Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) oś; anatomia kręg obrotowy;
the axis - historia państwa osi;
axes of coordinates - osie współrzędnych;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pl~axes) oś.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(symetrii)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n oś

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

oś f, kręg obrotowy, obrotnik m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

oś, osie, kręg obrotowy, obrotnik, ząb obrotnika, ośrodkowy układ nerwowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)


optical ~ oś optyczna

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

mat. polit.

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

oś (symetrii, np. budynku)

Wordnet angielsko-polski


1. (a group of countries in special alliance)
blok
synonim: bloc

2. (the 2nd cervical vertebra
serves as a pivot for turning the head)
kręg obrotowy, obrotnik: : synonim: axis vertebra

3. (a straight line through a body or figure that satisfies certain conditions)
oś: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. axes)] ] dosł i przen. oś

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

~, long~, major podłużna~, short~, minor poprzeczna~, valley geogr. doliny~, vertical pionowa~, landfill składowiska

Słownik audio-video Montevideo

umowna linia łącząca oczy aktorów lub dzieląca montażowo plan zdjęciowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oświadczenie

twierdzenie

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Kręg obrotowy, (oś)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

( pl. axes) - fiz.mat.,tech. oś; kierunek
~, aircraft - oś samolotu
~, attack - oś natarcia, oś ataku
~, barrel - oś lufy
~, bore - oś przewodu lufy
~, bridge - oś mostu
~, celestial - astr. oś niebieska
~, command - wojsk. kierunek przemieszczania się dowództwa, oś dowodzenia
~, communications - oś łączności
~, co-ordinate - mat. oś współrzędnych
~, dispersal - oś rozrzutu (pocisków)
~, evacuation - oś ewakuacji
~, front - oś przednia
~, fuselage - lotn. oś kadłuba
~, gun tube's - oś przewodu działa
~, horizontal - oś pozioma
~, long; ~, longitudinal - oś podłużna
~, major - oś podłużna, oś dłuższa
~, missile - oś pocisku
~ of abscissae - mat. oś odciętych
~ of advance - takt. oś marszu, kierunek posuwania się, kierunek natarcia
~ of attack - oś ataku
~ of flight - oś lotu, kierunek lotu
~ of ordinates - mat. oś rzędnych
~ of revolution - fiz.,astr. oś obrotu
~ of rotation - fiz.,astr. oś obrotu
~ of signal communications - oś łączności sygnałowej
~ of symmetry - oś symetrii
~ of the bore - oś przewodu lufy
~ of the Earth - astr. oś ziemska
~ of the gun bore - oś lufy działa
~, optical - oś optyczna
~, pitch - lotn. oś pochylenia
~, pivotal - astr.,fiz. oś obrotu
~, polar - astr. oś biegunowa
~, rear - oś tylna
~, retreat - takt. oś odwrotu, kierunek odwrotu
~, road - oś drogi
~, scatter - oś rozrzutu (pocisków)
~, sighting - oś celowania
~, spin - oś obrotu
~, supply - oś dostaw
~, target - oś celu
~, threat - oś zagrożenia
~, valley - topogr. oś doliny
~, vertical - oś pionowa
~, withdrawal - oś odwrotu, kierunek odwrotu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

mat., fiz., tech.
~, co-ordinate - oś współrzędnych
~, dam oś zapory, szerokość zapory
~, horizontal oś pozioma
~, minor oś poprzeczna
~ of abscissae oś odciętych
~, ordinate oś rzędnych
~, sewer oś kolektora ściekowego
~, short oś poprzeczna
~, valley oś doliny
~, vertical oś pionowa

Słownik techniczny angielsko-polski

oś m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Axis' Corridor Format, the camera provides deeper, vertical coverage of aisles.
Axis formatu Corridor Format zapewnia jeszcze głębsze pokrycie alejek w poziomie.

Axis

AXIS Camera Station is an easy-to-install and intuitive video management software,
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe w instalacji i intuicyjne w obsłudze

Axis

Here you will find some of Axis surveillance cameras operating in such environments.
Oto wybrane kamery wybrane kamery do nadzoru firmy Axis pracujące w takich warunkach.

Axis

AXIS M3011 and AXIS M3014 are also available for recessed mounting in drop ceilings.
Kamery AXIS M3011 i AXIS M3014 można montować także wnękowo na sufitach podwieszanych.

Axis

AXIS P85 Network Camera Series is designed for eye-level placement and the
Seria Kamer Sieciowych AXIS P85 jest przeznaczona do montażu na wysokości oczu,

Axis

Leading engineering firm Arup is to work with an academic consortium backed by blue-chip companies including Rolls Royce, Shell and BP to create detailed designs for the "Aerogenerator", a machine that rotates on its axis and would stretch nearly 275m from blade tip to tip.

www.guardian.co.uk

That list was handed over to the Nazi architect of the so-called "final solution", the German SS chief Heinrich Himmler, as the two countries negotiated Spain's possible incorporation into the group of axis powers that included Italy, according to the El Pa?­s newspaper today.

www.guardian.co.uk

Of all the European countries outside the Anglo-American axis of rock music, prewar Yugoslavia produced arguably the best.

www.guardian.co.uk

- Register compiled in case dictator joined axis forces- Archive find undermines claim Franco helped Jews.

www.guardian.co.uk

And now I have income per person on this axis.
Na tej osi mamy dochód na osobę.

Well, if so, then there must be another axis that crosses it.
Cóż, jeśli tak, to musi być inna oś, która przecina tą.

By moving the axis, we're able to look at an alternate perspective.
Dzięki przesunięciu osi, byliśmy w stanie spojrzeć na to z innej perspektywy.

The corridor would be an axis of regional development for the entire area through which it runs.
Korytarz stanowiłby oś rozwoju regionalnego całego obszaru, przez który przebiega.

