Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mściciel;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C mściciel

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mściciel

Wordnet angielsko-polski

(someone who takes vengeance)
mściciel
synonim: retaliator

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For the voice of him that reproacheth and blasphemeth, By reason of the enemy and the avenger.
Na każdy dzień wstyd mój jest przedemną, a hańba twarzy mojej okrywa mię.

Jesus Army

then the congregation shall judge between the smiter and the avenger of blood according to these ordinances;
Tedy rozsądek uczyni zgromadzenie między tym, który zabił, a między powinnym zabitego według tego prawa.

Jesus Army

The avenger of blood shall himself put the murderer to death: when he meeteth him, he shall put him to death.
Powinowaty zabitego zabije tego mężobójcę; gdziekolwiek się z nim spotka, on zabije go.

Jesus Army

then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.
Tedy poślą starsi miasta onego, i porwą go stamtąd, i wydadzą go w ręce powinnemu zabitego, i umrze.

Jesus Army

And the cities shall be unto you for refuge from the avenger, that the manslayer die not, until he stand before the congregation for judgment.
A będą wam te miasta dla ucieczki przed powinowatym zabitego, aby nie dał gardła ten co zabił, póki by nie stanął przed zgromadzeniem na sąd.

Jesus Army

Mastercard, the multinational payments network which yesterday throttled money transfers to WikiLeaks, was this morning brought offline following an attack by internet avengers, Anonymous.

www.guardian.co.uk

Sutcliffe went on to make Marianne Faithfull's all-in-one outfit for the 1968 film Girl On A Motorcycle and influenced Emma Peel's leather catsuits for the cult TV series The avengers.

www.guardian.co.uk

We think your dad was an Avenger like our parents.
Myślimy , że twój tatuś był Mściciel jak nasi rodzice.

I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.
Jestem tu, by porozmawiać z tobą o Avenger Initiative

I want to say hello to the bald avenger.
Chcę się przywitać z łysym mścicielem.

And you can count on me, because I'm the Dark Avenger.
I możesz liczyć na mnie, ponieważ ja jestem Mroczny Mściciel.

He told me I'd be the last Avenger!
On powiedział mi Byłbym ostatnim Mścicielem!

Sir, we have a priority signal from the Stardestroyer Avenger.
Sir, mamy priorytetowy przekaz z Gwiezdnego Niszczyciela Avenger.

Now I'm here with, of all people, the Masked Avenger!
Teraz jestem tu z tymi wszystkimi ludźmi, Zamaskowany Mściciel!

You'il watch while my blessed avenger devours their hopes.
Będziesz patrzył jak mój mściciel pożera ich nadzieje.

Your dad wasn't the last Avenger.
Twój tatuś nie był ostatni Mściciel.

And I never did get the Masked Avenger ring.
W końcu nigdy nie dostałem pierścienia Zamaskowanego Mściciela.

You're now officially part of Project Avenger.
Od teraz wszyscy jesteście częścią projektu mścieciel.

The Masked Avenger says they're working on rockets!
Zamaskowany Mściciel mówił, że pracują nad rakietami!

Even your mere existence causes chaos, Avenger.
Nawet twoje zwykłe istnienie chaos powodów , Mściciel.

In my womb, I carried my avenger!
W moim łonie nosiłam moją zemstę!

Like a an absurd avenger?
Jak jakiś absurdalny mściciel?

You're my number one Arachnid Avenger fan.
Jesteś moim głównym fanem Pajęczego Mściciela.

It's the return ofthe bald avenger.
Powrót łysego mściciela.

What would kill the Arachnid Avenger?
Co by zabiło Pajęczego Mściciela?

This is my Masked Avenger secret-compartment ring.
To jest pierścień Zamaskowanego Mściciela.

Return to The Holy Avenger on The All Jesus Network.
Wracamy do Świętego Mściciela w The All Jesus Network.

Goodbye, Mr. Sunshine, hello, Gloomy Avenger.
Do widzenia panie słonko, witamy ponura ciemności.

The Lone Ranger, the Shadovv,the Masked Avenger...
Nic tylko Samotny Strażnik, Detektyw, Zamaskowany Mściciel...