Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zorientowany, poinformowany, świadomy;
politically aware - świadomy politycznie;
be aware of sth - zdawać sobie sprawę z czegoś;
be politically aware - interesować się polityką;
be environmentally aware - troszczyć się o środowisko;
become aware that - zdać sobie sprawę, że;
socially aware - świadomy społecznie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj świadomy (czegoś)
(realise) to be ~ ofzdawać sobie z czegoś sprawę
I am well ~ of the dangers jestem w pełni świadomy niebezpieczeństw
I was not ~ of that nie zdawałem sobie z tego sprawy
you are probably ~ that pewnie zdajesz sobie sprawę, że..

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

świadomy, zorientowany, powiadomiony
be ~ of zdawać sobie sprawę, odczuwać
make sb ~ of sth uświadamiać komuś coś

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj praed świadomy, poinformowany
to be ~ uświadamiać sobie (of sth coś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚWIADOMY

POWIADOMIONY

POINFORMOWANY

Słownik internautów

świadomy
zorientowany, poinformowany

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. świadomy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zaznajomiony

zorientowany

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. świadomy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.
Jestem w pełni świadom zobowiązań, jakie stwarza art. 218 traktatu lizbońskiego.

statmt.org

Baroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.
Pani baronesso Ludford! O ile mi wiadomo, jest pani obywatelką Wielkiej Brytanii.

statmt.org

As you are well aware, Member States' budget deficits are growing fast right now.
Jak państwo wiecie, deficyty budżetowe państw członkowskich obecnie szybko rosną.

statmt.org

We are all keenly aware of that fact, but let us be careful we do not overreact.
Jesteśmy o tym głęboko przekonani, ale uważajmy, abyśmy nie zareagowali za mocno.

statmt.org

Those of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Ci z państwa, którzy mnie znają wiedzą, jak bardzo na sercu leży mi ta kwestia.

statmt.org

He is only too aware of the rising frustrations and tensions of the homeless people he works to help.

www.guardian.co.uk

However, it's important pregnant women feel supported if they make the decision to quit, and are aware of the stop smoking services available to them.

www.guardian.co.uk

We all seem fully aware that we need, for example, eight hours, but always get five, yet we do nothing constructive about it.

www.guardian.co.uk

The last year has seen the proliferation of location-based apps, tailored to be permanently aware of where their users are.

www.guardian.co.uk

The department wants us to be aware of something else.
Departament chce żebyśmy byli świadomi czegoś innego.

For not being aware of what she was getting into.
I tego, że nie była świadoma w co się angażuje.

I always was very much aware of why I'm here.
Zawsze byłam świadoma przyczyn, z jakich się tu znalazłam.

You are not even aware of what's going on in the world.
Nie jesteś nawet świadomy tego co dzieje się w świecie.

Only his family and some very close friends were aware of it.
Tylko rodzina i bliscy przyjaciele o tym wiedzieli.

You are aware this is not a court of law.
Zdaje pan sobie sprawę, że to nie jest rozprawa sądowa.

And I became aware of problems far greater than my own.
A ja stałem się świadomy problemów o wiele większych, niż moje własne.

As many of you will be aware, we have already been taking action.
Jak wielu z tu obecnych wie, podjęliśmy już działania.

This is a problem of which we are particularly aware.
Jest to problem, którego jesteśmy szczególnie świadomi.

That is what we must be aware of, once and for all.
Powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, raz i na zawsze.

They are friends, and everyone is well aware of that.
To przyjaciele, z czego wszyscy zdają sobie sprawę.

I believe you are all aware of the efforts we have made.
Sądzę, że zdają sobie wszyscy Państwo sprawę z podjętych przez nas wysiłków.

I was aware of things, but nothing meant anything to me.
Byłam świadoma różnych wydarzeń, ale nic nie miało dla mnie znaczenia.

I'm aware that I have no right to ask this of you.
Wiem, że nie mam prawa o to prosić.

He knows who this guy is even if he's not aware of it.
Wie kim jest ten facet, nawet jeśli nie jest tego świadomy.

I'm well aware, that I should let him lead his own life.
Zdaję sobie sprawę, że powinnam pozwolić prowadzić mu własne życie.

