Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) odwracać, odsuwać; unikać, zapobiegać;
avert one’s eyes - odwracać oczy/spojrzenie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(from) oddalać (od), odwracać, odsuwać, unikać, zapobiegać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt zapobiegaćto avert a loss zapobiegać stracieto avert suspicions oddalić podejrzenia

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt odwrócić
zapobiec (sth czemuś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODWRACAĆ

GŁOWA: ODWRACAĆ GŁOWĘ

ODSUWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZAPOBIEC

ODDALIĆ PODEJRZENIA

UCHYLAĆ

Słownik internautów

unikać
odwracać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zapobiegać
to avert suspicions: oddalić podejrzenia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

oddalić

odwrócić

uniknąć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Deforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Wylesieniu nie zapobiegną ponowne nasadzenia, przynajmniej nie w najbliższym czasie.

statmt.org

We need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Musimy przeciwstawić się anarchii i zapobiegać tworzeniu się monopoli.

statmt.org

Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
Poprawa nie nastąpi z dnia na dzień ale na tym etapie możemy jeszcze zapobiec katastrofie.

statmt.org

They will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Nie pomogą one w powstrzymaniu kryzysu, ponieważ nie trafiają do celu.

statmt.org

The risk of circumventing workers' rights to participation has not been completely averted.
Nie udało się w całości wyeliminować ryzyka obchodzenia praw do partycypacji pracowniczej.

statmt.org

"The issue is how to avert the increasing number of forced evictions by landowners who are losing patience and want IDPs [internally displaced people] off their land," said Lilianne Fan, co-ordinator for the UN's Haiti housing, land and property cluster.

www.guardian.co.uk

Talks will be held today to try to avert looming strikes by airport workers that could bring chaos to millions of travellers before the end of the school break.

www.guardian.co.uk

The manager, Trevor Kane, said it had similar problems this time last year but that nothing was done to avert any repetition.

www.guardian.co.uk

The government is trying to avert fresh embarrassment over the pope's first visit to the UK after learning that a key appearance coincides with the holiest festival in the Jewish calendar.

www.guardian.co.uk

So you need these pieces to avert a world disaster?
Potrzebujecie tych części, żeby zapobiec katastrofie światowej?

All diplomatic efforts to avert nuclear war have thus far failed.
Wszystkie dyplomatycznie starania, by zapobiec wojnie jądrowej zawiodły.

We have to avert our eyes, look to the peripheries.
Musimy odwrócić wzrok i spojrzeć na peryferie.

Fortunately, this time it was possible to avert a tragedy.
Na szczęście tym razem udało się uniknąć tragedii.

If we run into each other, we won't avert our eyes.
Jeżeli się na siebie natkniemy to nie będziemy odwracać wzroku.

Local custom requires that women avert their eyes from the prince.
Miejscowy zwyczaj wymaga, aby kobiety odwracały oczy od księcia.

We are told that this is to avert abuses by the right or stop use of offensive language.
Mówi się nam, że ma to na celu prawne uniknięcie nadużyć lub wyeliminowanie obraźliwego języka.

Since those six months began, we have worked together to take the measures necessary to avert a crisis in the euro area.
Od początku tego półrocznego okresu działaliśmy wspólnie na rzecz podjęcia środków niezbędnych, aby uniknąć kryzysu w strefie euro.

Improvement will not happen overnight, but at this point we can still avert disaster.
Poprawa nie nastąpi z dnia na dzień ale na tym etapie możemy jeszcze zapobiec katastrofie.

He managed to avert liability within injunction against our claim.
Udało mu się odwrócić odpowiedzialność z naszego żądania.

Avert an international crisis and paint Soneji into a corner.
Wykorzystaj międzynarodowy kryzys i zagoń Soneji w kozi róg.

The most urgent priority now is to stop the violence and avert a humanitarian crisis.
Obecnie najważniejszą kwestią jest powstrzymanie przemocy i zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu.

They will not help avert the crisis, because they are shooting wide of the mark.
Nie pomogą one w powstrzymaniu kryzysu, ponieważ nie trafiają do celu.

That is a scenario which it is still perfectly possible to avert.
To jest scenariusz, który jeszcze możemy zmienić.

We've got three hours to avert this attack.
Mamy 3 godziny żeby odwrócić atak.

They can't avert the desert storm as well.
Nie mogą zapobiec pustynnym burzom.

Yet all this is useless unless a national agreement is reached to avert the crisis.
Jednak to wszystko nie zda się na nic, jeżeli nie dojdzie do zawarcia narodowego porozumienia w celu zażegnania kryzysu.

