Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) oczekiwać, czekać;
awaiting delivery - do dostarczenia;
awaiting attention - do załatwienia;
awaiting - (Adjective) oczekujący, wymagający;
awaited - (Adjective) oczekiwany;
awaiting - (Adjective) oczekujący, wymagający;
awaited - (Adjective) oczekiwany;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt oczekiwać
~ing your reply w oczekiwaniu na pańską odpowiedź

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oczekiwać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt form. oczekiwać, czekać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZEKAĆ NA KOGOŚ, COŚ

WYGLĄDAĆ

Słownik internautów

oczekiwać, wyczekiwać, zaczekać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czekać

przewidzieć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Two of my constituents are currently in detention in Hungary awaiting trial.
Dwóch moich wyborców obecnie przebywa w areszcie na Węgrzech, oczekując na proces.

statmt.org

The same fate that met Iceland, which is not part of the EU, would have awaited Ireland.
Irlandię oczekiwałby taki sam los, jaki spotkał Islandię która nie jest częścią UE.

statmt.org

Let us await its report, and only then will we decide on further action.
Poczekajmy na jej raport i dopiero potem zdecydujmy o dalszych krokach.

statmt.org

We shall await the findings of that examination and then draw our political conclusions.
Musimy poczekać na wyniki badania i wyciągnąć nasze wnioski polityczne.

statmt.org

Madam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Proszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich.

statmt.org

At the end of a hearing lasting more than seven hours and spread over two days, he was led back to prison today to await the completion of legal formalities.

www.guardian.co.uk

This Christmas and New Year while millions enjoy their holidays, the Sudanese will anxiously await the 9 January referendum, which is widely expected to create a new African country when the southern Sudanese vote for secession.

www.guardian.co.uk

52am: While we await fresh news, here's some useful background:.

www.guardian.co.uk

Government sources did not disclose last night the source of the funding for the fairness premium, saying this will await the spending review on Wednesday, but some of the funding inevitably will come from cuts in other parts of the wider education budget.

www.guardian.co.uk

We still await the final results, which will be out in the next couple of weeks.
Nadal czekamy na ostateczne wyniki, które zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

I will look to the East and await your safe return.
Będę spoglądać na Wschód i oczekiwać twego bezpiecznego powrotu.

Today, I head for the post where my men await.
Dziś udaję się na posterunek, gdzie czekają na mnie moi ludzie.

I await your debate with a great deal of interest.
Oczekuję na debatę w tej Izby z wielkim zainteresowaniem.

We should await their return and listen to what they have to report.
Powinniśmy poczekać na jej powrót i wysłuchać wniosków z wizyty.

I await your answer. You have one full day to decide.
Czekam na waszą odpowiedź. Macie cały dzień do zastanowienia.

There is therefore no reason not to include them or to await further information.
Nie ma zatem powodów, żeby ich nie włączać albo czekać na dalsze informacje.

Let us await its report, and only then will we decide on further action.
Poczekajmy na jej raport i dopiero potem zdecydujmy o dalszych krokach.

So major challenges await us in the months and years ahead.
A zatem w nadchodzących miesiącach i latach czekają nas poważne wyzwania.

The problem areas are set out well and await the necessary measures.
Problematyczne obszary są dobrze przedstawione i czekają na podjęcie odpowiednich kroków.

Thank you very much and I await your opinions with interest.
Dziękuję państwu bardzo i z zainteresowaniem czekam na państwa opinie.

We have to await the decisions that they will make in due course.
Musimy poczekać na decyzje, które zostaną przez nie podjęte w swoim czasie.

I await the reactions to this before my second turn.
Oczekuję na państwa uwagi do niej przed moim drugim wystąpieniem.

We were to meet there to await orders for a new mission.
Mamy się tam spotkać i czekać na wytyczne do nowego zadania.

It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.
Moim zdaniem, nie wystarczy usiąść i czekać na wyniki najnowszych badań.

I need you to return to your vehicles and await further instructions.
Wróćcie do pojazdów i czekajcie na dalsze instrukcje.

The pieces required for assembly await you on the river bottom.
Elementy potrzebne do zmontowania, czekają na dnie rzeki.

Surely as queen of the kitchen, you need not await me here.
Jako królowa kuchni, nie musiałaś mnie tu szukać.

