Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) unikać, trzymać się z dala od; uchylać się od;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(escape, evade) unikać
(shun) stronić (od kogoś, czegoś) .
2.
(refrain from) uchylać się (od czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

unikać, uchylać się, stronić, omijać

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. unikać, uchylać się
2. unieważniaćto ~ tax uchylać się od podatku

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. unikać, zapobiegać
2. unieważniać, anulować avoid a contract anulować kontrakt avoid a patent anulować patent avoid arrest unikać aresztowania avoid creating precedens unikać tworzenia precedensu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

obalać, unikać, wystrzegać się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt unikać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNIKAĆ

UNIKNĄĆ

USTRZEC SIĘ

WYSTRZEGAĆ SIĘ

STRONIĆ

OMIJAĆ

UCHRONIĆ SIĘ (OD CZEGOŚ)

Słownik internautów

unikać, omijać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

uchylać się, unieważniać, unikać
to avoid arrest: zbiec, uniknąć aresztowania
to avoid a contract: unieważniać umowę
to avoid creating a precedent: unikać tworzenia precedensu

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czegoś

uchylać

ustrzec

Słownik częstych błędów

Czasownik avoid znaczy uważać, by czegoś nie zrobić, unikać,- np. Try to avoid unknown mushrooms (Staraj się unikać nieznanych grzybów), stąd zwrot can't avoid doing sth znaczy nie móc uniknąć czegoś, np. You can't avoid getting wet if you want to swim (Nie możesz uniknąć tego, że się zamoczysz, jeśli chcesz pływać). Zwrot can't help doing sth natomiast znaczy nie móc się powstrzymać od czegoś, np. I can't help reading several books at the same time (Nie mogę się powstrzymać od czytania kilku książek równocześnie)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.

europa.eu

"The most able miners will leave first - those who can better describe to the next how they might avoid the potential problems that the capsule might encounter.

www.guardian.co.uk

Rio Tinto said: "We avoid animal testing whenever possible.

www.guardian.co.uk

The banks are hoping that by showing restraint they can avoid extra taxes on their profits and bonus pools but sources close to the talks concede the banks may not be offering enough to appease the government.

www.guardian.co.uk

And why? I'll tell you why - because if you get your mindset right (and avoid being old, poor or infirm, of course, but then that's good advice for any season now that the Tories are back), there is no downside to a proper winter.

www.guardian.co.uk

Now I must do what we were trying to avoid.
Teraz muszę zrobić czym byliśmy próbując uniknąć.

The only way to avoid a record is to win.
Jedynym wyjściem, aby uniknąć protokołów jest wygranie.

If you want to stay in his good books, avoid certain people.
Jeśli chcesz dalej tu pracować, lepiej unikaj pewnych ludzi.

She has to avoid exactly the people you're paid— To get close to.
Musi unikać ludzi, którym ty płacisz... aby się do nich zbliżyć.

Now, there are a couple of ways to avoid death.
Jest kilka sposobów na uniknięcie śmierci.

If everything goes according to plan, we can avoid it.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, unikniemy jej.

It's best if I avoid food for the time being.
Lepiej będzie, jeśli będę unikał na razie jedzenia.

But it would no longer make sense for me to avoid life.
Uznałem jednak, że nie ma sensu dłużej unikać życia.

After I gave him everything, he's trying to avoid me.
Gdy dałem jemu wszystko, on próbuje uniknąć mnie.

If you figure out how to avoid it, let us know.
Jeśli kiedyś odkryjesz jak tego uniknąć, daj nam znać.

I'm trying to avoid her until I can find it.
Próbuję jej unikać dopóki go nie znajdę.

Sometimes it's best not to call in order to avoid being called out later.
Czasami lepiej nie dzwonić, żeby później uniknąć telefonów.

Must be pretty hard for you, trying to avoid your mom all the time.
Musi ci być ciężko unikać mamy przez cały czas.

Yeah, at first, I tried to avoid any place that we went together.
Na początku próbowałem unikać miejsc, do których chodziliśmy.

You've just become very hard to avoid these days, at least in conversation.
Stałeś się w tych czasach kimś bardzo trudnym do uniknięcia, przynajmniej w rozmowie.

The cold approach is something you try to avoid in intelligence work.
Bezpośrednie podejście to coś, czego starasz się unikać w wywiadzie.

