Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) oczekiwany;
await - (Verb) oczekiwać, czekać;
eagerly awaited - niecierpliwie oczekiwany;
long awaited - długo oczekiwany;
long awaited - długo oczekiwany;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyczekiwany

Słownik internautów

oczekiwany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A crowd of several thousand people, spilling across Shwegondine Road, awaited her arrival at the NLD building which bears her image, and that of her famous father, on its front.

www.guardian.co.uk

Until Wednesday, the centre will host one of the most eagerly awaited meetings on the scientific calendar.

www.guardian.co.uk

It's a techie's wet dream, hotly awaited but never before seen - a Wii, basically, with no Wii or, at least, you become the Wii, controlling a screen with your movements or facial expressions.

www.guardian.co.uk

The most eagerly awaited hotel opening in 2011 is undoubtedly the Midland Grand Hotel, which will provide the final piece of the jigsaw in the stunning St Pancras station redevelopment.

www.guardian.co.uk

And now, at last, the long awaited moment has come.
Teraz, w końcu, nadchodzi długo oczekiwany moment.

All my life I've awaited your coming and dreaded it.
Całe życie czekałem na twoje przyjście i bałem się tego jak samej śmierci.

I went to the church She must be awaited here
Poszła do kościoła i kazała czekać.

These three initiatives are also eagerly awaited by those working within justice in our countries.
Na te trzy inicjatywy z niecierpliwością czekają również osoby pracujące w naszych krajach w sądownictwie.

She kept me frozen in suspense, as awaited for her response.
Trzymała mnie w niepewności, jak czekałem na jej odpowiedź.

Allow me to say... Maybe to be awaited as a true star.
Pozwól że powiem... warto było czekać na prawdziwą gwiazdę.

Creating a common transparency register is certainly an important step forward, much awaited by European citizens.
Utworzenie wspólnego rejestru na rzecz przejrzystości jest z pewnością ważnym krokiem naprzód, bardzo oczekiwanym przez obywateli Europy.

It is your long awaited destiny. To join us.
To twoje długo oczekiwane przeznaczenie, dołączyć do nas.

This is the objective of these proposals so eagerly awaited by the railway industry.
To jest cel tych propozycji, tak niecierpliwie oczekiwanych przez przemysł kolejowy.

Mere child's play compared to what surely awaited me.
W porównaniu z tym co mnie czekało, reszta bladła.

And the long awaited victory is very close.
I długo wyczekiwane zwycięstwo... Jest bardzo blisko...

A young life so tangled... but you have been long awaited by many races.
Młode życie tak poplątane. Oczekiwało cię wiele ras.

I regret that I cannot be present for this long awaited announcement.
Ubolewam, że nie będe mógł uczestniczyć w tym długo oczekiwanym przemówieniu.

Issues covered by the declaration of 21 September 2005 will continue to be followed up, and progress is urgently awaited.
Będziemy prowadzili dalsze działania w zakresie kwestii uwzględnionych w deklaracji z dnia 21 września 2005 r. i pilnie oczekujemy tu postępów.

Parts of the proposal have been long awaited.
Poszczególne części wniosku są gotowe już od dawna.

And now for the news, you've long awaited.
A teraz wiadomość, na którą długo czekaliście.

The private plane awaited in the blue sky.
Prywatny samolot czekał na błękitnym niebie.

However, I need to make one remark that, although the report was much awaited, progress on it was slow.
Muszę jednak zgłosić jedną uwagę, że chociaż sprawozdanie było oczekiwane z niecierpliwością, to prace nad nim postępowały powoli.

In his eagerly awaited debut as a professional football player,
W niecierpliwie oczekiwanym debiucie zawodowego futbolisty,

Amendments to this directive have been eagerly awaited, especially in the new Member States.
Zmiana tej dyrektywy jest wielce oczekiwana, zwłaszcza dla nowych krajów członkowskich.

The Commission's evaluation is certainly awaited with anticipation.
Niewątpliwie z niecierpliwością oczekujemy na ocenę Komisji.

Me, I awaited you with much of interest
Ja cię oczekiwałam z wielkim zainteresowaniem

I relayed the intelligence to my superiors in Moscow and awaited further instructions.
Przesłałem informację do moich zwierzchników w Moskwie. Czekałem na dalsze instrukcje.

