Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) finanse kapitałowy; wyśmienity, świetny, kapitalny; najważniejszy, główny; prawniczy karany śmiercią; wielki, duży, ogromny;
capital letter - wersalik, wielka / duża litera, litera drukowana;
capital murder - morderstwo karane karą śmierci;
capital charge - prawniczy oskarżenie o przestępstwo zagrożone karą śmierci;
capital sentence - wyrok śmierci;
capital a - duże A;
with a capital a - przez duże A;
capital a - duże A;
with a capital a - przez duże A;

(Noun) stolica; budownictwo głowica; architektura kapitel; wersalik, wielka /duża litera; skuła; finanse kapitał, fundusze;
business capital - finanse kapitał przedsiębiorstwa;
brought in capital - finanse wkład kapitałów;
acting capital - finanse kapitał obrotowy;
capital amount - finanse wysokość kapitału;
fixed capital - (Noun) finanse środki trwałe, kapitał trwały, rzeczowe środki trwałe, majątek trwały;
fixed capital - (Noun) finanse środki trwałe, kapitał trwały, rzeczowe środki trwałe, majątek trwały;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(principal city) stolica
(attrib) stołeczny.
2.
(upper-case letter) duża litera, wersalik
block ~s wersaliki.
3.
(wealth) kapitał: circulating ~ kapitał obrotowy
fixed ~ kapitał stały
loan ~ kapitał pożyczkowy
~ and interest kapitał plus odsetki.
4.
(fig, advantage) korzyść: he made ~ out of our mistakes odniósł korzyści z naszych błędów.
5.
(employers) pracodawstwo: ~ and labour pracodawstwo i praca.
6.
(archit) kapitel kolumny.adj
1.
(major) główny, naczelny, czołowy
~ city miasto stołeczne.
2.
(excellent) pierwszorzędny, kapitalny, świetny.
3.
(involving death penalty):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kapitał, fundusze, kapitel (arch.), stolica, duża litera, wersalik
główny, podstawowy, kapitalny, znakomity, stołeczny, kapitałowy, inwestycyjny
fixed ~ środki trwałe (nieruchomości, maszyny, urządzenia)
working ~ kapitał obrotowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. fundusz
2. kapitał, środki pieniężne ~ account (C/A) rachunek środków trwałych ~ account convertibility wymienialnosć dla transakcji kapitałowych~ acquizition tax podatek od nabytego majątku~ adequacy współczynnik kapitał-aktywa ~ allowance ulga kapitałowa~ amount suma kapitału ~ appreciation bonds obligacje z aprecjacją kapitałową~ asset aktywa majątkowe ~ assets środki trwałe~ assurance ubezpieczenie majątku~ at risk fundusz ryzyka~ availability dostępność kapitału~ balance saldo bilansowe ~ brought kapitał wniesiony~ budget budżet inwestycyjny~ budgeting budżetowanie kapitału~ charges obciążenia kapitałowe~ coefficient współczynnik kapitałowy~ commitments zaangażowanie kapitałowe~ contribution wkład kapitałowy~ cost koszty kapitału ~ deduction potrącenie kapitałowe ~ deeping