Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) organiczny, cielesny, fizyczny; fizjologiczny;
cause bodily harm - spowodować obrażenia fizyczne;
actual bodily harm - prawniczy spowodowanie obrażenia ciała;
bodily size - tusza;
bodily size - tusza;

(Adverb) cieleśnie, fizycznie; fizjologicznie; osobiście; całościowo;
he dragged her bodily into the house - zaciągnął ją do domu;
pick up sth bodily - podnieść coś w całości;
move up sth bodily - przenieść coś w całości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (physical) cielesny
materialny
fizyczny.adv (taking the whole body) całym ciałem
całościowo
gremialnie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. cielesny
2. materialny bodily harm obrażenia, śmiertelne uszkodzenia ciałabodily heir spadkobierca w linii prostej bodily injury uszkodzenie ciałabodily inviolability nietykalność cielesna

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

cielesny adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CIELESNY

CIELEŚNIE

GREMIALNIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj cielesny
Adv w całości

Wordnet angielsko-polski


1. (affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit
"bodily needs"
"a corporal defect"
"corporeal suffering"
"a somatic symptom or somatic illness")
fizyczny, somatyczny
synonim: corporal
synonim: corporeal
synonim: somatic

2. (of or relating to or belonging to the body
"a bodily organ"
"bodily functions")
cielesny: :

Słownik internautów

fizjologiczny
fizyczny
cielesny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. cielesny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

cielesny, materialny
bodily harm: śmiertelne uszkodzenie ciała, obrażenia
bodily heir: spadkobierca w linii prostej
bodily injury: uszkodzenie ciała
bodily inviolability: nietykalność cielesna
bodily suffering: cierpienie fizyczne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

for in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily,
Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie.

Jesus Army

For, His letters, they say, are weighty and strong; but his bodily presence is weak, and his speech of no account.
Albowiem mówią: Listy ważne są i potężne, ale ciała obecność niepotężna jest i mowa niepłatna.

Jesus Army

Bodily functionality and morphology and affective self-control.
Funkcje i morfologia ciała, kontrola emocji.

TED

If you look at the iPhone with its touch and the Wii with its bodily activity, you can see the tendency; it's getting physical.
Patrząc na ekran dotykowy iPhone i na czujniki ruchu w Wii, widać, że technologia staje się bardziej "fizyczna".

TED

Cartoonists, it would seem, are not fully developed psychologically, and remain fixated on faeces and bodily fluids.

www.guardian.co.uk

The taxation of drinks is complicated by the HMRC definition of "beverage", which, for VAT purposes, applies to any "liquid commonly consumed to increase bodily liquid levels, to slake thirst, to fortify or to give pleasure".

www.guardian.co.uk

Under the law of joint enterprise, often used for gang-related violence, a person can be convicted of murder if they were involved in a criminal enterprise and knew someone within a group might kill or cause grievous bodily harm.

www.guardian.co.uk

Clements said: "Our conclusion is that there is sufficient evidence and it is in the public interest to charge four of the officers involved in the arrest of Mr Ahmad with causing actual bodily harm to him, contrary to the Offences Against the Person Act 1861.

www.guardian.co.uk

It must have total bodily control on a molecular level.
Musi mieć pełną kontrolę cielesną na poziomie molekularnym.

Is there a danger of bodily harm to you or others?
Czy pan lub inni znajdują się w niebezpieczeństwie lub są ranni?

You take someone hostage and their bodily functions just stop?
Bierzesz zakładnika i jego funkcje fizjologiczne nagle się zatrzymują, tak?

Everett, now's not the time to be talking about bodily functions.
Everett, nie teraz czas na gadanie o czynnościach życiowych.

How am I supposed to perform basic bodily functions on this?
Jak mam wykonywać podstawowe sprawy osobiste na tym?

I've already given that girl enough of my precious bodily fluids.
Już dałem dziś tej dziewczynie dość mojego bezcennego płynu.

And how much bodily waste do you think a person discharges daily?
Jak państwo sądzą, ile ważą dzienne odchody... jednego człowieka?

