Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nagroda, premia; odszkodowanie;
grant an award - przyznać stypendium;

(Verb) przyznać, nagradzać;
award sb sth - nagradzać kogoś czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C nagroda.vt nagrodzać
wręczać (nagrodę)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) nagradzać, przyznawać (nagrodę, odszkodowanie), zasądzać (coś komuś)
nagroda, premia, odszkodowanie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. orzeczenie, uchwała, uchwalenie
2. kara
3. przyznanie, udzielenie award of alimony przyznanie alimentów, zasądzenie alimentów award of contracts udzielenie zamówieńaward of costs of damages zasądzenie kosztów odszkodowania award of procedure procedura udzielania zamówieńarbitrament award wyrok sądu polubownego arbitration award wyrok arbitrażowy arbitrator's award orzeczenie arbitra basic award kompensata to set aside an award unieważniać wyrokvt
1. zasądzać, uchwalać
2. decydować
3. przyznawać, wydawać, wyznaczać to award a penalty wyznaczać karę to award damages przyznać odszkodowanieto award judgement wydać orzeczenie to award punishment wymierzać karę

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

decyzja f, orzeczenie n, nagroda f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt przyznawać, przysądzać
s przyznana nagroda
wyrok (w wyniku arbitrażu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DECYZJA

KARA

GRZYWNA

ODSZKODOWANIE

ODZNAKA

ODZNACZANIE

NAGRODA

PRZYZNAĆ COŚ

POWOŁAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N nagroda
N odszkodowanie
V nagradzać
V zasądzać

Wordnet angielsko-polski

(a tangible symbol signifying approval or distinction
"an award for bravery")
wyróżnienie
synonim: accolade
synonim: honor
synonim: honour
synonim: laurels

Słownik internautów

decyzja, orzeczenie, wyrok
nagroda
odszkodowanie
nagradzać
przyznawać
zasądzać

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

nagroda~, environmental nagroda środowiskowa, nagroda za osiągnięcia na polu ochrony środowiska~, waste management nagroda za osiągnięcia na polu gospodarki odpadami

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przysądzenie, orzeczenie, arbitraż
arbitrament award: wyrok sądu polubownego
arbitration award: wyrok arbitrażowy (sądu arbitrażowego)
arbitrator's award: orzeczenie arbitra
award of alimony: przyznanie alimentów, zasądzenie alimentów
award of costs of damages: zasądzenie kosztów odszkodowania
basic award: kompensata
to set aside an award: unieważnić wyrok

przysądzać, wydać
to award damages: przyznać odszkodowanie
to award judg (e) ment: wydać orzeczenie
to award penalty (punishment) : wymierzać karę

Słownik audio-video Montevideo

nagroda
odznaczenie

nagroda, premia, nagrodzony np. na konkursie itp

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nagradzać

przyznawać

rozstrzygnięcie

wyrok

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

nagroda; odznaczenie; wyróżnienie
~, distinguished service - nagroda za wzorową służbę
~ for gallantry - nagroda za męstwo
~, military - odznaczenie wojskowe
~ of punishment - wymierzenie kary
~, posthumous - odznaczenie pośmiertne
~, prestige - nagroda prestiżowa
~, unit - odznaczenie przyznane jednostce

Słownik częstych błędów

Patrz reward / award

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Over 2 960 beaches and marinas in the EU were awarded a Blue Flag in 2010/11.
W latach 2010–2011 niebieską flagę otrzymało ponad 2 960 plaż i przystani w UE.

europa.eu

To this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Do dziś dnia to najwyższa liczba Medali Honoru kiedykolwiek przyznanych za jedną bitwę.

TED

The award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Odznaczeniu winny były towarzyszyć wysiłki na rzecz pojednania z rodzinami ofiar.

statmt.org

Jabra_STONE2 - CES Innovation Award - Best of Innovations, US - Mobil Topkarakter, Denmark
JABRA STONE2 - CES Innovation Award – Najlepsza innowacja, USA - Mobil Topkarakter, Dania

Jabra

This was the winner of an international design award in, I think, 1966, something like that.
Ten budynek wygrał międzynarodowy konkurs w dziedzinie designu, chyba w 1966 roku.

