Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) świadomość;
raise awareness - podnosić świadomość;
political awareness - świadomość polityczna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U świadomość (czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

świadomość

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wiadomość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

znajomość

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n świadomośćawareness of lawlessness świadomość bezprawności czynulimited awareness świadomość ograniczona

Wordnet angielsko-polski

(having knowledge of
"he had no awareness of his mistakes"
"his sudden consciousness of the problem he faced"
"their intelligence and general knowingness was impressive")
świadomość, poczucie
synonim: consciousness
synonim: cognizance
synonim: cognisance
synonim: knowingness

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wiadomość
awareness of lawlessness: świadomość bezprawności czynu
limited awareness: świadomość ograniczona

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

świadomość
~, anti-terrorist - świadomość zagrożenia ze strony terrorystów
~, environmental - świadomość zagrożeń środowiska
~, mine hazard - świadomość zagrożeń ze strony min
~, national - świadomość narodowa
~ of advantages - świadomość korzyści
~ of danger - świadomość niebezpieczeństwa
~ of environmental pollution - świadomość zanieczyszczenia środowiska
~ of terrain - świadomość znaczenia terenu
~ of the advantages of air superiority - świadomość korzyści z przewagi lotniczej
~ of the significance of soldiers' morale - świadomość znaczenia morale żołnierzy
~, political - świadomość polityczna
~, situational - świadomość sytuacji

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
Abstrahując od tego, wydaje się, że konsensus jest ciągle zbyt mało rozpowszechniony.

statmt.org

Improving consumer education and awareness on credit and finance (short presentation)
Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (krótka prezentacja)

statmt.org

We must raise awareness that the monetary crisis may have serious political consequences.
Musimy uświadamiać ludzi, że kryzys walutowy może mieć poważne następstwa polityczne.

statmt.org

Now, they came to an awareness partly because of the horrible drought that they have had.
Oni zdali sobie sprawę częściowo w wyniku okropnej suszy jakiej doświadczyli.

TED

It is like a minefield sometimes; we take hits occasionally and we develop our awareness.
Niekiedy przypomina to stąpanie po polu minowym; czasami obrywamy i zwiększamy czujność.

statmt.org

Even in these difficult times, we are calling for social awareness.
Nawet w tych trudnych czasach wzywamy do świadomości społecznej.

He is raising awareness in the states for my campaign.
Zwiększa świadomość o mojej kampanii w Stanach.

Studies show it doesn't make any difference in patient awareness.
Badania nie wykazały żadnych różnic w świadomości pacjentów.

Finally, we must move from raising awareness among the public to education and training.
Wreszcie, musimy przejść od podnoszenia świadomości wśród społeczeństwa do edukacji i szkolenia.

We need a 360 degree awareness of what this means.
Potrzebujemy stuprocentowej świadomości tego, co to oznacza.

It does not take much historical awareness to remember what was said about black people in the last century.
Nie potrzeba wielkiej politycznej wiedzy, aby przypomnieć sobie, co mówiono o czarnych ludziach w ubiegłym wieku.

Do you two have any awareness of what personal space and privacy are?
Macie w ogóle jakąś świadomość co to jest przestrzeń prywatna i prywatność?

These do not in themselves increase awareness or make people better informed.
Unormowania wspólnotowe same w sobie nie prowadzą do podniesienia świadomości i poziomu doinformowania.

There is such a crying need for more public awareness.
Istnieje paląca potrzeba większej publicznej świadomości.

We need to create awareness among citizens about the use of the information currently available.
Musimy krzewić wśród obywateli świadomość możliwości korzystania z aktualnie dostępnych informacji.

Next year, we are going to start a campaign to raise awareness of these facts.
W przyszłym roku mamy zamiar rozpocząć kampanię na rzecz podniesienia świadomości w zakresie tych faktów.

Damn it, she's just trying to bring awareness to the disease.
Cholera, ona próbuje tylko rozwinąć świadomość na o chorobie.

Satisfaction will do it, but that's more awareness than living.
Satysfakcja da radę, ale jest bardziej świadoma od życie.

Most importantly, we want to raise awareness among the people.
Chcemy także - i jest to najważniejsze - wzbudzić świadomość wśród ludzi.

When we debated the 2008 report in this place, everyone here called for greater public awareness.
Gdy debatowaliśmy w tej sali na temat sprawozdania za 2008 rok, wszyscy dopominali się tu o podniesienie świadomości obywateli.

The fact that there is a lack of awareness about this seems to be the biggest problem at the moment.
Największym problemem wydaje się obecnie brak świadomości tego faktu.

Is enough being done to promote awareness of these key instruments?
Czy podejmowane są wystarczające działania, by promować wiedzę o tych kluczowych instrumentach?

To do that, we need to raise awareness campaigns and increase them.
Aby to osiągnąć, musimy zainicjować kampanie uświadamiające i rozwijać je.

It is our moral duty to increase social awareness of this matter.
Naszym obowiązkiem moralnym jest podniesienie świadomości społecznej w tej kwestii.

