am not finished!
Kiedy ktoś opuszcza stolik, a ja jeszcze nie skończyłam.

I expect a certain standard of behaviour in my class.
Mam nadzieję, pewien standard zachowania w klasie.

You can tell her it was that or certain death.
Możesz jej powiedzieć, że albo to, albo pewna śmierć.

I can't know for a certain fact who went and killed my little brother.
Nie mogę tego wiedzieć na pewien fakt, który poszedł i zabił mojego młodszego brata.

There are certain body areas that I know about, too.
Są pewne punkty na ciele, o, których ja też wiem.

There are things that need to happen at certain times.
Są rzeczy, które muszą się wydarzyć w określonym czasie.

There are certain things one should not do for one's country.
Są rzeczy, których nie powinno się robić nawet dla własnego kraju.

But I do see a woman keeping a certain order.
Ale widzę kobietę, która utrzymuje pewien porządek.

And given your record, I'm certain you have nothing to fear.
A sądząc po pani aktach, nie ma się czego obawiać.

We wanted you to be a bit older to talk about certain things.
Chcieliśmy żebyś trochę podrósł, zanim powiemy ci o pewnych rzeczach.

Well, there are certain things that one must hold on to.
Jest kilka rzeczy, , że ktoś musi trzymać.