Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dwustronny, bilateralny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (two-sided) obustronny
dwustronny
wzajemny
obopólny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. bilateralny, dwustronnybilateral action czynność dwustronna bilateral agreement układ dwustronnybilateral aid pomoc dwustronnybilateral contract kontrakt dwustronnybilateral cooperation współpraca dwustronnabilateral trade handel dwustronny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj dwustronny, obustronny, bi-lateralny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBUSTRONNY

Wordnet angielsko-polski

(affecting or undertaken by two parties
"a bilateral agreement between the United States and Japan")
dwustronny, bilateralny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. obustronny
bilateralny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dwustronny
bilateral action: czynność dwustronna
bilateral contract: umowa dwustronna

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

umowa

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

bilateralny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. dwustronny; bilateralny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

achieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens
zapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;

statmt.org

This requires more coordinated action at bilateral and multilateral level.
Wymaga to bardziej skoordynowanych działań na poziomie dwustronnym i wielostronnym.

statmt.org

I would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
Chciałbym podkreślić dwa punkty na wypadek zawierania jakichkolwiek umów dwustronnych.

statmt.org

Instead, it received support from Russia on the basis of a bilateral agreement.
Pomoc nadeszła jednak ze strony Rosji na mocy porozumienia dwustronnego.

statmt.org

As I said, it is the best ever offer in a bilateral agreement.
Jak powiedziałem, jest to jak dotąd najlepsza oferta w umowie dwustronnej.

The deal is expected to more than double bilateral trade in the next 20 years.
Oczekuje się, że umowa ta z nadwyżką podwoi handel dwustronny w ciągu najbliższych 20 lat.

We should not forget that this is a bilateral process.
Nie powinniśmy zapominać, że jest to proces dwustronny.

You know there's only been one successful Bilateral arm transplant in the country?
Była tylko jedna udana transplantacja ramion w kraju.

Member States must be free to sign bilateral agreements with third countries.
Państwa członkowskie muszą mieć możliwość podpisywania umów dwustronnych z krajami trzecimi.

This must lie at the heart of our bilateral relationships.
To zobowiązanie musi stanowić podstawę naszych stosunków dwustronnych.

On the other hand, it is also a good idea for us not to deal with these cases according to bilateral policy logic.
Z drugiej strony, również dobrym pomysłem jest, abyśmy nie traktowali tych trzech przypadków według logiki polityki dwustronnej.

This is what we have achieved in our bilateral relations.
Tyle osiągnęliśmy dzięki naszym stosunkom dwustronnym.

Regarding your question, it is basically a bilateral matter of the name.
Odnośnie pytania, konflikt dotyczący nazwy jest zasadniczo sprawą dwustronną.

We all agree that the bilateral problem of the name must be resolved.
Wszyscy zgadzamy się, że problem dwustronny związany z nazwą musi zostać rozwiązany.

If this bilateral agreement works, it can bring benefits to both parties.
Jeśli ta umowa dwustronna będzie działać, to może przynieść korzyści obydwu stronom.

For me, bilateral agreements are always the second best option.
W mojej ocenie umowy dwustronne to zawsze dopiero druga możliwość po rozwiązaniu najlepszym.

Instead, it received support from Russia on the basis of a bilateral agreement.
Pomoc nadeszła jednak ze strony Rosji na mocy porozumienia dwustronnego.

In the mean time, we have no choice but to continue to pursue bilateral agreements.
W międzyczasie nie mamy innego wyboru, jak tylko nadal dążyć do zawarcia umów dwustronnych.

This is a bilateral issue which has de facto become a European problem.
Ta dwustronna kwestia stała się w rzeczywistości problemem europejskim.

There are still many unresolved problems in our bilateral relations.
W obustronnych stosunkach jest jeszcze bardzo dużo nierozwiązanych problemów.

We have also started some bilateral projects, but there is no ideal solution.
Rozpoczęliśmy także realizację kilku projektów bilateralnych, ale nie ma idealnego rozwiązania.

It is quite simply necessary to have these bilateral agreements, and therefore I welcome them.
Zawarcie umów dwustronnych jest konieczne i dlatego z zadowoleniem przyjmuję te umowę.

I would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
Chciałbym podkreślić dwa punkty na wypadek zawierania jakichkolwiek umów dwustronnych.

Croatia will also need to continue to make progress on various open bilateral issues with its neighbours.
Ponadto Chorwacja będzie musiała kontynuować postęp w odniesieniu do różnych kwestii dwustronnych związanych ze swoimi sąsiadami.

Europe's considerable experience with social organisation and development can also contribute significant added value to bilateral trade.
Znaczące doświadczenie Europy w organizacji i rozwoju społecznym może również przyczynić się do wniesienia znaczącej wartości dodanej do handlu dwustronnego.