TED

Raymond Blanc, whose Le Manoir aux Quat' Saisons in Oxford won Ronay's Restaurant of the Year award just a year after it opened in 1977, said the recognition changed his life.

www.guardian.co.uk

"It was probably the most coveted award," he said.

www.guardian.co.uk

Obiang Nguema Mbasogo award put on hold after human rights groups accuse Unesco of 'laundering reputation of kleptocrat'.

www.guardian.co.uk

The controversial supermodel Naomi Campbell was presented with a special recognition award, to mark her 25th year in the fashion industry.

www.guardian.co.uk

Campbell dedicated her award to her mother, and thanked both new McQueen designer Sarah Burton, who had made her two dresses for the evening, and her partner "for putting up with a wild, wild woman.

www.guardian.co.uk

" Hamish Bowles of American Vogue said of Campbell's award "now that Josephine Baker is no longer stalking the streets of Paris with a cheetah, we need women like Naomi - If Naomi didn't exist, we would have to invent her.

www.guardian.co.uk

A Chinese veteran of the Tiananmen Square protests in 1989 is acting as a go-between in preparations for next month's controversial Nobel peace prize award ceremony in Oslo.

www.guardian.co.uk

Now tell me. What is the name of the award?
To powiedzcie, jaka jest nazwa tej nagrody?

Like I'm ever going to win an award playing you.
Nigdy nie wygram nagrody grając twoją rolę.

You know when I received the award, mother told everybody.
Wiesz, kiedy otrzymałem nagrodę, mama wszystkim o tym powiedziała.

I didn't know they gave out an award for that.
Nie wiedziałam, że rozdają za to nagrody.

I have received such a big award. But you are not there.
Otrzymałem taką wielką nagrodę, a ciebie tutaj nie ma..

You'll need to award it to me again in a minute.
Będziesz mi go za chwilę znowu przyznawać.

It doesn't matter whether she gets this award or not.
Nieważne czy dostanie ten medal, czy nie.

If we get this right, you'll win every award in town.
Jeśli otrzymamy prawa do tego, wygrasz każdą nagrodę w tym mieście.

You will write a book about and receive a great award.
Napisze pan książkę o Wojnie Światowej i otrzyma prestiżową nagrodę w dziedzinie literatury.

Never wonder why we call of mom who works award.
Nigdy nie zastanawiałem się, jak nazwać pracujące w domu mamy.

Oh, please take that award back and give it to somebody else.
Zabierzcie, proszę, tę nagrodę i dajcie komuś innemu.

I would club you to death with his critics' choice award.
I gdyby tu teraz był, zamęczyłbym cię, jego nagrodami "critics' choice"

And in 2005 which movie won the academy award for best picture?
I który film wygrał nagrodę za najlepsze zdjęcia w 2005r?

Isn't she in the background when you're getting that award?
Nie jest tam z tyłu na zdjęciu, na którym odbierasz nagrodę?

You can always put that award where your heart ought to be.
Zawsze możesz włożyć tę nagrodę tam, gdzie powinnaś mieć serce.

We can buy the award in real with these expenses.
Za te pieniądzę moglibyśmy kupić prawdziwą nagrodę...

That is an award given to me by the president of France.
To jest nagroda dana do mnie przez prezydenta Francji.

But, Mike, it looks like you're trying to buy me the award.
Ale, Mike, to wygląda, jakbyś próbował mi kupić tę nagrodę.

How long are we going to talk about this stupid award?
Ile będziemy jeszcze gadać o tej głupiej nagrodzie?

By the way, how are you feeling on receiving this award?
Jak się czujesz po otrzymaniu takiej nagrody, sir?

