Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) oczekujący, wymagający;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wymagający

oczekujący

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

oczekiwanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

oczekiwanie; adj. oczekujący
~ orders - oczekiwanie na rozkazy
~ reinforcements - oczekiwanie na posiłki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Witnesses said the plane appeared to be flying very low over houses in Islamabad, while reports suggested the plane had been circling the airport in heavy rain, awaiting permission to land.

www.guardian.co.uk

With an election weeks away and a huge public finances headache awaiting the next government, such a climate is some way off, he warns.

www.guardian.co.uk

"Fifa has already requested to receive all of the information and documents related to this matter, and is awaiting to receive this material.

www.guardian.co.uk

Owners of the Chilean mine where 33 workers face months awaiting rescue have appealed to the trapped men for forgiveness.

www.guardian.co.uk

I was awaiting a response and hadn't told him about it yet.
Czekałem na odpowiedź jeszcze mu o tym nie powiedziałem.

We're awaiting the results of the tests on the blood.
Czekamy na wyniki badań krwi.

Everyone is awaiting their General to lead them to battle!
Każdy oczekuje na generała, by poprowadził ich do bitwy.

We grow used to everything. Even awaiting our own death.
Można się do wszystkiego przyzwyczaić, nawet do oczekiwania na śmierć.

I'm awaiting results of a sample I sent earlier today.
Czekam na wyniki badania próbki którą wysłałem rano.

They're awaiting a signal to tell them where to land.
Oczekuje sygnału wskazującego im miejsce do lądowania.

And he's actually awaiting trial right now on new charges.
I oczekuje na następny proces pod nowymi zarzutami.

I don't do well with waiting, especially when I'm awaiting trial.
Czekanie kiepsko mi idzie, szczególnie, kiedy czekam na proces.

A woman awaiting the birth of the child must know how to protect themselves.
Kobieta oczekująca dziecka, musi wiedzieć jak ochronić je.

There are many pleasures awaiting me in the outside world.
Istnieje wiele przyjemności czekających na mnie w świecie zewnętrznym.

Being the hardship on his family while he's awaiting trial.
Jest ciężarem dla swojej rodziny od kiedy czeka na proces.

We are now awaiting the political response to the communication from the Brazilian side.
Oczekujemy obecnie na polityczną reakcję Brazylii na komunikat.

My wife and daughter are in the residence awaiting your instructions.
Moja żona i córka są w rezydencji i czekają na instrukcje.

So, what do you know of the doom awaiting this planet?
Co wiecie na temat zagłady, która czeka tę planetę?

This year a slightly improved test was also carried out, and we are all awaiting its results.
W tym roku również przeprowadzono nieznacznie poprawiony test i wszyscy czekamy na jego wyniki.

As a prisoner awaiting for execution you are under a lot of pressure.
Jako więzień czekający na egzekucję jesteś pod wpływem wielkiego stresu.

This is a particularly shocking situation, when such young people are awaiting execution.
To szczególnie drastyczna sytuacja, gdy tacy młodzi ludzie czekają na wykonanie kary śmierci.

The training will be much harsher than the real task awaiting you.
Sam trening będzie o wiele cięższy... niż czekające na was zadanie.

But we're still awaiting final approval from the zoning commission.
Niestety, ciągle czekamy na ostateczne zatwierdzenie przez komisję strefową.

The common market should bring us greater competition and energy security, which is what our customers are eagerly awaiting in particular.
Zwiększenie konkurencji, bezpieczeństwo energetyczne, które przyniesie wspólny rynek - to wszystko są sprawy, na które czekają przede wszystkim nasi klienci.

We also have the ratification and the implementation awaiting us.
Czeka na nas także ratyfikacja i wdrażanie.

Albania is awaiting the local elections of May this year.
Albania czeka na wybory do władz lokalnych zaplanowane na maj bieżącego roku.

Awaiting the full of the moon, which will change you into a werewolf.
Będziesz czekał na pełnię, która przemieni cię w wilkołaka.

I wonder what sort of life awaiting that child.
Ciekaw jestem jakie życie czeka to dziecko.