On bilateral matters, we have some significant joint interests to discuss.
Jeśli chodzi o kwestie dwustronne, to mamy do omówienia kilka istotnych spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Greece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans.
Grecja musi wprowadzić niezbędne instrumenty, ale nie przy użyciu pożyczek dwustronnych.

Some time in the future, and it is still not clear when, bilateral investment treaties will fall under the Commission.
Kiedyś w przyszłości - przy czym nadal jeszcze nie wiadomo, kiedy - dwustronne umowy inwestycyjne będą wchodziły w zakres kompetencji Komisji.

It is good that we are also concluding bilateral agreements.
To dobrze, że zawieramy również umowy dwustronne.

I cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Na dowód tego powołuję się między innymi na kwestie konfliktów dwustronnych.

However, as we said back in November, the bilateral and the multilateral are not enemies.
Jak jednak wspominaliśmy w listopadzie, podejście dwu- i wielostronne nie muszą się wykluczać.

It is not possible to impose a veto on bilateral agreements.
Nie można zawetować porozumień dwustronnych.

We must push for such actions in bilateral and multilateral talks.
Działania takie musimy uruchomić w rozmowach dwustronnych i wielostronnych.

Incidentally, this week those two countries signed a number of bilateral economic and trade agreements.
Tak się składa, że w bieżącym tygodniu wspomniane kraje podpisały kilka dwustronnych umów gospodarczych i handlowych.

However, two partners are needed for good bilateral relations.
Jednak do dwustronnych stosunków potrzebnych jest dwóch partnerów.

We strongly support the bilateral discussions between the two parties that may allow further progress.
Zdecydowanie popieramy rozmowy dwustronne między obiema zainteresowanymi stronami, które mogą umożliwić dalszy postęp.

This requires more coordinated action at bilateral and multilateral level.
Wymaga to bardziej skoordynowanych działań na poziomie dwustronnym i wielostronnym.

The substance of the bilateral relations should result from our regional strategic approach, and not the other way round.
Istota stosunków dwustronnych powinna wynikać z naszego regionalnego strategicznego podejścia, a nie odwrotnie.

But this is a result of how the thing was started through bilateral deals, ignoring all the other interested parties.
Należy to przypisać dwustronnym umowom, które zapoczątkowały ten proces, i ignorowaniu interesów wszystkich stron zainteresowanych.

Mr Ford raised some of the issues about bilateral relations.
Pan poseł Ford poruszył niektóre kwestie dotyczące stosunków dwustronnych.

The bilateral level is the one at which the EU can really set an example.
Na szczeblu dwustronnym UE może naprawdę dawać przykład.

Certain Member States have bilateral cooperation policies, too, of course.
Ponadto, oczywiście, określone państwa członkowskie stosują strategię opartą na współpracy dwustronnej.

These conditions must be included in bilateral trade agreements.
Takie warunki należy uwzględnić w dwustronnych umowach handlowych.

This is why the Commission has already commenced bilateral contacts with third countries.
I właśnie dlatego Komisja podjęła się dwustronnych kontaktów z krajami trzecimi.

But it is also important from the perspective of further development of our bilateral relations.
Jest to jednak również istotne z perspektywy dalszego rozwoju naszych stosunków dwustronnych.

We know that countries which have bilateral relations can have the family connection.
Wiemy, że w krajach utrzymujących stosunki dwustronne, mogą istnieć powiązania rodzinne.

With Slovenia, there is the question of bilateral border disputes.
Odnośnie do Słowenii, istnieje kwestia dwustronnych sporów granicznych.

Bilateral talks about the name can be held simultaneously.
Dwustronne rozmowy dotyczące tej nazwy mogą toczyć się równolegle.

In the small picture, there will always be some winners and losers: it is the nature of any bilateral agreement.
Patrząc wycinkowo, zawsze będą jacyś wygrani i przegrani: na tym polega charakter każdej umowy dwustronnej.

As Members know, we are pursuing a range of bilateral agreements in conjunction with this.
Jak państwo wiedzą, jednocześnie dążymy do zawarcia szeregu umów dwustronnych.

The bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
Dwustronnemu podejściu musi towarzyszyć podejście regionalne.

All bilateral problems must be resolved in a spirit of European understanding, sharing common values, history and culture.
Wszystkie problemy dwustronne muszą być rozwiązane w duchu porozumienia europejskiego, wspólnych wartości, historii i kultury.

Is there a time limit to this bilateral agreement?
Czy określone są ramy czasowe dla tego dwustronnego porozumienia?

These efforts will be completely undone by this draft bilateral agreement.
Przedmiotowy projekt umowy dwustronnej całkowicie zniweczy podjęte wysiłki.