Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

odznaczenia n

Słownik internautów

nagrody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Beijing warned the decision could harm ties with Norway - where the awards are based - and summoned Oslo's ambassador to make a formal protest.

www.guardian.co.uk

Parker set up the Funny Women awards in 2002 after working on the PR side of the comedy industry and being "amazed" at how sexist the business was.

www.guardian.co.uk

Then, last September, he infamously stormed the stage at the MTV video music awards while the doe-eyed country singer Taylor Swift was accepting her gong and loudly proclaimed that Beyonc?© had been unfairly snubbed.

www.guardian.co.uk

The awards themselves are a moveable feast, shuttling between different European venues.

www.guardian.co.uk

They do nothing but give out awards. I can't believe it.
Oni nic innego nie robią, tylko rozdają nagrody!

The Awards are tomorrow night, and everyone wants to know.
The Awards będa jutro, i każdy chce wiedzieć czy.

Besides, no one wants to look like they care about awards.
Poza tym, nikt nie chce wyglądać na przejętego podczas rozdawania nagród.

All these awards and compensation are really a means to an end.
Te wszystkie nagrody i odszkodowania to naprawdę środek do celu.

The awards ceremony is tonight, so I told them to mail it to you.
Ceremonia odbędzie się dziś, więc kazałam im przesłać ci nagrodę.

The three of you are up for exceptional merit awards.
Oni trzej i ty zostaliście przedstawieni do nagrody finansowej.

Coming up next, the awards for photography and graphic design.
Następna w kolejności, jest nagroda za najlepsze zdjęcie i projekt graficzny.

We're here live at the Awards, and the question on everyone's mind is,
Jesteśmy tutaj na żywo na nagrodach i pytanie jakie każdy zadaje jest,

No, I try to save that for real awards.
Nie, oszczędzam miejsce na prawdziwe nagrody.

He won lots of awards when he was in school.
Wygrał wiele zawodów, kiedy był w szkole.

Awards are nice, they look good on my shelf.
Nagrody są miłe, dobrze wyglądają na mojej półce.

They don't give these awards to people who don't deserve them.
Nie rozdają tych nagród ludziom, którzy sobie na nie nie zasłużyli.

I ain't know they gave awards for a documentary.
Wiesz, ja nie wiedzieć, że dawać nagrody za dokumenty.

If you shoot me, you'il lose a lot of those humanitarian awards.
Jeśli mnie zastrzelisz... możesz stracić wiele z tych nagród za humanitaryzm.

I thought you didn't care about these awards.
Myślałem, że nie zależy ci na tych nagrodach?

I can't believe Hit List won all those awards.
Nie mogę uwierzyć, że Hit List zgarnęło wszystkie te nagrody.

And during that time, you've received various awards?
I tym czasie otrzymała pani różne nagrody, prawda?

Just a reminder that your awards luncheon is today.
Przypominam, że twój lunch dotyczący nagrody jest dziś.

The system awards you when you break ties with social affiliations.
System nagradza cię, kiedy złamiesz więzi z powiązaniami społecznymi.

We know a lot of guys who do this for the awards, Mr. Price.
Znamy wielu ludzi, którzy robią to tylko dla nagród, panie Price.

We don't need them and their stupid awards.
Nie potrzeba nam ich głupich nagród.

Just some stupid awards thing for my dad.
Jakaś tam głupia nagroda dla ojca

I wanna talk to him about your awards campaign.
Muszę z nim porozmawiać o twojej kampanii promocyjnej.

Unless they start handing out awards for best slime and grime.
Chyba że zostanie ustanowiona nagroda dla najlepszego sprzątacza demonicznego szlamu i brudu.

Winning ten Grammy awards and selling over 100,000,000 records.
Otrzymali 10 nagród Grammy i sprzedali ponad 100 milionów płyt.

Um... next week,you're supposed to appear live at the Awards.
Um... w następnym tygodniu,masz się pojawić na żywo na wyróżnieniach

And good luck at the bad timing awards.
Nagrodę Wyczucia masz jak w banku.

Currently, these awards are certainly very low.
Te stypendia są dzisiaj rzeczywiście bardzo niskie.

And now, to give out the awards in math and science...
A teraz, do wręczenia nagród w matematyce i nauce...

For me, it was the Darwin Awards. There we are.
Dla mnie były nim Nagrody Darwina.

French court usually awards custody to the French parent.
Francuski sąd zazwyczaj powierza opiekę francuskim rodzicom.

As a paramedic, I have received several awards.
Jako sanitariuszka otrzymałam kilka odznak.

You're guaranteed one of these five amazing awards.
Masz zagwarantowaną jedną z tych pięciu niezwykłych nagród.

My last movie was nominated for two Academy Awards.
Mój ostatni film był nominowany do dwóch Oskarów.

The Academy Awards has been a dream of mine.
Nagrody Akademii Filmowej to było moje marzenie.

These small awards don't make me happy.
Takie małe nagrody nie czynią mnie szczęśliwą.

I guess we knowwho take to the awards!
Wiesz co, dajcie nam pamiątki i wynoście się.

And maybe has two Billboard Awards to your zero.
I może mają 2 nagrody Billboarda, a ty żadną.

We're gonna discuss if Vince should present at the people's choice awards.
Przedyskutujmy, czy Vince powinien być na rozdaniu nagród People's choice.

I'il see you at the awards on Saturday.
Do zobaczenia na rozdaniu nagród w sobotę.

What good are these damn awards and citations?
Jakie znaczenie mają te cholerne nagrody i pochwały?

Well, your Indian village won't win any awards, but that flying saucer's first-rate.
Dobrze, twoja indyjska wieś nie wygra jakiegoś nagrody, ale, że latający talerz jest znakomity,

I'm just lookin' at your music video awards.
Właśnie patrzyłam na twoje nagrody.

Are Paolo and Isabella supposed to sing at the awards?
Czy Paolo i Isabella mają zaśpiewać na gali? - Si.

I received couple of honorary citizen's awards, too.
Otrzymałem także parę nagród honorowego mieszkańca.

Then I was gonna be all nonchalant, like awards don't matter to me.
Potem miałam podchodzić do tego nonszalancko, jakby nagroda nie miała dla mnie znaczenia.

If the court awards them to Spain, they'il be taken to Cuba and executed.
Jeśli sąd przyzna ich Hiszpanii, zostaną zabrani na Kubę i straceni.

You could go to the awards.
Moglibyście iść razem na rozdanie nagród.

It is not right that three credits should be awarded for a particular module in one country while another country awards only one.
Nie jest w porządku, że w jednym kraju za dany moduł przyznaje się trzy punkty, podczas gdy w innym kraju tylko jeden.

They give awards for that music?
Dają nagrody za tę muzykę?