intensyfikacja kapitału~ dividend account rachunek dywidendy kapitałowej~ employed kapitał wykorzystany~ endowment zasoby kapitałowe~ expenditure nakłady kapitałowe~ floatation cost koszt emisji kapitału~ flow volality zmiennosć przepływów kapitałowych~ gain zysk kapitałowy~ gain tax (CGT) podatek od zysków kapitałowych~ gains distribution podział zysków kapitałowych ~ gains tax (CGT) podatek od zysków kapitałowych ~ inflow napływ kapitału ~ intensity kapitałochłonność ~ investment lokata kapitału, inwestycja~ investment plan plan nakładów inwestycyjnych~ lease kapitałowy leasing finansowy ~ lease obligations zobowiązania z tytułu leasingu finansowego~ lease leasing finansowy~ leasing leasing kapitałowy~ leverage podniesienie dochodowości kapitału, dźwignia kapitałowa ~ leverage ratio współczynnik dochodowości kapitału ~ maintenance zachowanie kapitału~ market rynek kapitałowy ~ mix struktura kapitału~ outflow odpływ kapitału ~ paid-out kapitał wpłacony ~ productivity produktywność kapitału~ ratio współczynnik kapitałowy ~ rationing racjonowanie kapitału~ requirements wymogi kapitałowe~ reserves rezerwy kapitałowe ~ resources zasoby kapitałowe ~ risk ryzyko podstawowe~ stock
1. kapitał spółki
2. kapitał podstawowy~ stock tax podatek od kapitału akcyjnego ~ structure struktura kapitału~ surplus nadwyżka kapitałowa ~ tax opodatkowanie kapitału ~ tax payable podatek należny od kapitału ~ transfers transfery kapitałowe ~ turnover obrót kapitałowy ~ turnover ratio wskaźnik produktywności kapitału~ value wartość kapitału ~ yield dochód z kapitału~ yields tax podatek od zysków kapitałowychafflux of ~ napływ kapitałuborrowed ~ kapitał dłużnycash ~ kapitał gotówkowycirculating ~ kapitał obrotowycurrent ~ kapitał obrotowydebenture ~ kapitał pożyczkowyfixed ~ kapitał trwałyfloating ~ kapitał płynnyflow of ~ przepływ kapitałufluid ~ kapitał płynnyinitial ~ kapitał założycielskiinterest-bearing ~ kapitał przynoszący procentinvested ~ kapitał zainwestowanylending ~ kapitał pożyczkowyliquid ~ kapitał płynnyloan ~ kapitał pożyczkowymoney ~ kapitał pieniężnymonopoly ~ kapitał monopolistycznynominal ~ kapitał nominalnyoutflow of ~ odpływ kapitałupaid-in ~ kapitał wpłaconypartnership ~ kapitał spółkipecuniary ~ kapitał pieniężnyprimary ~ kapitał podstawowyregistered ~ kapitał nominalnyreturn on ~ zwrot na kapitaleshare ~ kapitał akcyjnyshort-term ~ kapitał krótkoterminowytotal ~ kapitał łącznytrading ~ środki obrotoweunavailable ~ kapitał zamrożonyunemployed ~ martwy kapitałworking ~ kapitał obrotowyto contribute ~ wnosić kapitałto hoard ~ gromadzić kapitałto invest ~ lokować kapitałto provide with ~ dostarczyć kapitałto put ~ into lokować kapitałto recall the ~ wycofać kapitałto supply with ~ dostarczyć kapitałto tie up ~ uwięzić kapitałto withdraw ~ wycofać kapitał

