Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) bandyta, rozbójnik; opryszek;
make out like a bandit - odnieść wielki sukces;
make out like a bandit - odnieść wielki sukces;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (robber) bandyta

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bandyta, rozbójnik
one-armed ~ jednoręki bandyta (automat do gry na pieniądze)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n gangster, bandyta

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

gangster m, bandyta m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bandyta

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bandyta

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BANDYTA

ROZBÓJNIK

ZBÓJ

OPRAWCA

Wordnet angielsko-polski

(an armed thief who is (usually) a member of a band)
bandyta, zbir, opryszek, rzezimieszek, oprych
synonim: brigand

Słownik internautów

bandyta
samolot nieprzyjaciela

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

gangster, bandyta
bandit's: gangsterski, bandycki
gang of bandits: szajka bandycka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bandzior

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bandyta; US,lotn. wrogi samolot
~ armed to the teeth - bandyta uzbrojony po zęby

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Which actually Shekhar Kapur made an incredible movie, "The Bandit Queen," which I urge you to see.
Shekhar Kapur nakręcił o niej film "Bandit Queen", który serdecznie polecam.

TED

It's a place that's famous to a lot of you who know about the bandits, the dacoits who used to work up there.
Jest znana z pewnością tym z was, którzy słyszeli o dakoitach – bandytach z tamtych stron.

TED

Chávez has already labelled her a bandit, accused her of taking a bribe, and said she should be jailed for 30 years.
Chávez określił ją już jako oprawcę, oskarżając o przyjęcie łapówki i powiedział, że powinna zostać pozbawiona wolności na 30 lat.

statmt.org

Those bandits who do not comply might be given more time and would be clearly rewarded because they would have been given a price advantage.
Ci nicponie, którzy nie spełnili wymagań, mogliby teraz dostać więcej czasu i zostać jawnie nagrodzeni, ponieważ uzyskaliby przewagę cenową.

statmt.org

He just turned to someone outside the door and said: 'This bandit doesn't want to talk.

www.guardian.co.uk

He thought that we were bandits and deserved whatever we got," he said.

www.guardian.co.uk

Even if you were a big bandit before, you're still my wife now.
Nawet jeżeli byłaś wcześniej jakimś wielkim przestępcą. Teraz jesteś moją żoną.

Where we came from, one became a priest or a bandit.
Tam, skąd pochodzimy można było zostać albo księdzem, albo bandytą.

He's just another bandit grabbing all he can for himself.
Kolejny bandzior zagrabiający dla siebie wszystko co tylko może.

He shot that employee while I dropped this bandit and them others too.
On zabił tamtego pracownika, kiedy ja zdjąłem tego bandytę i tych innych też.

It's not for you to act like a bandit, and disregard us!
Więc nie postępuj, jak bandyta I nie lekceważ nas!

No. My people were slain by a common bandit, not a king.
Nie, moi ludzie widzą w nim pospolitego bandytę i mordercę, a nie króla.

So you, the bandit, don't give a damn about your daughter, right?
To znaczy, zbóju, że ty i córkę masz w nosie, tak?

After the bandit attacked my wife, he tried to console her.
Gdy bandyta zgwałcił moją żonę, próbował ją pocieszać.

Oh, yeah. The legend says a bandit sold the child for gold.
Legenda głosi, że bandyci sprzedali Dziecko dla złota.

We were 10 when you clubbed that bandit from behind.
Mieliśmy po 10 lat, kiedy pałką uderzyłeś od tyłu tego bandytę.

I'm not going to hunt a bandit down again, even if bounty is high.
Nie będę już polował na bandytów, nawet jeśli nagroda będzie wysoka.

And if some bandit dead now and then it closed.
A je?li jaki? bandyta umrze teraz i wtedy, sprawa zamknieta.

Rainman, bandit six, three miles and closer to 500 us.
Rainman, bandyta sześciu, trzy mile i blisko 500 nas.

We went into hiding and he became a bandit.
Ukryliśmy w górach, a on został bandytą.

