Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyczyna, powód, usprawiedliwienie, uzasadnienie; cel, idea; prawniczy proces sądowy; prawniczy sprawa sądowa;
with good cause - nie bez racji;
root cause of sth - zasadnicza/podstawowa przyczyna czegoś;
cause of action - prawniczy podstawa roszczenia/powództwa;
without good cause - bez powodu;
matrimonial causes - prawniczy podstawy rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; sprawy małżeńskie;
contributory cause - dodatkowa przyczyna; jedna z przyczyn;
primary cause - zasadnicza przyczyna;
for a good cause - w słusznej sprawie;

(Verb) powodować, wywołać, spowodować, przyczyniać się, sprawiać, wywoływać;
cause sb pain - sprawiać / zadawać komuś ból;
cause problems - sprawiać kłopoty;
cause sb to do sth - sprawić, że ktoś coś zrobi;
causation - (Noun) powodowanie, przyczynowość, związek przyczynowy;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(that which ~s) przyczyna, powód.
2.
(need) potrzeba.
3.
(purpose, objective) sprawa, cel, kwestia: the workers' ~ kwestia robotników
he pleaded his ~ bronił swojej sprawy
a lost ~ przegrana sprawa.vt powodować, wywoływać, być przyczyną, sprawiać
I didn't mean to ~ you offence nie chciałem cię obrazić
don't ~ me to punish you nie zmuszaj mnie, ebym cię ukarał
to ~ a disturbance wywoływać zakłócenia
to ~ sb trouble sprawiać komuś kłopot
what ~d the accident? co spowodowało ten wypadek?
he ~d them to be put to death sam prosił się o śmierć

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powód, przyczyna, sprawa
przyczyniać się, sprawiać, wywoływać, powodować
make common ~ with sb pomagać/wspierać kogoś w jego poczynaniach
in/for a good ~ w dobrej sprawie (np. pomagać, działać)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podstawa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n
1. przyczyna, powód
2. motyw, uzasadnienie
3. sprawa sądowa cause and effect przyczyna i skutek cause celebre głośny proces cause for complaint uzasadnienie skargi cause for litigation podstawa skargi do wszczęcia postępowania procesowego cause of action podstawa roszczenia, podstawa powództwa cause of death przyczyna zgonu cause of degeneration przyczyna wynaturzenia cause of nvalidity przyczyna nieważności a challenge for cause oskarżenie umotywowane advocacy of a cause poparcie w sprawie contributory cause dodatkowa przyczyna independent cause przyczyna niezależna just cause słuszna sprawa last impulsive cause decydujący motyw lawful cause przyczyna prawnamaterial cause przyczyna natury materialnej matrimonial causes podstawy rozwodu Martrimonial Causes Act Ustawa o Sprawach Małżeńskich paper of causes spis spraw do rozpoznania, wokanda party to a cause strona biorąca udział w sprawiepleading in support of a cause obrona sprawy probable cause prawdopodobieństwo winy proximate cause przyczyna bezpośrednia remote cause przyczyna pozostająca w odległym związku to carry a cause prowadzić sprawę to litigate a cause procesować się to lose a cause in court przegrywać sprawę w sądzie to plead a cause prowadzić sprawę to show cause podawać przyczynę to transfer of a cause przenosić rozpoznanie sprawy do innego sąduvt
1. powodować, prowokować, wywoływać
2. brutalnie się z kimś obchodzić to cause a disturbance spowodować zakłócenia to cause an expert examination to be made spowodować dokonanie ekspertyzy to cause an ivestigation to be made spowodować przeprowadzenie dochodzenia to cause damage wyrządzać szkodęto cause problems stwarzać problemy

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

powód m, przyczyna f

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

przyczyna f

powodować vt

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przyczyna
powód (of sth czegoś, for sth do czegoś)
sprawa, proces
vt powodować

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PONIEWAŻ

GDYŻ

BOWIEM

POWÓD

RACJA

SPRAWA

DZIEŁO

PRZYCZYNIENIE

IDEA

SPOWODOWAĆ

SPROWOKOWAĆ

POWODOWAĆ

POCZYNIĆ

PROWOKOWAĆ

KAZAĆ

SPRAWIAĆ

CZYNIĆ

NAKŁOPOTAĆ

TROSKAĆ

NAROBIĆ

PRZYCZYNIĆ

ZRZĄDZIĆ

DOPROWADZAĆ

PRZYPROWADZAĆ

WYRZĄDZAĆ

SPROWADZAĆ

ZWYRODNIĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N przyczyna
N powód
V sprawiać
N sprawa
N w dobrej sprawie

Wordnet angielsko-polski


1. (a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
"he supported populist campaigns"
"they worked in the cause of world peace"
"the team was ready for a drive toward the pennant"
"the movement to end slavery"
"contributed to the war effort")
krucjata
synonim: campaign
synonim: crusade
synonim: drive
synonim: movement
synonim: effort

