Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Azerbejdżan;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Azerbejdżan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Suffice it to say that in 2006 economic development in Azerbaijan exceeded 35%.
Dość powiedzieć, że w 2006 r. rozwój gospodarczy Azerbejdżanu przekroczył 35%.

statmt.org

They should have real consequences for the relations between the EU and Azerbaijan.
Powinny one w konkretny sposób odbić się na stosunkach pomiędzy UE i Azerbejdżanem.

statmt.org

Mr President, you are bringing an optimistic message from Azerbaijan and Turkmenistan.
Panie Przewodniczący! Przywozi Pan optymistyczne wieści z Azerbejdżanu i Turkmenistanu.

statmt.org

When I was in Azerbaijan for a short time with my colleagues, we did discuss this.
Kiedy byłem na krótko w Azerbejdżanie z kolegami posłami, dyskutowaliśmy o tej sprawie.

statmt.org

As the third of these urgent matters, we are due to discuss the situation in Azerbaijan.
Jako trzecią z tych pilnych spraw będziemy omawiać sytuację w Azerbejdżanie.

statmt.org

We remain concerned about human rights and media freedom in Azerbaijan.
Nadal martwimy się o prawa człowieka i wolność mediów w Azerbejdżanie.

Otherwise, however, the situation is more than worrying in Azerbaijan.
Jednak poza tym sytuacja w Azerbejdżanie jest bardzo niepokojąca.

As it was not mentioned, Azerbaijan looked better, but now we need a little more balance.
Ponieważ nie był wymieniany, wyglądał lepiej, jednak obecnie konieczna jest nieco większa równowaga.

Azerbaijan has also signed up to respect democracy, human rights and the rule of law.
Azerbejdżan zadeklarował także poszanowanie dla demokracji, praw człowieka i praworządności.

I welcome the willingness of Azerbaijan to discuss these methods.
Cieszę się, że Azerbejdżan wyraża chęć rozmów na temat tych metod.

I think that we look upon Azerbaijan with a great deal of goodwill, and also on the authorities there.
Myślę, że z dużą życzliwością patrzymy na ten kraj, także na jego władze.

As the third of these urgent matters, we are due to discuss the situation in Azerbaijan.
Jako trzecią z tych pilnych spraw będziemy omawiać sytuację w Azerbejdżanie.

What is the use of our investing in Azerbaijan?
Jaki mamy pożytek z inwestycji w Azerbejdżanie?

Azerbaijan will also benefit from assistance under the European initiative for democracy and human rights.
Azerbejdżan skorzysta także z pomocy w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka.

Azerbaijan is not even aware of the framework of this project.
W Azerbejdżanie nie nawet świadomości ramowych założeń tego projektu.

You have just returned from Azerbaijan and you feel certain that it is a supply country.
Właśnie wrócił pan z Azerbejdżanu i ma pan pewność, że kraj ten jest dostawcą gazu.

When I was in Azerbaijan for a short time with my colleagues, we did discuss this.
Kiedy byłem na krótko w Azerbejdżanie z kolegami posłami, dyskutowaliśmy o tej sprawie.

Will war break out between Azerbaijan and Armenia at the end of the summer?
Czy pod koniec lata wybuchnie wojna między Azerbejdżanem i Armenią?

There's no possibility unless we go through Western Azerbaijan.
Nie ma innej możliwości tylko jechac przez zachodni Azerbejdżan.

We are concerned about a possible new conflict between Azerbaijan and Armenia.
Niepokoi nas potencjalny nowy konflikt między Azerbejdżanem a Armenią.

Suffice it to say that in 2006 economic development in Azerbaijan exceeded 35%.
Dość powiedzieć, że w 2006 r. rozwój gospodarczy Azerbejdżanu przekroczył 35%.

Ladies and gentlemen, the case of Azerbaijan demonstrates how important it is to be discerning here.
Panie i panowie! Sprawa Azerbejdżanu pokazuje, jak istotne jest, aby podejść do tego rozważnie.

The next item is the debate on six motions for resolutions on Azerbaijan.
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata na temat sześciu projektów rezolucji w sprawie Azerbejdżanu.

Georgia's European aspirations are different from those of Azerbaijan.
Gruzja ma inne europejskie aspiracje niż Azerbejdżan.

From the countries of the southern region, practically all but Russia and Azerbaijan have requested it.
Praktycznie wszystkie kraje regionu południowego poza Rosją i Azerbejdżanem poprosiły o pomoc.

The media in Azerbaijan is not free.
Media w Azerbejdżanie nie są wolne.

Without respect for these principles, it is impossible to see how Azerbaijan can have a common future with its European partners.
Bez poszanowania tych zasad nie można wyobrazić sobie wspólnej przyszłości Azerbejdżanu z jego europejskimi partnerami.

The checks were cashed at banks overseas in Azerbaijan and Armenia.
Czeki zostały zrealizowane w zagranicznych bankach w Azerbejdżanie i Armenii.

Mr President, this is another occasion when we find ourselves looking into the situation in Azerbaijan.
Panie Przewodniczący! Po raz kolejny zajmujemy się sytuacją w Azerbejdżanie.