Well, that bandit gang better not head this way.
Lepiej, żeby ci bandyci nie zjawili się tutaj.

You're the bandit who eats children and old people!
Jesteś bandytą, który zjada dzieci i starych ludzi.

And so, the little boy became a fearsome bandit.
I tak, mały chłopiec zmienił się w przerażającego bandytę.

He said a bandit kills for his own interests.
Powiedział, że bandyci zabijają dla własnej korzyści.

Bind the bandit car to science museum road east line
Jadą drogą obok muzeum nauki na wschód

Send a letter to every bandit and killer in Goryeo.
Wyślij list do każdego bandyty i zabójcy w Goryeo.

He's a bandit who goes by the name Ginkaku.
Jest bandytą, który przybrał imię Ginkaku.

Let's see what this bandit is up to.
Zobaczmy co robi ten bandyta.

What was the name of that bandit leader?
Jak się nazywał ten bandycki przywódca?

Well, Wayne, here's to you then for what you did to fruit bandit earlier.
No cóż, Wayne, twoje zdrowie za to co zrobiłeś wcześniej z owocowym bandytą.

The bandit, the woman, the man and you!
Bandyta, kobieta, mężczyzna i ty!

A man can't be a bandit and be such a conscientious worker.
Nie można być bandytą i równocześnie tak sumiennym pracownikiem.

The notorious bandit Tajomaru is begging you on his hands and knees.
Notoryczny bandyta Tajomaru błaga cię na kolanach.

Like Pancho Villa, the best bandit chief in the world.
Jak Pancho Willa, najlepszy wódz bandy na świecie.

Finally, very little was known about the gap-toothed Masked Bandit.
O szczerbatym Zamaskowanym Bandycie niewiele było wiadomo.

Tell that old bandit not to get extravagant.
Powiedz temu zdziercy, żeby nie przesadzał.

You're in bandit country now, boy, no-one will even know you were fuckin' here.
I nikt nie będzie nawet wiedział, że tu byłeś.

And what did this keepall bandit look like?
A jak wyglądał ten bandyta?

A dangerous bandit with a gang of killers.
Bardzo niebezpiecznym bandytą z gangiem morderców.

Bandit gangs and slave dealers frequent this place, posing as travelers.
To miejsce uczęszczane przez bandytów i handlarzy niewolników.

They found your watch in that bandit's house
Znaleźli pana zegarek w domu tego bandyty.

Even the strongest bandit possessed of black magic fell to this sword,
Nawet najmocniejszy który używa czarnej magii może polec od tego miecza.

They called him a bandit .
Nazywali go bandytą.

What happened to our little bandit?
Co się stało z tamtym bandytą?

There hasn't been one bandit since I took over the position of Town Mayor
Gdzie? nie był jednym bandytą odkąd przejąłem pozycja Burmistrza Miasta

To most I am known as the Masked Bandit.
Jestem znany jako Zamaskowany Bandyta.

So you are just a bandit?
A więc jesteś zwykłym bandytą?

You've got to capture the bandit for me... alive.
Musicie go dla mnie złapać... żywego.

There is no fraternizing with customers on the Bandit Queen,
Nie ma żadnego bratania z klientami na Bandit Queen,

Guess that we are are a bandit.
Zgaduję, że jesteś bandytą.

Herzog is a Bandit, with him I can.
Herzog jest oszustem, a na takich się znam.

Now I'm lit up like a carnival... for every bandit and German to see.
Teraz jestem oświetlony jak lunapark. Każdy bandzior albo Niemiec mogą mnie zobaczyć.

Bandit is still on controlled entry.
Bandit wciąż wchodzi w kontrolowany sposób.

Tail gunner, see that bandit at seven?
Tylny strzelec, widzisz tego bandytę po lewej?

Billy the Kid, he ain't no bandit.
Billy Kid to nie bandyta.

What happened with the Black Bandit?
Co się stało z Czarnym Bandytą?