2. (a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy
"the family brought suit against the landlord")
pozew, powództwo: : synonim: lawsuit
synonim: suit
synonim: case
synonim: causa

Słownik internautów

przyczyna, powód
powód, pozywający
proces, sprawa
powodować, wywoływać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

sprawa
powód
log. przyczyna

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

przyczynapowód~ of complaint przyczyna skargi, powód skargi

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

powód (przyczyna), racja, motywacja, sprawa, proces
advocacy of a cause: poparcie w sprawie
calendar of causes: wokanda sądowa
cause c?lebre: głośny proces
cause for complaint: uzasadnienie skargi
cause for litigation: podstawa procesu
cause inherent in the thing sold: przyczyna tkwiąca w sprzedanej rzeczy
cause of the accident: przyczyna wypadku
cause of action: podstawa powództwa, podstawa roszczenia
cause of claim: podstawa roszczenia
cause of death: przyczyna zgonu
cause of degeneration: przyczyna wynaturzenia
cause of invalidity: przyczyna nieważności
independent cause: przyczyna niezależna
just cause: słuszna sprawa
last crucial cause: decydujący motyw
lawful (legal) cause: przyczyna prawna
material cause: przyczyna natury materialnej
matrimonial causes: podstawy rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
Matrimonial Causes Act: Ustawa o Sprawach Małżeńskich
paper of causes: spis spraw do rozpoznania, wokanda
pleading in support of a cause: obrona sprawy
probable cause: prawdopodobieństwo winy
proximate cause: przyczyna bezpośrednia
remote cause: przyczyna pozostająca w odległym związku
to carry a cause: prowadzić sprawę
to litigate a cause: procesować się
to plead a cause: prowadzić sprawę
to transfer a cause: przenieść rozpoznanie sprawy do innego sądu

brutalnie się z kimś obchodzić, prowokować (wywoływać), powodować
to cause damage: wyrządzać szkodę
to cause a disturbance: spowodować zakłócenia
to cause an expert examination to be made: spowodować dokonanie ekspertyzy
to cause an investigation to be carried out: spowodować przeprowadzenie dochodzenia
to cause a scandal in a public place: wywołać skandal w miejscu publicznym
to incite to cause damage: nakłaniać kogoś do wyrządzenia szkody

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

proces

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

przyczyna

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

powód; przyczyna
~ and effect - przyczyna i skutek
~, chance - przyczyna przypadkowa
~, death - przyczyna śmierci
~ for concern - powód troski
~, immediate death - bezpośrednia przyczyna śmierci
~, natural - przyczyna naturalna
~ of death - przyczyna śmierci
~ of failure - przyczyna niepowodzenia
~ of military weakness - przyczyna słabości wojskowej
~ of defeat - przyczyna klęski
~, underlying death - pośrednia przyczyna śmierci

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

przyczyna
~ and effect - przyczyna i skutek
~, failure przyczyna awarii
~, failure root przyczyna zasadnicza awarii
~ of complaint powód skargi, przyczyna skargi
~, water pollution przyczyna zanieczyszczenia wód

Słownik techniczny angielsko-polski

powodować, wywoływać

Słownik częstych błędów

Patrz reason / argument / cause

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.
Jeśli jeden z takich objektów spadłby w jakiekolwiek miejsce, wybuchłaby panika.

TED

Even with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.
Nawet w świetle tego postępu, różnica ta wciąż jest poważnym źródłem niepokoju.

statmt.org

This laxity has caused a culture of permissiveness which is beyond understanding.
Taki brak stanowczości doprowadził do pobłażliwości, która jest nie do pojęcia.

statmt.org

The RUSI report argues that the experience of Northern Ireland shows it is more likely that the majority of those will remain committed to their cause and may serve as a source of motivation to others, albeit in clandestine ways.

www.guardian.co.uk

There are fears that the toxic torrent will cause serious ecological damage to the Danube after being carried downstream by tributaries.

www.guardian.co.uk

Desertification and rising aridity were the ultimate cause of the food price crisis of 2007-8, Gnacadja said, as it began with a drought in Australia.

www.guardian.co.uk

Among the medical causes for retrograde amnesia, however, there are both neurological and psychological possibilities that would apply in Kyle's case.

www.guardian.co.uk

If he was found unconscious, perhaps as a result of a mugging, then a head injury is certainly possible; meanwhile, none of the psychological triggers that might cause an extended fugue state can be ruled out, due to the lack of information about his life before 2004.

www.guardian.co.uk

All of these problems come back, therefore, to the same cause.
Wszystkie te problemy mają zatem tę samą przyczynę.

Cause I don't like to be told what to do right now.
Bo akurat teraz nie lubię, gdy ktoś mi każe, co mam robić.

Cause I'm going to be the only one who can help.
Bo będę jedyną osobą, która będzie mogła pomóc.

Cause he has another record most people don't know about.
Bo ma inny rekord, o którym mało kto wie.

