Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pomścić, zemścić się;
avenge oneself on - zemścić się na;
avenging - (Adjective) mszczący się;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(oneself on) mścić się (na), zemścić się (na), pomścić

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt pomścić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POMŚCIĆ

ODWET: WZIĄĆ ODWET ZA COŚ

Słownik internautów

mścić

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aleja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And they also have learned how to lose gracefully, without avenging the winner.
I nauczyli się też przegrywać z wdziękiem, bez mszczenia się na zwycięzcy.

TED

and being in readiness to avenge all disobedience, when your obedience shall be made full.
I w pogotowiu mając pomstę na wszelakie nieposłuszeństwo, gdy się wypełni posłuszeństwo wasze.

Jesus Army

Let the avenging of the blood of thy servants which is shed Be known among the nations in our sight.
Bądź znacznym między poganami, przed oczyma naszemi, dla pomsty krwi sług twoich, która jest wylana.

Jesus Army

They are now seeking to avenge their hurt interests.
Szukają oni teraz odwetu za szkody wyrządzone ich interesom.

statmt.org

The Roma and Sinti must be avenged and the Holocaust recognised as a crime against humanity, to ensure that it can never happen again.
Romowie i Sinti muszą zostać pomszczeni, a Holocaust uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości by zagwarantować, że więcej się już nie powtórzy.

statmt.org

In a message sent to al-Arabiyya TV, Jundullah said its intention was to avenge the hanging of Abdulmalik Rigi, the group's leader, in June, after he was captured in Pakistan and extradited to Iran.

www.guardian.co.uk

The logs are full of "threat reports" about possible attacks on the Green Zone in Baghdad and other US targets to avenge his death.

www.guardian.co.uk

The group threatened new attacks to avenge violence against Muslims in and around Jos, where religious fighting has left more than 500 people dead this year and displaced many others.

www.guardian.co.uk

Dr Ironfist, as Vitali is sometimes known, would be unable to resist the chance to avenge his brother's defeat, and thus would be put in place an unprecedented, four-belt world heavyweight title fight potentially worth more than any contest in the history of boxing.

www.guardian.co.uk

Avenge me. Make him pay for what he has done to us.
Pomścij mnie... Spraw, by zapłacił za to, co nam zrobił...

I'll call for you at the right time Come and avenge him then!
W odpowiedniej chwili zadzwonię po ciebie. Wtedy przyjedziesz i zemścisz się na nim

And you will be able to avenge the man who shot your father.
I wy będziecie zdolne avenge człowiek kto (który) strzelał (mignął) waszego ojca.

And a chance to avenge those who tried to kill him.
I szansę zemsty na tych, którzy próbowali go zabić.

It was the only way left for me to avenge my father.
Bo tylko w ten sposób mogę pomścić, śmierć ojca.

It should have been me to avenge my brother's death.
To ja powinienem był pomścić śmierć brata.

They're going to need some good men out there to avenge this.
Potrzeba tutaj dobrych ludzie, żeby to pomścić.

She is the mother who will kill people to avenge her son's death.
Jest matką, która będzie zabijać ludzi, by pomścić śmierć syna.

Some of the men say we should go and avenge our lord.
Niektórzy mówią, iż powinniśmy pomścić naszego pana.

For five years now, I've lived only to avenge my father's death.
Od pięciu lat... żyłem tylko po to, by pomścić ojca.

Then the son returns home to avenge him, to take his mother's life.
Następnie powraca jego syn, aby go pomścić i odebrać życie matce.

Someone takes something from the earth, you think it's your responsibility to avenge it.
Ktoś odbiera coś ziemi, więc musisz ją pomścić?

You have to avenge the death of your bosses, right?
Musisz pomścić śmierć swoich szefów. Zgadza się?

Killing me with that would be a nice way to avenge his death.
Zabicie mnie tym mieczem będzie piękną zemstą za jego śmierć.

God knows what my other sons had to do to avenge this.
Bóg wie, za co moi synowie tak cierpią, także zrób mi przysługę

Now you will give your lives to avenge this outrage.
Oddacie życie, żeby pomścić tę zniewagę?

It seems he hired him to kill you, to avenge the death of his son.
Wygląda na to, że wynajął go, aby cię zabił, by pomścić śmierć jego syna.