Słownik architektury angielsko-polski

głowica f, kapitel

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. fundusze
2. kapitał
3. środki pieniężne capital account konto środków trwałych capital adequacy adekwatność kapitałowa capital adequacy ratio US współczynnik wypłacalności capital allowances odpisy z tytułu nabycia środków trwałych, inwestycyjna ulga podatkowa capital amount suma kapitału capital appreciation aprecjacja kapitałucapital asset aktywa majątkowe capital asset ratio współczynnik kapitału do aktywu capital assets środki trwałecapital balance saldo bilansowe capital bonds kapitał obligacyjnycapital budget budżet, plan inwestycyjny lub kapitałowycapital budgeting budżetowanie kapitałowe, planowanie nakładów inwestycyjnych capital company spółka kapitałowa capital consumption zużycie kapitałucapital contribution wkład kapitałowy capital cost koszty kapitału capital cost allowance potrącenie kosztów na amortyzację capital cost allowance schedule harmonogram odpisów na amortyzację capital deduction potrącenie kapitałowe capital duty opłata skarbowa od emisji udziałów lub akcjicapital expatriation wywóz kapitałucapital expenditure nakłady kapitałowe, inwestycje, wydatki kapitałowe, wkład kapitałowy capital flow przepływ kapitału capital formation tworzenie kapitału capital gain zysk kapitałowy, zysk z przyrostu kapitału capital gains deduction potrącenie zysków kapitałowych dla celów podatkowych capital gains distribution podział zysków kapitałowych Capital Gains Tax (CGT) podatek od zysków kapitałowych capital gap luka kapitałowa capital goods środki produkcji capital income dochody kapitałowe capital increase wzrost kapitału capital inflow napływ kapitału capital intensity kapitałochłonność capital investment lokata kapitału, inwestycjacapital issue emisja kapitałowa capital lease kapitałowy leasing finansowy capital leverage podniesienie dochodowości kapitału, dźwignia kapitałowa capital leverage ratio współczynnik dochodowości kapitału capital levy podatek od kapitału capital loss strata kapitałowa capital market rynek kapitałowy capital market access dostęp do rynków kapitałowych capital market securities papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym capital mobility mobilność kapitału capital movement przepływ kapitałucapital needs potrzeby kapitałowe capital of company kapitał spółki capital outflow odpływ kapitału capital outlay nakłady kapitałowe, inwestycje, wydatki kapitałowe capital paid-out kapitał wpłacony capital privatization prywatyzacja kapitałowa capital ratio współczynnik kapitałowy capital recovery factor współczynnik odzyskania kapitału capital redemption reserve (CRR) kapitał rezerwowy z wykupu akcji własnychcapital reserves rezerwy kapitałowe capital resources zasoby kapitałowe capital shortage brak kapitału capital spendings wydatki inwestycyjne, inwestycje kapitałowe capital stock account rachunek kapitału akcyjnego capital stock tax podatek od kapitału akcyjnego capital surplus nadwyżka kapitałowa capital tax opodatkowanie kapitału capital tax payable podatek należny od kapitału capital taxation opodatkowanie osoby fizycznej od całości posiadanych własnościcapital to debt stosunek kapitału własnego do zobowiązań capital transaction transakcja kapitałowa capital transaction tax podatek operacji kapitałowychcapital transfer tax podatek od transferu kapitału capital transfers transfery kapitałowe capital turnover obrót kapitałowy capital turnover ratio wskaźnik produktywności kapitału capital value wartość kapitału capital windening inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne capital widening of securities kapitalizacja papierów wartościowych capital yield rentowność kapitału accumulated capital kapitał zgromadzonyacting capital