Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dostępny, wolny, osiągalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(present, to hand) dostępny
do dyspozycji
if there is money ~ jeśli są pieniądze do dyspozycji
to make ~ udostępnić.
2.
(accessible) osiągalny
dyspozycyjny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dostępny, osiągalny, rozporządzalny, będący w dyspozycji

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. dostępny, osiągalny available amount kwota do dyspozycji available assets rozporządzalne aktywa available credit dostępny kredyt available funds fundusze do dyspozycji

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dostępny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj do wykorzystania, dostępny, osiągalny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSIĄGALNY

NABYCIE: DO NABYCIA

PŁYNNY (O GOTÓWCE)

WAŻNY

NADAJĄCY SIĘ DO DRUKU

Wordnet angielsko-polski

(obtainable or accessible and ready for use or service
"kept a fire extinguisher available"
"much information is available through computers"
"available in many colors"
"the list of available candidates is unusually long")
dostępny

Słownik audio-video Montevideo

rozporządzalny, dostępny, osią-galny
ważny, mający moc [US]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przydatny

przystępny

wykorzystywany

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

dostępny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. dostępny; dyspozycyjny
~, all - adj.,artyl. żądanie wsparcia ogniowego
~ for service - adj. zdolny do pełnienia służby
~, readily - adj. łatwy do dostania

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. dostępny
~ for inspection - dostępny dla kontroli
~ in the form of a map dostępny w formie mapy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Even if the winners were freely available at 12-1 before the kick-off, however, the result had been anticipated by a substantial number of Celtic fans, who had feared that their decline under the recently dismissed Tony Mowbray had rendered them vulnerable to the kind of Cup reversal they had suffered in the past decade against Inverness Caledonian Thistle and Clyde.

www.guardian.co.uk

The discussions, which take place at the Scott Polar Institute where Berkman is based, have been given impetus by the speed of change around the north pole where the ice cap is melting and oil and other minerals are becoming available for extraction.

www.guardian.co.uk

The most truly unexpected drama on Christmas Day was available only in the middle of the night and only to Sky subscribers, from the statistically fantastical first day of the fourth Ashes test in Melbourne.

www.guardian.co.uk

Endorsing Falconer, Phipps said: "The NHS needs to ensure that it has someone of sufficient seniority available on the labour wards, not just on the phone.

www.guardian.co.uk

Maybe not, but you happen to be all I have available.
Może i nie, ale innego do wyboru nie mam.

What he told me isn't available to the public yet.
To, co mi powiedział, nie jest jeszcze wiadome publicznie.

I might not be available, so I've given them your number.
Może mnie nie być, więc podałem im twój numer. - Nie masz nic przeciwko?

The party you are trying to reach is not available.
Przyjęcie, na które próbujesz się dostać, jest w tej chwili nieosiągalne.

I just have the information which is available to me.
Dysponuję jedynie informacjami mnie dostępnymi.

When a thing is wrong, as in this case, I am available.
Gdy dzieje się zło, jak w tym przypadku, jestem do dyspozycji.

I'd be available to see to their care, like I do these here.
Jestem dostępny by dbać o nie, tak jak to robię tutaj.

I'm in love with you and she's not even available.
Jestem w tobie zakochana a ona nawet nie jest wolna.

If your son doesn't get the very first heart available, we all die.
Jeżeli twój syn nie dostanie pierwszego wolnego serca... ...wszyscy zginiemy.

I got one for you right now, if you're available.
Mam jedną dla ciebie, jeśli chcesz i jesteś dyspozycyjny.

Everything you have said the last hour is available on the web.
Wszystko co mówiłeś, przez ostatnią godzinę było w sieci online.

So you will get information that is available to us.
Otrzyma pan, więc informację, jaką posiadamy.

I have only given you one example in the short time available to me.
Ograniczony czas, jakim dysponuję, pozwolił mi podać państwu tylko jeden przykład.

The first set of reports should be available in early 2009.
Pierwszy zbiór sprawozdań powinien być opublikowany w 2009 roku.

This is available and we can provide you with the data.
Dane te są dostępne i możemy je państwu przekazać.

I will try to answer some of the questions in the short time available.
Postaram się odpowiedzieć na niektóre z tych pytań w tym krótkim czasie, jaki mi przysługuje.