We urgently need to find the resources required to avert the problems which our citizens are going to be faced with, such as unemployment.
Musimy szybko znaleźć środki potrzebne do tego, by uniknąć problemów, z jakimi borykać się będą nasi obywatele, takich jak bezrobocie.

The most important point, however, is that such cooperation should primarily aim to avert destructive flooding.
Jednakże najważniejsze jest to, że taka współpraca przede wszystkim miałaby na celu zapobieganie szkodliwym powodziom.

Swift prosecution of these matters might, he felt, just might, avert disaster.
Gładkie wykonanie tych spraw może... Według niego tylko może... zapobiec katastrofie.

Contacts, therefore, took place at the highest level prior to 1 January 2009 in order to avert the disruption of supply.
Podjęto zatem przed 1 stycznia 2009 r. kontakty na najwyższym szczeblu, których celem było przeciwdziałanie zakłóceniu dostaw.

Unfortunately, we are too late to avert or stop climate change, but it is our responsibility at least to put a brake on it.
Niestety jesteśmy spóźnieni, jeśli chodzi o odwrócenie lub zatrzymanie zmian klimatu, ale mamy obowiązek przynajmniej zmiany te spowolnić.

This will allow us to take a further important step in our efforts to avert the negative trends affecting the development of our society.
Pozwoli nam to uczynić kolejny ważny krok w naszych wysiłkach na rzecz odwrócenia niekorzystnych trendów wpływających na nasze społeczeństwo.

I had to avert my eyes.
Musiałam odwracać oczy.

Several Member States have set an example that we should follow, taking sound and effective action to avert the dangers of passive smoking.
Kilka państw członkowskich dało przykład wart naśladowania, podejmując rozsądne i skuteczne działania w celu zażegnania niebezpieczeństw biernego palenia.

I firmly believe that everything must be done on top of this to avert the consequences of the disaster and rebuild living conditions.
Mocno wierzę, że oprócz tego należy uczynić wszystko, co możliwe, by odwrócić skutki katastrofy i odtworzyć warunki życiowe.

Best to avert your eyes, dear.
Lepiej otworzyć na to oczy, droga.

I believe we owe the marine environment greater attention and stricter procedures to avert all the pollution we cause.
Uważam, że naturalne środowisko morskie zasługuje na większą uwagę i bardziej rygorystyczne procedury pozwalające zapobiegać wszelkim zanieczyszczeniom, jakie powodujemy.

Our involvement could avert a genocide.
Nasza pomoc może zapobiec ludobójstwu.

Jews look sad. Jews avert their eyes.
Żydzi patrzą w ziemię, są smutni, odwracają wzrok.

We need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Musimy przeciwstawić się anarchii i zapobiegać tworzeniu się monopoli.

In this instance, although the perpetrator posted threatening videos on the Internet before the killing spree, it was not possible to avert the tragedy.
W tym przypadku, chociaż przed popadnięciem w ten szał zabijania sprawca umieścił w Internecie pliki wideo z groźbami, nie można było zapobiec tragedii.

I strongly support smoking bans in public places to protect public health and to avert the dangers of passive smoking.
Jak najbardziej popieram zakaz palenia w miejscach publicznych, którego celem jest ochrona zdrowia i walka z zagrożeniami związanymi z biernym paleniem.

However, it appears that only a large-scale vaccine can avert the threat that this disease poses to the health of many people living in developing countries.
Wydaje się jednak, że tylko zakrojone na szeroką skalę szczepienia mogą zapobiec zagrożeniu, jakie choroba ta stanowi dla zdrowia wielu ludzi żyjących w krajach rozwijających się.

that can even avert death?
dzięki której można uniknąć od śmierci?

In the US, out of the scramble to avert catastrophe, radical alterations to the landscape of high finance are emerging.
W Stanach Zjednoczonych, z zamętu wywołanego próbami zapobieżenia katastrofie wyłaniają się radykalne zmiany sektora zaawansowanych usług finansowych.

The European Union must start devising policies or urgently implement existing policies in order to avert a long-term crisis.
Zapobieżenie kryzysowi w dłuższym okresie wymagać będzie uruchomienia przez Unię Europejską procesu opracowywania polityki w nowych obszarach lub niezwłocznego wdrożenia polityki w obszarach już istniejących.

Hence the problem that has arisen of the endless list of questions on how to avert threats of this type, which have acquired a global dimension.
Stąd pojawił się problem bezmiaru pytań dotyczących sposobów zapobiegania tego typu zagrożeniom, które przybrały charakter globalny.