I beg you to let me avenge my wife's murder.
Błagam, byś pozwolił mi pomścić śmierć mojej żony.

Our brethren will come from all over to avenge us!
Nasi bracia, przybędą z całego królestwa żeby nas pomścić!

She only created you and this army to avenge her true mate. James.
Stworzyła ciebie i tę armię jedynie po to, by pomścić swego ukochanego, Jamesa.

If I don't avenge my father's death, we'll never be safe.
Jeśli nie pomszczę śmierci ojca, Nigdy nie będziemy bezpieczni.

I wanted to be a hunter to avenge my parents' deaths.
Chciałam być Łowcą, żeby pomścić śmierć moich rodziców.

Now, as any warrior would, I choose to avenge her death.
Jak każdy wojownik, nie boję się śmierci.

It's your destiny to avenge him, to continue his mission.
Twoim przeznaczeniem jest pomścić go, aby kontynuować jego misję.

I know you want to avenge your daughter's death.
Wiem czego potrzebujesz żeby pomścić śmierć swoje córki.

Let's see if the husband used them to avenge her
Zobaczmy, czy mąż użył ich do pomszczenia jej.

When 18 restless spirits are waiting for you to avenge them?
Kiedy 18 niespokojnych dusz czeka żebyś je pomścił?

Small price to pay to avenge his wife's death.
Mała cena do zapłacenia za pomszczenie śmierci jego żony.

I asked you to avenge our son, and you did.
Prosiłam cię, żebyś pomścił naszego syna i zrobiłeś to.

They are now seeking to avenge their hurt interests.
Szukają oni teraz odwetu za szkody wyrządzone ich interesom.

But you said her only purpose was to avenge her death.
Ale powiedziałeś jej tylko cel miał mścić jej śmierć.

It was obvious they'd avenge his death in some perverse way.
Było oczywistym, że zechcą pomścić jego śmierć w przekorny sposób.

Come and avenge your father who was too weak to raise his sword.
Chodź, pomścij swego ojca, który był zbyt słaby, by wznieść miecz.

I knocked up my girlfriend to have a kid to avenge me.
Przeleciałem swoją dziewczynę, żeby mieć dziecko, które się za mnie zemści.

He did the deed for me, out of love, to avenge my father's murder.
Zrobił to dla mnie z miłości, by pomścić mojego ojca.

He gave me the strength to avenge my family.
Dał mi siłe, do pomszczenia rodziny.

Their gang will soon be here to avenge them.
Ich gang przybędzie tu wkrótce, by się zemścić.

My home is yours until you are able to avenge these wrongs.
Mój dom jest twoim, dopóki nie możesz pomścić tych nieprawości.

Not to discuss how my son died, but how to avenge him.
Nie chcę dyskutować o śmierci mojego syna, ale o tym, jak mogę go pomścić.

You come to avenge your father, the great hero?
Przyszedłeś pomścić swojego ojca, wielkiego bohatera?

But I want to, soon, and avenge the wrongs done to my tribe.
Ale niebawem chcę uczestniczyć i pomścić krzywdy wyrządzone memu plemieniu.

Wouldn't she want us to fight and avenge her honor?!
Czy nie powinniśmy walczyć w obronie jej honoru?!

How many innocents did killed in the 6 century quest to avenge your family?
Ilu niewinnych zabiłaś? W ciągu trwającej 6 wieków misji, pomszczenia swojej rodziny.

I supported you for our country... not to avenge your son.
Poparłem cię dla naszego kraju... nie dla zemsty twojego syna. - Khan!

There was only one way to avenge that violation.
Było tylko jedno wyjście żeby pomścić to naruszenie.

Madame, pray for those whose sole wish is to avenge your husband.
Pani, módl się za tych, których jedynym życzeniem jest pomścić twego męża.

You always have to avenge yourself just because you can't satisfy me.
Zawsze musisz się mścić gdy nie uda ci się mnie zaspokoić.

A to suporþi more pain than any human can endure, but to avenge you.
Do supor ţ i więcej bólu niż jakiś człowiek może wycierpieć, ale mścić ciebie.

Correction: our one mission now is to avenge the loss of that monument.
Poprawka. Naszą misją jest tylko pomścić stratę tego pomnika.

Only Your Majesty is in a position to avenge me.
Tylko wasza wysokości jest na miejscu, na którym może mnie pomścić.