Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obsługa gastronomiczna, gastronomia, aprowizacja, catering, dostawa żywności;
catering course - kurs gastronomiczny;
catering worker - pracownik gastronomii;
catering worker - pracownik gastronomii;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dostawa żywności (firma dostarczająca na zamówienie żywność, napoje)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s żywienie, zaopatrzenie w żywność
~ officer am. oficer żywnościowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n catering

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻYWNOŚCIOWY

Wordnet angielsko-polski


1. (providing food and services)
gastronomia


2. (providing food and services)
catering, katering: :

Słownik internautów

gastronomia

Słownik audio-video Montevideo

katering, dostarczanie żywności lub posiłków, zaopatrywanie w żywność

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zaopatrzenie

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

katering
dostawa artykulów żywnościowych

dostawa towarów i usług

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zaopatrzenie w żywność

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.

statmt.org

This applies equally to shop shelves and to restaurants and catering.
Dotyczy to w równym stopniu sklepowych półek, jak i restauracji oraz cateringu.

statmt.org

I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
Mogłabym z pamięci wymienić umowy na wykonanie prac, świadczenie usług cateringowych i transportowych.

statmt.org

You know there are two models of quality assurance in catering.
Są dwa modele ochrony jakości w cateringu.

TED

For every specialist taste there's a cycling-related activity catering for it.

www.guardian.co.uk

So thank you to catering for listening to the Unions views.

www.guardian.co.uk

Any problems were due to there being too little funding available to train school catering staff properly.

www.guardian.co.uk

How interesting then that the sport-mad station has decided there is space in the schedule for a show catering explicitly for male ears.

www.guardian.co.uk

Well, I got a friend who's in the catering business, among other things.
Mam przyjaciela który się tym zajmuje, pomiędzy innymi rzeczami.

I will have the studio people over here catering to you.
Sprawię, że ludzie ze studia przyjadą tutaj, prosząc o rozmowę z tobą.

You're not catering every weekend or busy all day with the kids.
Nie jesteś catering co weekend zajęty dni z dziećmi.

Let me get a head count before we worry about the catering.
Pozwól mi pomyśleć, zanim będziemy się martwić o catering.

When I lost the catering gig, he gave me a job.
Kiedy straciłem fuchę w cateringu, on dał mi pracę.

I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
Mogłabym z pamięci wymienić umowy na wykonanie prac, świadczenie usług cateringowych i transportowych.

We are not just catering to the mansion crowd anymore.
Nie będziemy już zaopatrywać tłumy w rezydencje.

I can't spend the rest of my life catering to some man's precious ego.
Nie mogę spędzić resztę mojego życia troszcząc się o cenne ego jakiegoś faceta.

Well, now it's a cherished recipe from catering by Katherine.
Cóż, teraz to jest wysoko ceniony przepis od firmy kateringowej Katherine.

We just need to check on everyone that works for Dexter's Catering.
Po prostu sprawdzamy każdego kto pracuje w Dexter's Catering.

Hello, we're part of the catering staff, collecting glasses.
Dzień dobry, jesteśmy z obsługi. Zbieramy kieliszki.

I want to extend a special thanks to annabeth from annabeth's catering.
Chcę wyrazić specjalne podziękowania dla annabeth od jej kateringu.

Sorry, in between modeling jobs, she does catering.
Przepraszam, między pracą w modelingu, zajmuje się cateringiem.

You and annabeth will not be catering first feast.
Razem z Annabeth nie będziecie obsługiwać pierwszego posiłku.

Among them was Heinz Hillegaart, chief of the catering department.
Prawdopodobnie jest to Heinz Hillegaart, szef do spraw gospodarki.

Working on the menu for the event that Bree and I are catering.
Pracuję nad jadłospisem na przyjęcie, na które Bree i ja przygotowujemy katering.

This applies equally to shop shelves and to restaurants and catering.
Dotyczy to w równym stopniu sklepowych półek, jak i restauracji oraz cateringu.

You can negotiate things here -- hotels, transport, catering, whatever.
Można tu się o wszystko targować, hotele, transport, wyżywienie, wszystko.

Aah! Your father just got the catering bill.
Pewnie wasz ojciec właśnie dostał rachunek za catering.

All I know is they own a catering business specialising in hors d'oeuvres.
Wszystko co wiem, to że mają catering specjalizujący się w przekąskach.

This would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.

So when you took this particular catering job...
Więc jak wzięłaś tę pracę...

Whatever happened to catering to the customer?
Co się stało z zaspokajaniem klientów?

The lightweight catering truck shot into the lead.'
Lekka ciężarówka zaopatrzeniowa wpadła na prowadzenie.

Careful attention must furthermore be paid to the need for integrated social and health policies catering adequately for new requirements.
Ponadto należy zwrócić uwagę na potrzebę odpowiednio dostosowanej do nowych wymagań zintegrowanej polityki społecznej i zdrowotnej.