They are available in the political groups for you to see at any time.
Są one do państwa dyspozycji w każdej chwili w grupach politycznych.

Simply take the money that is available to you in the budget.
Należy po prostu sięgnąć po dostępne pieniądze.

Let us continue with the health check to see what might be done, and use all the available information.
Kontynuujmy rewizję WPR i zobaczmy, co można zrobić, i wykorzystajmy wszystkie dostępne informacje.

However, just making it available is never enough for this place.
Jednakże, zwykłe udostępnianie nigdy nie jest wystarczające dla tego miejsca.

That will be no easy matter in the short time available to us.
Nie będzie to proste zadanie, zważywszy na krótki czas, jakim dysponujemy.

So far, I have no real information available about progress here.
Jak na razie, nie otrzymałam żadnych wiarygodnych informacji dotyczących postępów w tym zakresie.

We must make effective use of every opportunity available to us.
Musimy efektywnie wykorzystać każdą dostępną nam szansę.

We have to understand that there simply is no more money available.
Musimy zrozumieć, że po prostu nie ma więcej pieniędzy.

There has been nothing of this kind available in the past.
W przeszłości nic takiego nie istniało.

The fact is that we still do not have these important data available.
Fakty są takie, że nadal nie dysponujemy tymi ważnymi danymi.

I want all available men up here on the double.
Chcę żeby wszyscy mężczyźni stawili się tutaj.

I had no idea that we still have so many troops available.
Nie miałem pojęcia Wodzu, że posiadamy jeszcze takie rezerwy.

Just make sure you're available for me when I enter.
Po prostu upewnij się że jesteś dostępny dla mnie kiedy wejdę.

So you can imagine what an available bed meant to him.
Więc możesz sobie wyobrazić, co znaczy dla niego dostępne łóżko.

They need medical attention, it's available right on the spot.
W razie czego mają opiekę medyczną na miejscu.

Just say when, and I'll make it available to you.
Proszę powiedzieć kiedy ma pani czas i pokażę go pani.

In the short time we have available, I want to raise three important points.
W tym krótkim czasie, jakim dysponujemy, chciałbym zwrócić uwagę na trzy istotnie kwestie.

The table will be available by the end of May at the latest.
Dyskusja potrwa najdłużej do końca maja.

Apparently, when they say on call, it does not mean available by phone.
Najwyraźniej, kiedy mówią na telefon, nie znaczy to dostępny pod telefonem.

I'll have to ask the mayor when he's available and get back to you.
Zapytam burmistrza, gdy będzie dostępny i przekażę to wam.

There'll be a seat available at table four in just a few minutes.
Za kilka minut będzie miejsce przy stole numer cztery.

It will be available immediately, rather than several months later.
Będzie on dostępny natychmiast, a nie dopiero kilka miesięcy później.

We must look into all the options which are available to us.
Musimy rozważyć wszystkie dostępne nam możliwości.

I will be happy to make these documents available to you.
Chętnie udostępnię Pani te dokumenty.

And you're the only major available on our headquarters staff.
A wy jesteście jedynym majorem w sztabie.

Given the options available to us, this is her only hope.
Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, to jest jedyna nadzieja.

They come to shop and try to search what isn't available there.
Chodzą po sklepach i szukają to czego tam nie ma.

The community we run with know that I'm alive and available.
Ci, z którymi teraz współdziałam wiedzą, że jestem wolna i dostępna.

If you were totally available, I don't think it would change.
Gdybyś była całkowicie dostępna, nie sądzę by to wiele zmieniło.

You never wanted to cruise guys when I was available.
nie chciałaś wybrać się na facetów kiedy ja byłem wolny.

Please stay on the line for the next available agent.
Proszę pozostań na linii i poczekaj na agenta.

Certainly, sir. I'll just see if we have anything available.
Tak, rozumiem, Sprawdzę tylko, czy jest coś wolnego.

All kinds of information about you would easily become available to the press.
Wszystkie informacje o tobie stałyby się łatwo dostępne dla prasy.

We'll have to wait for the next available flight, I guess.
Będziemy musieli poczekać na następny dostępny lot, tak sądzę.