Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) budzić, rozbudzać; ocknąć się;

(Adjective) przebudzony, czujny;
stay awake - nie zasnąć, czuwać;
keep sb awake - nie dawać komuś spać;
wide awake - całkiem rozbudzony; kompletnie rozbudzony; czujny;
be awake to sth - być świadomym czegoś;
half awake - nie całkiem obudzony;
be awake - nie spać;
be awake - nie spać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj pred
1.
przebudzony
czuwający
are you ~ or asleep? śpisz czy nie?
is he ~ yet? czy on się już obudził?
2.
(fig, vigilant, alert) czujny
he is not ~ to this opportunity nie zdaje sobie sprawy z tej możliwości.vt (rouse from sleep) budzić.vi
1.
(wake from sleep) budzić się.
2.
(fig, realize): to ~ to zdawać sobie sprawę (z czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

budzić (się), wzbudzać
obudzony, czuwający, świadomy

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj gotowy, przygotowany (np. kotwica)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt dosł. i przen. budzić
vi budzić się
uświadomić sobie (to sth coś)

adj praed czuwający, obudzony
świadomy (to sth czegoś)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - vt dosł. fig. budzić
vi budzić się
uświadomić sobie (to sth - coś)

2. - adj pred czuwający, obudzony
świadomy (to sth - czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEBUDZONY

CZUWAJĄCY

CZUJNY

ZBUDZIĆ SIĘ

BUDZIĆ (PODEJRZENIA)

WZBUDZAĆ

BUDZIĆ SIĘ

OCKNĄĆ SIĘ

UŚWIADOMIĆ SOBIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V budzić się
Adj czuwający (nie śpiący)
Adj nie spać
Adj rozbudzony

Słownik internautów

nie spać
budzić się

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. czuwający

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budzić

obudzony

wzbudzić

zbudzić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

What keeps you awake at night?Three children aged three, one and 0.

www.guardian.co.uk

She had been given a digital recording device to tape them, but was unable to stay awake long enough to transcribe the material.

www.guardian.co.uk

30am Start with a high-protein breakfast to provide energy for work and 'train' the brain to stay alert and awake for longer.

www.guardian.co.uk

The Ashes can be thrilling but staying awake is never easy.

www.guardian.co.uk

And by the time I got to the hospital, you were awake.
A zanim dotarłam do szpitala, ty się obudziłeś.

So I'll take you to be awake ask some questions.
Więc wezmę was do jawie zadać kilka pytań.

I've been awake for over an hour and I still can't remember anything.
Obudziłem się ponad godzinę temu i nadal niczego nie pamiętam.

We heard about a place where you could go get something to keep awake.
Słyszeliśmy o miejscu, gdzie można dostać coś na pobudzenie.

But no one is awake, except for you and me.
Ale nikt nie jest na nogach, z wyjątkiem ciebie i mnie.

She has tried to stay awake, but her eyes were still closed.
Chciała na ciebie czekać, ale... Oczy same się jej zamykały.

Not a good idea, but it may keep me awake.
Niezbyt dobry pomysł, ale dzięki temu przynajmniej nie zasnę.

Then we can both be awake, and spend time together!
Wtedy oboje możemy nie spać i spędzać czas razem!

Spend a little time with your daughter while she's still awake.
Spędź trochę czasu z córką, kiedy jeszcze nie śpi.

We have to get hold of your parents now that you're awake.
Skoro już się obudziłeś musimy zawiadomić twoich rodziców.

Maybe there's something on the radio that will keep me awake.
Hmm. Może jest coś w radiu że będzie trzymać mnie na jawie.

I need to go back to the sea, eat to keep my body awake.
Muszę wrócić do morza, aby się pożywić Bym nie umarła.

Come get me if there's something I should be awake for, okay?
Przyjdź po mnie, jeżeli będzie się coś działo, dobrze?

Rose, this is the second night I've come home and found you awake.
Rose, to już druga noc, jak przychodzę do domu, a ty nie śpisz.

If only I could awake and see you beside me.
Gdybym mogła obudzić się obok ciebie.

And suddenly I had this feeling that it was awake.
I nagle miałam takie uczucie jakbym się oudziła..

