Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zastosować blokadę; tarasować, blokować, zablokować;

(Noun) blokada;
run a blockade - sforsować blokadę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (isolation) blokada: toraise a ~usunąć, znieść blokadę

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

blokada
blokować, ustanawiać blokadę

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

blokada, zatrzymanie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

blokada f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt blokować
s blokada
to raise a ~ odblokować, znieść (zdjąć) blokadę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLOKADA

BLOKOWAĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zablokować

zablokowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ek.,wojsk. blokada
~, access - blokada dostępu
~, air - blokada powietrzna
~, airfield - blokada lotnisk
~, commercial - blokada handlowa
~, economic - blokada gospodarcza
~, land - blokada lądowa
~, maritime - blokada morska
~, naval - blokada morska
~, operational - blokada operacyjna
~, pacific; ~, peaceful - blokada pokojowa
~, port - blokada portów
~, sea - blokada morska
~, strategic - blokada strategiczna
~, submarine - blokada przy pomocy okrętów podwodnych
~, wartime - blokada wojenna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The fact that we have not yet reached this point is entirely due to a blockade by Slovenia in the Council.
To, że nie doszliśmy jeszcze do tego punktu, da się całkowicie przypisać słoweńskiej blokadzie w Radzie.

statmt.org

Its refusal to speak out on this issue and remove the blockades of Armenia is a topic which must continue to be addressed in the discussions.
Jej odmowa wypowiedzenia się na ten temat i zniesienia blokad wobec Armenii powinna nadal być przedmiotem debat.

statmt.org

In the autumn of 1944, the darkest days of World War II, German troops blockaded Western Holland, turning away all shipments of food.
Jesienią 1944 roku, w czasie najczarniejszych dni II wojny światowej, wojska niemieckie otoczyły zachodnią Holandię, odcinając dostawy jedzenia.

TED

Public transport in many major cities, including Paris, was running almost as normal this morning, although sporadic strike action continued in some parts of the country, including a three-hour blockade of Marseille airport.

www.guardian.co.uk

"You see, they allow in dates, but not date paste," she says, referring to Israel's economic blockade of the Gaza Strip.

www.guardian.co.uk

The Israeli navy today boarded a yacht carrying 10 Jewish activists who were attempting to break the sea blockade around Gaza and forcibly diverted it to the nearby port of Ashdod.

www.guardian.co.uk

Netanyahu had been enjoying a brief respite from tensions with the US after Washington praised Israel's decision to ease the blockade of the Gaza Strip following the international row over its bloody interception of the "freedom flotilla".

www.guardian.co.uk

We should not go brooks road, set up the blockade.
Nie powinniśmy jechać głównymi drogami, są blokady

How you will manage this winter with the blockade, I know not.
Nie wiem, jak przy tej blokadzie przetrwacie zimę.

General Kenobi, if you can hear me, we're through the blockade.
Generale Kenobi, jeśli mnie pan słyszy, przebiliśmy się przez blokadę.

Boulders will collapse onto them when they try to run the blockade.
Głazy spadną na nich kiedy będą próbowali przejść blokadę.

The English blockade meant that no news reached us.
Angielska blokada sprawiła, że nie docierały do nas wiadomości.

We must not waste this by imposing an economic blockade on such young people who want to enter our country to study.
Nie wolno tego działania zmarnotrawić poprzez stosowanie ekonomicznej blokady w wjeździe na teren naszego kraju dla młodych ludzi, którzy chcą się kształcić.

I appeal to everyone to abandon this blockade in the interests of Europe.
Apeluję do wszystkich o zaprzestanie stosowania tej blokady w interesie Europy.

I would like to see Cyprus bringing an end to its blockade in this area.
Życzyłbym sobie, by Cypr zakończył blokadę w tym obszarze.

You've never been to the blockade area before.
Jeszcze nigdy nie byłaś w pobliżu blokady.

Apparently, one got past us, hit the blockade, fired on the Drazi.
Widocznie któryś się przemknął, wpadł na blokadę i otworzył ogień do Drazi.

This Parliament asked for the economic blockade to be lifted, but, to a very large extent, it continues.
Ten Parlament ubiegał się o zniesienie blokady gospodarczej, ale w dużym stopniu trwa ona nadal.

As a result of Israel's illegal blockade, 300 000 people live on less than a dollar a day and there is over 40% unemployment.
Na skutek blokady wprowadzonej bezprawnie przez Izrael 300 tysięcy osób utrzymuje się za mniej niż dolara dziennie i występuje ponad czterdziestoprocentowe bezrobocie.

Because of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Jednak z powodu blokady zanieczyszczenie środowiska w tamtym rejonie osiąga alarmujący poziom.

I wish every man on that blockade line had read that book
Chciałbym, żeby każdy biorący udział w blokadzie przeczytał tą książkę.

The navy announces a blockade of all Chinese ports.
Marynarka zapowiada blokadę wszystkich chińskich portów.

I want a consensus Either air strike or blockade
Chcę kompromisu. Zarówno nalotu, jak i blokady.

Mr. Chaplin, the blockade is set to close by nightfall.
Pan Chaplin, blokada jest ustawiony blisko zmroku.

We have to put pressure on the Israeli Government to end the blockade and open the crossings.
Musimy naciskać na rząd Izraela, by zakończył blokadę i otworzył przejścia graniczne.

The bombing has stopped, but the blockade continues.
Bombardowania ustały, jednak blokada trwa nadal.

