Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) awersja, odraza, niechęć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (dislike) awersja: to have an ~ to żywić awersję do (kogoś, czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) niechęć (do), awersja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

idiosynkrazja

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

niechęć f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

awersja f, niechęć f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

awersja, niechęć

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n awersja, odraza, niechęć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AWERSJA

ODRAZA

ANTYPATIA

NIECHĘĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wstręt
ktoś nie cierpi

Wordnet angielsko-polski

(a feeling of intense dislike)
awersja, wstręt, odraza, obrzydzenie, obrzydliwość, obmierzłość, repulsja
synonim: antipathy
synonim: distaste

Słownik internautów

niechęć, awersja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

niechęć
odraza
awersja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrzydzenie

wstręt

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

niechęć; awersja
~ to war - awersja do wojny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This House cannot be an instrument of extremist nationalism nor of regional or local hatred or aversion.
Ta Izba nie może być instrumentem ekstremistycznego nacjonalizmu, ani lokalnych nienawiści i niechęci.

statmt.org

But on the other hand, I hear people talking about fear, a sense of risk-aversion.
Z drugiej strony słyszę o strachu, niechęci do ryzyka.

TED

There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Mamy do czynienia z powszechną niechęcią wobec Rosji i brakiem zaufania do niej, co nie stanowi solidnej podstawy do współpracy, do której nawołujemy.

statmt.org

I did not support the resolution, firstly because it did not contribute anything positive in addition to bans, restrictions and a general aversion to nuclear technology.
Nie poparłem rezolucji, gdyż po pierwsze, poza zakazami, ograniczeniami i ogólnie wyrażaną niechęcią do technologii nuklearnych nie wnosi ona nic pozytywnego.

statmt.org

Peter Rouse, a cat-loving bachelor known for his aversion to the limelight together with his consummate skills as a problem solver, has been named by several news sources as Emanuel's replacement.

www.guardian.co.uk

Future projects - including Newt, about an attempt to mate the last remaining newts on earth, who unfortunately despise one another - indicate a continuing aversion to formula.

www.guardian.co.uk

I have an aversion to expressing pain, an aversion which in a hospital is maladaptive.

www.guardian.co.uk

Such aversion to Nick Griffin due to his contentious political beliefs sadly counters the democratic principles that this country has upheld until now.

www.guardian.co.uk

Am I seriously the first person to question your aversion to change?
Naprawdę jestem pierwszą osobą, która kwestionuje twoją niechęć do zmian?

Watch out, Marty has an aversion to money and those who make it.
Uważaj, Marty ma niechęć do pieniędzy i tych którzy je mają.

What is with straight guys and their aversion to sucking dick?
Co jest nie takz heterykami i Ich awersją do obciągania?

Unless you have an aversion To a worldwide audience hanging on your every word.
Chyba że ma pan awersję do ogólnoświatowej publiczności ważącej każde pana słowo.

This aversion therapy, it really works for some people?
Ta terapia awersyjna - czy działa na niektórych ludzi?

The only aversion our client has is to failure.
Jedyną awersję, jaką ma klient, to porażka.

We are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
Przełamujemy niechęć Rady do współpracy z Parlamentem.

Well, that would explain a vampire's aversion to silver.
Cóż, to by wyjaśniało niechęć wampirów do srebra.

Aversion therapy can be used to treat any bad habit...
Terapią awersyjną można wyleczyć dowolny zły nawyk.

It caused me an aversion to all things untrimmed.
To spowodowało u mnie niechęć do wszystkich rzeczy nieprzystrzyżonych.

Look... as your friend I support your strange aversion to fun.
Słuchajcie... jako przyjaciel wspieram waszą dziwną awersję do dobrej zabawy.

And this leads to the second bias, which economists havecalled loss aversion.
A to prowadzi nas do drugiego uprzedzenia, które ekonomiścinazywają awersją w stosunku do strat.

The scourge has few weaknesses such as deathly aversion to alcohol.
Bicz ma niewiele słabości, jedną jest wstręt do alkoholu.

And I got this heavy-duty aversion to non-prescription drugs.
A ja mam wielką odrazę do narkotyków.

Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.
Twój profil wskazuje na wstręt do posłuszeństwa, edukacji, kariery, nawet do głosowania.

Today's EU is built on an aversion to war, and this report reflects this feeling.
Dzisiejsza UE zbudowana jest na niechęci do wojny i sprawozdanie odzwierciedla tę niechęć.

In that nook of Europe, there is - perhaps understandably - a natural aversion to bombastic long-term plans.
W tym zakątku Europy istnieje, być może całkiem zrozumiała, naturalna awersja do górnolotnych planów długoterminowych.

Donna has an aversion to bodily contact.
Donna ma awersję do kontaktów fizycznych.

I have an aversion to snakes.
Nie mam awersji do wężów.

Other than your aversion to fantastic, gigantic titties?
Coś prócz twojej niechęci do fantastycznych, gigantycznych cycków?

You have a spiritual aversion to monofilament?
Czujesz duchową awersję do żyłki i spławika?

Jesus loves me. Mr. Flynt, do you have an aversion to religion?
Panie Flynt, czy czuje pan niechęć do religii?

Sexi has an aversion to daylight.
Sexi ma niechęć do światła dziennego.

Three times in history, Europe and Christianity have aroused aversion and hatred in that region.
Trzy razy w historii Europa i chrześcijaństwo wzbudzały awersję i nienawiść w tym regionie.

This House cannot be an instrument of extremist nationalism nor of regional or local hatred or aversion.
Ta Izba nie może być instrumentem ekstremistycznego nacjonalizmu, ani lokalnych nienawiści i niechęci.

Mimi doesn't share my aversion.
Mimi nie podziela mojej awersji.

Mr. Flynt... Do you have any aversion to organized religion?
Panie Flynt, czy czuje pan niechęć do religii?

I did not support the resolution, firstly because it did not contribute anything positive in addition to bans, restrictions and a general aversion to nuclear technology.
Nie poparłem rezolucji, gdyż po pierwsze, poza zakazami, ograniczeniami i ogólnie wyrażaną niechęcią do technologii nuklearnych nie wnosi ona nic pozytywnego.

scan reveals an aversion to authority -
Skan ujawnił awersję do władzy zwierzchniej -

Anyway, that's why I have an aversion to nuns... ...and God and religion.
W każdym razie, właśnie stąd moja niechęć do zakonnic, ...Boga i religii.

There is a general feeling of aversion towards and mistrust of Russia that does not represent a sound basis for the cooperation that we are calling for.
Mamy do czynienia z powszechną niechęcią wobec Rosji i brakiem zaufania do niej, co nie stanowi solidnej podstawy do współpracy, do której nawołujemy.