Better that you do the same to avoid some trouble.
Lepiej zróbcie to samo, aby uniknąć kłopotów.

I should like to hear from the Council how we might avoid this problem.
Chciałbym dowiedzieć się od Rady, jak możemy uniknąć tego problemu.

How will they avoid a similar crisis in the future?
Jak mogą uniknąć podobnego kryzysu w przyszłości?

But I'm not trying to avoid this, what we have.
Ale nie próbuję tego unikać. Tego, co mamy.

You think I don't notice how some people avoid me?
Myślisz, że nie zauważyłem jak ludzie mnie unikają?

These dogs usually know to avoid the line of fire.
Te psy zazwyczaj wiedzą jak ustrzegać się przed linią ognia.

I, more than any other, must fear and avoid it!
Ja, bardziej niż ktokolwiek, muszę mieć się na baczności i tego unikać!

Do not avoid my eyes or let me anger you.
Nie unikaj mego wzroku albo niech cię rozgniewam.

Only then can we avoid make the same mistake again. Thank you.
Tylko wtedy możemy uniknąć popełnić tego samego błędu ponownie.

It is important that we avoid more cases like this one.
Ważne, byśmy unikali podobnych sytuacji, jak obecna.

Right there, like he was trying to avoid the bridge.
Dokładnie tam. Jakby unikał mostu. - Tu jest naprawdę sporo przestrzeni.

So you want to avoid big forces as one principle.
Chcemy unikać dużej siły dla zasady.

Sometimes we have to avoid thinking about the problems life presents.
Czasem musimy unikać myślenia o problemach jakie stwarza życie.

The only way to avoid that is to take it slow.
Jedyny sposób by tego uniknąć to się nie spieszyć.

After all, no man can avoid reaching the end of his life.
W końcu żaden człowiek, nie może uniknąć dojścia do kresu swego życia.

There is also a need to avoid public and private debt.
Trzeba też unikać długu publicznego i prywatnego.

But if you lie and avoid the issue, there's nothing left to do.
Ale jeśli będziesz kłamał i unikał wyznań, nic nie będzie można zrobić.

And you need to avoid getting in any vehicle with them at all costs.
I za wszelką cenę nie wsiadaj z nimi do samochodu.

I think you're using me to avoid moving in with your boyfriend.
Myślę ,że wykorzystujesz mnie aby uniknąć wprowadzenia się do swojego chłopaka.

On the day he came home, I stayed out late to avoid seeing him.
W dzień kiedy wracał, specjalnie późno wstawałem aby jak najmniej go widzieć.

That's why we all need to avoid books and stick to television.
Racja, stary. Właście dlatego, musimy unikać książek i trzymać się telewizji.

These are countries where very careful attention always has to be paid to avoid such problems.
Są takie kraje, na które zawsze trzeba zwracać szczególną uwagę, aby uniknąć problemów.

We must avoid the people answers outside the church search.
Musimy zapobiec, by ludzie szukali odpowiedzi poza Kościołem.

He must have complete rest and avoid any violent movement.
Musi odpoczywać i unikać gwałtownych ruchów.

His ability to avoid furniture, well, gets him every time.
Namawiam go, żeby spróbował swoich umiejętności w omijaniu mebli.

The next time you feel this influence, don't avoid it.
Następnym razem, kiedy poczuje pani wpływ, proszę mu się poddać.

I tried to avoid that she would meet her lover.
Spróbowałem uniknąć że ona spotkałaby jej kochanka.

I decided to work from home to avoid contamination by the outside world.
Zdecydowałem pracować w domu, aby ustrzec się przed wiadomościami ze świata zewnętrznego.

If you wish we can drop out now and avoid any further risk.
Jeśli chcesz możemy się teraz wycofać i uniknąć dalszego ryzyka.

Fire tends to be hot, and the point is to avoid it.
Ogień zazwyczaj jest gorący, więc powinno się go unikać.

During your stay, you will avoid contact with our other guests.
Podczas pobytu proszę unikać kontaktu z innymi gośćmi.

It is in everyone's interest to avoid such a scenario.
W interesie wszystkich jest uniknięcie takiego scenariusza.

Benny, this is exactly what we were trying to avoid.
Benny, dokładnie do tego miało nie dojść.

If we avoid that trap, others are waiting for us.
Jeśli udałoby się nam uniknąć tej pułapki, już na nasczekają inne.