Słownik internautów

uniknięcie
odwrócenie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

odsuwanie~ danger odsuwanie niebezpieczeństwa~ environmental disaster odsuwanie katastrofy ekologicznej~ health hazard odsuwanie zagrożenia dla zdrowia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

odwracanie; odwrócenie
~ danger - odsuwanie niebezpieczeństwa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The piece, which will be danced at the Hayward once a week, involves a four-and-a-half-minute phrase of movement, performed in a studiedly neutral fashion with dancer or dancers averting their eyes from the audience.

www.guardian.co.uk

The discussions, in the format of a "workshop", with joint Russian leadership, are an attempt to create dialogue with Moscow aimed at averting a second cold war.

www.guardian.co.uk

The Dalai Lama is considering ways of averting that kind of crisis, possibly through the unprecedented step of seeking his own reincarnation.

www.guardian.co.uk

Torres says two main reasons explain the bleaker outlook facing many countries: "The first is that fiscal stimulus measures that were critical in averting a deeper crisis and helped jump-start the economy are now being withdrawn in countries where recovery, if any, is still too weak," he said.

www.guardian.co.uk

It is not just about averting the threat of a nuclear bomb.
Nie dotyczy to tylko zniesienia zagrożenia bombą atomową.

After all, if we do not change mobility habits, we will never succeed in averting climate change.
W końcu jeżeli nie zmienimy przyzwyczajeń komunikacyjnych, nigdy nie uda nam się zatrzymać zmiany klimatu.

I find it absolutely appalling that all of us in Europe are averting our eyes and that we are failing to take action.
Jestem zbulwersowany, że wszyscy w Europie odwracamy wzrok i nie podejmujemy żadnych działań.

In proposing such loans, we are promoting entrepreneurship and increasing work activity, thereby averting and reducing social exclusion.
Proponując tego typu pożyczki, promujemy przedsiębiorczość i zwiększamy aktywność zawodową, co zapobiega i zmniejsza wykluczenie społeczne.

the need for policy instruments aimed at averting such large and damaging price fluctuations;
z potrzebą przyjęcia instrumentów polityki mających na celu zlikwidowanie tak dużych i szkodliwych wahań cen;

Therefore, it is clearly a question not only of saving money and averting disasters, but above all of saving human lives - that really is the priority.
Dlatego też jest to wyraźnie nie tylko kwestia oszczędzania pieniędzy i przeciwdziałania katastrofom, lecz przede wszystkim ratowania ludzkich istnień - i to jest naprawdę priorytet.

These efforts were necessary and appropriate, and played an important part in averting an even more serious crisis, in stabilising the economy and in preventing a drastic economic recession.
Środki te były niezbędne i właściwe, a także odegrały istotną rolę w uniknięciu jeszcze poważniejszego kryzysu, w ustabilizowaniu gospodarki oraz zapobieżeniu drastycznej recesji gospodarczej.

The fight against terrorism is still a priority for the EU, and productive cooperation with the US, which includes activities such as exchanging data and information, is an important condition for averting terrorist attacks in future.
Walka z terroryzmem jest nadal priorytetem dla UE, a owocna współpraca z USA obejmująca takie działania jak wymiana danych i informacji, stanowi ważny warunek zapobiegania atakom terrorystycznym w przyszłości.

In the light of the obvious impasse in stabilising the situation in Chad, international institutions should strengthen their efforts to promote dialogue between all sides in the conflict. Only a global agreement has any chance of averting a humanitarian disaster in the country.
Z uwagi na widoczny impas w stabilizacji sytuacji w Czadzie instytucje międzynarodowe powinny wzmocnić wysiłki na rzecz dialogu pomiędzy wszystkimi stronami konfliktu i tylko globalne porozumienie ma szanse zapobiec klęsce humanitarnej w kraju.