Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) okropny, niedobry;
look awful - (Verb) źle wyglądać;
feel awful - czuć się okropnie;
an awful lot - strasznie dużo;
awful cheek - niesłychana bezczelność;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

paskudny, okropny, nie do przyjęcia, wzbudzający strach

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj straszny, o-kropny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEMOŻLIWY

STRASZLIWY

STRASZNY

OKROPNY

CHOLERNY [WULG.]

FATALNY

HORRENDALNY

PODŁY

Słownik internautów

straszny, okropny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ogromny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. straszny; okropny; budzący strach

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Cieszy mnie współpraca międzynarodowa, ale nadal mamy ogrom pracy do wykonania.

statmt.org

We should therefore stop this awful campaign and tell the people of Ireland the truth.
Powinniśmy zatem zatrzymać tę wstrętną kampanię i powiedzieć prawdę obywatelom Irlandii.

statmt.org

After this awful event occurs, Rocket gets to decide how she feels about it.
Po tym okropnym incydencie Rockett będzie musiała zadecydować, co w związku z tym czuje.

TED

But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
Tych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.

TED

There are an awful lot of things that you'd like to distinguish among.
Istnieje całe mnóstwo przypadłości, pomiędzy którymi musicie być w stanie rozróżnić.

TED

This awful new bunch of vampires is thirsting to destroy Bella.

www.guardian.co.uk

The very first line in last night's episode saw Bex's brilliantly awful sister, Laura, claiming, on the strength of an internet documentary, that 9/11 was a hoax, and that "all the people jumping out of the buildings were actors".

www.guardian.co.uk

I think parents sometimes see it as a stigma, they remember the awful spectacles from their own schooldays and think if there is something wrong with their child's eyes, then there is something wrong with the child, but really the danger is ignoring it.

www.guardian.co.uk

One of the worst things about slavery - slavery's an awful situation, but one thing worse than slavery is to adjust to it.

www.guardian.co.uk

I feel just awful having you come here for nothing.
Czuję się okropnie, że przyszłaś na darmo.

We need you in town, something awful's happened at the church.
Harv? Jesteś potrzebny w mieście w kościele stało się coś strasznego.

You have not said anything awful to me in over six minutes.
Nie powiedziałeś o mnie nic paskudnego w ciągu sześciu minut.

No water got in here, but something awful cold did.
To nie woda to spowodowała, ale coś strasznie zimnego.

You better watch out or else something awful will happen.
Uważajcie, bo może stać się coś złego.

They don't seem to have an awful lot around here.
Wydajesię że nie masz tutaj okropnego losu.

If we stay here, something awful will happen to us.
Jeśli tu zostaniemy, stanie się nam coś strasznego.

I have a feeling you're about to say something awful.
Mam przeczucie, że chcesz powiedzieć coś okropnego.

They've done some pretty awful things to get in here.
Zrobili okropne rzeczy, by się tu dostać.

I want you to leave your husband and this awful house.
Chcę, żebyś zostawiła męża i ten okropny dom.

What did I ever do to you that was so awful?
Co ja Ci kiedykolwiek zrobiłem że było tak okropne ?

Well, I feel awful too, but the car is coming with me.
Cóż, też czuję się podle, ale ten samochód jedzie ze mną.

I feel awful talking about this in front of you.
Czuję się okropnie, mówiąć o tym przy tobie.

How awful it must be to live your life alone.
Jak okropne musi być samotne życie.

Still, it seems like an awful lot to give up.
Jednak, to jest straszne. Dużo się traci.

You seem to be around an awful lot, I know that.
Wydajesz się być dookoła strasznego losu, widać to.

One day I started thinking of all the awful things that could happen.
Zaczęłam się martwić o wszystkie okropne rzeczy, jakie mogłyby ci się przydarzyć.

I used to ask God to make this awful feeling go away.
Zwykłem prosić Boga, żeby zrobił coś i żebym przestał się czuć z tym źle.

Why would you want to do something awful like that?
Czemu miałbyś zrobić coś tak okropnego?

You spend an awful lot of time talking to her.
Spędzasz dużo czasu rozmawiając z nią.