Ladies and gentlemen, Duval's would like to welcome you to this eagerly awaited event.
Panie i panowie, witamy na tak długo oczekiwanej aukcji.

On our way to Warsaw, we cameramen... had no idea what awaited us there.
W drodze do Warszawy, byliśmy tylko kamerzystami... i nie mieliśmy pojęcia co tam zastaniemy.

Your long awaited wedding ceremony was ruined by Godzilla.
Twoje długo oczekiwane wesele zostało zniszczone przez Godzillę.

The changes it contains have long been awaited both by the assistants themselves and by Members of this House.
Jest to długo oczekiwana zmiana, zarówno przez samych asystentów jak i posłów do Parlamentu Europejskiego.

Currently the Parliament's position is awaited and the revised regulation could enter into force in May 2009.
Obecnie czekamy na stanowisko Parlamentu w tej sprawie i poprawione rozporządzenie mogłoby wejść w życie w maju 2009 roku.

The EU gave them the eagerly awaited opportunity to end this situation by opening a border crossing.
UE dała im z dawna wyczekiwaną możliwość zakończenia tej sytuacji, otwierając przejście graniczne.

The presidential elections brought terror and violence to the country, instead of the peace, future and prosperity awaited by its citizens.
Wybory prezydenckie przyniosły strach i przemoc, zamiast oczekiwanych przez obywateli tego kraju pokoju, przyszłości i dobrobytu.

We have anxiously awaited your return, my liege.
Z niepokojem oczekiwalismy twego powrotu, panie.

Only a few thousand inmates awaited them.
Oczekiwało ich ledwie kilka tysięcy więźniów.

I've too long awaited this night.
Czekałem na tę noc od bardzo dawna.

After the war while he awaited trial,
Po wojnie, podczas oczekiwania na proces,

So long she awaited this evening, she was dressed and raring to go
Tak długo oczekiwała dzisiejszego wieczora, była ubrana i chętna by iść

The long awaited mission is here.
Długo oczekiwana misja wreszcie nadeszła.

Had I known what awaited me here, I would have employed winged horses.
Gdybym wiedział, co mnie tu czeka, to zatrudniłbym skrzydlatego konia.

A much different fate awaited me.
Czekał mnie zupełnie inny los.

My heart wonders Whose arrival is awaited
Moje serca jest ciekawe czyje przybycie jest oczekiwane

This is the moment you've awaited, Miss Fellowes.
Oto chwila, na którą pani czekała, panno Fellowes.

Our prize is awaited in Berlin.
W BerIinie czeka nas nagroda.

Your response, Commissioner, is urgently awaited.
Panie komisarzu! Powinien pan natychmiast zareagować.

Investment by SMEs is one of the key factors in the keenly awaited recovery.
Inwestycje dokonywane przez MŚP są jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do tak bardzo oczekiwanej naprawy gospodarczej.

Today, we are demonstrating the responsive approach awaited on the ground, in these times of economic and social crisis that we are all experiencing.
Dzisiaj prezentujemy odpowiedzialne podejście, oczekiwane przez podmioty na szczeblu lokalnym w tym okresie kryzysu gospodarczego i społecznego, jaki wszyscy przeżywamy.

You know how much this regulation is awaited by SMEs that remain the most important sector of our economy.
Wiedzą państwo jak bardzo na taki przepis czekają MŚP, które wciąż stanowią najważniejszy sektor naszej gospodarki.

Leopoldo has long awaited this evening.
Leopoldo długo czekał na ten wieczór.

Rebecca Giner is awaited in the visiting room
Rebeka Giner jest proszona do rozmównicy

Prison awaited him in France.
We Francji czekały go miesiące w więzieniu.

And I bring you the long awaited Deunan Knute.
Przywiozłam wam długo oczekiwaną Deunan Knute.

This is all the more important because this evening, we are debating a regulation whose measures are awaited by thousands of actors on the ground.
Jest to tym ważniejsze, że dzisiaj wieczorem omawiamy rozporządzenie dotyczące środków oczekiwanych przez tysiące podmiotów na szczeblu lokalnym.