Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) awake

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. awake1

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. awake - 1. -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZAS PRZESZŁY CZASOWNIKA 'AWAKE'

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budzić

zbudzony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In December 1989, a few major thrill-seekers awoke Dracula from his slumber.
W grudniu 1989 roku kilku co większych poszukiwaczy wrażeń zbudziło ze snu Drakulę.

statmt.org

And he awoke, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still.
A tak ocknąwszy się, zgromił wiatr, i rzekł morzu: Umilknij, a uśmierz się.

Jesus Army

And he awoke, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.
A on ocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne, i uśmierzyły się, i stało się uciszenie.

Jesus Army

And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times, and shake myself free.
A ocuciwszy się ze snu swego, rzekł: Wynijdę jako i pierwej, a wybiję się; a nie wiedział, że Pan odstąpił od niego.

Jesus Army

The German public awoke today to the news that three terrorists had been planning an attack on Frankfurt am Main airport.
W Niemczech podano do wiadomości, że trzech terrorystów planowało atak na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

statmt.org

I awoke on the morning of my wedding day still not knowing whether my family would be there.

www.guardian.co.uk

" She gently shook Karen who awoke but was groggy.

www.guardian.co.uk

Aisha passed out from the pain but soon awoke choking on her blood, abandoned by her torturers and the ad-hoc judiciary of the Taliban.

www.guardian.co.uk

On Friday morning, 4 February, Karen awoke and went downstairs to the kitchen, where she turned on the coffeepot her mother had prepared the night before.

www.guardian.co.uk

He awoke early the next morning to find the sitting on his chest.
Obudził się wcześnie następnego ranka i spostrzegł mewę siedzącą mu na piersi.

And it awoke part of her mind that lies dormant in most people.
Obudziły część jej umysłu, uśpione u innych ludzi.

Her ears awoke to the sound of children playing.
Jej uszy obudziły się i dźwięk dzieci bawiących.

No, he just scratched me by chance when he awoke.
Nie, on tylko zadrapał mnie przez przypadek, kiedy się obudził.

Then I awoke, protecting you with my own hands.
Wtedy się obudziłem, chroniąc cię moimi ramionami.

When the dream of that summer ended, I awoke.
Gdy sen tego lata się skończył, obudziłem się.

I awoke from drink to find my brothers gone.
Obudziłem się po pijaństwie i nie znalazłem swoich braci.

I awoke to discover I'd turned into a cat.
Dobrze, obudziłem się i zamieniłem się w kota!

When Silas awoke, he had to feed to gain his strength.
Gdy Silas się przebudził, musiał się pożywić, by odzyskać siły.

I fell into her and awoke by the radiance she beamed.
Zaprzyjaźniłem się z nią i obudził mnie blask, który mi dała.

Three days later, I awoke in the hospital.
Trzy dni później obudziłam się w szpitalu.

When I awoke next morning, I came to a decision.
Kiedy się obudziłem następnego dnia podjąłem decyzję.

I awoke in the arms of the enemy.
Obudziłam się w rękach wroga.

One morning, I awoke, and he was gone.
Pewnego ranka, obudziłem się, a jego nie było.

The book awoke something dark in the woods.
Przez tę księgę w lesie obudziło się coś złego.

Deeply satisfied, he went back to sleep... and awoke no more in this life.
Bardzo zadowolony usnął ponownie i nie obudził się już nigdy w życiu.

Awoke this morning and booked a flight to Rome.
Obudziłem się tego ranka i zarezerwowałem lot do Rzymu.

You know what they awoke in the darkness of Khazad-dûm
Ty wiesz, co obudziły w ciemnościach Khazad-dum.

I think it's like when... you awoke from your coma.
Myslę, że jest tak jak... wtedy, gdy obudziłeś się ze śpiączki.

As I lay there,your image came to me, and I awoke with this promise.
Kiedy tam leżałem, ujrzałem twoją twarz i ta obietnica mnie przebudziła.

I don't know what they did, but when I awoke...
Nie wiem co zrobili, ale kiedy się obudziłam...

I had been dreaming, but then I awoke.
Spałam, ale potem się obudziłam.

In December 1989, a few major thrill-seekers awoke Dracula from his slumber.
W grudniu 1989 roku kilku co większych poszukiwaczy wrażeń zbudziło ze snu Drakulę.

Heard her first gasps as she awoke?
Słyszałem, jak z trudem łapała powietrze po przebudzeniu.

He was gone before I awoke.
Jak się obudziłem to już go nie było.

She dozed restively, but awoke at the darkest hour.
Wierciła się narowiście, ale obudziła się w najmroczniejszą godzinę.

She awoke in us the springs of luminous sensuality
Obudziła w nas wiosnę świetlistej zmysłowości

Well i just awoke up, hungry.
Obudziłem się głodny.

When he awoke as a UniSol, he returned to that emotion.
Kiedy obudził się jako uniwersalny żołnierz, uczucie to wróciło.

You awoke this gift in me.
Ty obudziłeś we mnie ten dar!

The German public awoke today to the news that three terrorists had been planning an attack on Frankfurt am Main airport.
W Niemczech podano do wiadomości, że trzech terrorystów planowało atak na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

People of Grasse awoke to a terrible hangover.
Mieszkańcy Grasse obudzili się ze straszliwym kacem.

My vision ended and I awoke with a tremendous feeling of optimism and confidence in you and your future.
Wizja skończyła się, a ja się obudziłem z poczuciem optymizmu i pewności co do ciebie i twojej przyszłości.

The noise of the drawer awoke him
Hałas szuflady go obudził

I awoke after five minutes... or five seconds... to a changed world.
Obudziłem się po 5 minutach lub 5 sekundach... w innym świecie.

was a horrible dream, yet somehow I awoke from it renewed.
był koszmarnym snem, ale jakoś przebudziłem się z niego. Odmieniony.

I believe that young Savill awoke and saw a man in Miss Gough's bed.
Myślę, że obudził się i Savill Miss Gough jest mężczyzna w łóżku zobaczył.

granted wishes? who awoke, he open the door between the worlds.
Trzecie życzenie tego, kto go zbudził, otworzy mu bramę między światami.

The killer awoke before dawn.
Morderca obudził się przed świtem.

Cos I asleep And awoke thinking of her
Ponieważ zasypiam i budzę się myśląc o niej...

But when his mother died... ... twice, young Ned awoke to a new reality.
Jednak, gdy umarła jego matka, dwukrotnie, młody Ned stanął przed nową rzeczywistością.

It was a warm summer morning when Scrotie McBoogerballs awoke to find his...
Był ciepły, wiosenny poranek, kiedy Scrotie Glutowejaja obudził się, aby znaleźć swoje..

But greed awoke in alberich.
Ale zbudziła się w nim chciwość.

I awoke him. I'm coming.
Chyba go obudziłam, jest jeszcze wcześnie.

I awoke the next evening with a hunger... ...I had never felt.
Następnego wieczoru obudziłem się tak głodny jak nigdy.

When I awoke, dear I was mistaken
Gdy się zbudziłem, jak się myliłem!

But still, whenever she awoke... ...she would crawl into mine.
Ale zawsze, gdy się budziła... wślizgiwała się do mnie.

The Killer Awoke Before Dawn,
Morderca zbudził się przed świtem

If it were all a dream... ..when I awoke...
Jeśli to wszystko okaże się snem,... a ja się obudzę,...