Słownik internautów

uniknął

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zniknięty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Last week, Steve and Becky avoided going out to a party to celebrate a young boy's remission from leukaemia because there wasn't a free bar.

www.guardian.co.uk

Green, the Arcadia retail group tycoon, and other wealthy individuals and big businesses including Vodafone, Barclays and Boots are the focus of rising anger over the programme of government cuts that campaigners say could be avoided if tax dodging was stamped out, bringing in some Â?25bn a year to the public purse and making a sizeable dent in the national debt.

www.guardian.co.uk

For instance, I'd never before considered the implied rudeness of talking to someone when you've clearly avoided reading their last email.

www.guardian.co.uk

He avoided conviction as it was a first offence, but will be forced to pay the fine.

www.guardian.co.uk

But you have never avoided me in such a way.
Zawsze pracujesz. Ale nigdy nie unikałeś mnie tak jak teraz.

No, we've avoided the family thing for quite some time.
Nie, do tej pory unikaliśmy spraw rodzinnych.

There's no point in three more lives being lost if it could be avoided.
Nie było sensu w śmierci kolejnych trzech osób, jeśli można było tego uniknąć.

It is a good thing that we have avoided this.
Dobrze, że tego uniknęliśmy.

Therefore, if a country is able, it should be avoided.
Dlatego też, jeśli tylko państwo ma możliwość, powinno tej drogi unikać.

It seems to me even more important, however, that this kind of situation is avoided in the first place.
Jeszcze ważniejsze wydaje mi się jednak przede wszystkim zapobieganie tego typu sytuacjom.

I believe that such problems ought to be avoided in future years.
Uważam, że problemów takich należy uniknąć w przyszłych latach.

I'm really sorry, but there was no way I could've avoided it.
Bardzo przepraszam, ale nie udało mi się z tego wyplątać.

We must, therefore, consider whether some of those risks can be avoided.
W związku z tym musimy zastanowić się, czy niektórych z tych zagrożeń można uniknąć.

This outcome is very bad and it could have been avoided.
Ten wynik jest bardzo zły i można go było uniknąć.

Let us hope that a new spiral of violence can be avoided.
Miejmy nadzieję, że uda się uniknąć rozkręcania się na nowo spirali przemocy.

So by allowing their bodies to cool they have avoided the hard times.
Tak przez pozwalanie, żeby ich ciała ochłodziły się oni uniknęli ciężkich czasów.

And I was always the uptight little girl everyone avoided.
A ja zawsze byłam tą spiętą dziewczynką, której każdy unikał.

Looks like someone narrowly avoided a mistake of their own.
Wygląda na to, że ktoś ledwie uniknął życiowego błędu.

These deaths cannot be avoided at this stage if we do not make any progress.
Tych ofiar nie da się uniknąć na tym etapie, jeśli nie poczynimy postępu.

I hope that incidents of the kind mentioned by the Member can be avoided.
Mam nadzieję, że możliwe jest uniknięcie powtórnego wystąpienia incydentów podobnych do tych, o których wspomniał pan poseł.

Did you notice if any of the boys avoided him subtly?
Zauważyłeś czy któryś z chłopaków unikał go subtelnie?

A rise in illegal criminal activity must be avoided at all costs.
Należy za wszelką cenę unikać wzrostu nielegalnej działalności przestępczej.

We must learn lessons from the mistakes made so that they can be avoided in the future.
Musimy wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, aby uniknąć ich w przyszłości.

A major protectionist movement has certainly been avoided in Europe.
W Europie z pewnością udało się uniknąć dużego ruchu protekcjonistycznego.

Look, our current situation could have easily been avoided.
Mogliśmy z łatwością uniknąć naszej obecnej sytuacji.

Okay, so I guess I've avoided talking about myself for long enough.
Dobra, już wystarczająco długo unikałam mówienia o sobie.

You agreed, and then you avoided me the entire summer.
Ty się zgodziłeś, a potem unikałeś mnie całe lato

I don't think war between us can be avoided anymore
Nie sądzę żeby można już było uniknąć wojny pomiędzy nami.