They're catering to my every need.
Daja mi wszystko, czego potrzebuje.

I was in the catering corps.
Ja byłem w korpusie dostarczania żywności.

Yeah, but the Wedgebrook Club-- isn't that just like catering to rich, old men?
Ale, ale Wedgebrook Club... czy to nie jest jak catering dla starych bogaczy?

Thanks for hiring our catering company.
Dzięki, że zatrudniłeś naszą firmę cateringową.

I was thinking maybe L & A Catering.
Myślałam nad L & A Catering.

Two years at catering school.
Dwa lata w szkole gastronomicznej.

I'm with the catering company.
Jestem z firmy zaopatrującej w żywność.

It also identifies those sectors of the economy in which illegal working is most concentrated, namely, construction, agriculture, cleaning, hotels and catering.
Wskazano także sektory gospodarki, w których nielegalna praca jest najbardziej skoncentrowana, to znaczy budownictwo, rolnictwo, sprzątanie, hotele i gastronomia.

Uh, lush catering, run by Simon Dent, the idiot in our lockup.
Bujny katering prowadzony przez Simona Denta idiotę w naszym areszcie.

Creative catering is our specialty.
Twórcze zaopatrywanie w jedzenie jest naszą specjalnością.

Her sister's catering the wedding.
Jej siostra dostarcza żywność na ślub.

It was a weird wedding-- catering by Al-qaeda.
To było dziwne wesele Catering by al-Kaida.

ln fact, catering trucks ought to be here any minute.
Właściwie, ciężarówka z zaopatrzeniem powinna się zjawić w każdej chwili.

An unrestricted smoking ban in public places, transport, enclosed workplaces - including catering and drinking establishments - is also called for here.
Potrzeba nam również całkowitego, powszechnego zakazu palenia w miejscach publicznych, środkach transportu, miejscach pracy, w tym w gastronomii.

Furthermore, we have an additional level of protection through our ban on feeding swill or catering waste to animals throughout the EU.
Ponadto dodatkową ochronę stanowi obowiązujący w całej UE zakaz karmienia zwierząt pomyjami lub odpadami gastronomicznymi.

The situation has damaged not only the transport companies but also small and medium-sized businesses and the hotel and catering facilities in the region.
Sytuacja zaszkodziła nie tylko firmom transportowym, ale również małym i średnim przedsiębiorstwom oraz firmom hotelarskim i cateringowym w regionie.

But his 'Blue Card' plan has its own gaps: no mention, for example, of the workers that we need in the catering, healthcare or tourism sectors.
Jednak koncepcja "niebieskiej karty” też ma braki: nie wspomina na przykład o pracownikach, których potrzebujemy w sektorze gastronomicznym, turystycznym i opiece zdrowotnej.

It mainly involves measures in the areas of public health, catering, transport, regional policy, sport, education and statistics, as well as agricultural policy.
Przedmiotowa księga obejmuje głównie środki w obszarach takich jak zdrowie publiczne, gastronomia, transport, polityka regionalna, edukacja i statystyka, jak również polityka rolna.

I don't know if you heard, But I'm catering her birthday party-- I
Nie wiem, czy słyszałaś, ale organizuję catering na jej rzyjęciu urodzinowym

In addition to housing and restaurant catering services, labour-intensive services will be permanently included in the list of services eligible for reduced rates.
Oprócz usług w sektorach budownictwa mieszkaniowego oraz usług gastronomicznych, do wykazu usług kwalifikujących się do obniżonych stawek podatku na stałe dodane zostaną usługi pracochłonne.

Unfortunately, the situation has had the biggest impact on women, and the problem is most visible in the services industry (hotels, catering, education, health, social work) and agriculture.
Niestety sytuacja dotyka w największej mierze kobiet i jest najbardziej widoczna w sektorze usług (hotelarstwo, gastronomia, edukacja, zdrowie, praca socjalna) oraz w rolnictwie.

Our group wants to leave the choice of applying a single reduced rate for the catering trade to Member States which opt for a reduced rate.
Nasza grupa chce pozostawienia decyzji stosowania jednolitej obniżonej stawki w branży gastronomicznej państwom członkowskim, które zdecydują się na obniżoną stawkę podatku.

There were now lower rates of VAT for French catering entities, CDs and activities generating a workforce.
Nie było niższych stawek VAT dla francuskich firm cateringowych, płyt kompaktowych i działalności generującej miejsca pracy.

This report represents an effort to find an optimum solution catering both for the need to protect human beings, the consumers, and the need to ensure animal welfare.
Sprawozdanie to jest działaniem wiodącym do znalezienia optymalnego rozwiązania między dbałością o ludzi, którzy są konsumentami, a dobrostanem zwierząt.

It is not just about languages and cultures: it is about peoples' needs and their abilities and catering to the wide diversity of that as well.
Nie chodzi tylko o języki i kultury: chodzi o potrzeby ludzi i ich zdolności oraz uwzględnienie dużej różnorodności także i w tym zakresie.