From now on there should be greater awareness of the programme among European institutions and citizens.
Już od teraz niezbędna jest większa świadomość istnienia przedmiotowego programu wśród instytucji europejskich i obywateli Unii Europejskiej.

Therefore, we need campaigns for raising awareness of education programmes.
Dlatego konieczne są kampanie uświadamiające i programy edukacyjne.

That shows things have progressed, there is a greater awareness.
To pokazuje, że sytuacja sie zmienia, istnieje większa świadomość.

The first step to combat this terrible disease is awareness.
Pierwszym krokiem w kierunku zwalczania tej strasznej choroby jest świadomość.

This therefore requires political awareness and, for me, that has two goals.
W związku z tym potrzebna jest polityczna świadomość, która moim zdaniem ma dwa cele.

Awareness of this issue should therefore be raised among businesses and public bodies.
Należy zatem prowadzić odpowiednie działania uświadamiające wśród przedsiębiorstw i organów publicznych.

In the most recent years, awareness has increased enormously worldwide.
W ostatnich latach na całym świecie niezwykle wzrosła świadomość.

I therefore think that we should have much greater awareness and raise all issues of compliance with human rights.
Dlatego uważam, że potrzeba nam większej świadomości praw człowieka i większej z nimi zgodności.

For me, the key issue is raising awareness and I believe these reports will help achieve this.
Dla mnie sprawą kluczową jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej i uważam, że przedmiotowe sprawozdania pomogą nam to osiągnąć.

Growth, development and social awareness must go hand in hand.
Wzrost, rozwój i świadomość społeczna muszą współgrać ze sobą.

And there's always a higher level of awareness for any of us.
Zawsze istnieje wyższy poziom świadomości dla każdego z nas.

It is a victory of the European awareness expressed through politics.
Jest zwycięstwem europejskiej świadomości wyrażonej w polityce.

Finally, we need to do more to raise public awareness to make it easier for people to understand why certain measures are necessary.
Wreszcie musimy uczynić więcej na rzecz podniesienia publicznej świadomości, tak by ludzie łatwiej zrozumieli konieczność niektórych środków.

We also need to raise the general awareness of consumers in this regard.
Musimy również zwiększyć ogólną świadomość konsumentów w tej dziedzinie.

Can the Commission provide information on consumer awareness of the quality food schemes?
Czy Komisja może dostarczyć informacje dotyczące wiedzy konsumentów na temat systemów jakości produktów żywnościowych?

Therefore we need public awareness, educational and preventive programmes to form a specific type of behaviour.
Dlatego konieczna jest społeczna świadomość oraz programy edukacyjne i prewencyjne, aby wykształcić określony model zachowania.

At the same time, increased awareness is being exploited worldwide.
Jednocześnie, na całym świecie wykorzystuje się zwiększoną świadomość.

I am sure that if this sensitive debate is held at a national level, it will help to raise public awareness.
Jestem pewien, że jeżeli ta debata na tak delikatny temat będzie prowadzona na szczeblu krajowym, to będzie to pomocne w podniesieniu świadomości publicznej.

Therefore, it is necessary to promote public awareness and information campaigns.
Niezbędne jest zatem propagowanie świadomości społecznej i prowadzenie kampanii informacyjnych.

Consumers' awareness of the goods they buy is constantly growing.
Stale rośnie świadomość konsumentów, jeżeli chodzi o kupowane towary.

We also continue to raise awareness of the health risks associated with smoking.
Nadal prowadzimy również kampanie informacyjne na temat ryzyka dla zdrowia, jakie wywołuje palenie.

What we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Potrzebujemy działań budzących wysoką świadomość ekologiczną.

There is increased awareness of the need to take steps to combat climate change.
Istnieje coraz większa świadomość konieczności podjęcia kroków mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi.

Awareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
Świadomość, że zbrodnia nie pozostanie bezkarna, może ich od takich czynów powstrzymać.

This is not the only area where greater awareness is necessary.
Nie jest to jedyna dziedzina, w której konieczne jest zwiększanie świadomości.

I trust that your work in Brussels will help raise general awareness of this.
Ufam, że pana praca w Brukseli pomoże w podniesieniu ogólnej świadomości tego zagadnienia.

The greater the public awareness, the more readily will society accept the financial burden.
Im większa będzie świadomość, tym większa będzie akceptacja też wysiłku finansowego.

Social awareness and public opinion play an enormous role, so another important factor must be continuing education.
Świadomość społeczna i opinia publiczna odrywają ogromną rolę, dlatego też ważnym czynnikiem powinno być ustawiczne kształcenie.

Last but not least, development education and raising the awareness of our own citizens on this subject should be considered a priority.
Wreszcie, za priorytet należałoby uznać edukację na rzecz rozwoju oraz podnoszenie świadomości naszych własnych obywateli w tej sprawie.

Raising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.

His awareness of what we call reality is radically underdeveloped.
Jego świadomość tego, co nazywamy rzeczywistością, jest niewykształcona.