Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) w nieładzie, przekrzywiony; niewłaściwy, zły, błędny;
go awry - wyjść na opak, iść w złą stronę, nie iść po myśli, nie powieść się;

(Adverb) krzywo, skośnie, na opak;
put sth awry - pokrzyżować coś;
look awry - patrzeć z ukosa/krzywo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv, adj pred (on, to one side) na opak
krzywo
(fig): ~things went ~ wszystko poszło na opak.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przekrzywiony
go ~ iść nie po myśli

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj pred przekręcony, przekrzywiony, opaczny
adv krzywo, na opak

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRZYWY

PRZEKRĘCONY

OPACZNY

KRZYWO

UKOŚNIE

OPACZNIE

OPAK: NA OPAK

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niewłaściwie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And also these are signals that go awry in disorders such as addiction.
Wypaczenia tych sygnałów towarzyszą m.in. uzależnieniom.

TED

And also it would allow us to have the ultra-precise control we need in order to fix the circuit computations that have gone awry.
Dałoby to nam ultra-precyzyjną kontrolę, potrzebną do naprawy fragmentów, które szwankują.

TED

And if these algorithms, like the algorithms on Wall Street, just crashed one day and went awry, how would we know?
A jeśli te algorytmy, tak jak algorytmy na Wall Street pewnego dnia po prostu zderzą się ze sobą i oszaleją, skąd będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało?

TED

Mr López Aguilar says that he gets the impression that something has gone awry, while others are making insinuations about all the things that could go wrong with this constitution.
Pan Poseł López Aguilar twierdzi, że ma wrażenie, iż sprawy idą w niewłaściwym kierunku, podczas gdy z ust innych padają insynuacje, że to czy tamto poszło nie tak.

statmt.org

There are too few of them, they are too powerful and too lacking in transparency, and their structure and importance is an example of how badly things have gone awry with our global financial system.
Jest ich za mało, są zbyt potężne i zanadto nieprzejrzyste, a ich struktura i znaczenie jest przykładem na to, jak dalece nasz globalny system finansowy wymknął się spod kontroli.

statmt.org

" Things only went awry with 1999's Head Music.

www.guardian.co.uk

The findings shed light on what goes awry to make distant objects look blurred, and raises the prospect of developing drugs to prevent the condition.

www.guardian.co.uk

If Gordon Brown, David Cameron and Nick Clegg can each claim they were committed champions of fairness, as they did at the last election, to legitimise very different policies and political traditions, then something awry is going on.

www.guardian.co.uk

Alongside our well-documented, well-founded knowledge that Soviet history was a tragedy ought to run a sense of it, too, as a comedy; a comedy of ideas and of things; a comedy in which material objects spin out of control, like the production line running awry in Chaplin's Modern Times, and refuse more and more catastrophically to play the roles assigned to them by bossy human intentions.

www.guardian.co.uk

And sometimes even the best of men can go awry.
I czasami nawet najlepszy mężczyzna się złamie.

They say the best laid plans of mice and men often go awry.
Mówią że najlepsze plany myszy i ludzi często idą na opak.

I wondered if some scheme to improve your lot had gone awry.
Ciekaw jestem, czy nie zawiodły jakieś plany poprawy twojego losu.

He is merely one of nature's experiments gone awry.
On jest tylko jednym z eksperymentów natury, który się nie udał.

It was, in fact, a scientific experiment gone awry.
W rzeczywistości był to eksperyment, który wymknął się z pod kontroli.

I thought it was a love affair gone awry,but it isn't.
Myślałem, że romans się psuje, ale to nie to.

Yes. As you know, the matter with Jung went awry.
Jak pan wie, sprawa z Jungiem, nam nie wyszła.

Should anything go awry Not only would your reputation be tarnished
Jeśli coś się nie powiedzie... nie tylko twoja reputacja będzie zszargana.

And without great parenting, things can go awry.
Kto jest pozbawiony wspaniałego wychowania, może się przejechać.

When missions go awry, they often lose their lives
Podczas misji go na bakier, często stracić życie

Due to interference, my experiment has gone awry.
Z powodu zakłóceń, mój eksperyment się nie powiódł.

Mr López Aguilar says that he gets the impression that something has gone awry, while others are making insinuations about all the things that could go wrong with this constitution.
Pan Poseł López Aguilar twierdzi, że ma wrażenie, iż sprawy idą w niewłaściwym kierunku, podczas gdy z ust innych padają insynuacje, że to czy tamto poszło nie tak.

There are too few of them, they are too powerful and too lacking in transparency, and their structure and importance is an example of how badly things have gone awry with our global financial system.
Jest ich za mało, są zbyt potężne i zanadto nieprzejrzyste, a ich struktura i znaczenie jest przykładem na to, jak dalece nasz globalny system finansowy wymknął się spod kontroli.

At the same time, however, we should take care that the justified efforts and calls of the people in these countries do not, on the other hand, go awry and do not lead to undemocratic, authoritarian, religious dictatorships.
Jednocześnie jednak powinniśmy zadbać o to, by uzasadnione wysiłki i apele w tych krajach nie poszły w złą stronę i nie doprowadziły do niedemokratycznych, autorytarnych dyktatur wyznaniowych.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, it was astonishing to hear you talking about the negotiations as though nothing had gone awry and everything had gone swimmingly for the Commission.
w imieniu grupy Verts/ALE. - DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Zadziwiającym było słuchanie, jak rozmawiacie o negocjacjach, jako że nic nie poszło na opak, a wręcz wszystko poszło dla Komisji jak po maśle.