Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uchylanie się, unikanie;
collision avoidance - zapobieganie zderzeniom;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
unikanie
stronienie (od)
~ of strong drinks unikanie mocnych napojów.
2.
(leg) uchylanie się (od czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

unikanie, uchylanie się
collision ~ zapobieganie zderzeniom

Nowoczesny słownik angielsko-polski

unik

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. unikanie, uchylanie się
2. unieważnienie ~ of taxes uchylanie się od płacenia podatków avoirs avoiry

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. uchylanie się, unikanie
2. unieważnienie avoidance of a contract unieważnienie umowy avoidance of deed uchylenie umowy avoidance of legal effects of the contract concluded as a result of an error uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu avoidance of legal effects of the declaration uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia avoidance of taxes uchylanie się od płacenia podatków

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s unikanie, uchylanie się
ter-rain ~ system lotn. układ automatycznego omijania przeszkód terenowych

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n unikanie, uchylanie się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNIKANIE

STRONIENIE

UNIKNIĘCIE

OMINIĘCIE

Wordnet angielsko-polski


1. (deliberately avoiding
keeping away from or preventing from happening)
unikanie, stronienie
synonim: turning away
synonim: shunning
synonim: dodging

2. (deliberately avoiding
keeping away from or preventing from happening)
unikanie: : synonim: turning away
synonim: shunning
synonim: dodging

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

uchylanie się
unikanie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

unikanie~, slippage unikanie obsuwania się (odpadów na składowisku) ~, waste unikanie (wytwarzania) odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

uchylenie, unieważnienie, uniknięcie
avoidance of agreement: anulowanie umowy
avoidance of deed: uchylenie umowy
avoidance of legal effects of the contract concluded as a result of an error: uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu
avoidance of legal effects of the declaration: uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia
avoidance of the legal effects of a settlement: uchylanie się od skutków prawnych ugody

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uchylanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uchylanie się; unikanie; uniknięcie
~, anti-landing obstacle - unikanie przeszkód przeciwdesantowych
~, battle - unikanie bitwy, uchylanie się od bitwy
~, collision - nawig. unikanie zderzeń
~, contamination - unikanie skażenia
~, military service - unikanie służby wojskowej
~, risk - unikanie ryzyka
~, threat - unikanie zagrożenia
~, wreckage - unikanie rozbicia się

Słownik środowiska angielsko-polski

unikanie n

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

unikanie
~, risk - unikanie ryzyka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am referring particularly to collision avoidance systems.
Nawiązuję tu w szczególności do systemów antykolizyjnych.

statmt.org

Development of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.
Opracowanie efektywnych systemów antykolizyjnych mogłoby również przyczynić się do zwiększonej ochrony pieszych.

statmt.org

Secondly, the avoidance of duplication of data collection in order to reduce costs and the burden on professional users.
Po drugie, uniknięcie powielania gromadzonych danych.

statmt.org

It is particularly important to the issue of dealing with corporate and individual tax avoidance.
Jest to szczególnie ważne w przypadku zajmowania się problemem uchylania się od płacenia podatków przez osoby fizyczne i prawne.

statmt.org

At the same Council meeting, ministers agreed that employment is an important factor for the avoidance of exclusion.
Na tym samym posiedzeniu Rady ministrowie uzgodnili, że zatrudnienie stanowi istotny czynnik pozwalający na uniknięcie wykluczenia.

statmt.org

Tonight, when asked about the tax avoidance allegation, a spokesman for Ashcroft said the BBC had made a fundamental error, but would not elaborate further.

www.guardian.co.uk

If it were to rise, would all the major foreign companies that presently use it as part of a tax avoidance system - such as Google and Facebook - remain in the country?.

www.guardian.co.uk

James Kelly, a spokesman for UK Uncut said: "Tax avoidance is a big issue and we believe this is the alternative to the cuts the government are making.

www.guardian.co.uk

The group held similar protests against Vodafone in October after the telecoms group settled a large tax avoidance claim with the government but ended up paying a lot less than had been expected.

www.guardian.co.uk

There are several references in your report to tax avoidance.
W sprawozdaniu zawartych jest kilka odniesień do kwestii unikania płacenia podatków.

It is particularly important to the issue of dealing with corporate and individual tax avoidance.
Jest to szczególnie ważne w przypadku zajmowania się problemem uchylania się od płacenia podatków przez osoby fizyczne i prawne.

It's how I talk to my clients who are practicing avoidance.
Tak rozmawiam z klientami, którzy praktykują unikanie.