Personal connections are counterproductive, and they need to be avoided at all costs.
Osobiste połączenia są dające odwrotne skutki, i oni potrzebują być uniknięci za wszelką cenę.

For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.
Bo każdy skorzysta, jeśli w ten sposób będzie można uniknąć postępowania prawnego.

This is the most cost-effective measure, because one third of cancer cases can be avoided.
Jest ona najbardziej opłacalnym działaniem, ponieważ jednej trzeciej przypadków zachorowań na raka można uniknąć.

But a lot of these problems can be avoided by rememberingthe definition.
Ale wielu z tych problemów można uniknąć przez pamiętanietej definicji.

The report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
Autorka sprawozdania w dużej mierze unikała wzmianek o prawdziwej roli Rosji w tym regionie.

You avoided being in a room alone with me essentially since I met you.
Unikałaś zostawania ze mną sam na sam w pokoju od kiedy cię znam.

But we must be thankful that a terrible injustice was avoided.
Jednak powinniśmy być wdzięczni, że udało nam się uniknąć potwornej niesprawiedliwości.

For 50 years, The company avoided emotions for good reason.
Przez 50 lat Firma unikała emocji z dobrych powodów.

Now, he avoided two takeover attempts, But he's running scared.
Uniknął dwóch prób przejęcia, ale zaczyna się bać.

A pointless slaughter of good men on both sides can be avoided.
Bezsensowne zarzynanie dobrych ludzi po obu stronach, może być przerwane

When I asked how you got assigned here, you avoided the question.
Kiedy cię zapytałam, jak się tu znaIazłeś, wykręciłeś się.

I avoided going home, so don't start crying here.
Nie pszyszedłem do domu, więc nie płacz tu.

The desire to save money on social contributions is a huge mistake that must be avoided.
Pokusa zaoszczędzenia pieniędzy na składkach jest wielkim błędem, którego trzeba uniknąć.

This plunged us into uncertainty in a way that could quite easily have been avoided.
Pogrążyło to nas w niepewności, której można było dość łatwo uniknąć.

In that respect, nuclear is a term that cannot be avoided.
W tym kontekście termin "jądrowy” jest wyrażeniem, którego nie da się uniknąć.

If it had arrived sooner, do you not think that this further tragedy could have been avoided?
Czyż nie uważa Pani, że tej kolejnej tragedii można było uniknąć, gdyby tylko pomoc ta dotarła wcześniej?

Aggressive wars in which European nations have no legitimate interest must be avoided at all costs.
Za wszelką cenę należy unikać agresywnych wojen, w których narody europejskie nie mają uzasadnionego interesu.

It is your long avoided destiny. To join us.
To twoje długo oczekiwane przeznaczenie, dołączyć do nas

It is the marriage kiss of death and something that shouldbe avoided.
To małżeński pocałunek śmierci, coś czego należyuniknąć.

We have avoided a meltdown of the financial system.
Udało się nam uniknąć krachu systemu finansowego.

The truth is never allowed to be stated and clear words are to be avoided if at all possible.
Nigdy nie dopuszcza się do powiedzenia prawdy oraz unika się klarownego przekazu, jeśli jest on w ogóle możliwy.

This will have negative economic and social consequences which could and should be avoided.
Będzie to miało ujemne skutki gospodarcze i społeczne, których można i powinno się uniknąć.

But only, because I succesfully avoided the best one.
Ale tylko dlatego, że udało mi się unikanie tego najlepszego.

Supporting this government to build up security forces should be avoided - doing so merely pours further oil on the fire.
Należy unikać wspierania tego rządu w mobilizowaniu sił bezpieczeństwa - takie działanie to tylko dolewanie oliwy do ognia.

It could have all been so easily avoided.
Tak łatwo można było uniknąć tego wszystkiego.

I have avoided this experience all my life.
Unikałam tego przez całe moje życie.