Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wydrążać, drążyć; złamać się, zawalić/zawalać się;
cave in - wgiąć/wginać, wgnieść; ugiąć/uginać się, ustąpić/ustępować, poddawać się, zgodzić się; spowodować zawalenie się;

(Noun) jaskinia, grota, pieczara; secesja, grupa secesjonistów;
keep cave - stać na warcie, filować;
dripstone cave - jaskinia krasowa;
underwater caves - podwodne groty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C jaskinia, grota.~ cpds ~-man n C (lit, fig) jaskiniowiec.vi ~ in (lit
fig) łamać się, uginać się, poddawać się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jaskinia, grota
~ in zapadać się, poddawać się

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

jama f, jaskinia f

wydrążać vt

wgnieść vt, zapaść się vr

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

jama, jaskinia, wydrążać

wgnieść, zapaść się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pieczara, jaskinia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JASKINIA

GROTA

JAMA

KOMORA

SCYSJA

SECESJONIŚCI

DZIURA: WYBIĆ DZIURĘ

DEFORMOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N jaskinia
V Phras zapadać się
V Phras poddawać się

Wordnet angielsko-polski

(a geological formation consisting of an underground enclosure with access from the surface of the ground or from the sea)
jaskinia, grota, pieczara

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

grota
jaskinia
pieczara
jama

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drążyć

jaskiniowy

Pieczara

zapadać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jama; geol. jaskinia

Słownik środowiska angielsko-polski

jaskinia f geol.

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pieczara f, jaskinia f, grota f
2. zapadlisko n, zawał m
3. komora gorąca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I bet those prehistoric cave artists would have loved to know how to draw better.
Założę się, że Ci prehistoryczni artyści jaskiniowi chcieliby wiedzieć jak lepiej rysować.

TED

It also looks very similar to some of the cave dwellings of the Hopi people that are in that area.
Przypomina to jaskiniowe osady Indian Hopi, którzy zamieszkują pobliskie tereny.

TED

There's so much life in this cave, and I can't even begin to scratch the surface of it with you.
Jest tu tyle życia, że nie zdążę wiele o nim opowiedzieć. ~~~ że nie zdążę wiele o nim opowiedzieć.

TED

This is not, I insist, about caving in to pressure from any part of Europe.
Mówię z pełnym przekonaniem, że nie uginamy się tu pod presją ze strony którejkolwiek części Europy.

statmt.org

If there's a cave in New York that had 15,000 bats in it, and there are 1,000 left.
W jaskinii w Nowym Yorku z 15 tys. nietoperzy zostało 1000.

TED

One was unearthed at the Shanidar cave in Iraq and lived 46,000 years ago.

www.guardian.co.uk

The other two were recovered from the cave of Spy in Belgium, and date to around 36,000 years ago.

www.guardian.co.uk

- Newly released cables revealed that China is losing patience with the failure of the Burmese regime to reform, and disclosed US fears that Europe will cave in to Serbian pressure to partition Kosovo.

www.guardian.co.uk

His most recent collaboration with Nick cave was the multiple award-winning 2005 film The Proposition, and that was pretty striking, too: the kind of film you watch through your fingers, a feast of blood and brutality set in 19th-century Australia.

www.guardian.co.uk

Then there's the racket cave makes with Grinderman, which seems to have more in common with the nihilistic violence of his early 80s band the Birthday Party than the stately, beautifully wrought ballads that populate his most recent albums with the Bad Seeds.

www.guardian.co.uk

Like Grinderman's previous singles, Get It On and No Pussy Blues, Heathen Child is a scouring, ferocious din built around cave's rudimentary explorations of the guitar, an instrument he only took up a couple of months before the band recorded their 2007 debut album ("What do you mean, have I become more adept?" he deadpans.

www.guardian.co.uk

Under the circumstances, it seems fairly easy to predict the kind of visual accompaniment cave and Hillcoat might have dreamed up.

www.guardian.co.uk

"No one's going to come down on you for it," cave says.

www.guardian.co.uk

Take them from the top, or everything will cave in on us.
Bierzcie z wierzchu, bo się wszystko na nas zawaIi.

We can go back to the cave if you like.
Możemy się schować do jaskini, jeśli chcesz.

You know, not long ago we had a building cave in here.
Wiesz, nie tak dawno mieliśmy tu budowę groty.

And that at any moment her world might cave in.
I że w każdej chwili jej życie znów mogło stać się takie, jak wcześniej.

We have no idea what that cave did to you, son.
Nie mamy pojęcia, co ta jaskinia zrobiła z tobą.

They found up to 40 or 50 people inside this cave.
Wewnątrz jaskini znaleźli do 40 lub 50 ludzi.

But it wasn't easy to find and get into the cave.
Ale nie było łatwo dostać się do tej jaskini.

But don't go with him in a cave for that.
Ale to nie oznacza, że powinnaś wejść z nim do jaskini.

I don't know what we expected, people living in a cave?
Nie wiem czego oczekiwaliśmy, ludzi żyjących w jaskini?

