Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) budzący się;

(Noun) przebudzenie, uświadomienie;
rude awakening - (Idiom) przykra niespodzianka, gorzkie rozczarowanie;
rude awakening - (Idiom) przykra niespodzianka, gorzkie rozczarowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C przebudzenie
(fig) a rude ~ gorzkie rozczarowanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przebudzenie, rozbudzenie, uświadomienie
rude ~ brutalne uświadomienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wzbudzenie

uświadomienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fig. przebudzenie się (np. z marzeń)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BUDZĄCY SIĘ

OCKNIĘCIE SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(the act of waking
"it was an early awakening"
"it was the waking up he hated most")
budzenie, rozbudzanie, wybijanie ze snu, wybudzanie, pobudka
synonim: wakening
synonim: waking up

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

budzenie
obudzenie (się)
przebudzenie
rozbudzenie (się)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

obudzenie się; budzenie się
~ of nationalisms - polit. budzenie się nacjonalizmów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I call it a breakdown; my therapist calls it a spiritual awakening.
Ja nazwałam to załamaniem, moja terapeutka określa to duchowym przebudzeniem.

TED

An awakening to more in the way of safety, stability and prosperity for women, including without the burka, seemed to be within reach.
Zwrot w kierunku większego bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrobytu kobiet, w tym również życia bez burki, wydawał się bliski osiągnięcia.

statmt.org

] ~~~ I was a student in the '60s, a time of social upheaval and questioning, and -- on a personal level -- an awakening sense of idealism.
Wojna w Wietnamie rozszalała się na dobre; rodził się ruch na rzecz praw obywatelskich. ~~~ Fotografia miała na mnie olbrzymi wpływ.

TED

And obviously, technology had existed before then, but we weren't aware of it, and so it was sort of an awakening of this force in our life.
Oczywiście, technologia istniała wcześniej, ale nie byliśmy jej świadomi.

TED

Either an awakening into the international community, which respects human rights, or regression into oppression by the Taliban is what is on the cards.
Do wyboru jest albo odrodzenie na łonie międzynarodowej społeczności, przestrzegającej praw człowieka, albo cofnięcie się do talibskiego ucisku.

statmt.org

The programme since has been plagued by complaints about distrust and delays in paying salaries, as well as almost daily bombings or shootings targeting awakening Council leaders and members across Iraq this year, which have troubled US commanders as their combat troops steadily leave the country.

www.guardian.co.uk

A second awakening Council leader, Sheikh Moustafa al-Jabouri, said disaffection among his ranks had reached breaking point as US combat forces increasingly depart, with most of his men not having been paid for up to three months and now facing a relentless recruitment drive by local al-Qaida members.

www.guardian.co.uk

Writing for the Catholic World Report website, US academic Janet Smith, argued: "The Holy Father is simply observing that for some homosexual prostitutes the use of a condom may indicate an awakening of a moral sense.

www.guardian.co.uk

The director of the awakening Council project inside the national Reconciliation Commission, Zuheir Chalabi, today dismissed claims that members were defecting in large numbers.

www.guardian.co.uk

When you leave tomorrow morning. to stop me from awakening.
Kiedy będziecie rano wyjeżdżać, to sprawi,że się nie obudzę

I've recorded everything that has taken place since your awakening.
Nagrywałem wszystko od czasu twojego przebudzenia.

Like remembering a dream Awakening, he wants to years of practice.
To jak przypominanie sobie snu po przebudzeniu. Potrzeba całych lat praktyki.

To stop them, we risk awakening the same evil within ourselves.
Istnieje ryzyko, że aby go powstrzymać obudzimy w sobie zło.

They are in danger of having a rude awakening before too long, however.
Grozi im jednak niebezpieczeństwo brutalnego przebudzenia w niedługim czasie.

In this very city, preparing to hit us during the Awakening ceremony.
W tym mieście... ...przygotowuje się, by uderzyć podczas ceremonii Przebudzenia.

Hard to believe this will become known as the Time of Awakening.
Trudno uwierzyć, że ta epoka zostanie nazwana Czasem Przebudzenia.

You feel yourself awakening now, filled with energy and self-assurance.
Czujesz przebudzenie. Pełne energii i wiary w siebie.

Turkey offers a huge market which is awakening various appetites.
Turcja oferuje ogromny rynek, który rozbudza różne apetyty.

This was the most important episode in her awakening of the Ether.
To był najważniejszy moment w przebudzeniu się jej Eteru.

It gives some sense of awareness and awakening and hope to people.
By zwiększyć świadomość ludzi, obudzić ich i dać im nadzieję.

This song is about sexual awakening, as is the entire musical.
Ta piosenka mówi o seksualnym przebudzeniu, tak jak i reszta musicalu.

Liz Lemon has had a little awakening in her bathing suit area.
Liz Lemon przebudziła się w obszarach kostiumów kąpielowych.

An awakening to more in the way of safety, stability and prosperity for women, including without the burka, seemed to be within reach.
Zwrot w kierunku większego bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrobytu kobiet, w tym również życia bez burki, wydawał się bliski osiągnięcia.

To this brutal awakening of an understanding that these kind of absolutely horrible events can happen.
Do tego brutalnego przebudzenie zrozumienia że ci rodzaj z całkowicie okropne wydarzenia mogą zdarzyć się.

I have inscribed on this calendar all of the signs of his awakening.
Na tym kalendarzu opisałem wszystkie znaki zwiastujące jego przebudzenie Spójrzcie!