Sometimes I want to know what's happening when you're awake.
Czasem chciałbym wiedzieć, co się dzieje, gdy się budzisz. coś cię denerwuje.

I go to bathroom and next thing I'm awake in the car.
Poszłam do łazienki, a potem obudziłam się w aucie.

Well, anyway, it was nice to stay awake and hold the baby.
Cóż, i tak było przyjemnie nie spać i potrzymać dziecko.

History is a nightmare, from which I am trying to awake.
Historia jest koszmarem z którego próbuję się obudzić.

You know, he does better asleep than I do awake.
Lepiej sobie radzi we śnie niż ja na jawie.

I'm awake at 4 because my man is fixing his car!
Nie, bo mój chłopak reperuje samochód o 4 rano.

Keep shaking him awake and ask questions every half an hour.
Obudź go i zadawaj pytania co pół godziny.

Besides, I now have over 600 million new reasons to stay awake.
Oprócz tego, mam teraz ponad 600 milionów powodów, żeby nie spać.

He won't allow other people's suffering to keep him awake at night.
On nie pozwala, by cierpienia innych ludzi spędzały mu w nocy sen z powiek.

I lie awake at night thinking, “What's become of him?
Lubię budzić się w nocy myśląc Co się z nim dzieje?

I just lay awake at night and think about shit.
Nie mogę zasnąć w nocy i myślę o tym gównie.

So to stay awake, we have to eat a burger like every 15 minutes.
Więc, żeby być świadomym, musimy jeść hamburgery co 15 minut.

Once complete, we'll be able to enter your dream even while awake.
W finalnej wersji, wejdziemy do twoich marzeń, nawet gdy nie będziesz spał.

She's awake now. I have to get some aspirin to help her.
Obudziła się. muszę dać jej aspiryny by jej pomóc.

Just like men, we are awake and filled with longing.
Tak samo jak mężczyźni, jesteśmy czujne i przepełnione tęsknotą.

Hey come on, baby, don't you want to be awake for this?
Hej, dalej skarbie, nie chcesz się obudzić?

I've been lying awake, thinking, maybe if i came down, they wouldn't be here.
leżałem i myślałem, że może gdybym przyszedł, nie byłoby ich tu.

Can you dream in the daytime when you're wide awake?
Można śnić w dzień, kiedy się nie śpi?

Does he jerk awake every morning with your name on his lips?
Ten gliniarz... budzi się gwałtownie każdego ranka z twoim nazwiskiem na ustach?

This scum will be awake in a couple of hours.
Samwise, ty głupcze. Ta szumowina obudzi się za kilka godzin.

We're only on time because you kept me awake all night ringing bells.
Jesteśmy na czas tylko dlatego że całą noc dzwoniłeś dzwoneczkami i nie mogłem spać.

And why are you the only person who's awake?
Dlaczego tylko ty się obudziłaś?

Could be your awake for the first time in your life.
Może obudziłeś się pierwszy raz w życiu.

Maybe I should come back when you're more awake.
Może powinnam wrócić, gdy będziesz bardziej przytomna.

She is awake, but she has not opened her eyes.
Nie śpi, ale nie otworzyła oczu.

I'm not sure if you were awake, they would have even let you live.
Nie jestem pewien, czy było na jawie, oni nawet pozwolę ci żyć.

I go to bed. and I was awake with a baby in my arms.
Pewnego wieczoru poszłam do łóżka, i obudziłam się z dzieckiem w ramionach.

That's not so odd, considering you can also do that when you're awake.
To nie jest takie dziwne, zważając, że kiedy się obudzisz, także to potrafisz.

To keep you awake, so you'd have to have seen something.
Aby utrzymać cię w świadomości, więc musiałaś coś widzieć.

Was I the only one awake in English that day?
Czy tylko ja byłam przytomna na tej lekcji Angielskiego?

If he was asleep in that cave, he's awake now.
Jeśli tam spał, to teraz się przebudził.

Nowadays, they are the only form of literature that keeps me awake.
Obecnie, gazety są jedyna formą literatury, które mnie pobudzają.

After this, I can stay awake day and night.
Potem do końca życia dzień i noc będę mogła czuwać.

Now that Bran's awake, will he come live with us?
Skoro Bran się obudził, to przybędzie do nas?