Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) gwarancja, kaucja; poręczenie majątkowe; poręczyciel; technika docisk papieru;
jump bail - nie stawić się w sądzie po zapłaceniu kaucji, nie stawić się w sądzie po wyjściu za kaucją;
on bail - prawniczy za kaucją;
request bail - wystąpić o zwolnienie za kaucją;
released on bail - zwolniony za kaucją;
go bail for sb|sth - ręczyć za kogoś|za coś;
grant bail - wyrazić zgodę na zwolnienie za kaucją;
go bail for sb|sth - ręczyć za kogoś|za coś;
grant bail - wyrazić zgodę na zwolnienie za kaucją;

(Verb) poddać się, nie stawiać oporu;
bail water out - wylewać, wyczerpywać wodę;
bail up - rolnictwo unieruchomić;
bail out - ratować się skokiem ze spadochronem; zostawić kogoś, wystawić kogoś do wiatru; spasować, zrezygnować;
bail for sb - wpłacić kaucję, poręczenie;
bail out - ratować się skokiem ze spadochronem; zostawić kogoś, wystawić kogoś do wiatru; spasować, zrezygnować;
bail for sb - wpłacić kaucję, poręczenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(pledge) kaucja, gwarancja
release on ~zwalniać za kaucją.
2.
(a person who provides security) poręczyciel
(US): to go ~ for sb wpłacić za kogoś kaucję

vt (also ~ out
to secure the release) wpłacać kaucję za kogoś.
2.
(colloq, extricate froma difficult situation) wybawiać z trudnej sytuacji

vi (also ~ out)
1.
(remove water from a boat) wyczerpywać wodę. 2. (aeron) skakać ze spadochronem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(out) czerpać, wylewać (np. wodę), składać (kaucję), zwalniać (za poręczeniem), wspomagać (finansowo)
kaucja, gwarancja, poręczenie, pałąk, uchwyt, czerpak
~ out (of) (lub) bale out ratować się skokiem ze spadochronem

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

kaucja, poręczenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. kaucja, poręczenie sądowe
2. zwolnienie za kaucją bail bond kaucjabail piece dokument poręczeniabail to the action poręczenie sądowe za zapłatę zasądzonej sumy bail to the sheriff poręczenie sądowe za stawienie się oskarżonego w sądzie civil bail kaucja w procesie cywilnymcommissioner of bail urzędnik przyjmujący poręczenie sądowecommon bail poręczenie fikcyjne on bail za kaucją release on bail zwolnienie za kaucją surrender bail stawienie się w sądzie osoby zwolnionej za kaucją lub poręczeniem surrender to one's bail stawienie się w sądzie po zwolnieniu za kaucją lub poręczeniem surveillance over released on bail dozór nad nieletnim warunkowo zwolnionym to admit sb to bail zwalniać kogoś za kaucjąto be (out) on bail być na wolności za kaucją to go bail for sb składać poręczenie za kogośto grant bail wyrażać zgodę to hold a bail wyznaczać kaucję to jump bail nie stawiać się na rozprawę po zwolnieniu za kaucją to let sb out on bail wypuścić kogoś za kaucją, zwolnić kogoś za kaucją to put a bail składać kaucjęto put up bail for sb wpłacać za kogoś kaucjęto release sb on bail of ....... USD – zwalnić kogoś z aresztu za kaucją w wysokości .... USDto request bail występować o zwolnienie za kaucją to save one's bail stawiać się w sądzie to set bail at ... USD wyznaczać kaucję w wysokości ... USDto set free on bail zwalniać za kaucjąvt zwalniać za kaucjąto bail sb zwalniać kogoś za kaucjąto bail out sb płacić za kogoś kaucję

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

depozyt gwarancyjny, kaucja, poręczenie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v czerpać (czerpakiem)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