They should have real consequences for the relations between the EU and Azerbaijan.
Powinny one w konkretny sposób odbić się na stosunkach pomiędzy UE i Azerbejdżanem.

Anyone in Azerbaijan criticising the government is silenced.
Każdy, kto w Azerbejdżanie krytykuje rząd zostaje uciszony.

Azerbaijan is in a similar situation.
Azerbejdżan znajduje się w podobnej sytuacji.

You are merely pretending to be interested in the territorial integrity of Georgia and Azerbaijan.
Mówicie, że jesteście zainteresowani tylko integralnością terytorialną Gruzji i Azerbejdżanu.

We also spoke about the Southern Caucasus, again including Azerbaijan.
Mówiliśmy także o Kaukazie Południowym, w tym również o Azerbejdżanie.

I visited Azerbaijan during every joint parliamentary session.
Odwiedzałem Azerbejdżan podczas każdej wspólnej sesji parlamentarnej.

However, Armenia would be much more credible if it finally withdrew its troops from Azerbaijan.
Jednakże Armenia byłaby znacznie bardziej wiarygodna, gdyby ostatecznie wycofała swoje wojska z Azerbejdżanu.

It is shameful for a country like Azerbaijan and for its President to do things of this kind.
To wstyd, że taki kraj jak Azerbejdżan i jego prezydent robią takie rzeczy.

Mr President, the situation in Azerbaijan is very disappointing.
Panie Przewodniczący! Sytuacja w Azerbejdżanie jest wysoce niezadowalająca.

Secondly, that Azerbaijan has an authoritarian system which is taking control of more and more areas of political life.
Po drugie, że jest tam system autorytarny, który zagarnia coraz szersze obszary życia politycznego.

This applies fully to the EU's relations with Azerbaijan too.
Dotyczy to w pełni także stosunków UE z Azerbejdżanem.

Mr President, the democracy and human rights situation in Azerbaijan is raising legitimate concerns.
Panie Przewodniczący! Sytuacja w Azerbejdżanie pod względem demokracji i praw człowieka daje powody do uzasadnionego niepokoju.

I also wish to express my doubts concerning the deteriorating situation of human rights and freedom of the media in Azerbaijan.
Pragnę również wyrazić swoje wątpliwości z powodu pogorszenia się sytuacji w zakresie praw człowieka i wolności mediów w Azerbejdżanie.

Some years ago I visited a refugee camp in Azerbaijan close to the border with Iran.
Kilka lat temu odwiedziłem obóz dla uchodźców w Azerbejdżanie, położony blisko granicy z Iranem.

Indeed, in the case of the Caspian, only gas from Azerbaijan will be available in the first phase.
W przypadku regionu Morza Kaspijskiego, w pierwszej fazie tak naprawdę dostępny będzie tylko gaz z Azerbejdżanu.

There is a clear disparity between the seriousness of what happened in Azerbaijan compared ...
Istnieje tu wyraźna dysproporcja pomiędzy tym, co stało się w Azerbejdżanie w porównaniu z...

This should, without doubt, also apply to Georgia, Armenia and Azerbaijan.
Bez wątpienia powinno dotyczyć też Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.

In my opinion, we should also continue negotiations with Armenia, Azerbaijan and Georgia.
Moim zdaniem powinniśmy również kontynuować negocjacje z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.

It's travelling south from Chelyabinsk to Imisli in Azerbaijan.
Zdąża na południe od Celabinska do Imisli w Azerbejdżanie.

There are also producers - like Azerbaijan and the Caspian gas and oil fields.
Są wśród nich także producenci: Azerbejdżan i nadkaspijskie pola naftowe oraz gazowe.

The developments in Azerbaijan, where bloggers and demonstrators are being imprisoned, are alarming.
Niepokoi rozwój wydarzeń w Azerbejdżanie, gdzie blogerzy i demonstranci są zamykani w więzieniach.

The Union should take a more active and more responsible approach, not only in Azerbaijan, but also in the whole region.
Unia powinna zająć bardziej aktywne i odpowiedzialne stanowisko nie tylko w Azerbejdżanie, ale w całym regionie.

In this respect Azerbaijan's leaders, headed by President Aliyev, deserve serious criticism.
W związku z tym przywódcy Azerbejdżanu, a na ich czele prezydent Alijew, zasługują na ostrą krytykę.

That is the basic principle of a democratic society, and a democratic Azerbaijan has to be an aim just as important as...
Jest to podstawowa zasada społeczeństwa demokratycznego, a demokratyczny Azerbejdżan musi być celem tak samo ważnym, jak...

We spoke about Azerbaijan in the last parliamentary term, when we adopted three resolutions, including one about freedom of the media there.
Przypomnę, że zeszłej kadencji mówiliśmy o nim, uchwalaliśmy rezolucje trzykrotnie, w tym raz o wolności mediów w tym kraju.

I believe that the Commission is to give Azerbaijan the technical assistance and all kinds of help needed to accomplish this accession.
Wierzę, że Komisja udzieli Azerbejdżanowi pomocy technicznej i wszelkiej innej potrzebnej do doprowadzenia procesu przystąpienia do końca.