Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyróżniony

odznaczony

nagrodzony

Słownik internautów

przyznany

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. nagrodzony; odznaczony
~ the military cross - adj. odznaczony krzyżem wojskowym

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In a separate case in August, a gay asylum seeker from Uganda was awarded Â?100,000 after the Home Office admitted breaking the law by deporting him and putting his life in danger.

www.guardian.co.uk

The shortlist for the Bad sex award is due to be announced next month, with the prize no author wants to win due to be awarded on 29 November.

www.guardian.co.uk

Last year, it awarded Â?163,343, with Â?45,000 the biggest single payout - awarded to a PhD student who fought a suspension from her teaching work, which was imposed after a harassment allegation against her.

www.guardian.co.uk

But while America's economic landscape has changed, the practice has remained: in 2008/2009, cotton producers were awarded $3.

www.guardian.co.uk

We must therefore take great care as to how it is awarded.
Dlatego musimy bardzo starannie zająć się sposobem przyznawania tych pieniędzy.

Has the government awarded you a contract to do this?
Czy rząd zawarł z tobą kontrakt, żebys to robił?

Take a bullet now, or be awarded after the war.
Albo kula w łeb teraz albo medal po wojnie.

I also agree with Parliament that special attention needs to be awarded to children's products.
Zgadzam się również z opinią Parlamentu, że należy zwrócić szczególną uwagę na produkty przeznaczone dla dzieci.

To my mind, in the last two years this prize has been awarded to candidates who were not the best.
Moim zdaniem w ostatnich dwóch latach nagrodę tę przyznawano kandydatom, którzy nie byli wcale najlepsi.

It was awarded as a prize in the shooting competition.
To była nagroda w zawodach strzeleckich.

Your application was reviewed, and, well, they awarded you one, in full.
Twoja aplikacja została rozpatrzona i przyznano ci pełne stypendium.

We do not know today which countries will be awarded the Nobel prizes in five years' time.
Nie wiemy dziś, którym państwom zostaną przyznane Nagrody Nobla za pięć lat.

Parliament should be awarded a greater role precisely because we are in need of more democracy.
Parlamentowi należy przyznać większą rolę dokładnie dlatego, że potrzebujemy więcej demokracji.

A performance scholarship awarded to four students every year.
Stypendium za osiągnięcia przyznawane każdego roku czterem studentom.

However, it was only awarded seven licences for tuna fishing.
Jednakże Portugalii przyznano tylko siedem licencji na połowy tuńczyka.

The awarded support could be a step towards this.
Udzielone wsparcie może się do tego przyczynić.

Our men see victory, only to be awarded exclusion.
Nasi ludzie wygrywają tylko po to, by ich potem wykluczono.

Eventually, only the top 10% to 20% of products per category can be awarded the Ecolabel.
Ostatecznie jedynie najlepsze 10-20% produktów na kategorię otrzymać będzie mogło logo wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego.

I cannot agree with removal of the subsidies and energy supplements that we have only just been awarded.
Nie mogę się zgodzić na usunięcie dotacji i dopłat energetycznych, które dopiero co otrzymaliśmy.

Congressional Medals of Honor are usually awarded to the dead.
Kongresowy Medal Honoru zazwyczaj przyznaje się poległym.

We want to ensure that compensation is awarded, but only to those who actually sustained losses.
Chcemy zapewnić, że odszkodowanie będzie przyznawane, ale jedynie tym, którzy faktycznie ponieśli straty.

You're both being awarded the Silver Star, and promoted to captain.
Obaj będziecie odznaczeni Srebrną Gwiazdą i awansujecie na kapitanów.

We would like the construction and urban planning sector to be included in particular, as this is where the largest public contracts are awarded.
Chcielibyśmy włączenia tu w szczególności sektora budownictwa i planowania miejskiego, gdyż tu właśnie przyznawane są największe zamówienia publiczne.

The first time ever awarded to a non-Soviet citizen.
Po raz pierwszy przyznajemy go obywatelowi innego kraju niż

The judge awarded her the name for the Betty Ford clinic and stuff.
Sędzia przyznał nazwisko żonie, z uwagi na klinikę Betty Ford.

Grants are awarded in a yearly call for proposals.
Granty przyznawane są w ramach corocznego wezwania do składania ofert.

Aaron Wiesel was awarded for its research on cloning of stem cells.
Aaron Wiesel otrzymał nagrodę za jego badania nad klonowaniem komórek macierzystych.