Cause future me is here now and he's got something to say.
Bo moje przyszłe ja jest tu i teraz - i ma coś do powiedzenia.

Cause you and me, we both want the same thing.
Bo ty i ja, chcemy tego samego.

Cause I did what no one would do for me!
Bo zrobiłem coś, czego nikt nie zrobił dla mnie!

Why does everything always have to turn into a cause with you?
Dlaczego wszystko zawsze musi się zawrócić z twojego powodu?

If one can cause problems two or three, could do more, right?
Jeżeli jeden może spowodować problemy dwa lub trzy, mógłby zrobić więcej, dobrze?

Cause people need something to believe in, like you say.
Ludzie potrzebują czegoś by w to wierzyć, tak jak mówiłeś.

Cause I don't want to take up too much of your time.
Nie chcę zabierać za dużo twojego czasu.

Cause whatever you think is about to happen really isn't.
Ponieważ cokolwiek myślisz, że się stanie, nie będzie miało miejsca.

You just make sure he doesn't cause us a problem.
Po prostu, upewnij się, że nie będzie sprawiał nam problemów.

The cause of death was the shot to the head.
Przyczyną śmierci był strzał w głowę.

Cause he was the only one who knew about your past.
Bo był jedyną osobą, która wiedziała o twojej przeszłości.

Cause I'm here to help you get your job back.
Bo jestem tu żeby pomóc panu odzyskać pracę.

Cause then the general will turn your kids over to me.
Bo wtedy generał zawróci twoje dzieci do mnie.

Did my wife look like she was about to cause a problem?
Czy moja żona wygląda na osobę z którą są problemy?

And I don't want to cause any problems for anyone.
I nie chcę być przyczyną kłopotów dla kogoś.

Cause everyone in the world is one or the other.
Każdy na świecie jest jednym albo drugim.

For whatever you can't figure out to cause something else.
Kiedy cokolwiek czego nie możecie wymyślić spowoduje coś innego.

Cause he was still talking about you when we met.
Nadal o tobie mówił, gdy się poznaliśmy.

Open their eyes to what a man can do given cause.
Otwórz ich oczy na to, co może uczynić zdeterminowany człowiek.

Cause he looks like some guy your mother would love.
Ponieważ on wygląda jak jakiś facet , którego twoja matka pokochałaby.

Cause no single person could stand to be around you.
Ponieważ żadna osoba nie stanie obok ciebie.

What if I am does her cause of all this?
A co, jeśli jestem przyczyną? Powodem tego wszystkiego?

Cause I got a lot of important stuff to do at home.
Bo mam dużo ważnych rzeczy do zrobienia w domu.

Cause I have to be home no later than 11:30.
Bo muszę być w domu najpóźniej o 23:30.

Cause I've been trying really hard to do it right.
Bo naprawdę się starałem zrobić to dobrze.

Cause he just put a lot of himself into this building.
Bo on włożył dużo serca w ten budynek.

Cause I see how the other girls look at you.
Bo widzę, jak inne dziewczyny na ciebie patrzą.

Why did God cause the lot to fall to you all those years ago?
Czemu Bóg pozwolił, by to wszystko spadło na ciebie?

And I don't want to be the cause of that.
I nie chcę być tego powodem.

And I would never want to cause her any pain.
I nigdy nie chciałbym sprawiać jej bólu.

Cause you're the best thing that ever happened to me.
Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mnie spotkała.

Cause we got to be there in like 20 minutes.
Musimy być tam za 20 minut.

Cause I need someone who's going to take it to them.
Muszę mieć kogoś, kto się z nimi rozmówi.

Do you think the boy could be the cause of this?
Myślisz, że chłopiec mogłoby być tego przyczyną ?

I'm not seeing you cause I have issues with her.
Nie widuję się z tobą, bo mam z nią sprawy do załatwienia.

That's not a good way to bring attention to your cause.
To nie jest dobry sposób na ściągnięcie uwagi na swoją sprawę.

Cause I know the truth and no one else does.
To okropne, bo tylko ja wiem, że to prawda.

So don't go out with him just to cause more trouble.
Więc nie umawiaj się z nim jeśli chcesz tylko bardziej namieszać.

But by law, we had no cause to be there.
W świetle prawa, nie mieliśmy powodu, by tam być.

That could cause a couple to break up, you know.
Z takich powodów pary ze sobą zrywają.

Cause that worked out so well for you last time.
Bo dobrze się pracowało z tobą ostatni raz.

Cause girls go on spring break to find guys like me.
Bo laski jadą na spring break, żeby poznać gości takich jak ja.

Cause we can take care of this right here and now.
Bo możemy zająć się tym teraz i tutaj.

Cause I need to talk this over with the guys.
Bo muszę o tym pogadać z chłopakami.

Cause there is not room for the four of us.
Bo nie ma miejsca dla nas czworga.

Cause I shouldn't talk to you about things like that.
Bo nie powinienem rozmawiać z tobą o takich rzeczach.