I'm worried that avoidance starts to look like maybe we just haven't noticed.
Martwię się, że unikanie zaczyna wyglądać jak może po prostu nie zauważyłem.

Your observations on tax avoidance risk will be taken into consideration.
Państwa uwagi w sprawie ryzyka unikania płacenia podatków będą mile widziane.

The Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report.
Komisja Europejska podziela obawy dotyczące unikania płacenia podatków, które wyraziła pani w sprawozdaniu.

Doctor, is this some classic case of avoidance?
To klasyczny przypadek unikania odpowiedzi, prawda?

At the same Council meeting, ministers agreed that employment is an important factor for the avoidance of exclusion.
Na tym samym posiedzeniu Rady ministrowie uzgodnili, że zatrudnienie stanowi istotny czynnik pozwalający na uniknięcie wykluczenia.

They have the new P-20 low-level avoidance systems.
Oni mają nowy P-20 niski - poziom unikanie systemy.

I am referring particularly to collision avoidance systems.
Nawiązuję tu w szczególności do systemów antykolizyjnych.

I also applaud the constructive focus on prevention, especially in the avoidance of alcohol and drug use during pregnancy.
Popieram także konstruktywne skoncentrowanie się na działaniach profilaktycznych, szczególnie w zakresie unikania spożywania alkoholu i zażywania narkotyków podczas ciąży.

I agree that reducing by-catch through cod avoidance programmes is of paramount importance.
Zgadzam się z nadrzędnym znaczeniem ograniczania przyłowów za pomocą programów unikania połowów dorsza.

Development of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.
Opracowanie efektywnych systemów antykolizyjnych mogłoby również przyczynić się do zwiększonej ochrony pieszych.

The difference between tax avoidance and tax evasion is:
Jaka jest różnica między unikaniem podatków, a uchylaniem się od nich?

Commissioner, if we really are to get a grip on climate change, energy avoidance and increased energy efficiency must be our goals.
Jeśli rzeczywiście mamy sobie poradzić ze zmianami klimatycznymi, naszymi celami muszą być unikanie zużycia energii i podniesienie efektywności energetycznej.

Well, it's based on avoidance, not aspirations.
Bazuje na zasadzie unikania, a nie aspiracji.

Let's talk about avoidance behavior.
Tak! Porozmawiajmy o unikaniu problemów!

Secondly, the avoidance of duplication of data collection in order to reduce costs and the burden on professional users.
Po drugie, uniknięcie powielania gromadzonych danych.

A policy of particularly expensive and ideological CO2 avoidance, like that we are currently operating in Europe, will not lead to success.
Polityka szczególnie drogich i ideologicznych technik unikania CO2, którą obecnie prowadzimy w Europie, nie doprowadzi do sukcesu.

I think that this solution will successfully encourage avoidance of the use of some sections of road during peak hours.
Uważam, że takie rozwiązanie trafnie zachęci do unikania korzystania z niektórych odcinków dróg w godzinach szczytu.

On the other hand, we are in favour of coordination between the Member States to prevent tax avoidance and tax havens for enterprises.
Opowiadamy się natomiast za koordynacją między państwami członkowskimi, aby zapobiec unikaniu opodatkowania i rajom podatkowym dla przedsiębiorstw.

Damage Avoidance System.
Układ Unikania Uszkodzeń.

2. avoidance of any conflict of interests,
2. unikanie konfliktów interesów,

At the moment there are no collision avoidance systems on the market that are effectively able to identify pedestrians or other vulnerable road users in time.
Obecnie na rynku nie są dostępne żadne systemy ostrzegające o potencjalnym zagrożeniu zderzenia, które skutecznie i odpowiednio wcześnie identyfikowałyby pieszych lub innych niechronionych użytkowników dróg.

I believe that EU legislation should provide for the avoidance of such situations, which render the EU's financial effort useless.
Wierzę, że prawodawstwo europejskie powinno zawierać postanowienia zapobiegające takim sytuacjom, które sprawiają, że działania finansowe podejmowane przez UE stają się bezużyteczne.

The Commission is actively engaged in practical work to refine the existing volcanic ash avoidance methodologies in aviation.
Komisja jest aktywnie zaangażowana w praktyczne prace zmierzające do udoskonalenia obecnych metodologii dotyczących unikania pyłu wulkanicznego w lotnictwie.