I have seen some strange bizarre drivers... but you may be awarded the cake.
Widziałem już kilku dziwnych kierowców Ale ty ty mogłabyś wygrać ciasto Ja?

Authority is awarded according to the ancient rituals.
Władza jest przyznana według starożytnych rytuałów.

Last year he was awarded $9 million.
W zeszłym roku przyznano mu 9 milionów dolarów.

I agree that a public procurement contract should not be awarded simply on the basis of offering the lowest price.
Zgadzam się, że zamówienia publiczne nie powinny być udzielane wyłącznie na podstawie wyboru oferty z najniższą ceną.

These programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
Programy te przedstawione zostały państwom członkowskim i zatwierdzone przez nie w grudniu ubiegłego roku.

We have awarded this year's prize to Memorial.
Nadaliśmy tegoroczną nagrodę Memoriałowi.

Qatar was awarded it and subsequently we saw people suspended for trying to sell their votes.
Organizację Pucharu Świata przyznano Katarowi, a potem mieliśmy do czynienia z przypadkami zawieszania osób, które usiłowały sprzedać swoje głosy.

How come this painting didn't get awarded?
Dlaczego ten obraz nie dostał nagrody?

This proposal is going in the same direction, insofar as capital requirements depend on the ratings awarded.
Ten wniosek zmierza w tym samym kierunku, ponieważ wymogi kapitałowe zależą od przyznanych ratingów.

It's the highest award awarded to a firefighter.
Jest to najwyższe odznaczenie nadawane strażakom.

It also refers to small and medium-sized enterprises, which should be awarded at least 40% of subcontracted work.
Odnosi się także do małych i średnich przedsiębiorstw, którym powinno być przyznane co najmniej 40% prac podwykonawczych.

The Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
Komisja poinformowała, że dotacje będą przyznawane według zasady "kto pierwszy, ten lepszy”.

Dad, why the stoker was awarded a Sovet Hero, and you wasn't?
Tato, dlaczego palacz został Bohaterem a ty nie?

Apparently,we've been awarded some sort of medal.
Wygląda na to, że przyznano nam jakiś medal.

4 424 scholarships were awarded to third country students and 323 universities participated in this programme between 2004 and 2008.
W latach 2004-2008 studentom z krajów trzecich przyznano 4 424 stypendiów, a w przedmiotowym programie wzięły udział 323 uniwersytety.

It is very important for European political parties that promote democracy in the Union to be awarded a common and uniform legal status.
Zapewnienie europejskim partiom politycznym promującym demokrację w Unii wspólnego i jednolitego europejskiego statutu prawnego ma kapitalne znaczenie.

A large proportion of that amount has been awarded to programmes for which subsidies need to be requested from the European Commission.
Znaczną część tej kwoty przeznaczono na programy, dla których dotacje przyznaje Komisja Europejska na podstawie skierowanych do niej wniosków.

My country awarded him a medal.
Mój kraj odznaczył go medalem.

We have just awarded Parliament's prize for European cinema.
Niedawno przyznaliśmy właśnie nagrodę Parlamentu dla kina europejskiego.

The prize you are awarding today is awarded 'For Freedom of Thought'.
Nagroda, którą dzisiaj państwo wręczają, jest przyznawana "na rzecz wolności myśli”.

Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.

Should political organisations fail to implement these, they would be deprived of some of their opportunities, such as being awarded public funding.
Jeśli organizacje polityczne ich nie wdrożą, to zostaną pozbawione niektórych możliwości, takich jak możliwość otrzymywania finansowania ze środków publicznych.

Which stands, as you may know, for Victoria Cross and is awarded for valor.
Co jak wiesz, oznacza Krzyż Zwycięstwa i jest przyznawany za dzielność.

I was awarded Hero of Soviet Union title.
Przyznano mi tytuł Bohatera Związku Radzieckiego.

It is not right that three credits should be awarded for a particular module in one country while another country awards only one.
Nie jest w porządku, że w jednym kraju za dany moduł przyznaje się trzy punkty, podczas gdy w innym kraju tylko jeden.

The competition is generating enormous interest and the winners will be awarded a trip to the EP.
Konkurs ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a jego zwycięzcy zostaną nagrodzeni wycieczką do PE.

The Medal of Honor is the highest decoration awarded by the United States government.
Medal Honoru jest najwyższym odznaczeniem... przyznawanym przez rząd Stanów Zjednoczonych.