Still here, child death per 1,000 on that axis.
Tutaj na tej osi widać umieralność na 1000 dzieci.

It is the axis around which all the people circle between Life and Death.
Jest osią wokół której ludzie krążą pomiędzy życiem i śmiercią.

The constellation appears to move overhead as the earth turns on its axis.
Gwiazdozbiór wydaje się przesuwać nad głowami, gdy Ziemia obraca się wokół osi.

Iran supports the situation and I do not think that this axis is willing to accept democratic changes.
Iran popiera tę sytuację i nie wydaje mi się, żeby ta oś była skłonna poprzeć demokratyczne przemiany.

I'd try to keep the main axis of your body completely...
To znaczy, że staram się utrzymać główną oś ciała całkowicie...

And Therefore, this event I want the axis of statement.
A w związku z tym wydarzeniem chcę wygłosić oświadczenie.

And on this axis, I'm showing dollars per person inincome.
Na tej osi: dochód w dolarach na osobę.

On this axis, as I used to have income per person incomparable dollar.
Na tej osi, mamy dochód na osobę w wartości nabywczejdolara.

And on that axis I have life expectancy, the health ofpeople.
A na tej osi znajduje się oczekiwana długość życia, zdrowieludzi.

Shoulders flat, but axis of body inclined toward right.
Ramiona płasko, ale oś ciała nachylona do środka.

It remained the permanent axis about which my thoughts revolved.
Pozostawiło to trwałą oś, wokół której obracały się moje myśli.

Proof there truly is a new axis of evil.
Dowód na to że naprawdę istnieje Oś Zła.

Who made us a gift of the Axis?
Kto dał nam dar Osi?

We have to work on one axis: who is capable of governing, and who isn't.
Musimy pracować na jednej osi: kto jest zdolny do rządzenia oraz kto nie jest.

The financial crisis is also responsible for some delays, in particular, for measures under Axis 2.
Niektóre opóźnienia, zwłaszcza opóźnienie w uruchomieniu środków w ramach linii 2, są spowodowane kryzysem finansowym.

Whas the story on that axis of evil?
Co to za historia z tą osią zła?

I think that this report is one more positive step in our search for multi-modality as the main axis of European transport policy.
Uważam, że to sprawozdanie jest kolejnym krokiem w dobrym kierunku w dążeniu do głównego celu europejskiej polityki transportowej - różnorodności środków transportu.

He transected all the neck muscles, down to the second cervical axis.
Przeciął wszystkie mięśnie szyi, aż do drugiego kręgu szyjnego.

Yeah, I think that losing Allison has spun you off your axis a little.
Tak, myślę, że ten przegrywający Allison złowił na błyszczkę ciebie poza twoją osią trochę.

Keep the axis straight and the body flowing.
Trzymaj oś prosto a ciało niech faluje

Uncle Sam knows what to do with Axis rats.
Chodźcie. Wuj Sam pokaże wam co się robi z faszystowskim szczurami.

It's down there, at the roots of Axis.
Jest w dole u stóp Osi.

Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.

Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
Co ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.

And pioneering spirit will be each time we allow ourselvesto explore this vertical axis.
Pionierskim będzie więc każde działanie, którym odważymysię zbadać tę pionową oś.

This is Axis Mary coming to you from Berlin with your favorite music.
Tu Axis Mary i twoja ulubiona muzyka, prosto z Berlina.

Italy was never part of the Axis.
Włochy nigdy nie należały do Osi.

Darrien and Gates were on the wrong axis.
Darrien i Gates mieli niewłaściwy kąt.

Opening the shutter would flood the axis road.
Otwarcie zasuwy spowoduje zalanie osi drogi.

Remember, you asked if Vecanoi and Axis were linked.
Pamiętasz swoje pytanie czy Vécanoi i Oś są połączone?

Switzerland is entirely surrounded by the Axis powers.
Szwajcaria jest całkowicie otoczona przez siły inwazyjne.

Axis 1: the creation of a culture of compliance and responsibility of the sector.
Oś 1: wypracowanie "kultury przestrzegania prawa” i odpowiedzialności sektora.

It turns on its own axis.
Będzie obracać się wokół własnej osi.

A vertical axis extends through your body.
Pionowa oś przechodzi przez twoje ciało

Now the problem is there's an X-axis for that, which is thepractical axis.
Problem polega na tym, że jest także oś X, która jest osiąpraktyczności.

And this is per capita on this axis.
i na tej osi na jednego mieszkańca.

We need it but we cannot treat the Franco-German axis as if there were still only 12 of us.
Potrzebujemy jej, lecz nie możemy traktować osi francusko-niemieckiej, jakby wciąż było nas tylko 12 państw.

It's an irregular object oscillating about its own axis
To jest nieregularny obiekt, oscylujący wokół własnej osi.

Plot a course along this axis.
Zaplanuj kurs wzdłuż tej linii.

And the axis is time.
A oś pozioma to czas.

Now, were the Axis successful?
Co okazało się udane w Osi?

The Americans wanted to create a very strong anti-communist axis from Bolivia to Chile.
Amerykanie chcieli stworzyć silną antykomunistyczną oś od Boliwii po Chile.

But if I would change this axis here, I would instead putincome per person.
Ale gdybym zmienił tę oś, tu, popatrzcie, gdybym uwzględniłna niej dochód na osobę.

Someone writing that the United States is a rogue state, an axis of evil that must be combated?
Kogoś piszącego, że Stany Zjednoczone są państwem bandyckim, należącym do osi zła, które należy zwalczać?

Axis is in danger.
Oś jest w niebezpieczeństwie.

We're talking freedom and democracy. We're talking Axis of Evil.
Broni masowego rażenia. o wolności i demokracji. o Osi zła