Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) obudzić, rozbudzić;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(lit) = awake vi.
2. to
~ sb to a sense of sth otworzyć komuś na coś oczy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rozbudzać, pobudzać, przebudzać (się), uświadamiać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

awake1

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. awake - 1. -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OCKNĄĆ

ROZBUDZIĆ (TALENT)

PRZEBUDZAĆ

OCUCIĆ

OTWORZYĆ KOMUŚ OCZY NA COŚ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

rozbudzać
przebudzać się
komuś otwierają się oczy na coś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budzić

obudzić

obudzony

ożywiać

pobudzać

przebudzony

zbudzony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The disaster in Japan has awakened people's concern over nuclear safety.
Katastrofa w Japonii wzbudziła społeczne obawy dotyczące bezpieczeństwa jądrowego.

statmt.org

A spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown.
Duchowe przebudzenie brzmi lepiej niż załamanie, ale zapewniam was, że to było załamanie.

TED

I call it a breakdown; my therapist calls it a spiritual awakening.
Ja nazwałam to załamaniem, moja terapeutka określa to duchowym przebudzeniem.

TED

I realized my job was to awaken possibility in other people.
Zrozumiałem, że moja praca polega na budzeniu możliwości w innych ludziach.

TED

We need to awaken the skills and talents that are dormant within ourselves.
Potrzebujemy rozbudzenia talentów, które tkwią w nas samych.

statmt.org

The director of the awakening Council project inside the national Reconciliation Commission, Zuheir Chalabi, today dismissed claims that members were defecting in large numbers.

www.guardian.co.uk

On Saturday, John Grant provided lunchtime entertainment with his lugubrious accounts of gay sexual awakening.

www.guardian.co.uk

She's heading back to England soon, then it's off to Scotland to film a supernatural thriller called The awakening.

www.guardian.co.uk

"I warned the Americans and the Iraqi government that if they continue neglecting us, the awakening Council will become even more desperate and will look for other ways to make money.

www.guardian.co.uk

Because of its very size, the is sometimes slow to awaken.
Z powodu rozmiarów samej organizacji, dość wolno budzi się do działania.

At the count of three, you will awaken and remember nothing.
Na trzy, obudzi się Pani i nie będzie nic pamiętać.

You do whatever it takes to awaken the killer inside.
Ma pan zrobić wszystko, by obudzić w nim mordercę.

Do you know how to awaken the Force within the crystal?
Wiecie jak obudzić Moc w krysztale? Nie?

Awaken to triumph again in the face of yet another day.
Znów triumfalnie budzący się w obliczu kolejnego dnia.

But an experience of something basic can awaken that primitive thing.
Ale doświadczenie czegoś podstawowego może obudzić tą prymitywną istotę.

Now, when I snap my fingers, you will awaken and remember nothing.
Teraz, kiedy pstryknę palcami, obudzisz się i nie będziesz nic pamietał.

Or if she's waiting for a prince to awaken her with a kiss?
Albo czy czeka na księcia, który obudzi ją pocałunkiem?

Because if you awaken the curse, someone in your circle will die.
Bo jeśli obudzicie klątwe ktoś z waszego kręgu umrze.

And awaken a fire I thought had long died Oh!
I obudziłaś ogień, który, jak myślałem, dawno wygasł

It's no use trying to awaken sentimental memories in me.
Nie próbuj budzić we mnie sentymentalnych wspomnień.

Then you will awaken completely refreshed and you'll remember nothing.
Obudzi się pani wypoczęta, i nic nie będzie pamiętała.

By doing that, you will awaken the energy within you.
Dlatego nie możesz obudzić w sobie tej energii.

O daughters of Jerusalem, do not awaken love until it is ready.
Och córki Jerozolimy, nie obudź miłości, dopóki to nie będzie gotowe.

What if some genetic mutation could allow a man to awaken every 30 years?
Może istnieje człowiek, który na skutek mutacji genetycznej budzi się co 30 lat?

You have no one to awaken you from your madness.
Nie masz nikogo kto by cię wybudził z twego szaleństwa.

