Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ująć, złapać, schwytać, zawładnąć, opanować, pojmać; zarejestrować; technika wprowadzać;
capture the market - biznes zdominować/opanować rynek, zawładnąć rynkiem;

(Noun) geologia ujęcie, złapanie, zajęcie, pojmanie, schwytanie, zdobycie, zawładnięcie, łup, pojmana osoba, pojmane zwierzę, zdobycz, wychwyt, kaptaż;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (action) pojmanie, ujęcie, schwytanie
(thg ~d) zdobycz, łup.vt pojmać
(fig) zawładnąć, przyciągać, wciągać
to ~ sb's attention przykuwać czyjąś uwagę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wzięcie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n zdobycie, pojmanie, zagarnięcieto evade capture uniknąć pojmaniavt zdobywać to capture the market zdobywać rynek

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

zdobywać, zawładnąć, pojmanie n, zagarnięcie n

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

zdobycie n, pojmanie n, zagarnięcie n

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

przechwycenie n, wychwyt m

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt pojmać
zawładnąć
s zawładnięcie
zdobycz

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDOBYCZ

ŁUP

OPANOWANIE

ZAWŁADNIĘCIE

POJMAĆ

CHWYCIĆ

BRAĆ (DO NIEWOLI)

OPANOWAĆ

ZDOBYĆ

ZAWŁADNĄĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N pojmanie
V pojmać
V zdobywać
V chwytać

Wordnet angielsko-polski

(the act of taking of a person by force)
porwanie
synonim: seizure

Słownik internautów

chwytać, łapać, pojmać, ująć
zawładnąć
zdobywać
pojmanie
uchwycenie, zdobycie, schwytanie, ujęcie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

pojmanie
zdobycie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

wyłapywaniechwytanie~, metal tech. wyłapywanie metali

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zdobycie, zdobycz, łup, pojmanie, pojęcie, zagarnięcie, przywłaszczenie
information leading to the capture: informacja prowadząca do pojmania
to evade capture: uniknąć pojmania

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opanowywać

pojmanie

przechwycić

przechwytywać

wychwycić

wychwytywać

zdobycie

zniewalać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

łup; uchwycenie; wychwytywanie; wzięcie; zdobycz; schwytanie; ujęcie; zdobycie; opanowanie; wojsk. zajęcie; wzięcie
~, bridgehead - uchwycenie przyczółka
~, gas - wychwytywanie gazów
~ of an objetive - zdobycie celu
~ of an objective, temporary - zajęcie czasowe celu
~ of prisoners - wzięcie jeńców
~, terrain - zajęcie terenu, opanowanie terenu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

łapanie
chwytanie
wyłapywanie
hydro. kaptaż rzeczny
~, pollutant - wychwytywanie zanieczyszczeń, wyłapywanie zanieczyszczeń
~, river przeciągnięcie rzeki
kaptaż

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wychwyt m
2. kaptaż m, przeciągnięcie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It was captured on videotape -- technology -- and it was played all over the world.
Zostało to uchwycone na taśmie video -- technologia -- i cały świat to zobaczył.

TED

And this is one of these images that we captured in what we call gigapixel technology.
Oto jeden z obrazów, które przechwyciliśmy w tzw. technologii gigapiksel'owej.

TED

We need to capture that up close to establish that what it's like-type experience.
Musimy to uchwycić z bliska, aby stworzyć tę perspektywę „jak tam jest”.

TED

You know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
Wiecie, możliwość wykorzystania "Narzędzi Stworzenia" jest coraz bliżej.

TED

You see on the left the pixels, the different resolutions being captured.
Możecie zobaczyć piksele po lewej, to, że jest to nagrywane w różnych rozdzielczościach.

TED

I wrote about The Election Project by British photographer, Simon Roberts, back in Apri, when he was preparing to set off around Britain in his motor home to capture the country in the grip of election fever.

www.guardian.co.uk

Black Ops doesn't so much capture your attention as bludgeon it into bruised acquiescence.

www.guardian.co.uk

Of course it's essential to capture the centre ground to win elections.

www.guardian.co.uk

They say thatmore technologically sophisticated options, such as carbon capture and storage, could take several years to come into large-scale operation, and they are more expensive.

www.guardian.co.uk

Go back to the market and try to capture him.
Wróćmy na targ i spróbujmy go złapać.

Don't all bad guys say that after we capture them?
Czy nie mówią tak wszyscy, gdy już ich schwytamy?

But I'd do it all over again to capture your daughter's heart.
Ale zrobiłbym to ponownie, żeby zdobyć serce Pańskiej córki.

To the camera we had set up to capture the whole thing.
Do aparatu fotograficznego umieściliśmy by schwytać całą rzecz.

Now that she has the Eye, we must capture her.
Teraz kiedy ona ma oko, musimy ją złapać.

We saw our first native and tried to capture it for study.
Zobaczyliśmy pierwszego tubylca i próbowaliśmy go złapać do badań.

Our mission is to capture these men at all costs.
Mamy zadanie. Musimy złapać tych ludzi bez względu na koszty.

Our only advantage is, he might think we want to capture him.
Naszą jedyną przewagą jest to, że on może sądzić, iż mamy zamiar go schwytać.