kapitał obrotowyactive capital kapitał aktywnyafflux of capital napływ kapitałuattrition of capital zużycie kapitałuauthorized capital kapitał uprawnionyavailable capital kapitał rozporządzalnybanking capital kapitał bankowybarren capital kapitał martwyborrowed capital kapitał pożyczonybusiness capital kapitał spółkicalled-up capital kapitał zmobilizowanycalled-up skare capital kapitał akcyjny zmobilizowanycash capital kapitał gotówkowyciculating capital kapitał obrotowycommercial capital kapitał handlowyconstant capital kapitał stałyconsumption of capital zużycie kapitałucorporate capital kapitał przedsiębiorstwadead capital kapitał martwydepreciation of capital amortyzacja kapitałuemployed capital kapitał wykorzystanyequity capital kapitał akcyjnyfictitious capital kapitał fikcyjnyfinance capital kapitał finansowyfixed capital kapitał trwałyflight of capital ucieczka kapitałufloating capital kapitał płynnyflow of capital przepływ kapitałufluid capital kapitał płynnyfrozen capital kapitał zamrożonyfunctioning capital kapitał funkcjonującyguarantee capital kapitał gwarancyjnyhoarding of capital tezauryzacja kapitałuidle capital kapitał martwyimport of capital import kapitałuindustrial capital kapitał przemysłowyinflow of capital napływ kapitałuinitial capital kapitał początkowyinterest-bearing capital kapitał przynoszący procentinternational capital kapitał międzynarodowyinvested capital kapitał zainwestowanyjoint capital kapitał wspólnylack of capital brak kapitałuloan capital kapitał pożyczkowylong-term capital kapitał długoterminowymobility of capital mobilność kapitałumoney capital kapitał pieniężnynational capital kapitał narodowyordinary capital kapitał zwykłyoriginal capital kapitał pierwotnyoutflow of capital odpływ kapitałuoutside capital kapitał obcyownership capital kapitał własny paid-in capital kapitał wpłaconypartnership capital kapitał spółkipecuniary capital kapitał pieniężnyprimary capital kapitał podstawowypermanent capital kapitał stałyprivate capital kapitał prywatnyreal capital kapitał rzeczowyredundant capital kapitał zbędnyregulatory capital kapitał wymagany prawemremaining capital kapitał pozostałyreserve capital kapitał rezerwowyrested capital kapitał przyznanyreturn on capital zwrot na kapitalerisk capital kapitał spekulacyjnysheer capital kapitał w całościshort-term capital kapitał krótkoterminowyspare capital kapitał wolnysplit capital kapitał rozdrobnionytied up capital kapitał ograniczonytotal capital kapitał łącznytransfer of capital transfer kapitałutying-up of capital unieruchomienie kapitałuusury capital kapitał lichwiarskiutilization of capital zużycie kapitałuvariable capital kapitał zmiennyventure capital inwestycje dokonywane we wczesnym stadium rozwoju przedsiębiorstwavulture capital kapitał sępi to absorb capital powiększać kapitałto administer capital zarządzać kapitałemto attract the capital przyciągać kapitałto bring in the capital wnosić kapitałto build up a reserve capital tworzyć kapitał rezerwowyto call in the capital żądać zwrotu kapitałuto call up the capital zwracać kapitałto collect capital zbierać kapitałto contribute capital wnosić kapitałto convert into capital kapitalizowaćto expatriate capital wywozić kapitałto freeze capital zamrażać kapitałto hoard capital gromadzić kapitałto immobilize capital unieruchamiać kapitałto inject with capital zasilać kapitałemto invest capital lokować kapitałto lack capital odczuwać brak kapitałuto lock up capital zamrażać kapitałto place capital in … lokować kapitał w …to raise the capital zbierać kapitaładj. główny, zasadniczy, podstawowy, kapitalny capital amount kwota zasadnicza capital expenditure podstawowe wydatki capital punishment kara śmierci capital repairs kapitalny remont capital sentence wyrok śmierci