The Commission is in the process of carrying out this work and we are very eagerly awaiting the results.
Komisja już jest w trakcie wykonywania tej pracy, na wyniki której czekamy z dużą niecierpliwością.

However, there are still several issues awaiting future clarification from a legal perspective.
Jednakże kilka kwestii wciąż oczekuje na wyjaśnienie z perspektywy prawnej.

This is the message of firmness that we are now awaiting.
Oczekujemy takiego właśnie stanowczego przesłania.

You mentioned the screening process in your introduction; we are awaiting the results.
W swoim wprowadzeniu wspomniał Pan o procesie przeglądu. Oczekujemy jego wyników.

Roger, ready in half an hour, awaiting your clearance, over.
Przyjąłem, gotowi za pół godziny, czekamy na zgodę, odbiór.

Over 50 000 patients are on waiting lists in Europe, and 10 people, awaiting organs die every day.
W całej Europie na listach oczekujących na narządy jest ponad 50 000 pacjentów; każdego dnia umiera 10 z tych osób.

What do you think about there being another part of the case, the financial case, which is also awaiting trial?
Co byście powiedzieli na to, że jest jeszcze drugi wątek sprawy, wątek finansowy, który również czeka na wyjaśnienie w postępowaniu sądowym?

Europe is eagerly awaiting the creative ideas of its citizens.
Europa niecierpliwie oczekuje twórczych pomysłów swoich obywateli.

I mean, it's the woman in chains, awaiting her fate.
Kobieta w łańcuchach, oczekująca na przeznaczenie...

I had never imagined that sorrows must be awaiting me.
Nigdy nie wyobrażałem sobie, że smutki czekają na mnie.

However, the green paper on health sector employees which we are awaiting will be important for the implementation of these measures.
Jednakże ważnym jej uzupełnieniem będzie przygotowywana Zielona Księga pracowników sektora opieki zdrowotnej, na którą oczekujemy.

We are awaiting your report, which will come shortly.
Czekamy na państwa sprawozdanie, które pojawi się wkrótce.

It is unacceptable that, on average, 12 people awaiting a transplant die every day.
To niedopuszczalne, aby średnio każdego dnia umierało 12 osób oczekujących na przeszczep.

We are awaiting proposals from the Commission regarding border protection.
Oczekujemy ze strony Komisji wniosków odnośnie ochrony granic.

We are therefore awaiting the package with eagerness and interest in spring 2011.
A zatem z niecierpliwością i zainteresowaniem oczekujemy pojawienia się pakietu wiosną 2011 roku.

The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
Domniemany sprawca został ujęty przez policję i oczekuje na proces.

It is correct to say that the applicants are still awaiting the new decisions by the Commission.
To prawda, że wnioskodawcy wciąż oczekują na nowe decyzje Komisji.

While awaiting such an agreement, Europe must fight against carbon leakage.
Oczekując takiego porozumienia, Europa musi walczyć przeciwko przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej do krajów trzecich.

At present, one year after this awful earthquake, the country is still awaiting reconstruction.
Rok po tym straszliwym trzęsieniu ziemi kraj wciąż nie został odbudowany.

After a lengthy interrogation, he finally confessed, and is now awaiting trial next month.
Po długim przesłuchaniu, w końcu się przyznał... i oczekuje na proces w przyszłym miesiącu.

The universe is awaiting, but you have a little job to...
Wszechświat czeka, ale ty masz swoją małą pracę...

I have five special commando units awaiting your orders, sir.
Mam pięć specjalych oddziałów czekających na rozkazy Sir!

Nero and his crew spent the next 25 years awaiting my arrival.
Nero i jego załoga spędzili następne 25 lat czekając na moje przybycie.

Awaiting a knight so bold as to rescue me. Oh, that's nice.
Czekam na odważnego rycerza, który mnie uratuje.

It is an alternative to residential care for children awaiting adoption or the resolution of problems in their natural families.
Jest to alternatywna, w stosunku do domów dziecka, forma opieki nad dziećmi czekającymi na adopcję lub rozwiązanie problemów w ich naturalnych rodzinach.

I have them standing by, awaiting your word.
Czekają w gotowości na twoje słowo.