I would like to state clearly that I agree with Mr Daul, who identified the avoidance of protectionism as a key factor.
Chciałbym jasno wyrazić moje poparcie dla pana Daula, który wskazał na unikanie protekcjonizmu jako czynnik kluczowy.

(SV) Mr President, this evening, we are debating a number of measures to combat tax fraud and tax avoidance of various kinds.
(SV) Panie przewodniczący! Dzisiaj wieczorem omawiamy szereg środków związanych ze zwalczaniem różnego rodzaju oszustw podatkowych i uchylania się od zobowiązań podatkowych.

What is of particular importance today is the avoidance of any populist auction of promises and protection of citizens from the extreme cynicism of certain politicians.
To, co dziś jest szczególnie ważne, to uniknięcie populistycznej licytacji obietnic i uchronienie obywateli przed skrajnym cynizmem niektórych polityków.

Safety of our environment and avoidance of energy poverty among those people, particularly in the South-East of England who live on fixed incomes, are equally important objectives.
Równie ważnymi celami jest bezpieczeństwo naszego środowiska i zapobieganie zubożeniu energetycznemu ludzi utrzymujących się ze stałych dochodów, zwłaszcza w regionie Południowo-Wschodniej Anglii.

Europe must invest in research in the automotive industry, in new materials and the designing of safer vehicles, equipped with frontal protection systems and collision avoidance systems.
Europa musi inwestować w badania w przemyśle motoryzacyjnym, w nowe materiały i konstruowanie bezpieczniejszych pojazdów wyposażonych w przednie układy zabezpieczające i systemy antykolizyjne.

For me, cutting bureaucracy does not mean the creation of new reporting obligations and complicated procedures but rather, above all, the avoidance of duplicated regulation and unnecessary burdens.
Dla mnie zmniejszanie biurokracji nie polega na stwarzaniu nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i skomplikowanych procedur, lecz raczej na unikaniu dublowania się uregulowań i niepotrzebnych obciążeń.

However, in the drawing up of the directive, the greatest possible attention needs to be paid to maximum control and avoidance of any possible 'exploitation' of this social assistance.
Niemniej jednak przy opracowywaniu dyrektywy największą uwagę należy zwrócić na maksymalną kontrolę i unikanie wszelkich ewentualności "wykorzystywania” tej formy pomocy społecznej.

At the Parliamentary Assembly's last session in Kigali we called for prudence and the avoidance of hasty further regulation of relations between the EU and Africa.
Podczas ostatniego posiedzenia tego Zgromadzenia w Kigali apelowaliśmy o rozwagę i rezygnację z pośpiesznego, nowego uregulowania wzajemnych stosunków pomiędzy UE i Afryką.

In particular, there is a need for an increased level of awareness avoidance of harmful practices, an effective system for reporting abuse and improving the resources of the police and investigating authorities.
Potrzebne jest w szczególności podnoszenie poziomu wiedzy i zapobieganie szkodliwym praktykom, skuteczny system zgłaszania nadużyć, a także udoskonalenie źródeł, z których korzysta policja w celach śledczych.

We need to be more active in carrying out scientific research that would lead to avoidance of the use of fossil fuels and suggest alternative methods of splitting water into hydrogen and oxygen.
Musimy aktywniej prowadzić badania naukowe, które prowadzić będą do unikania używania paliw kopalnych i będą sugerować alternatywne metody dzielenia wody na wodór i tlen.

I would like the guiding line of the EU human rights foreign policy to be the avoidance of any double standards, and I hope that the European Parliament will stick to that.
Chciałabym, aby linią przewodnią polityki zagranicznej UE w zakresie praw człowieka było unikanie podwójnych standardów i mam nadzieję, że Parlament Europejski będzie się tego trzymać.

Citizens of the new Member States should enjoy the same conditions as citizens of the old Union as regards avoidance of this disease and, if they are already affected by it, fighting it.
Obywatele nowych państw członkowskich powinni mieć takie same warunki, jakie mają obywatele starej Unii w zakresie zapobiegania tej chorobie, a jeśli już ich dotknie - w zakresie walki z nią.

Moreover, I wish to acknowledge the importance of Russia's possible ratification of the Energy Charter Treaty and the Transit Protocol in the avoidance of potential Nord-Stream-project-related disagreements.
Ponadto chciałbym podkreślić wagę ewentualnej ratyfikacji przez Rosję traktatu karty energetycznej i jego protokołu w sprawie tranzytu, w celu uniknięcia potencjalnych nieporozumień związanych z projektem Nord Stream.

