Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) mszczący się;
avenging force - niszcząca siła;
the avenging angel - anioł zemsty;
avenge - (Verb) pomścić, zemścić się;
avenging goal - cel zemsty;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

mszczenie
pomszczenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Radamisto: That is a top plan / Just let me first burble on / About avenging Zenobia / For five more minutes.

www.guardian.co.uk

I need to thank you for avenging my younger brother.
Muszę ci podziękować za Pomszczenie mojego młodszego brata

But once we're married, I'd be a husband avenging his honor.
Ale po ślubie, będę mężem, który pomści jej honor.

Surely avenging your son's death is one of those.
Z pewnością pomszczenie śmierci swojego syna jest jedną z tych chwil.

Before you become His avenging angel and swoop down to finish me off.
Zanim zostaniesz Jego aniołem zemsty i rzucisz się by mnie wykończyć.

So, are you up for a little avenging?
Więc, jesteś ty w górze dla trochę pomszczenia?

I was avenging your death in my dream.
W moim śnie mściłem się za twoją śmierć.

So if you're reading this letter, you'il know I died avenging sara's death.
Jeśli więc czytasz ten list... Wiesz, że zginąłem mszcząc się za śmierć Sary.

The entire life dedicated to avenging a humiliation.
Całe życie poświęcone pomszczeniu upokorzenia.

Is there an avenging power in nature?
Czy w naturze istnieje jakaś mścicielska siła?

It attacked those nuns like an avenging angel.
Zaatakowała te zakonnice jak anioł zemsty.

Fighting goblins and avenging my death in this dream...
Walka z demonami i pomszczenie twojej śmierci z tego snu...

You, Omatsu, and I are avenging your brother.
Ty, Matsu i ja, pomścimy twego brata.

So you're an avenging angel now.
Więc teraz jesteś aniołem zemsty.

So it's her death he's avenging.
Więc to jej śmierć mści.

Avenging angel or plain old Judas?
Anioł zemsty czy zwykły ćpun?

Involved in this case is another person Who is avenging... Timothy Ma’s death
W sprawę zamieszany jest ktoś jeszcze, kto chce pomścić śmierć Ma.