Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) rąbać drewno; obcinać, redukować etat;

(Noun) siekiera, topór; redukcja personelu; gitara, instrument;
the axe - cięcie, redukcja etatu;
get the axe - zostać zwolnionym z pracy;
get the axe - zostać zwolnionym z pracy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(tool) topór
siekiera
(fig) I have no ~ to grind nie mam w tym własnego interesu.
2.
(colloq: reduction of expenditure) redukcje, cięcia.vt (fig
terminate) obcinać, redukować
many miners have been ~d wielu górników zostało zredukowanych (zwolnionych)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

siekiera, topór
redukować, obcinać (wydatki)
have an ~ to grind mieć w czymś interes

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SIEKIERA

TOPÓR

CIĘCIA BUDŻETOWE

REDUKCJA (PERSONELU)

OBCIĄĆ

ZREDUKOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N topór
V utrącać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

siekiera
topór

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obcinać

redukować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

siekiera; hist.uzbr. topór
~, executioner's - topór katowski
~, felling - topór do ścinania drzew
~, sacrificial - rel. topór ofiarny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Importantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
Co ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.

statmt.org

There is mention of planning future investments and setting strategic axes.
Wspomina się o planowaniu przyszłych inwestycji i strategicznych osiach.

statmt.org

One is an Acheulean hand axe from half a million years ago of the kind made by Homo erectus.
Pierwszy to aszelski pięściak sprzed pół miliona lat, z rodzaju tworzonych przez Homo erectus.

TED

Go back to this image of the axe and the mouse, and ask yourself: "Who made them and for who?"
Wróćcie do obrazu z toporem i myszką i zastanówcie się "Kto je zrobił i dla kogo?"

TED

In order to achieve this, the reform is built on three axes.
Aby zrealizować ten cel, reformę umocowano na trzech osiach.

statmt.org

George Osborne's comprehensive spending review tomorrow will reveal where the axe will fall.

www.guardian.co.uk

I am the lens through which she exists, I am the axe of the bluntest Hollywood satire.

www.guardian.co.uk

Education secretary under nationwide attack from children, headteachers and celebrities over plan to axe School Sport Partnerships.

www.guardian.co.uk

US film giant safeguards future of 1,500 jobs at Leavesden Studios, as industry reels from decision to axe UK Film Council.

www.guardian.co.uk

If either of you come near me, I will use the axe.
Jeśli ktokolwiek się do mnie zbliży, użyję siekiery.

How about giving me five minutes alone with her and my axe?
A może zostawicie mnie z nią i moim toporem na 5 minut?

Is that before or after I hit you with my axe?
Czy to będzie przed czy po tym jak cie trafię moim toporem?

You have to take the axe and cut it down.
Trzeba wziąć topór i ściąć je.

They want this guy like the axe wants the turkey.
Chcą tego gościa jak tasak indyka.

She was reaching for this axe when you got to her.
Gdy ją dopadłeś, sięgała po ten topór.

With a big axe he struck her once and she fell.
Uderzył ją raz wielką siekierą, a ona upadła.

If he's caught think he'll chase you for life with an axe?
Jeśli go złapali, będzie na ciebie polował z siekierą.

If she finds out by herself, Max gets the axe.
Jeśli sama się o tym dowie, Max dostanie kosza.

I was always a fan of the twin axe attack but. myself.
Zawsze byłem fanem twin atak siekierą ale. ja.

A magic axe that can turn into any weapon I want.
Magiczny topór, który zmienia się w każdą broń jaką zechcę.

Look, an idiot hits his own wife on the head with an axe!
Patrz, idiota własnej żonie przyłożył siekierą w głowę.

One vote from the guy who got the axe.
Jeden głos od gościa, który wyleciał.

He died a good death, with his axe in his hand.
Zginął dobrą śmiercią, z toporem w dłoni.

Give me an axe and show me where to point it.
Daj mi topór i wskaż cel.

I'm surprised that a falling axe would cause such a deep wound.
Jestem zaskoczony, że spadający topór zrobił tak głęboką ranę.

The stone axe was made by someone for himself.
Kamienny topór ktoś zrobił dla siebie.

I'd trade all his worldly possessions for one good axe.
Zamieniłbym cały ten spadek na dobry topór.

But Micke, she tried to kill her father with an axe.
Ależ, Micke, ona próbowała zabić swojego ojca siekierą.

Only this time it was done with an axe!
Tylko ten raz, to było robione z siekierą!

It would be like being disembowelled with an ice axe!
To tak, jakby być wypatroszonym toporem z lodu!

Will you stop holding the axe over my neck?
Przestaniesz trzymać topór nad moja szyją?

I got the axe and saw in my trunk .
Mam w walizce siekierę i brzeszczot piły.

Time for Axe Cop to go on a night mission.
Czas aby Axe Cop ruszył na nocną misję.

You people have an axe to grind or something?
Ty, który ludzie mają siekiera, by zmielić lub coś?

Cut of 45 grades until the head... with an axe or something.
Strzał w głowę pod katem 45 stopni... oraz siekiera lub coś takiego.

Better than an axe in your back, no?
Lepsze to niż siekiera w twoich plecach, czyż nie?

The cut had been made by an axe.
Ta rana była spowodowana przez topór.

You hit me with an axe one time.
Uderzyłaś mnie raz siekierą.

Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.

Have you an axe to cut down trees?
Czy masz siekierę, by ściąć drzewa?

Like this axe I saw you looking at.
Tak jak ta siekiera, na którą patrzyłaś.

It's a trigger, and this axe, according to our people, is what activates it.
To wyzwalacz, a ten kilof, według naszych ludzi, jest tym co go aktywuje.

It should be taken care with an axe!
Siekiera powinna się tym zająć!

Like the axe in the Burger case. –Yeah, remember that?
Tak jak topór w sprawie Bergera. -Dokładnie. Pamiętasz ją?

I found her one day holding an axe.
Znalazłem ją pewnego dnia trzymającą topór.

My friend Karl here says you're an axe murderer. ls that true?
Mój przyjaciel Carl mówi, że zabijasz siekierą. Czy to prawda?

First it's love, then it's the axe, and now you have to die.
Najpierw miłość, potem topór, a teraz musisz umrzeć.

There's one bit that looks like an axe.
Jest jeden kawałek, który wygląda jak siekiera.

I was born in the head... before the axe struck.
Urodziłem się w głowie... zanim uderzyła siekiera.

Axe Cop, the computer brains of those cyborgs have turned evil!
Axe Cop, komputerowe mózgi tych cyborgów stały się złe!

If I did come, I'd buy an axe, a hammer and a saw.
Jeśli bym kiedyś przyszła, to kupić siekierę, młotek i piłę.

Well he was armed, he had an axe raised.
On też był uzbrojony. Miał siekierę!

Attempts to kill wife chasing her through the fields, brandishing an axe.
Usiłuje zabić żonę, goni ją po polach, z siekierą.

Killer must have used an axe or a cleaver.
Zabójca musiał użyć siekiery lub tasaka.

Before my husband brought home an axe murderer?
Zanim mój mąż przyprowadził do domu morderczynię siekierą?

Steven is carrying his battle axe and chasing me.
Steven trzymał w ręku topór i gonił mnie...

Watch out for Max and his bloody axe.
Uważaj na Maxa i jego krwawy topór.

So, Axe Cop, do you still think babies are dumb?
Więc, Axe Cop. wciąż uważasz, że dzieci sa głupie?