However, let us not forget that we must be proactive, not reactive, at European level by focusing greater attention on cooperation with third countries in order to avert crises.
Nie wolno nam jednak zapominać, że poprzez skupienie większej uwagi na współpracy z krajami trzecimi w celu zapobiegania kryzysom musimy na szczeblu europejskim być proaktywni, a nie reaktywni.

For this reason, the High Representative called President Saleh directly on the phone on 30 March urging him to do everything possible to avert further bloodshed.
Z tego powodu 30 marca wysoka przedstawiciel skontaktowała się bezpośrednio telefonicznie z prezydentem Salehem i wezwała go, by uczynił wszystko, co możliwe, żeby powstrzymać dalszy rozlew krwi.

Inflation is too high; the cost of raw materials is on the increase; and recently the central banks have had to avert a credit crisis in the financial markets with extensive loans.
Inflacja jest zbyt wysoka; koszt surowców wzrasta; a ostatnio banki centralne musiały zapobiec kryzysowi kredytowemu na rynkach finansowych poprzez udzielenie znacznych pożyczek.

What we are also demanding is a stronger common economic policy in Europe, which could also help to cushion or avert the type of crisis now spilling over from the US.
Domagamy się również skuteczniejszej wspólnej polityki gospodarczej w Europie, która pomagałaby łagodzić takie formy kryzysu, które dotarły do nas ze Stanów Zjednoczonych, lub zapobiegać im.

I would therefore like to call for a show of solidarity by Member States in order to be able to avert gas crises similar to those that we have had in recent years.
W związku z tym chciałbym wezwać państwa członkowskie do okazania solidarności w celu uniknięcia kryzysów gazowych podobnych do tych, do których doszło w ostatnich latach.

It is absolutely imperative that we impose a total ban on the use of cyanide in mining within the EU in order to avert tragedies affecting people and the environment.
Bezwzględnie konieczne jest wprowadzenie całkowitego zakazu wykorzystania cyjanku w przemyśle wydobywczym w całej UE, aby zapobiec tragediom niosącym skutki dla ludzi i środowiska naturalnego.

That is why our reaction must consist not merely of cooperation among police forces and information services, but of a political response to avert and remove the causes that lead to terrorism.
Dlatego nasza reakcja musi polegać nie tylko na współpracy pomiędzy siłami policyjnymi i służbami wywiadowczymi, ale także na politycznej odpowiedzi, która usunie przyczyny terroryzmu i zapobiegnie ich powstawaniu.

At the same time, I understand that we must seek the causes of the financial problems of Greece and other EU states, and find a way to avert these in the future.
Jednocześnie rozumiem, że musimy znaleźć przyczyny problemów finansowych Grecji i innych państw UE oraz znaleźć sposób zapobieżenia im w przyszłości.

What instruments does it have at its disposal to facilitate the adaptation of the Mediterranean area to climate change and avert the serious risks arising from flooding, coastal erosion and further land deterioration?
Jakie narzędzia przewidziano, by ułatwić dostosowanie basenu Morza Śródziemnego do zmian klimatu oraz zapobiegać poważnym zagrożeniom wynikającym z powodzi, erozji wybrzeży i dalszego niszczenia gleb?

The Commission understands the need for coordinated action at EU level to avert a serious crisis for the industry, and to ensure that the problem is not simply displaced but really tackled head-on.
Komisja rozumie potrzebę podjęcia skoordynowanych działań na szczeblu UE w celu zapobieżenia poważnemu kryzysowi danego przemysłu oraz zagwarantowania tego, że problem ten nie będzie tak po prostu przesuwany na dalszy plan, ale rzeczywiście stawi się mu czoło.

Communicating with the populations is essential in order to provide information about the disease and to avert it, but also to prevent internal violence from spreading, especially since the country is in the middle of elections.
Komunikacja z ludnością jest niezbędna nie tylko w celu przekazywania informacji dotyczących tej choroby i zapobiegania jej, ale także zapobieżenia szerzeniu się przemocy w kraju, zwłaszcza że trwa tam obecnie okres wyborczy.

We have to be in a position that allows us to safeguard farmers' incomes, and to put market mechanisms into place in order to prevent and avert price volatility such as we are currently seeing.
Musimy być w stanie chronić dochody rolników i wprowadzić mechanizmy rynkowe w celu przeciwdziałania zmienności cenowej, jakiej obecnie doświadczamy.