I'm aware that this is difficult for you given our past.
Jestem świadom, że jest to trudne dla ciebie przekreślać naszą przeszłość.

He's in the hospital and his family is not aware of it.
On jest w szpitalu, a jego rodzina nie ma o tym pojęcia

You know, you're not aware of what goes on in this world.
Wiesz, ty nie jesteś świadomy tego co się dzieje na tym świecie.

I think you will be aware that today has been a difficult day for one reason and another.
Myślę, że ma pan świadomość, ze dzisiejszy dzień był trudny z różnych powodów.

The services were made aware of the problem and it should not happen again.
O problemie zawiadomiono służby i nie powinien się on powtórzyć.

On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
Z drugiej jednak strony musimy być świadomi, że bezpieczeństwo finansowe również kosztuje.

It is important for us to be aware of this.
Ważne, abyśmy byli tego świadomi.

Were you aware that it killed another person just last night?
Była pani świadoma tego, że to zabiło zeszłej nocy kolejną osobę?

Are you aware that you're getting yourself into big trouble?
Czy jesteś świadom tego. w jakie kłopoty się pakujesz?

Were your parents aware of what was happening to you?
Czy twoi rodzice wiedzieli, że cierpisz na tę chorobę?

Just be aware, one of them is a field agent.
Jeden z nich jest agentem

You must be aware that every female has her price.
Musisz być świadoma tego, że każda kobieta ma swoją cenę.

You weren't aware of something that would have changed your life completely.
Nie był pan świadomy czegoś co by kompletnie zmieniło pańskie życie.

Are you aware of why we're interested in this case?
Wie Pan czemu jesteśmy zainteresowani tą sprawą?

I would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.
Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.

There is colour in my life, but I'm not aware of any structure.
Moje życie jest barwne, ale nic nie wiem o żadnej strukturze.

Again, I am aware of the problems with the legal basis.
I w tym przypadku jestem świadom problemów dotyczących podstawy prawnej.

As we are well aware, energy has determined the course of history.
Jak doskonale wiemy, energia wytyczała kurs historii.

If we speak out, they will listen and be aware.
Jeśli zabierzemy głos, to oni go wysłuchają, przyjmą do wiadomości.

We're all aware of what they do in the woods.
chyba wszyscy wiemy co robią w lasach.

It does not matter whether they believed are aware or want to.
Niezależnie czy o tym wiedzieli, czy nie. Ani czy tego chcieli.

He was at my house yesterday morning. You aware of that?
On był dzisiaj w moim domu, wiesz o tym?

I would be interested to know whether you are aware of any media reports.
Chciałbym dowiedzieć się, czy słyszał pan o jakichkolwiek relacjach w mediach na ten temat.

I mean, I've always been entirely aware of what was in my mind.
Zawsze byłam świadoma tego co jest w moim umyśle...

I am very aware of the environment and I'm still not interested in it.
Jestem bardzo świadomy środowiska i nadal nie jestem zainteresowany.

You might not have been aware of that, but it's the truth.
Może nie byłeś tego świadom ale taka jest prawda.

We are all very much aware of the important role this mission is likely to play in the coming weeks.
Wszyscy mamy świadomość, jak istotną rolę ta misja może odegrać w nadchodzących tygodniach.

We are none the less aware that this is not enough.
Mimo to jesteśmy świadomi, że to nie wystarczy.

I just want to ask whether the Commission is aware of this.
Chcę tylko zapytać, czy Komisja o tym wie.

However, the citizens themselves do not seem to be aware of that.
Nasi obywatele nie wydają się jednak być tego świadomi.

We are aware of other industrial companies beginning to look at our market.
Jesteśmy świadomi, że inne firmy przemysłowe zaczynają się przyglądać naszemu rynkowi.

The crisis is not over; I believe we must be aware of that.
Kryzys jeszcze się nie skończył; uważam, że musimy mieć tego świadomość.

There is still much to do in this respect, as we are all aware.
W tym względzie pozostało jeszcze wiele do zrobienia, z czego wszyscy zdajemy sobie sprawę.

We are indeed aware of the problem to which you have been so kind as to draw my attention.
Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z problemu, na który Pani Poseł była uprzejma zwrócić uwagę.