Allow me to send my best troops to capture him.
Pozwól mi wysłać moich najlepszych żołnierzy, aby go pojmali.

And that's what I'd like to capture in our new hotel.
I dokładnie to chciałbym osiągnąć naszym nowym hotelem.

They alone have the capacity to turn to the sun to capture its energy.
Tylko one mają zdolność zwrócić się w kierunku Słońca i pożywić jego energią.

That's the only way the task force was able to capture it.
Tylko tak oddział specjalny był w stanie go schwytać.

Listen to me and use my equipment, you can capture him in two days.
Z moim sprzętem złapiemy go w 2 dni.

Capture is more the word, and it will be quite a hunt.
Schwytanie jest lepszym słowem, a to będzie niezłe polowanie.

They're here to capture me and kill anybody that gets in their Way.
Mają zadanie, żeby porwać mnie i zabiją każdego, kto wejdzie im w drogę.

Would you kill three innocent men just to capture me?
Zabiłbyś trzech niewinnych ludzi, tylko po to, by mnie złapać?

Sir, I think we still have a chance to capture the warrior.
Chyba mamy jeszcze szansę na schwytanie wojownika.

My lord, they will never capture me or this ship.
Nigdy nie pojmą mnie ani tego statku!

Because he will capture Hyde, where all others have failed.
Ponieważ on pochwycił Hydea, podczas gdy wszyscy inni zawiedli.

I want to help you capture and kill my father's murderer.
Chcę pomóc panu schwytać i zabić mordercę mojego ojca.

We've been lucky enough to capture these instances on film.
Na szczęście mamy to utrwalone na filmie.

That may explain his tactics when we tried to capture him.
To by wyjaśniało jego taktykę, kiedy próbowaliśmy go schwytać.

General, you must capture the alien alive and bring it to me.
Generale, musi pan złapać tego kosmitę i przyprowadzić do mnie.

I will just try and capture some of the clear issues that honourable Members were most concerned about.
Postaram się podsumować kwestie, które najbardziej niepokoją szanownych państwa posłów.

To do that, you need to capture Assad and find out what he knows.
Żeby to zrobić musi pan złapać Assada i dowiedzieć się, co on wie.

And, um, took the only known films of his capture.
I, um, to jedyny znany film z jego zatrzymania.

If the Germans capture this city, the entire country will collapse.
Jeśli Niemcy zdobędą to miasto, cały kraj się rozpadnie.

I think we can use the facilities here to capture that beast.
Myślę, że uda się nam złapać bestię tu na miejscu.

Sock, do you want to come with me to capture the soul?
Sock, chcesz iść ze mną złapać tę duszę?

You will know that I am speaking here in particular of carbon capture and storage.
Wiedzą państwo, że mówię tu w szczególności o wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla.

Twenty-four hours after capture, Bishop is allowed to start talking.
Bishop ma prawo zacząć mówić 24 godziny po wpadce.

I might as well capture a yeti and die trying.
Mogę równie dobrze złapać yeti i umrzeć próbując.

Our job is to find and capture the doctor.
Naszym zadaniem jest znaleźć i uchwycić lekarza

There is only one operational objective - to capture this woman.
Jedynym celem tej akcji jest złapanie tej kobiety.

Appropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security.
Odpowiednio prowadzone gospodarstwa zaowocują wychwytywaniem dwutlenku węgla i większym bezpieczeństwem żywnościowym.

To the critics of carbon capture and storage technology, I say this: just get real!
Krytykom technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla powiem: bądźcie realistami!

I'm convinced I saw something that may lead to the attacker's capture.
Jestem przekonany, że widziałem coś, co może doprowadzić do ujęcia napastnika.

He believes the Wraith did something to him during his capture.
Tak. Wierzy, że Wraith coś mu zrobili podczas schwytania.

I wanted to capture all these memories and take them home
Chciałem uwiecznić wszystkie te chwile w moim aparacie fotograficznym i zabrać je ze sobą!

It is therefore critical that we elude capture until then.
Dlatego tak ważne jest, byśmy do tej pory uniknęły schwytania.

We should capture a Hydrobot, bring it in for testing.
Spróbujmy złapać hydrobota. Przynieść go na testy.

Your parents were so easy to capture... and you're not any better.
Bardzo łatwo jest złapać waszych rodziców... i wy nie jesteście lepsi.

Were they going to capture her and take her someplace bad?
Czy oni chcieli ją porwać i zabrać w jakieś złe miejsce?

If that's the case, why not capture it yourself?
Jeśli tak, czemu sam jej nie pojmiesz?

Maybe they want to capture us and torture us to death.
Może chcą nas złapać, torturować do śmierci.

You said I could capture the scent of anything.
Powiedział pan, że będe mógł schwytać zapach czegokolwiek.

Your brother would never have submitted to capture so meekly.
Twój brat, Jaime, nie dałby się tak potulnie schwytać.

This neck of desert, when they capture soldiers, not just the women get raped.
Gdy ci synowie pustyni łapią żołnierzy, to nie tylko kobiety są gwałcone.

I have to learn how to capture a scent.
Muszę się nauczyć jak przetrzymać zapach.