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

główny, zasadniczy

fundusz m

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

kapitał, środki, kapitałowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj główny
wybitny, duży
wspaniały, kapitalny
stołeczny
~ letter duża litera
~ punishment kara śmierci
s stolica
kapitał
duża litera

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAPITALNY

GŁÓWNY

DUŻY

STOŁECZNY

KAPITEL

FUNDUSZ

STOLICA

GŁOWICA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kapitał
N stolica
N wielka litera
Adj kapitałowy
Adj karany śmiercią
Adj zbijać kapitał
N Comp wielka litera
N Comp kara śmierci

Wordnet angielsko-polski


1. (a seat of government)
stolica, miasto stołeczne


2. (one of the large alphabetic characters used as the first letter in writing or printing proper names and sometimes for emphasis
"printers once kept the type for capitals and for small letters in separate cases
capitals were kept in the upper half of the type case and so became known as upper-case letters")
wielka litera, duża litera, majuskuła, wersalik: : synonim: capital letter
synonim: uppercase
synonim: upper-case letter
synonim: majuscule

3. (the upper part of a column that supports the entablature)
kapitel, głowica: : synonim: chapiter
synonim: cap

Słownik internautów

kapitał
stolica
karany śmiercią
wielka litera

Słownik nieruchomości angielsko-polski


1. kapitał
2. głowica kolumny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. stolica

2. archit. kapitel

3. ekon. kapitał

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zasadniczy, główny
kapitał
active capital: kapitał czynny
authorised capital: kapitał statutowy
brought in capital: kapitał wniesiony
capital absorption: kapitałochłonność
capital acquisition tax: podatek od nabytego majątku
capital adequacy ratio: współczynnik wypłacalności
capital allowances: ulgi majątkowe
capital appreciation: wzrost wartości majątku/kapitału
capital assets: środki kapitałowe
capital charge: oskarżenie o przestępstwo zagrożone karą śmierci
capital crime: przestępstwo zagrożone karą śmierci
capital distribution: podział majątku/kapitału
capital expenditure: wydatek kapitałowy/majątkowy
capital felony: zbrodnia karana śmiercią
capital gains tax: podatek od zysków kapitałowych z tytułu przyrostu majątku
capital goods: dobra inwestycyjne
capital intensity: kapitałochłonność
capital losses: straty kapitałowe
capital murder: morderstwo karane śmiercią
capital output ratio: współczynnik kapitałochłonności
capital punishment: kara śmierci, kara główna
capital requirements: zapotrzebowanie na kapitał
capital sentence: wyrok śmierci
capital tax: podatek od kapitału/majątku
capital transfer tax: podatek od transferu kapitału/majątku
capital turnover: obrót kapitałem
cash capital: kapitał gotówkowy
circulating capital: kapitał obrotowy
commodity capital: kapitał towarowy
constant capital: kapitał stały
contribution capital: kapitał wkładowy
contribution of the entire initial capital: wniesienie całego kapitału zakładowego
creation of capital: tworzenie kapitału
dead capital: kapitał nieproduktywny
debt capital: kapitał obligacyjny
employed capital: kapitał operacyjny
equity capital: kapitał akcyjny, udziałowy
execution of capital punishment: wykonanie kary śmierci
fictitious capital: kapitał fikcyjny
finance capital: kapitał finansowy
fixed capital: kapitał w środkach trwałych
frozen capital: kapitał zamrożony
income from capital: dochód z majątku/kapitału
initial capital: kapitał zakładowy
invested capital: kapitał zainwestowany
issued (joint-stock) capital: kapitał akcyjny
joint capital: kapitał spółki
lending capital: kapitał pożyczkowy
money capital: kapitał pieniężny
opening capital: kapitał zakładowy (przy zakładaniu firmy)
ordinary capital: kapitał zwyczajny
outside capital: kapitał obcy
ownership capital: kapitał własny
private capital: kapitał prywatny
real capital: kapitał rzeczowy firmy
required return on capital: wymagany (minimalny) dochód z kapitału
return on capital: zysk z kapitału
share capital: kapitał akcyjny
supplementary capital: kapitał zapasowy
to cover the book loss in the initial capital: pokryć straty bilansowe w kapitale zakładowym
to reduce the capital: obniżać kapitał
turnover capital: kapitał obrotowy
withdrawn capital: kapitał wycofany
working capital: kapitał operacyjny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dystyngowany

wybitny

znakomity

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

kapitał

Słownik religii angielsko-polski

kapitel m (w architekturze)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

stolica
~, imperial - stolica cesarstwa, stolica imperium
~, national - stolica kraju
~, provincial - stolica regionu, stolica województwa
~, provisional - stolica tymczasowa

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ekon. kapitał
~, investment - kapitał inwestycyjny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. głowica kolumny, kapitel m
2. kapitał m
3. wesalik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.
Budżet UE należy postrzegać jako budżet inwestycyjny, a nie jako budżet bieżący.

statmt.org

A European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Jedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.

statmt.org

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

statmt.org

Hence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
Stąd stosunkowo wysoki poziom technologii i wysoka jakość kapitału ludzkiego.