Awakening, It is the wisdom to merge you and your opponent
Przebudzenie. To wiedza by połączyć ciebie z twoim przeciwnikiem.

The civilian awakening is at serious risk.
Przebudzenie świadomości obywatelskiej jest poważnie zagrożone.

Every day, on awakening, she expected it.
Spodziewała się tego każdego dnia po przebudzeniu.

I can guarantee that some Member States are in for a rude awakening in this respect.
Zapewniam, że niektóre państwa członkowskie doznają tu przykrego przebudzenia.

Only in grave iIlness can a person experience reaI awakening.
Tylko w śmiertelnej chorobie doświadczenie człowieka może się naprawdę przebudzić.

His long journey of awakening had begun.
Rozpoczął długą podróż przebudzenia.

What I've experienced is closer to awakening.
To doznanie było bliższe przebudzeniu.

I'm just recording your demeanor upon awakening.
Rejestruję twoje zachowanie po przebudzeniu.

I feel His love awakening my heart
A Jego miłość W mym sercu budzi się

A spiritual awakening sounds better than breakdown, but Iassure you it was a breakdown.
Duchowe przebudzenie brzmi lepiej niż załamanie, alezapewniam was, że to było załamanie.

Juliet, on awakening in the tomb.
Julia po przebudzeniu w grobowcu.

It was a true awakening.
To było prawdziwe przebudzenie.

Either an awakening into the international community, which respects human rights, or regression into oppression by the Taliban is what is on the cards.
Do wyboru jest albo odrodzenie na łonie międzynarodowej społeczności, przestrzegającej praw człowieka, albo cofnięcie się do talibskiego ucisku.

This European Commission does not stand for more democracy and an awakening; it is a continuation along the path that led us into the current crisis.
Ta Komisja Europejska nie gwarantuje większej demokracji ani przebudzenia. Kontynuuje politykę, która doprowadziła nas do obecnego kryzysu.

Had a glorious spiritual awakening.
Miałem wspaniałe, duchowe przebudzenie.

I believe there is a sleeping giant that is awakening because of the gratuitous and vicious abuse of Christians.
Wierzę, że przysłowiowy śpiący do tej pory olbrzym budzi się z powodu nieuzasadnionej i okrutnej przemocy wobec chrześcijan.

This is the second awakening
To jest Drugie Przebudzenie.

To my knowledge... ...an Awakening has never been attempted by one such as myself.
Jak mi wiadomo... ...W przebudzeniu nigdy nie uczestniczył ktoś taki jak ja.

You're in fora rude awakening.
Ty jesteś na to zbyt prymitywny.

This is your place of... awakening?
Miejsce twojego... ...przebudzenia?

The economy needs assistance regarding the introduction of technology, awakening the spirit of entrepreneurship, encouraging citizens' commitment and supporting individual initiative.
Dla gospodarki potrzebna jest pomoc we wprowadzaniu technologii, pobudzanie ducha przedsiębiorczości, angażowanie obywateli, wspomaganie indywidualnej inicjatywy.

A suspension between life and death and then perhaps... ..a great awakening.
Zawieszenie pomiędzy życiem a śmiercią, a potem może... wielkie przebudzenie.

They need only be glimpsed... ...and the awakening of manwill happen.
Muszą tylko zostać dostrzeżeni, a wtedy dojdzie do przebudzenia ludzi.

Therefore, it is now wonderful and amazing to cheer this awakening of the Tunisian people, although I wonder how on earth all that money was ever granted.
Teraz z uczuciem zadowolenia i zdziwienia patrzymy na przebudzenie tunezyjskiego narodu, choć i tak zastanawia mnie, dlaczego u licha przekazywano te wszystkie pieniądze.

Turkey, in particular, can play a constructive role in helping the EU consolidate the gains of the recent democratic awakening in the Middle East.
W szczególności Turcja może odegrać konstruktywną rolę we wspieraniu UE w działaniach służących wzmocnieniu zdobyczy niedawnego demokratycznego przebudzenia na Bliskim Wschodzie.

I ask myself, Commissioner, how on earth Europe has kept quiet about this democratic awakening, while only the United States has offered strong guidance in this respect.
Pani Komisarz! Zadaję sobie pytanie, dlaczego, do licha, Europa milczy w sprawie tego demokratycznego przebudzenia i dlaczego tylko Stany Zjednoczone zaoferowały silne wsparcie w tym względzie.

Legislation on social policy is also of enormous importance for the political awakening of Europe and Europeans and the restoration of faith in a common project, especially in view of the institutional crisis and the imminent elections to the European Parliament.
Legislacja dotycząca polityki społecznej ma również ogromne znaczenie dla politycznego obudzenia Europy i Europejczyków i przywrócenia wiary we wspólny projekt, szczególnie w obliczu kryzysu instytucjonalnego i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Madam High Representative, I think that it is necessary to establish an institutionalised dialogue on key strategic issues such as energy policy, stability in the Western Balkans and the Caucasus regions, Iran's nuclear dossier or the democratic awakening under way in the Middle East.
Pani Wysoka Przedstawiciel! Uważam, że trzeba ustanowić zinstytucjonalizowany dialog w sprawie najważniejszych zagadnień strategicznych, na przykład polityki energetycznej, stabilności regionów Bałkanów Zachodnich i Kaukazu, irańskiego programu jądrowego czy obecnego demokratycznego przebudzenia na Bliskim Wschodzie.