Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Kalabria

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Universita degli Studi della Calabria Arcavata di Rende
Universita degli Studi della Calabria Arcavata di Rende

europa.eu

Episodes such as this have been occurring in Calabria for a long time now, possibly due to the effects of climate change.
Tego rodzaju wydarzenia dotykają Kalabrię już od dłuższego czasu, będąc być może skutkiem zmian klimatu.

statmt.org

Furthermore, in some regions - I am thinking of Calabria - illegal immigrants are now being hunted down openly and unceremoniously.
Co więcej, w niektórych regionach - myślę tu o Kalabrii - nielegalnych imigrantów ściga się otwarcie i bezceremonialnie.

statmt.org

Off the coast of Calabria, just a few miles away from the port of Cetraro, there is a sunken vessel known for carrying highly toxic waste.
Przy wybrzeżu Kalabrii, zaledwie kilka mil od portu w Ceretaro, leży zatopiony statek, o którym wiadomo, że przewoził niezwykle toksyczne odpady.

statmt.org

Only this morning Mr Pirillo reminded Parliament of yet another catastrophic event that occurred the other day in the town of Paola, in Calabria.
Jeszcze dziś rano poseł Pirillo przypomniał Parlamentowi o jeszcze jednym katastrofalnym wydarzeniu, do którego doszło niedawno w mieście Paola w Kalabrii.

statmt.org

I live in Calabria because mama lives there.
Mieszkam w Calabrii, bo moja mama tam mieszka.

I'm going back to Calabria with the dough.
Zamierzam wrócić do Calabry z forsą.

Episodes such as this have been occurring in Calabria for a long time now, possibly due to the effects of climate change.
Tego rodzaju wydarzenia dotykają Kalabrię już od dłuższego czasu, będąc być może skutkiem zmian klimatu.

Nocera Tirinese is a small, hidden village in Calabria.
Nocera Tirinese jest małą, zapadłą wsią w Calabrii.

Furthermore, in some regions - I am thinking of Calabria - illegal immigrants are now being hunted down openly and unceremoniously.
Co więcej, w niektórych regionach - myślę tu o Kalabrii - nielegalnych imigrantów ściga się otwarcie i bezceremonialnie.

The name of the village is Nocera Tirinese, in the region of Calabria.
Nazwa tej wsi brzmi Nocera Tirinese, w regionie Calabria.

The lorry's due, we'Il be in Reggio Calabria in a few hours.
Na pace ciężarówki dojedziemy w parę godzin do Reggio di Calabria.

Off the coast of Calabria, just a few miles away from the port of Cetraro, there is a sunken vessel known for carrying highly toxic waste.
Przy wybrzeżu Kalabrii, zaledwie kilka mil od portu w Ceretaro, leży zatopiony statek, o którym wiadomo, że przewoził niezwykle toksyczne odpady.

(PT) Ladies and gentlemen, my colleague, Mr Triantaphyllides, has already described the exploitation of foreign labour that is occurring in Calabria, southern Italy.
(PT) Szanowni państwo! Mój kolega, poseł Kyriacos Triantaphyllides omówił już problem wyzyskiwania zagranicznej siły roboczej, jaki ma miejsce w Kalabrii w północnych Włoszech.

Only this morning Mr Pirillo reminded Parliament of yet another catastrophic event that occurred the other day in the town of Paola, in Calabria.
Jeszcze dziś rano poseł Pirillo przypomniał Parlamentowi o jeszcze jednym katastrofalnym wydarzeniu, do którego doszło niedawno w mieście Paola w Kalabrii.

The European institutions should therefore act to balance this inequality, perhaps by monitoring the sector through an observatory for female entrepreneurialism in agriculture, as already operated in Calabria and other regions in Italy.
Dlatego instytucje europejskie powinny działań na rzecz zlikwidowania tych nierówności, być może poprzez monitorowanie sektora za pośrednictwem obserwatorium przedsiębiorczości kobiet w rolnictwie, które już uruchomiono w Kalabrii i innych regionach Włoch.

I must add that there is a worrying racial aspect to this issue: the black immigrant labourers work separately, live separately and were removed separately by the police, having been fired upon and urged to leave the area around Rozzano, Calabria.
Muszę dodać, że sprawa ta obejmuje niepokojący aspekt rasistowski: ciemnoskórzy migrujący pracownicy pracują osobno, mieszkają osobno i zostali osobno usunięci przez policję, wyrzuceni i zmuszeni do zamieszkania w rejonie Rozzano w Kalabrii.