statmt.org

They want to combat the gross injustices of neoliberalism and global big capital.
Chcą walki z jawną niesprawiedliwością neoliberalizmu i światowego dużego kapitału.

statmt.org

John Hauxwell, chair of North London Beekeepers' Association, fears that capital Bee will increase demand even further: "All new beekeepers will want to join an association and we will be left to carry the can to support and mentor them.

www.guardian.co.uk

As Andrei Lankov, an academic at Kookmin University in the South Korean capital of Seoul, argued in the Wall Street Journal, the very weakness of the untested and unfamiliar Kim Jong-un makes him extremely attractive to other members of the regime.

www.guardian.co.uk

In a ruined capital so often associated with despair, this settlement of 7,000 Haitians shows dignity and ingenuity.

www.guardian.co.uk

It's hard to see how Jerusalem can be unscrambled; how the Palestinians can ever regain a definable half of the city as the capital of any future state.

www.guardian.co.uk

That, of course, is Israel's intention in building and encouraging settlements both big and small in the eastern sector; it claims Jerusalem as its "indivisible and eternal capital" and is creating facts on the ground to make its claim a reality.

www.guardian.co.uk

I may know someone if we can get to the capital.
Myślę, że znam kogoś, kto mógłby nas przechować, jeśli dostaniemy się do stolicy.

I'll give you an opportunity to pay only the capital without interest.
Dam ci szansę spłacenia samego kapitału bez odsetek.

It's not the capital and you were able to get your hands on it.
To nie stolica, a byłeś w stanie to zdobyć.

In writing, we learned to do all the capital letters.
Na kaligrafii uczyliśmy się wszystkich wielkich liter.

In addition to this, and above all else, it is human capital.
To także i przede wszystkim potencjał ludzki.

In any event, judge, you got no authority to try a capital case.
W każdym razie, sędzio, nie ma pan uprawnień do orzekania w sprawach o morderstwo.

It only took half of my political capital to pull her off.
Zabrało mi to połowę mojego kapitału politycznego

They will stay here in philadelphia Until we leave for the new capital.
Zostaną tutaj w Filadelfii, dopóki nie przeniesiemy się do nowej stolicy.

The wave will hit our nation's capital 40 minutes after impact.
Fala uderzy w stolicę kraju 40 minut po zderzeniu.

And generous on your part, who need not put capital at risk.
I hojne z twojej strony, bo to ty będziesz ryzykować kapitałem.

Take them back to the capital and get the reward.
Zabierz ich do stolicy i odzyskaj nagrodę. Daję ci wielką szansę.

Why haven't you adjusted your time to our capital city?
Czemu nie dostosowaliście czasu do naszego?

I myself am very concerned at what is happening in the capital of my own country.
Ja osobiście jestem bardzo zaniepokojona wydarzeniami w stolicy mojego kraju.

Oh, and if you like that one, what's the bear capital of the world?
Skoro się podobało, to jaka jest niedźwiedzia stolica świata?

More or less as bad is the state of venture capital.
Stan kapitału ryzyka jest podobnie zły.

Will he press them also on their use of capital punishment?
Czy będzie się naciskać na Chiny również w sprawie kary śmierci?

It is a country in which the government appears not even to have the capital completely under control.
To kraj, w którym wydaje się, że rząd nie kontroluje nawet w pełni stolicy.

There are many different schools of thought On capital punishment.
Jest wiele różnych szkół i poglądów na karę śmierci.

Said the boy committed a capital crime by being born.
Oskarżanie, chłopca o popełnienie wielkiego przestępstwa poprzez urodzenie się. '

Well, I need a little investment capital to swing the deal.
Potrzebuję małego kapitału inwestycyjnego na rozkręcenie interesu.

They also used it as a form of capital punishment.
Używali jej także jako rodzaju kary śmierci.