kaucja f, kaucja sądowa, zwolnienie za kaucją

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAUCJA

GWARANCJA

DEPOZYT

PORĘCZENIE

PORĘCZYCIEL

KABŁĄK

OBŁĄK

PAŁĄK

BANT

CZERPAK

PODNIESIONY: TRZYMAĆ RĘCE PODNIESIONE POD GROŹBĄ REWOLWERU

KAUCJA: ZAPŁACIĆ KAUCJĘ

WYCZERPAĆ WODĘ Z ŁODZI

Słownik internautów

zwolnienie za kaucją

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kaucja
kaucja w postępowaniu cywilnym, karnym
poręczenie, poręczenie sądowe, sądowa kaucja
bail bond: pismo poręczające
bail to the action: poręczenie sądowe za zapłatę zasądzonej sumy
bail to the sheriff: poręczenie sądowe za stawienie się oskarżonego w sądzie
civil bail: kaucja w procesie cywilnym, poręczenie w procesie cywilnym
commissioner of bail: urzędnik przyjmujący poręczenie sądowe
common bail: poręczenie fikcyjne
on bail: za kaucją
release on bail: zwolnienie za kaucją
surrender bail: stawienie się w sądzie osoby zwolnionej za kaucją lub poręczeniem
surrender to one's bail: stawić się w sądzie po zwolnieniu za kaucją lub poręczeniem
surveillance over prisoner released on bail: dozór nad nieletnim warunkowo zwolnionym
to admit (allow) sb to bail: zwolnić kogoś za kaucją
to go bail for sb: złożyć kaucję, złożyć poręczenie za kogoś
to grant (release on) bail: zwolnić za poręczeniem
to hold bail: wyznaczyć komuś kaucję
to let sb out on bail: wypuścić kogoś za kaucją, zwolnić kogoś za kaucją
to release a prisoner on bail: zwolnić aresztowanego za kaucją
to save one's bail: stawić się w sądzie (o zwolnionym za kaucją)
to set free on bail: zwolnić kogoś za kaucją

zwalniać z aresztu za kaucją
to bail sb: dać kaucję za kogoś

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zrezygnować z czegoś
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, dać se/ sobie z czymś spokój

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czerpać

poręka

zakładnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pałąk; żegl. czerpanie wody z łodzi

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pałąk m , uchwyt m
2. czerpak m
3. kaucja f

czerpać, łyżkować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Absurdem jest to, że Irlandia i Grecja będą uczestniczyć w ratowaniu Portugalii.

statmt.org

The Federal Reserve had to account for the USD 13 trillion spent to bail out the banks.
Rezerwa Federalna musiała rozliczyć 13 bilionów dolarów wydane na ratowanie banków.

statmt.org

We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.

statmt.org

We need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade.
Musimy zdemaskować kraje, które pomagają skorumpowanemu reżimowi prowadząc z nim handel.

statmt.org

It bailed out the banks and stepped up when the private sector failed.
Wybawił banki z trudnej sytuacji i zwiększył pomoc, gdy podupadł sektor prywatny.

statmt.org

Massoud Shafei, their lawyer, said he had informed Shourd's family and the Swiss embassy - which looks after US interests in Iran - of the amount set for bail "so they can take the necessary measures.

www.guardian.co.uk

The former Wham! star, who lives in nearby Highgate, was released on bail and charged on 12 August at Camden police station.

www.guardian.co.uk

His comments came as a British thinktank said UK taxpayers should not "cough up" Â?7bn to help bail out the Irish economy, and eurosceptic Conservative MPs also voiced their opposition.

www.guardian.co.uk

Landlord of Joanna Yeates released on bail after being held for more than two days by police investigating her murder.

www.guardian.co.uk

Your bail cost me everything I have in the bank.
Twoja kaucja kosztowała mnie wszystko, co miałem na koncie.

The bail is taken care of, but we should talk about the case.
Zająłem się już kaucją. ale musimy porozmawiać o pańskiej sprawie.

So, what do you think of this for the baIl?
Więc, co myślisz żeby założyć to na bal?

To get to Island you have to bail out now.
Aby dostać się na wyspę musicie się wkupić teraz.

I can't believe you had to bail me out of trouble again.
Nie wierzę, że znowu musiałeś mnie wyciągać z kłopotów.

I should be back from my trip in time to go to the baIl.
Powinienem wrócić z podróży do Miami na czas, żeby zdążyć na bal.

I'm trying to bail him out, and he leaves to watch television.
Próbuję go wyciągnąć z kłopotów, a on idzie oglądać telewizję.

With his bail, he's not allowed to leave the house.
Przecież nie wolno mu opuszczać domu.

Listen, get him bail and give me the report Didn't you hear?
Słuchaj, weź go za kaucją i daj mi sprawozdanie nie słyszysz?

After all, they are the ones who have had to bail out the banks.
W końcu to właśnie one musiały ratować banki.

He can't bail out because his whole plane is on fire.
Nie może wyskoczyć na spadochronie, ponieważ cały samolot płonie.

My daddy was ready to bail one of us out.
Mój tatus byl gotów placic za jednego z nas.

Your Honor, we ask that bail be set at two million.
Prosimy o ustanowienie kaucji w wysokości dwóch milionów dolarów.

The whole world is ready to bail out of bucks.
Cały świat jest gotowy na porzucenie dolara.

