Słownik internautów

unikający
unikanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

unikanie
uniknięcie
stronienie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

unikanie~ contamination unikanie skażenia~ hazardous waste disposal unikanie nielegalnego usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych~ hazardous waste accumulation unikanie gromadzenia odpadów niebezpiecznych~ hazardous waste storage unikanie magazynowania odpadów niebezpiecznych

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

unikanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uchylanie się; unikanie, uniknięcie; adj. unikający
~ battle - unikanie bitwy
~ being recognized - unikanie rozpoznania (przez nieprzyjaciela)
~ bloodshed - unikanie rozlewu krwi
~ confusion - unikanie zamieszania
~ contact with the enemy - unikanie styczności z nieprzyjacielem
~ danger - unikanie niebezpieczeństwa
~ defeat - unikanie klęski
~ detection - unikanie wykrycia
~ envelopment - unikanie okrążenia
~ head-on collision - unikanie zderzenia czołowego
~ losses - unikanie strat
~ mistakes - unikanie błędów
~ obstacles - unikanie przeszkód
~ radar detection - unikanie wykrycia przez radar
~ recognition - unikanie rozpoznania (przez nieprzyjaciela)
~ responsibility - unikanie odpowiedzialności
~ the danger of attack - unikanie niebezpieczeństwa ataku
~ war - unikanie wojny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Another key to the scheme's success, says Tom Bogdanovich, campaigns manager at the London Cycling Campaign, will be avoiding the "Montmartre effect", whereby users arrive at popular destinations only to find empty docking stations.

www.guardian.co.uk

" In PR terms, avoiding self-pity is crucial.

www.guardian.co.uk

Studiously avoiding the hubris of Gillett and Hicks, who arrived in early 2007 promising to begin work on a new ground within 60 days, Henry said he could understand why fans were wary.

www.guardian.co.uk

Lewis's last hope of avoiding the death chamber is an appeal before the supreme court.

www.guardian.co.uk

You guys are avoiding me and I don't like it.
Przepraszam. - Unikacie mnie, a ja tego nie lubię.

If you leave now I'll think you're still avoiding me.
Jeśli teraz mnie zostawisz... ...pomyślę, że wciąż mnie unikasz.

No, actually I'm avoiding my husband, but thanks for thinking of me.
Nie, tak naprawdę unikam mojego męża, ale dziękuję za myślenie o mnie.

Since that day it seems like perhaps you have been avoiding me.
Od tamtego czasu wygląda na to że mnie unikasz.

We also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.

They got problems of their own, like avoiding the infection themselves.
Mają własne problemy, jak się nie zarazić.

But if you're avoiding me, I'd like to know why.
Ale jeśli mnie unikasz, chciałbym wiedzieć dlaczego.

Well, also, there's that difficult discussion you've both been avoiding.
Cóż, to również trudny temat do rozmowy którego oboje unikacie.

Ricky is still being cold, and he's been avoiding me all night.
Ricky wciąż jest niewzruszony i unika mnie cały wieczór.

That is exactly what we are avoiding through this compromise.
Jest to dokładnie to, czego unikamy w ramach tego kompromisu.

The goal here has to be avoiding jail. Isn't that what you want?
Chodzi o to, żeby uniknąć więzienia. czy to nie jest to czego chcesz?

Sorry. I know how you like to avoid avoiding confrontation.
Wybacz, wiem jak bardzo lubisz unikać unikania konfrontacji.

It is vital to avoiding making yet another big mistake.
Szczególnie istotne jest uniknięcie jeszcze innego wielkiego błędu.

If we do not succeed in avoiding this, I will then take up the fight against it.
Jeżeli nie uda nam się tego uniknąć, przystąpię do walki.

Oh, he's avoiding me, but I am not going anywhere.
O, unika mnie ale ja nigdzie nie idę.

But you've been avoiding me since I came here.
Ale odkąd tu przyszłam unikasz mnie.

And what is his second reason for avoiding us?
A drugi powód, dla którego nas unika?

Back a few days, and already avoiding his calls.
Wrócił kilka dni temu i już unikasz rozmów.

Avoiding, switching and improving are therefore the order of the day.
Unikanie go, przestawianie się na inne formy i usprawnianie są więc na porządku dziennym.