Now, what happened to you was awful. But this girl is different.
To, co stało się tobie było okropne, ale ta dziewczyna jest inna.

Of course not, you never get anything awful caught in your head.
Ty też to poczułeś? Nie, ty nigdy nie doświadczasz nic okropnego.

You can't sit in your awful shop the whole summer.
Całe lato siedzisz w tym okropnym sklepie.

Sometimes I go to certain places to pick up these awful men.
Czasem chodzę do tych miejsc, wiesz, i podrywam tam najgorsze typy.

Now, can't we go on to some other awful place?
Może pójdziemy do jakiegoś innego okropnego miejsca?

It was an awful performance, but of course you should be paid.
To było okropne przedstawienie, ale oczywiście powinieneś dostać zapłatę.

I never would have believed something so awful could happen around here.
Nigdy bym nie uwierzył, że coś tak okropnego może się tutaj wydarzyć.

It must have been awful out there, alone in the cold.
To musiało być okropne, samemu na mrozie.

So you're only awful to people that don't have problems.
Więc nie lubisz tylko tych, którzy nie mają problemów?

With your help,we'll find who ever did this awful thing.
Z waszą pomocą znajdziemy tego, kto popełnił ten ohydny czyn.

Like what you are is some bad, awful thing, but you're not.
Nie myśl sobie, że to, co robisz jest okropne. Bo tak nie jest.

And when you've read that much, well, then you also know an awful lot.
I kiedy przeczytało się, tak dużo... wtedy też wie się strasznie dużo.

Something awful happened to that boy and I have to know what it was.
Terry temu chłopakowi przydarzyło się coś potwornego i muszę wiedzieć co.

And there is an awful lot of people I'd like to kill.
A jest okropnie dużo ludzi, których chciałabym zabić.

Something so awful we can't even begin to imagine it.
Coś tak okropnego, że nie możemy sobie tego nawet wyobrazić.

Anyway, I feel just awful that we've taken up so much of your day.
Tak czy inaczej, niedobrze, że zajęliśmy wam tak dużo czasu.

I always lived in fear that something awful was going to happen to you.
Zawsze bałem się, że stanie ci się coś okropnego.

I ever loved someone who could write such awful things about his friends and family.
Kiedyś kochałam kogoś, kto mógłby napisać takie okropne rzeczy o swoich przyjaciołach i rodzinie.

It's awful. Just waiting to find out whether we passed.
To okropne, tak czekać, żeby się dowiedzieć, czy się zdało.

And what's most awful. is that no one needs it.
A najgorsze jest... że nikt tego nie potrzebuje. Nikt nie potrzebuje Komnaty.

I have a terrible feeling that something awful will happen to you.
Mam okropne uczucie, że przydarzy ci się coś strasznego.

I still remember the awful feeling those photos gave me.
Wciąż pamiętam to okropne uczucie gdy patrzyłam na tamte zdjęcia.

I can only imagine what an awful loss that would be to the school.
Mogę sobie tylko wyobrazić, jak ogromna byłaby to strata dla szkoły.

Maybe anyone you stay married to for 15 years starts to seem awful.
Może każdy, z kim jesteś w małżeństwie przez 15 lat, wydaje się okropny.

It's an awful responsibility. I'd never thought about life or death that way before.
Okropny obowiązek. Nigdy wcześniej nie myślałem w ten sposób o życiu czy śmierci.

It's awful to leave a woman my age alone with her thoughts.
To okrutne zostawiać kobietę w moim wieku sam na sam z myślami.

The awful thing is that he thinks we're doing something to him.
Istotne i straszne jest to, że wydaje mu się, że mu zagrażamy.

For a security guard, he had an awful lot of information, don't you think?
Jak na ochroniarza posiada sporą ilość informacji, nie sądzicie?

The situation there frankly, especially for the children, is awful.
Szczerze mówiąc, tamtejsza sytuacja jest okropna, zwłaszcza w przypadku dzieci.

There's an awful lot of interest developing in that game.
Ta gra Lancey'a z Kidem, w której będziesz rozdającym zaczęła wzbudzać bardzo duże zainteresowanie.