If so, is it transmitted through air, touch, bodily fluids or other means?
Jeśli tak, czy przenosi się przez powietrze, dotyk, płyny ustrojowe, czy w inny sposób?

We humble sinners have been slaves to our bodily needs.
My, pokorni grzesznicy, byliśmy niewolnikami cielesnych potrzeb.

I won't exchange saliva or bodily fluids with either of you.
Nie będę wymieniać śliny, ani płynów cielesnych z żadnym z was.

AnnaBeth, you don't have to whisper about bodily functions in my house.
AnnaBeth, nie musisz szeptac o funkcjach organizmu w moim domu.

The duodenum and ileum form part of which bodily system?
Dwunastnica i postać talerza to części, którego układu ciała?

A bodily liquid called sweat is transferred through his pores.
Przez pory wydzielany jest płyn zwany potem.

Only if you exchange bodily fluids with them, Charlie.
Tylko gdy wymieniasz z nimi płyny organiczne.

You know, Condor, even if your bodily death is extraordinarily painful,
Wiesz co Kondor, nawet jeśli twoja fizyczna śmierć jest niezwykle bolesna...

My bodily fluids are all at your disposal.
Moje płyny organiczne są do twojej dyspozycji.

Did he specifically threaten you with bodily harm?
Groził on panu z urazem fizycznym?

Well, it's not healthy to suppress bodily functions.
Nie jest zdrowo tłumić w sobie naturalne potrzeby organizmu.

It usually involves the exchange of bodily fluids.
Zwykle wiąże się to z wymianą płynów ustrojowych.

He assaulted my client and threatened bodily injury.
On obrażał mojego klienta jak i groził mu.

An aggressive cop, and I'm talking grievous bodily harm, It's just not on.
Agresywny policjant, a mowa o poważnym uszkodzeniu ciała, nie jest tu mile widziany.

Go, go and exchange some bodily fluids, you know, we'll see you later.
Idźcie, idźcie i się wyściskajcie, zobaczymy się później.

Didn't want to leave any bodily fluids.
Nie chciał zostawić żadnych płynów.

Make me worthy to receive this bodily bread
Spraw mnie godnym, by przyjąć ten cielesny chleb.

Donna has an aversion to bodily contact.
Donna ma awersję do kontaktów fizycznych.

By law of bodily fluids, it's mine.
Przez prawo płynów ustrojowych, jest mój.

But his bodily functions are weakening.
Ale jego funkcje życiowe słabną.

It's the bodily excretion of an Ethros demon.
To jest fizjologiczny wydzielina demona Ethros.

What for... i mean, a quick exchange of bodily fluids, what for.
Po co?... Myślę o szybkiej wymianie płynów ustrojowych. Po to.

The president of the German association of paediatricians once said that smoking in the presence of children constitutes intentional bodily harm.
Prezes niemieckiego stowarzyszenia pediatrów powiedział kiedyś, że palenie w obecności dzieci to rozmyślne szkodzenie zdrowiu.

Prepare for grievous bodily harm!
Przygotuj się na poważne uszkodzenia ciała!

Sexual and reproductive rights are based on universally recognised rights to bodily integrity, non-discrimination, and the highest attainable standard of health.
Prawa seksualne i reprodukcyjne opierają się na powszechnie uznawanych prawach do nienaruszalności cielesnej, niedyskryminacji i najwyższych możliwych standardów zdrowotnych. Te prawa zostały ugruntowane w prawie międzynarodowym (w tym w art.

I'm gonna miss your bodily functions.
Jestem gonna chybiają twoje cielesne funkcje.

You're guilty of sedition, illegal arrest, bodily harm...
Jest pan winny działalności wywrotowej nielegalnego aresztowania, uszkodzenia ciała...

Grievous Bodily Harm, live in Stockholm.
Davis Bodily Harm. Na żywo w Sztokholmie.

It's transmitted by bodily fluids- -blood, saliva.
Jedynie przez płyny organiczne - krew, ślinę.

to replenish our precious bodily fluids.
aby odnawiać nasze cenne płyny ustrojowe.