This would mean that the deadline for prohibition of the use of R134a would now be 2017 rather than 2011. Hence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Oznaczałoby to, że terminem wprowadzenia zakazu stosowania R134a byłby teraz rok 2017, a nie 2011, w związku z czym nie udałoby się uniknąć emisji ton ekwiwalentu CO2.

Thanks to the special rules, it will also limit the avoidance of maintenance obligations, where entitled persons are unable to secure maintenance on the basis of the law of the country in which they normally reside.
Dzięki przepisom specjalnym ograniczone zostanie również zjawisko unikania obowiązku alimentacyjnego, uniemożliwiające osobom uprawnionym zabezpieczenie alimentów na mocy prawa kraju, w którym zamieszkują na stałe.

(PL) Mr President, in its sixth term, the European Commission adopted a series of legislative proposals as part of the fight against tax fraud and tax avoidance in the European Union.
Panie przewodniczący! W szóstej kadencji Komisja Europejska przyjęła szereg wniosków legislacyjnych w ramach zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków w Unii Europejskiej.

On this particular point, agreement has been reached on the exchange of information needed to prevent tax avoidance and to prevent economic and financial activities being hidden from the public authorities by utilising the protection of tax havens.
W tym szczególnym punkcie udało się zawrzeć porozumienie w sprawie wymiany informacji, które są konieczne do zapobiegania unikaniu zobowiązań podatkowych oraz do zapobiegania ukrywaniu działań gospodarczych i finansowych przed władzami publicznymi poprzez korzystanie z ochrony rajów podatkowych.

I am talking here about the rights that you mentioned in respect of access to data, data deletion and correction; about purpose limitation, about proportionality, about the principle of data avoidance and data minimisation.
Mówię o prawach, o których pani wspomniała przy okazji dostępu dodanych, usuwania i korekty danych; o zawężaniu celu, o proporcjonalności, o zasadzie unikania przesyłu danych i minimalizacji danych.

It is worth highlighting the references in this agreement to the avoidance of discrimination between EU air carriers and the taxation of aircraft fuel, in line with the directive on the taxation of energy products and electricity.
Warto podkreślić występujące w proponowanej umowie odniesienia do kwestii unikania dyskryminacji wśród przewoźników lotniczych UE oraz do opodatkowania paliwa lotniczego, zgodnie z dyrektywą o opodatkowaniu produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Madam President, deliberate avoidance of economic governance and of banking regulation at both national and European level has delivered us into this crisis, and the crisis is obvious to everybody in terms of jobs, lack of growth, pensions lost, etc.
Pani Przewodnicząca! Celowe unikanie zarządzania gospodarczego i regulacji sektora bankowego na szczeblu krajowym i europejskim doprowadziło nas do tego kryzysu, a kryzys dla każdego przejawia się w sposób oczywisty pod względem zatrudnienia, braku wzrostu, utraconych emerytur itd.

We expect to see covered the avoidance of environmental damage from deforestation and palm oil extraction and, while recognising the need to keep anti-dumping mechanisms at our disposal, we would much prefer avoiding the need for them by pre-emptive intervention and negotiation.
Oczekujemy, że uniknie się strat dla środowiska naturalnego z powodu wylesiania i pozyskiwania oleju palmowego, a ponadto, podczas gdy uznajemy potrzebę utrzymania mechanizmów antydumpingowych, skłaniamy się raczej do zastępowania ich działaniem prewencyjnym i negocjacjami.

We have also achieved positive decisions in line with the European Union's proposals, such as registration of rating agencies, the principle of monitoring or regulating all the activities of financial institutions, and linking remuneration with the avoidance of excessive risk taking.
Udało się nam również podjąć pozytywne decyzje zgodne z wnioskami przedstawionymi przez Unię Europejską, takie jak decyzja o rejestrowaniu agencji ratingowych, o zasadzie monitorowania lub regulowania wszystkich działań instytucji finansowych oraz o powiązaniu wysokości wynagrodzenia z unikaniem podejmowania nadmiernego ryzyka.

First of all, I welcome the intention to achieve a double objective by this agreement, namely, on the one hand, the efficiency and consolidation of the European policy in the field of human rights and coherence and avoidance of duplication, on the other hand.
Po pierwsze, z zadowoleniem przyjmuję zamiar osiągnięcia poprzez tę umowę dwutorowego celu, jakim jest skuteczność i konsolidacja europejskiej polityki w dziedzinie praw człowieka oraz spójność i zapobieganie powielaniu prac.