Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) spadać lawiną;

(Noun) lawina;
avalanche danger - zagrożenie lawinowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C lawina

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

lawina, zalew, potop (rzeczy itp.)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dosł. i przen. lawina

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dosł. fig. lawina

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

lawina
potop

Wordnet angielsko-polski

(a slide of large masses of snow and ice and mud down a mountain)
lawina

Słownik internautów

lawina

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lawina
~, debris - lawina kamienna
~, dirty - lawina błotna
~ of contrary reports - przen. lawina sprzecznych doniesień
~ of men and material - przen. lawina ludzi i sprzętu
~, rock - lawina kamienna
~, slush - lawina mokrego śniegu
~, snow - lawina śnieżna
~, stone - lawina kamienna

Słownik środowiska angielsko-polski

lawina f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

meteo. lawina
~, ice - lawina lodowa
~, mud lawina błotna
~, snow lawina śnieżna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We received international help when we suffered our major avalanche disaster in Galtür.
Otrzymaliśmy międzynarodową pomoc, kiedy doświadczyliśmy klęski lawinowej w Galtür.

statmt.org

According to Price, there is not an ounce of truth in the avalanche of press about her since her split with Andre.

www.guardian.co.uk

Since the publishing market for England player memoirs collapsed after 2006 we may not have to wait for the Christmas books avalanche to start hearing this squad's gripes about dull food and pidgin English.

www.guardian.co.uk

Barack Obama tried to recapture the spirit of his 2008 White House election today in a desperate effort to save Democrats facing a Republican avalanche in next month's midterm elections.

www.guardian.co.uk

But what raises a mere eyebrow at a photoshoot can raise the roof, blood pressure and an avalanche of questions when worn in public.

www.guardian.co.uk

So if the explosion doesn't kill us, the avalanche will.
Jeśli eksplozja nas nie zabije, zrobi to lawina.

Moving at 250 miles an hour, an avalanche destroys everything in its path.
Poruszając się 250 mil na godzinę, lawina niszczyNwszystko na swojej drodze.

It is a great blessing that you survived the avalanche.
To wielkie błogosławieństwo, że przeżyłeś lawinę.

Just one stone was enough to cause an avalanche.
Jeden kamień wystarczył by spowodować lawinę.

Buried under an avalanche, locked in each other's arms forever.
Pochowani pod lawiną, na zawsze w swoich ramionach.

I heard you were a little shorthanded because of this avalanche.
Słyszałam, że brakuje ci rąk do pracy przez tą lawinę.

An avalanche is coming and I do not feel prepared
A ja nie jestem przygotowany.

Can't he do something constructive, like start an avalanche or something?
Czy on nie może zrobić czegoś konstruktywnego, wywołać lawiny na przykład?

No, Connie, there'll be an avalanche of chatter with that second death.
Ja też pójdę. Nie, Connie, spodziewam się lawiny pogaduszek w związku z drugą śmiercią.

Unfortunately, the avalanche took the lives of your grandmother and your father.
Lawina zabrała życie twojej babci i twojemu ojcu...

Alright. We can trigger a larger avalanche hitting this spot.
Możemy spowodować wielką lawinę, jeśli trafimy w ten punkt.

All those years, all at once, like an avalanche.
Wszystkie te lata, na raz, jak lawina.

They offer a consistent and pragmatic perspective written in the light of the unemployment avalanche on our horizon.
Zapewniają one spójną i praktyczną perspektywę, w świetle pojawiającej się na naszym horyzoncie lawiny bezrobocia.

You're that guy that got caught in that avalanche, right?
Pan jest tym facetem, którego dorwała lawina?

We received international help when we suffered our major avalanche disaster in Galtür.
Otrzymaliśmy międzynarodową pomoc, kiedy doświadczyliśmy klęski lawinowej w Galtür.

After the avalanche, did you see anything?
Widziałeś coś po lawinie?

One snowball can turn into an avalanche.
Jedna śnieżka może wywołać lawinę.

Does that look like an avalanche?
Czy to wygląda jak lawina?

I will show you an avalanche!
Ja ci pokażę kamienną lawinę!

My train ran into an avalanche.
Mój pociąg utknął w zaspie.

What happened after the avalanche?
A co było po lawinie?

Wake me if there's an avalanche.
Obudź mnie jak będzie lawina.

Maybe that avalanche caught them.
Może dopadła ich ta lawina.

Even trains disappear under the avalanche.
Nawet pociąg zniknął pod lawiną.

Petersen died in an avalanche in Chamonix in 1996.
Petersen zginął w lawinie w Chamonix w 1996.

Avalanche, with a touch of mio amore.
Avalanche. Z odrobiną Mio Amore.

There was talk of an avalanche of costs, of companies going bankrupt, of burdens on the economy and on workers themselves.
Mówiono o lawinie wydatków, o upadaniu przedsiębiorstw, o obciążeniach dla gospodarki i o samych pracownikach.

One night, Mike Ricci Colorado Avalanche brought the Cup to a party.
Pewnej nocy Mike Ritchi z Colorado Avalanche przyniósł puchar na imprezę.

In the European Union, however, the reality when it comes to transparency issues is that the task we face is like trying to clear an avalanche with a shovel.
Jeśli chodzi o kwestię przejrzystości w Unii Europejskiej rzeczywistość jest taka, jakbyśmy stali przed zadaniem, przekopania się przez lawinę za pomocą łopaty.

The main thing we know is that this avalanche of data, though still preliminary basic information, has severely tested the ability of the newly formed European Chemicals Agency in Helsinki to handle it.
Najważniejszą rzeczą, o której wiemy, jest to, że ta lawina danych, będących wciąż informacjami wstępnymi i podstawowymi, stanowi ogromne wyzwanie dla utworzonej niedawno w Helsinkach Europejskiej Agencji Chemikaliów.

I voted against the Leinen report which, in the guise of so-called environmental statistics, unleashes an avalanche of information requiring a huge amount of bureaucracy, and all this in the name of green evangelicalism.
Głosowałem za odrzuceniem sprawozdania pana posła Leinena, w którym pod pozorem tak zwanych danych statystycznych dotyczących środowiska kryje się lawina informacji wymagających ogromnej biurokracji, a to wszystko w imię ekologicznej ewangelizacji.

How can Austrian citizens, for example, identify with an EU which has resulted in them being overcome by an avalanche of transit traffic, punished them with sanctions for holding democratic elections and forced them to give up their neutrality and banking secrecy?
Jak na przykład obywatele austriaccy mogą identyfikować się z UE, która zalała ich lawiną ruchu tranzytowego, ukarała sankcjami za przeprowadzenie demokratycznych wyborów oraz zmusiła do wyzbycia się neutralności i tajemnicy bankowej?