Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) do uniknięcia;
avoidable tragedy - nieszczęście, którego można uniknąć;
be avoidable - (Verb) być do uniknięcia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

do uniknięcia

Nowoczesny słownik języka angielskiego

możliwe do uniknięcia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Some adverse effects are caused by avoidable medical errors or infections arising during treatment.
Niektóre niekorzystne skutki spowodowane są błędami w sztuce lekarskiej lub zakażeniami powstałymi podczas leczenia.

statmt.org

We also need to highlight the link between cancer and obesity - the most avoidable cause of cancer after tobacco.
Musimy również uwypuklić związek między rakiem a otyłością - drugą po tytoniu przyczyną raka, którą najłatwiej uniknąć.

statmt.org

This indicates that health inequalities are not the result of an individual choice but are avoidable and unfair.
Stąd wniosek, że nierówności zdrowotne nie wynikają z indywidualnych wyborów, są natomiast niesprawiedliwe i można ich uniknąć.

statmt.org

All of them would have been avoidable.
Wszystkich można było uniknąć.

statmt.org

Contrast this with the developing world, where 26% of avoidable deaths are caused by tuberculosis.
Proszę to sobie porównać z krajami rozwijającymi się, w których 26 % zgonów, których można było uniknąć, następuje w wyniku gruźlicy.

statmt.org

These keep the cost of road transport down, but they create far too many avoidable problems for everybody else.
Dzięki nim koszt transportu drogowego utrzymuje się na niskim poziomie, lecz dla wszystkich innych powodują one o wiele problemów, których można by było uniknąć.

The reasons for these differences in health are, in many cases, avoidable and unjust.
Przyczyny różnic zdrowotnych w wielu przypadkach są możliwe do uniknięcia i nieuzasadnione.

Some adverse effects are caused by avoidable medical errors or infections arising during treatment.
Niektóre niekorzystne skutki spowodowane są błędami w sztuce lekarskiej lub zakażeniami powstałymi podczas leczenia.

All of them would have been avoidable.
Wszystkich można było uniknąć.

Fake cover is a ticket to avoidable suffering.
Fałszywe ubezpieczenie jest jak bilet do uniknięcia cierpienia.

Mr President, it is very important that animals are transported to ensure safety and to prevent avoidable suffering.
Panie przewodniczący! To bardzo ważne, aby transport zwierząt odbywał się w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i pozwalających uniknąć zbędnych cierpień.

This expenditure of time and effort would be avoidable, in my opinion, if the rules were available in the relevant languages.
To wymaga wiele czasu i wysiłku, a według mnie można by takiej sytuacji uniknąć, gdyby zasady te były dostępne w odpowiednich językach.

This indicates that health inequalities are not the result of an individual choice but are avoidable and unfair.
Stąd wniosek, że nierówności zdrowotne nie wynikają z indywidualnych wyborów, są natomiast niesprawiedliwe i można ich uniknąć.

We must make all possible efforts to prevent avoidable accidents, which we nevertheless continue to hear about from time to time.
Musimy podjąć wszelkie możliwe wysiłki w celu zapobiegania dających się uniknąć wypadków, o których niemniej jednak od czasu do czasu słyszymy.

Our children and our grandchildren will curse us as they are left to pick up the pieces of this wholly avoidable shambles!
Nasze dzieci i wnuki będą nas przeklinały, gdy pozostanie im wydobywać Europę z tego całkowicie możliwego do uniknięcia chaosu, jaki po sobie pozostawimy!

Apart from that, we need to develop a system of compensation for patients who suffer avoidable harm when being treated in another country EU country.
Poza tym musimy opracować system odszkodowań dla pacjentów, którzy ucierpią w wyniku możliwych do uniknięcia błędów w innym państwie UE.

The reasons for these differences are, in many cases, avoidable and unjust, because they are due to discriminatory factors such as the reduced economic capacity of individuals.
W wielu przypadkach przyczyn tych różnic można uniknąć, ponieważ wynikają one z dyskryminujących czynników, takich jak ograniczone możliwości ekonomiczne jednostek.

The reasons for lodging complaints were various. They included lack of transparency, unsatisfactory procedures, avoidable delays, discrimination, failure to ensure fulfilment of obligations and legal errors.
Powody zgłaszania skarg były różne: brak przejrzystości, odmowa udzielenia informacji, nadużywanie uprawnień, nieodpowiednie procedury, nieuzasadnione opóźnienie, dyskryminacja, zaniedbania, błędy prawne.

Without this Stability and Growth Pact, without stronger coordination of the budgetary and finance policy, the euro would also in future face risks that are avoidable.
Bez przedmiotowego paktu stabilizacji i wzrostu, bez silniejszej koordynacji polityki budżetowej i finansowej euro narażone byłoby także w przyszłości na ryzyka, których można uniknąć.