I'm trying to get you back to your cave of gold.
Próbuję cię doprowadzić do twojej jaskini ze złotem.

Will is in that cave and we must save him.
Will jest w jaskini i musimy go ratować.

Back there in the cave, are you serious about that money, us being even?
Wracając do rozmowy w jaskini... mówiłaś poważnie o pieniądzach, które ci wiszę?

Let's get to this cave and see what is in there.
Dostańmy się do tej jaskini i sprawdźmy co w niej jest.

Through the cave is the only way to your ship. Run!
Jedyna droga do waszego statku prowadzi przez tą jaskinię.

I never knew my father, but I've found him in that cave.
Nigdy nie znałem swego ojca, ale poznałem go w jaskini.

If it doesn't show, should we go back to the cave?
Jeśli się nie pojawi, powinniśmy wrócić do jaskini?

You taught him how to get out of a cave like that.
Nauczyłeś go jak uciec z takich miejsc jak ta jaskinia.

All these animals spend their entire lives within the cave.
Wszystkie te zwierzęta spędzają całe swoje życie w jaskini.

You be a good bear and wait in that cave.
Bądź dobrym niedźwiedziem i poczekaj w tej jaskini.

You had two friends who didn't cave under studio pressure.
Miała pani dwie przyjaciółki, które nie ulegały tej presji.

Watch your step, some stairs are ready to cave in.
Uważaj na stopnie, niektóre schody są gotowe się złamać.

I don't know. He probably can't even get us out of this cave.
On pewnie nawet by nie umiał wyciągnąć nas z tej jaskini...

So you're doing all of this for some cave paintings?
Więc robisz to wszystko dla jakichś malunków na skałach?

That cave could have all the answers I'm looking for.
W tej jaskini mogą być wszystkie odpowiedzi, których poszukuje.

Here we are in the main chamber of the cave.
Jesteśmy w głównej komorze jaskini odkrytej w 1892...

I could go off in them hills there and find a cave.
Mógłbym pójść w góry i znaleźć sobie jamę.

I thought it could only survive in a cave environment.
Myślałam że przeżyje tylko tam w jaskini.

I found her doctor, in a cave on the cliffs.
Spotkałem ją w jaskini, na klifie, ale...

If you're so scared, then go live in that cave!
Jeżeli tak cenicie swoje życie to może zamieszkacie w schronie?!

Man keeps a room for a little girl in his hunting cave.
Mężczyzna utrzymuje pokój dla dziewczynki w swojej chatce łowieckiej.

We can figure out a way to destroy that thing in the cave.
Możemy wymyślić sposób, by zniszczyć tę rzecz w jaskini.

I'm not sure, but something's going on in that cave.
Nie jestem pewien, ale coś się dzieje w tej jaskini.

Fine. You're staying with us until we find a cave.
Zostanie z nami, dopóki nie znajdziemy jaskini.

Because it would mean I had wasted my life in this cave.
Bo to by znaczyło, że zmarnowałem życie siedząc w tej grocie.

Let's go to take refuge in the cave up there.
Chodźmy się schronić do tamtej jaskini.

And then I found this cave. gives me protection from everything out there.
I w końcu znalazłem tę jaskinię. Dała mi ochronę przed wszystkim na zewnątrz.

When we crossed the valley, you can go back to your cave.
Kiedy przejdziemy przez dolinę, będzie mógł pan wrócić do swojej jaskini.

When he does, we'll sneak past him into his cave.
Kiedy zaśnie, wkradniemy się koło niego do jego jaskini.

So, a cave, big enough to house them all, right?
Tak wiec, w jaskini, na tyle duze, do domu je wszystkie, prawda?

This is why I had to build the cave to lock myself up.
To jest właśnie powód dla którego zamknąłem się w jaskini.

That entrance looked the same as any other cave opening.
To wejście wygląda jak każde inne.

So cold I'd go to the bears, lie with them in their cave.
Tak zimno, że chodziłem do niedźwiedzi, leżałem w ich gawrach.

But this time it's not a tiger at the cave mouth.
Tym razem to nie tygrys przy wejściu do jaskini.

Don told me there is a secret cave behind the next mountain.
Don powiedział mi, że jest sekretne wejście do jaskini, po drugiej stronie góry.

I will not cave in to any more of this terrorists demands.
Nie przystanę więcej na żadne żądania ze strony tego terrorysty.

Did mother ever tell you about the eel in the cave?
Czy Matka kiedykolwiek opowiadała ci o węgorzu i jaskini?

With the third blow I felt his skull cave in.
Przy trzecim uderzeniu poczułem, jak mu roztrzaskałem czaszkę.

Like maybe she was hiding somewhere in a cave or a tree.
Że może gdzieś się ukrywała w jaskini lub w jakimś drzewie.

Well, someone hibernated on the wrong side of the cave.
Ktoś szuka uli po złej stronie jaskini.

There's a cave that's so dark that you don't even know you're in there.
W jaskiniach jest tak ciemno, że nawet nie będziesz wiedziała gdzie jesteś.