Are you enjoying yourself in our nation's capital, young man?
Podoba ci się w naszej stolicy, młody człowieku?

That money went to capital campaign for the new wing.
Te pieniądze zostały przeznaczone na nowe skrzydło.

He'd be a capital match for either of my sisters.
Byłby doskonałym partnerem na życie dla którejś z moich sióstr.

Your late husband used the house as an asset to raise capital.
Twój zmarły mąż używał domu jako atutu do zbierania kapitału.

When this land becomes available, I will need capital investors.
Kiedy ziemia będzie dostępna, będę potrzebował inwestorów.

The legal machinery in capital cases usually runs a year or more.
Machina prawna w przypadku kar śmierci trwa rok albo trochę więcej.

This is the only place left between the capital and the guerrilla.
To ostatnie miejsce pomiędzy partyzantami ,a stolicą.

In this case, people that are never going to vote for capital punishment.
Ludzi, których na pewno nie zakceptujemy, czyli tych którzy nie zagłosują za śmiercią.

The capital market crisis is not the only pressing problem.
Kryzys na rynku kapitałowym nie jest jedynym naglącym problemem.

This is a very important consideration and the necessary capital must be made available for it.
Jest to niezwykle istotna sprawa i należy wygospodarować w tym celu niezbędne fundusze.

I believe that it is more likely to save the banks' capital.
Uważam, że bardziej prawdopodobne jest, iż uratują one kapitał banków.

It also says that there would be a flight of capital from Europe.
Wieszczy też ucieczkę kapitału z Europy

Until now, some areas of the capital were not affected by the conflict, but that has changed.
Do niedawna niektóre rejony stolicy nie były objęte konfliktem, ale sytuacja uległa zmianie.

This great village was the capital for all our tribes.
Ta wielka wioska była stolicą wszystkich naszych plemion.

He insisted I move here when the fighting reached the capital.
Kiedy walki dotarły do stolicy, nalegał, żebym się tu przeprowadziła.

And we say if we're an Islamic state, then you would face capital punishment.
I mówimy - skoro jesteśmy państwem islamskim, powinna cię spotkać kara śmierci.

I don't understand how they handle goods of that size. outside the capital.
Nie rozumiem jak radzą sobie z czymś tak dużym poza stolicą.

Banks will, in any case, need to be increasing their capital during the coming decade.
One tak czy owak będą musiały podnieść swój kapitał w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Therefore, there should be an end to the thinking that the free movement of capital is the way to growth and wealth.
Dlatego niezbędne jest odejście od myślenia, że swobodny przepływ kapitału jest sposobem na zapewnienie wzrostu gospodarczego i dobrobytu.

But first, we had to get through Uganda's capital city.
Ale najpierw musieliśmy przejechać przez stolicę Ugandy.

Unless you want michigan to become The suicide capital of the world.
Chyba że Michigan ma się stać światową stolicą samobójstw.

And that's how I put the adventure in venture capital.
I tak umieściłem przygodę w venture capital. (kapitał podwyższonego ryzyka.

They are what make Stalingrad the capital of the war.
One czynią Stalingrad... stolicą... tej wojny.

Petersburgers, of when the city was no longer a capital.
Petersburgczycy..., kiedy miasto nie było już stolicą.

The stakes could not be higher in this Spanish capital.
Nie może być meczu o wyższą stawkę od tego.

Why go down to Jeok-seong when everything’s going on in the capital?
Po co jechać do Jeok-seong, kiedy wszystko dzieje się w stolicy?

But it's not a capital offence. The police were ready to eliminate him.
Ale to nie jest główna obraza. by wyeliminować go.

Even in the Capital, nobody's skin is thick enough to break my sword.
Nawet w stolicy nikt nie ma tak twardej skóry, by złamać mój miecz.

We're still about 500 or 600km away from my house in the capital
Jesteśmy jeszcze 500, 600km od mojego domu w stolicy.