Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n osie

Słownik internautów

osie

Słownik techniczny angielsko-polski

osie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Israel has claimed that its troops only resorted to force and opened fire after coming under attack by activists with metal bars, axes and wooden clubs.

www.guardian.co.uk

Cars stolen from ethnic Uzbeks raced around the city, most crowded with young Kyrgyz people wielding sharpened sticks, axes and metal rods.

www.guardian.co.uk

Stone hand axes have been uncovered next to bones of Homo erectus, the ancient human species that led the migration out of Africa.

www.guardian.co.uk

Hand axes are usually worked symmetrically on both sides into a teardrop shape.

www.guardian.co.uk

The design of stone tools changed dramatically in human pre-history, beginning more than two million years ago with sharp but primitive stone flakes, and culminating in exquisite, finely honed hand axes 500,000 years ago.

www.guardian.co.uk

In order to achieve this, the reform is built on three axes.
Aby zrealizować ten cel, reformę umocowano na trzech osiach.

There is mention of planning future investments and setting strategic axes.
Wspomina się o planowaniu przyszłych inwestycji i strategicznych osiach.

It's the same tree they makes axes from.
Z tego drzewa robi się osie wozów, Griffin.

And it's all because these morons posed as Axes.
Ale dzisiaj dostaliśmy po tyłku, bo ci debile udawali Siekiery.

He can make his own spears and axes.
Może sam robić swoje włócznie i topory.

So Oz is better at both spears and axes than Adam.
Więc Oz robi i włócznie, i topory, lepiej niżAdam.

Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
Co ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.

Brother Sum, we really want to be Axes.
Bracie Sum, chcemy należeć do Gangu Siekier.

These are the two axes advancing south.
Te dwie osie posuwają się na południe.

They left axes inside, that's what.
Zostawili swoje siekiery w środku, o to chodzi.

They're based on five spatial axes.
Opiera się na pięciu osiach przestrzennych.

They come with axes.
Oni przychodzą z ogniem, przychodzą z toporami...

The methods were equally savage: burning alive, cutting open pregnant women's stomachs, beheading children with axes.
Metody były równie okrutne: palenie żywcem, rozpruwanie brzuchów ciężarnych kobiet, obcinanie dzieciom głów siekierą.

Some were conducted by shooting, gassing, with axes and pitchforks, while others were committed through starvation.
Jedne dokonywano przez rozstrzelanie, zagazowanie, mordowanie siekierami i widłami, ale były też takie, których dokonywano głodem.

Ai Tong Maen, here are your axes.
Ai Tong Maen, tu są twoje siekiery.

We'll need double-bitted axes and two-man saws.
Potrzebujemy dwuostrzowych siekier i pił poprzecznych.

If it's locked, we'il take the axes and...
A jeśli będzie zamknięte, weźmiemy toporki i ....

Hindu nationalists hunted down their Christian fellow citizens, armed with clubs, axes and torches, and continued to wreak havoc for weeks on end, even in the refugee camps.
Hinduscy nacjonaliści prześladowali swych współobywateli chrześcijan, uzbrojeni w pałki, topory i pochodnie, siejąc spustoszenie przez całe tygodnie, nawet w obozach dla uchodźców.

I hope that the Commission will also keep its pledge to renegotiate certain operational programme axes already approved so that the funds can be reallocated for those measures offering a greater potential for economic growth.
Mam nadzieję, że Komisja dotrzyma obietnicy ponownego wynegocjowania dostępu do określonych, już zaakceptowanych, programów operacyjnych, tak by możliwe było ponowne przyznanie funduszy na te środki, które zapewnią większy potencjalny wzrost gospodarczy.

The result has been a new instrument with the capacity to integrate the three axes of knowledge - education, research and innovation - which should serve as a catalyst for the culture of multidisciplinary innovation that is so essential for improving competitiveness.
Rezultatem stał się nowy instrument, zdolny połączyć trzy osie wiedzy - edukację, badania i innowację - które powinny działać jako katalizator dla kultury innowacji w wielu dziedzinach, która ma tak wielkie znaczenie dla poprawy konkurencyjności.