He even won some kind of journalism award for it.
Nawet wygrał za niego jakąś nagrodę dziennikarską.

You left your award in his cab, and he brought it back.
Zostawiła pani w taksówce nagrodę, przyniósł ją z powrotem.

But your dad is receiving an award from his law school.
Ale twój tata dostaje nagrodę od szkoły prawniczej.

And now, the award we've all been waiting for, best musical.
A teraz nagroda, na którą wszyscy czekamy. Najlepszy musical.

And, of course, it was amazing to win the award.
I oczywiście, to było niesamowite wygrać tą nagrodę.

I think the last award was so moving that we are still a little in awe of what has happened.
Ceremonia wręczania nagrody była tak wzruszająca, że chyba wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tego, co się wydarzyło.

Oh, please. Sebastian says you won some kind of award.
Przestań. Sebastian mówi, że wygrałeś jakąś nagrodę.

Look, I know you're angry, but this award is kind of a big deal.
Wiem, że jesteś zła, ale ta nagroda jest dla mnie ważna.

I feel very proud to be the first black woman to receive this award.
Jestem dumna, że jako pierwsza czarnoskóra kobieta, mogę odebrać tę nagrodę.

I have to go to Burbank and give out an award on a show.
Muszę iść do Burbank i wręczyć nagrodę w programie telewizyjnym.

Do you really want to beg someone to present your achievement award?
Naprawdę chcesz kogoś błagać by prezentował cię na rozdaniu?

I do not think there is any question that the award of subsidies has to be subject to conditions.
Nie sądzę, aby ktokolwiek wątpił w to, iż przydzielanie dotacji powinno podlegać pewnym warunkom.

The award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
Odznaczeniu winny były towarzyszyć wysiłki na rzecz pojednania z rodzinami ofiar.

John Goodman, as the department head, should have been nominated for the award.
John Goodman jako szef działu powinien być nominowany do nagrody.

I have to win an award for my sons to notice I'm alive?
Muszę coś wygrać, żeby moi synowie zauważyli, że w ogóle istnieję?

You were getting an award and you didn't tell me?
Dostałaś nagrodę i nic mi nie powiedziałaś?

At our ten year reunion, I won the award for most ironic.
W naszym dziesięć roku zjeździe, Wygrałem nagrodę dla dużo ironicznego.

I should like to invite you to speak to us after the next part of this award ceremony.
Chciałbym panią prosić o skierowanie do nas kilku słów po kolejnej części ceremonii przyznania Nagrody.

Finally, we do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
I na koniec - nie uważamy, aby rzeczą niewłaściwą było przyznawanie przez Parlament nagród z dziedziny kultury.

You don't want to win an award this way.
Nie chcesz w ten sposób wygrać.

That would really be a special award to me.
To byłaby specjalna nagroda dla mnie

They want to know if the damage award can be higher
Chcą wiedzieć czy wynagrodzenie za spowodowane szkody może być wyższe...

There is one graduate here today that has won every single honor and award this school gives out.
jest jeden absolwent tu dzisiaj to wygrał każdy pojedynczy honor i przyznaj tę szkołę daje.

Because it wasn't just me who won that award.
Ponieważ ta nagroda nie była tylko dla mnie.

I won an award once. I was in summer camp.
Gdy miałem 7 lat, zdobyłem nagrodę na koloniach.

What, Richard miss an award? A chance to talk about his work?
Nie odebrałby nagrody i stracił okazję, by mówić o swej pracy?

She just wants to avoid a lawsuit and to win an naacp award.
Ona chce tylko uniknąć procesu sądowego i wygrać nagrodę

Tell me on exactly what basis you award the star...
Proszę mi powiedzieć jakie są dokładnie kryteria nagradzania gwiazdą...

We award the plaintiff the sum of one million pounds.
Przyznaliśmy powodowi sumę jednego miliona funtów.

The only thing I want is that crystal award on my mantel.
Jedyne czego chcę to ta kryształowa nagroda stojąca na moim kominku.