I realized my job was to awaken possibility in otherpeople.
Zrozumiałem, że moja praca polega na budzeniu możliwości winnych ludziach.

We need to awaken the skills and talents that are dormant within ourselves.
Potrzebujemy rozbudzenia talentów, które tkwią w nas samych.

Is it to awaken and hear the passing of time...
Czy to przebudzenie i słuchanie przemijania czasu?

Legend has it that one day he will awaken.
Legenda głosi, że pewnego dnia się obudzi.

If it moves in closer, you awaken me immediately.
Jeżeli to się do nas zbliży, obudzisz mnie natychmiast.

What mortal dares to awaken the warriors of the Book?
Co śmiertelnik ośmiela się obudzić wojownicy z Księgi?

This is my first attempt to awaken the demon Sylathus.
To moja pierwsza próba wezwania demona Sylathusa.

When I snap my fingers you'll awaken, not knowing you're in a trance.
Gdy pstryknę, zbudzicie się, nie wiedząc, że jesteście w transie.

Then you will awaken and you won't remember what you told me.
Potem prztyknę, obudzisz się i zapomnisz o wszystkim, co mi powiedziałaś.

Mankind must awaken from this nightmare and work together.
Ludzkość musi przebudzić się z tego koszmaru i zacząć wspólnie działać.

Is there is a chance that she will awaken from her coma?
Nie ma szans na to, że kiedyś Wybudzą ją ze śpiączki?

Only that person can meet her and awaken her Kundalini.
Tylko jedna z nas będzie mogła jš spotkać i otworzyć jej Kundalini.

Didn't Apollo use the flute to awaken the dead?
Czy Apollo nie użył fletu, żeby obudzić umarłego?

Okay, Tommy, when I count to three, you will awaken.
Nie! - Tommy, kiedy policzę do trzech, obudzisz się.

Father, I promise, one day the sleeper will awaken.
Ojcze, obiecuję, że przyjdzie dzień, gdy śpiący wreszcie się obudzi.

Jekyil & Hyde supplements, formulated to awaken your other side.
Suplementy Jekyll & Hyde, stworzone po to, aby obudzić twoje drugie ja.

We need to awaken them from their complacency.
Musimy obudzić ich z tej beztroski.

I dreamed we'd awaken surrounded by green trees.
W mojej wyobraźni widziałam zielone drzewa kiedy się obudzę.

They will awaken the slumbering flame in your hearts.
Oni będą budzić ten płomień Który drzemie w Was.

We must create the conditions for them to be creative in the area of culture and awaken an interest in art, science and new technologies.
Musimy stworzyć im warunki do kreatywności w dziedzinie kultury, wzbudzać zainteresowanie sztuką i nauką oraz nowymi technologiami.

And yet I shall awaken memories of love and crime and death.
I jeszcze przebudzę wspomnienia miłości, zbrodni i śmierci.

Someone is using magic to awaken them.
Ktoś używa magii by ich zbudzić.

When I die, the others will awaken.
Kiedy umrę, inni się przebudzą.

Lulled our guests to slumber, some never to awaken!
Usypiając Naszych gości, niektórzy nigdy się nie obudzili!

But only I can awaken her.
Ale tylko ja ją mogę obudzić.

I beg you to awaken from your sleep
Błagam cię abyś przebudził się ze snu.

Ready to awaken and embark on a grisly rampage.
Gotowy by obudzić się i zacząć makabrycznie szaleć.

After splitting with mom, dad seemed to have awaken from straitened circumstances
Po rozstaniu z mamą, tata zdawał się obudzić z nędzy

Your voice can awaken the dead.
Twój głos obudziłby zmarłego.

I just awaken an hour ago.
Obudziłem się godzinę temu.

One day you'll awaken To love's first kiss
Pewnego dnia zbudzi Cię pocałunek pierwszej miłości.

To awaken our foolish fathers' and mothers' generation.
Aby obudzić pokolenie naszych bezmyślnych matek i ojców.

The sleeper must awaken. Am I the one?
Śpiący musi się obudzić. Czy to ja nim jestem?

But they nænnede not to awaken him.
Gestapo nie miało serca, by go obudzić...