If our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Jeżeli nasi obywatele uzyskają rzetelne informacje będą mieli większe szanse na uniknięcie zakażenia.

My favorite kind of protection is avoiding situations where people might shoot at me.
Moją ulubioną ochroną jest unikanie ludzi, którzy mogą do mnie strzelać.

However, the Commission is avoiding its responsibilities and has stayed away from the debate.
Jednakże Komisja unika odpowiedzialności i wymiguje się od debaty.

She's avoiding me. She doesn't want to tell me where my father is.
Nie chce powiedzieć, gdzie jest mój ojciec, a wie!

The European Union has been avoiding this for a long time.
Unia Europejska przez długi czas tego unikała.

You say you take responsibility, but the truth is you're avoiding it.
Mówisz że bierzesz odpowiedzialność na siebie, ale tak naprawdę to jej unikasz.

Avoiding Europe's commitment to investment and employment is not acceptable.
Nie do przyjęcia jest unikanie zobowiązań Europy w obszarze inwestycji i zatrudnienia.

And what did you reckon to me avoiding that paradox in there?
Co mam zrobić, by uniknąć tego paradoksu?

It was therefore a way of avoiding these attacks.
Był to zatem sposób na uniknięcie tej krytyki.

This was all propaganda aimed at avoiding certain minimum standards.
Wszystko to była propaganda, której celem było uniknięcie pewnych minimalnych standardów.

And to be absolutely honest, I've been avoiding you.
I aby być całkowicie szczerym, unikałem cię.

If we never, ever see you again, it's not because we're avoiding you.
Jeśli już się nie zobaczymy, to nie dlatego, że będziemy cię unikać.

See, an ordinary person spends his life avoiding tense situations.
Przeciętna osoba spędza życie unikając napiętych sytuacji.

You've spent the last two days avoiding them.
Przez ostatnie dwa dni przed nimi uciekacie.

Or are you still avoiding a personal life?
Albo ciągle unikasz życia osobistego.

Thereby, you know, avoiding suspicion when the day comes.
Dla, no wiesz, unikania podejrzeń zanim ten dzień nadejdzie.

So does this mean you're done avoiding me?
Czy to znaczy, że przestałeś mnie unikać?

Are you out here for a reason, or are you just avoiding the family?
Jesteś tu z jakiegoś powodu, czy tylko unikasz rodziny.

As you know, I've been avoiding my father. And, well, you're married to him.
Jak wiesz ,unikam mojego ojca. i cóż, jesteś jego żoną.

Over many years, countries with significant national minorities have developed standards for avoiding conflicts of a nationalistic nature.
Państwa, które mają duży odsetek mniejszości narodowych przez wiele lat wypracowywały standardy unikania konfliktów na tle narodowym.

Many millions of euros can be saved by avoiding double accounting.
Wiele milionów euro można oszczędzić poprzez unikanie podwójnej księgowości.

This is crucial in avoiding the proliferation of weapons.
Ma to zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu broni.

It's just that, for some reason... I've been avoiding going to bed with her.
Tylko że z jakiegoś powodu... unikam pójścia z nią do łóżka.

Apparently I've been avoiding it for a reason.
Widać unikałem jej z pewnego powodu.

The report did not, unfortunately, succeed in avoiding contradictions.
W tym sprawozdaniu nie udało się, niestety, uniknąć sprzeczności.

And Nathan says you're avoiding his phone calls.
A Nathan mówi, że unikasz jego telefonów.

I've started to wonder if you're avoiding me, Tess.
Zastanawiam się czy mnie unikasz, Tess.

But the problem is you end up... avoiding yourself.
Lecz w końcu będziesz... unikała samej siebie.

I do not approve of constantly avoiding definitions or specific references to things and situations.
Nie pochwalam ciągłego unikania definiowania lub konkretnych odniesień do rzeczy i sytuacji.

I believe that this is a good instrument for avoiding macroeconomic imbalances.
Uważam, że jest to dobry sposób unikania zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

There's no avoiding this - not my chopper - we're going to the launderette.
Jest nie unikanie tego - nie moja siekiera - idziemy do pralni samoobsługowej.