I won't be waiting, and he shouldn't come to the baIl.
Nie będę czekać, i nie powinien przychodzić na bal.

But with bail, unfortunately, the court date is always later.
Ale niestety z kaucją, data posiedzenia sądu jest zawsze późniejsza.

If they make it possession, you might even get bail.
JeżeIi skażą cię za posiadanie, możesz nawet wyjść za kaucją.

Just come to the courthouse with $1,000 and bail me out.
Przyjdź tylko do sądu z $1000 na kaucję.

Yeah, I called in a favor, had the bail hearing moved up.
Tak, poprosiłem o przysługę i przesunęli przesłuchanie w sprawie kaucji.

So, my son got arrested, and I had to go bail him out.
Więc, mój syn został aresztowany, i musiałam go wyciągnąć z kłopotów.

I told him, Work up some cash and bail me out before the wedding.
Powiedziałem mu: wykombinuj trochę kasy i zapłać za mnie kaucję przed ślubem.

We wanted to know who posted the 50 grand and bail.
Chcieliśmy wiedzieć, kto ma 50 tysięcy i kto wpłacił kaucję.

The bail out of the banks was a necessary but not sufficient step.
Wybawienie z kłopotów sektora bankowego było krokiem koniecznym, choć niewystarczającym.

How do you feel about prison now that you've been denied bail?
Jak się pan czuje, gdy odmówiono panu prawa do wpłacenia kaucji?

No, but one of my old bail jumpers got me the job.
Nie, ale jeden z moich poprzednich zbiegów zaoferował mi pracę.

Good, maybe you'll bail me out if I'm broke one day.
To dobrze, może pewnego dnia wpłacisz za mnie kaucję, jak będę zupełnie spłukany.

I need you to bail me out. Anybody there to borrow from?
Musisz mnie wyciągnąć. Masz od kogo pożyczyć?

So, I request the court to please grant him bail.
Więc wnoszę do Sądu wniosek, o wyznaczenie kaucji

Now the taxpayers are being expected to bail out the banking system.
Teraz, dla ratowania systemu bankowego, mają za to płacić podatnicy.

I hope you get bail by breakfast, because the boys are getting hungry.
Mam nadzieję, że do śniadania cię wypuszczą, bo chłopcy robią się głodni.

I'll be out on bail before he dials his first phone call.
Wyjdę za kaucją zanim on wykona pierwszą rozmowę.

We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.

I'm here to see about posting bail for a friend of mine.
Jestem tu, by zapłacić kaucję za mojego przyjaciela.

Your grandpa's been arrested and we have to bail him out.
Twój dziadek został aresztowany... ...i musimy wpłacić za niego kaucję.

No, she jumped bail and I've been hired to bring her back.
Nie, porzuciła kaucję a ja zostałem wynajęty by ją spowadzić.

I was waiting to see if I could bail you out.
Czekałem, by zobaczyć czy mogę wpłacić kaucje za Ciebie.

She always done pretty good for you with them bail bondsmen.
Ona zawsze robił bardzo dobre dla ciebie z nimi kaucją bondsmen.

I decided to study law just so i could bail you out.
Postanowiłam studiować prawo, żebym mogła cię wyciągać z więzienia.

Mark my words, his father will bail him out.
Zapamiętajcie moje słowa, jego ojciec wyciągnie go z tego.

At least that explains why you were so willing to bail on the concert.
Ostatecznie to tłumaczy, dlaczego byłeś tak chętny na koncert.

Could've been, if he hadn't posted bail and caught the next ship.
Byłaby poważna, gdyby nie wpłacił kaucji i nie złapał następnego statku.

I got to bail or I'm going to miss my cousin's wedding.
Muszę spadać, bo spóźnię się na ślub kuzyna.

Maybe we should bail and do this another day.
Może powinniśmy wrócić i zrobić to innego dnia.

You should call sometimes, when you don't need bail money.
Powinieneś czasem dzwonić, nie tylko gdy potrzebujesz forsy na kaucję.

You should see what I paid for your bail.
Powinieneś widzieć ile zapłaciłem za twoją kaucję.

Just hit your baIl, if you can find it.
Po prostu uderz piłkę...jeśli potrafisz ją znaleźć.

Go out with someone who has something on the baIl...
Spotkaj się z kimś, kto ma widoki na przyszłość,

Until Play comes to bail me out What's going on there?
Zanim Play nie przyjdzie mnie stąd wyciągnąć Co się tam dzieje?

Tell the chief that his parents can't pay his bail for him any more.
Bierz go, Powiedz dowódcy, że nie ma mowy, by jego rodzice mogli wpłacić kaucję.