Now we must tackle the many other challenges that await.
Teraz musimy stawić czoła innym czekającym nas wyzwaniom.

Doesn't he know what dangers await anyone who talks sense in this place?
Nie wiem, jakie niebezpieczeństwo może spotkać kogokolwiek, kto mówi w tym miejscu z sensem?

We await, now and in the future, the political reasons for this radical change of direction.
Dzisiaj - i w przyszłości - oczekujemy politycznego uzasadnienia tej diametralnej zmiany kierunku.

We now await concrete steps leading to the economic, social and cultural development of the region.
Teraz oczekujemy konkretnych kroków prowadzących do gospodarczego, społecznego i kulturowego rozwoju tego regionu.

Finally, I would like to look at the most pressing challenges that await us in 2011.
Na koniec zaś przedstawię najpilniejsze wyzwania na rok 2011.

Go out to the command ship and await my orders.
Wracaj na okręt dowodzenia i czekaj na rozkazy.

This is another subject on which we await your proposals, Commissioner.
Panie komisarzu, to kolejny temat, w związku z którym oczekujemy pańskich wniosków.

If you do not see me for a week or more, then you await.
Jeżeli nie będziesz mnie widział mnie przez tydzień lub więcej, będziesz czekał.

Gather an army as you wish and await my orders.
Zgromadzę dla ciebie armię... ty czekaj na moje rozkazy.

I think that it would be useful to await the outcome of this committee's work.
Uważam, że dobrze by było poczekać na wyniki pracy tego komitetu.

Commissioner, this question is pending and I await an answer from you.
Panie komisarzu! To pytanie czeka na pana odpowiedź.

And why would the purchase of a larger machine await legal resolution?
A czemu kupno większej maszyny ma czekać na decyzje prawne?

Out on the open plains, life must await the chance arrival of rain.
Na otwartych równinach życie musi czekać na przybycie deszczu.

It's not enough to await a guest, to invite him.
Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić.

You are to secure the package and await further instructions.
Zabezpieczysz paczkę i poczekasz na dalsze instrukcje.

Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Czeka nas masowe bezrobocie, niepokoje społeczne i rosnące obciążenie podatkowe.

We will cloak the ship immediately and await further orders.
Jestem na misji dla Władcy. okryjemy płaszczem statek natychmiast i oczekiwać dalej rozkazy.

We still await the real evidence of that happening.
Nadal czekamy na dowód, że tak się naprawdę dzieje.

I also think that we should await the reaction of the Member States.
Uważam również, że powinniśmy poczekać na odpowiedź państw członkowskich.

The directive has been announced and I eagerly await it.
Dyrektywa została ogłoszona, i z niecierpliwością na nią oczekuję.

Across the great sea, to a place called England, where countless riches await us.
Przez wielkie morze, do miejsca, które zwą Anglią, gdzie czekają na nas nieopisane bogactwa.

Looking to your bowl, And tell me what glorious await
Spójrz w misę i powiedz mi co wspaniałego mnie czeka.

So, yes, we must be more ambitious and we await the results.
A więc tak, musimy być ambitniejsi i oczekujemy na rezultaty.

We are aware of the challenges that await us.
Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które nas czekają.

Following this report, I await with interest the next steps which the Commission is going to take.
Po tym sprawozdaniu z zainteresowaniem oczekuję następnych kroków, jakie zamierza podjąć Komisja.

They await me at home, I have my ticket in my pocket.
Czekają na mnie w domu, mam bilet w kieszeni.

Four students await together, like brothers, a legendary death.
Czterech studentów oczekuje razem, jak bracia, na legendarną śmierć.

General, We the four deputies await for your command!
My, czterej zastępcy,oczekujemy na twój rozkaz.

Therefore raise ye a church and await his coming.
Dlatego wznieście kościół i czekajcie na jego przybycie.

Its natural beauty and the warmth of its people await us.
Jej naturalne piękno i życzliwość ludzi czekają tam na nas.

We will await your return with open arms.
Będziemy czekać na powrót z otwartymi ramionami.

We await his decision as to whether he will testify on his own behalf.
Czekamy na decyzję, czy on sam będzie zeznawał w swoim imieniu.