The blockade by land is now complete.
Blokada na ziemi jest zakończona.

The blockade, of course, has not been fully lifted, but the situation has improved considerably.
Oczywiście nie nastąpiło pełne zniesienie blokady, ale sytuacja znacznie się poprawiła.

This means that you cannot blame Israel for maintaining an economic blockade, allowing in only essential humanitarian aid.
Oznacza to, że nie można winić Izraelczyków za utrzymywanie blokady ekonomicznej, przez którą może przejść tylko niezbędna pomoc humanitarna.

Furthermore, Morocco has not lifted the blockade on free access to the region for journalists and international observers.
Ponadto Maroko nie zniosło blokady swobodnego dostępu do regionu dla dziennikarzy oraz międzynarodowych obserwatorów.

This is the main point of blockade... so we'il be attacked from both shores.
To główny punkt blokady... więc będziemy atakowani z dwóch stron.

As a direct result of the Israeli blockade on the movement of people and goods, children do not even have basic educational facilities.
Bezpośrednim skutkiem izraelskiej blokady ruchu ludzi i towarów jest pozbawienie dzieci nawet podstawowych materiałów edukacyjnych.

We have to demand an end to Israel's blockade, which is turning Gaza into a concentration camp.
Powinniśmy domagać się położenia kresu izraelskiej blokadzie, która zamienia Strefę Gazy w obóz koncentracyjny.

The borders must be controlled, and the blockade must be lifted.
Należy kontrolować granice i znieść blokadę.

The blockade breeds despondency, anger and hatred, not peace.
Blokada rodzi przygnębienie, złość i nienawiść, a nie pokój.

The blockade of Gaza must be stopped in order to allow goods and people to move in and out.
Musi zostać zniesiona blokada Gazy, aby umożliwić obustronny ruch towarom i ludziom.

The blockade must end, with the re-opening of crossings in and out of Gaza.
Należy znieść blokadę i przywrócić przemieszczanie się ze Strefy i do Strefy.

The fact that we have not yet reached this point is entirely due to a blockade by Slovenia in the Council.
To, że nie doszliśmy jeszcze do tego punktu, da się całkowicie przypisać słoweńskiej blokadzie w Radzie.

Gaza endured a really punishing economic blockade, totally undermining its economic development.
Na Gazę nałożona została bardzo dotkliwa blokada gospodarcza, która całkowicie zahamowała jej rozwój gospodarczy.

This is not a blockade!
To nie jest blokada!

One Naboo cruiser got past the blockade.
Jeden krążownik Naboo przedostał się przez blokadę.

Let them through the blockade.
Pozwólcie im przelecieć przez blokadę.

Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.
Wczoraj radziecki niszczyciel naruszył blokadę.

The other constitutional bodies in the Czech Republic will also find ways to overcome any such illegal blockade.
Inne ograny konstytucyjne w Czechach również znajdą sposoby na pokonanie każdej bezprawnej blokady.

The people who live there are caught up in a blockade, and as the Commissioner said, on the West Bank the same problems loom.
Ludzie, którzy tam mieszkają zostali schwytani w pułapkę blokady i, jak powiedziała pani komisarz, na Zachodnim Brzegu pojawiają się takie same problemy.

Nothing is moving, the situation is catastrophic, and the blockade, far from weakening Hamas, has radicalised it.
Nic się nie zmienia na lepsze, sytuacja jest katastrofalna, a blokada nie tylko w żaden sposób nie osłabia Hamasu, ale wręcz go zradykalizowała.

An end to the aggression and the inhumane blockade imposed on the population of the Gaza Strip!
zakończenia agresji i nieludzkiej blokady nałożonej na ludność Strefy Gazy!

Fourthly, I would like to call on the Council to end the Eurostat blockade.
Po czwarte pragnę wezwać Radę, by zaprzestała blokowania prac Eurostatu.

Swedish trade unions established a blockade.
Szwedzkie związki zawodowe przeprowadziły blokadę.

This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Ta blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.

The European public have also been outraged by the suffering of the people in Gaza and the Israeli blockade for far too long.
Europejska opinia publiczna również była oburzona cierpieniem ludności Gazy i zbyt długo trwającą blokadą izraelską.

Therefore, I call on the Commission to bring an end to its blockade policy and to grant Parliament the right of codecision.
Z tego względu wzywam Komisję do zakończenia polityki blokowania i do zapewnienia Parlamentowi prawa współdecydowania.

Sawaki is approaching the blockade.
Sawaki zbliża się do blokady.

Furthermore, they now have their rights after so many years of seeing the river as a symbol of non-communication, a blockade, under-development or even conflict.
Co więcej, teraz - po tylu latach - mają prawo widzieć tę rzekę jako symbol braku komunikacji, jako symbol blokady, opóźnienia w rozwoju, a nawet konfliktów.

It is growing among the poor - of whom there are more and more as a result of Israel's blockade - and among the young.
Pojawia się ona wśród biednych - których w wyniku blokady izraelskiej jest coraz więcej - oraz wśród młodych.

The lifting of the blockade of the Gaza Strip needs to be secured as quickly as possible.
Zniesienie blokady Strefy Gazy musi zostać zapewnione tak szybko, jak to możliwe.

The EU must do everything possible to break the blockade, and Israel must recognise that it is not giving them long-term security.
UE musi zrobić wszystko, aby zniszczyć blokadę, a Izrael musi zdać sobie sprawę, że nie daje mu ona długoterminowego bezpieczeństwa.