Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) osiągalność; biznes podaż; dostępność, dyspozycyjność;
availability of credit - biznes możliwość otrzymania kredytu;
subject to availability - do wyczerpania wolnych miejsc, z zastrzeżeniem wolnych miejsc; do wyczerpania zapasów;
demand exceeds availability - popyt przerasta podaż;
stock availability - biznes towar na składzie/w magazynie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (presence) dostępność
(accessibility) osiągalność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dostępność, dyspozycyjność, gotowość do działania, przydatność

Nowoczesny słownik angielsko-polski

możność znalezienia

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. dostępność
2. podaż~ date termin gotowości do inkasa~ of bank credit dostępność kredytu bankowego ~ of credit możliwość otrzymania kredytu~ credit period okres dostępności kredytu

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. dostępność
2. podażavailability of bank credit dostępność kredytu bankowego availability of credit możliwość otrzymania kredytuavailability date termin płatności czeków przekazywanych do inkasa

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

rozporządzalność f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

osiągalność f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dyspozycyjność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WAŻNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being at hand when needed)
dostępność
synonim: handiness
synonim: accessibility
synonim: availableness

Słownik niezawodnościowy angielsko-polski Copyright © Wydawnictwo Kastor. Słownik w cenach promocyjnych do nabycia u wydawcy.

gotowość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dyspozycyjność

istnienie

przydatność

występowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dostępność; dyspozycyjność
~ of nuclear weapons - dostęp do broni jądrowej
~ of raw materials - dostępność surowców
~ of replacement parts - dostępność części zamiennych
~, resource - ek. dostępność zasobów
~, restricted - dostępność ograniczona
~, water - dostępność wody, dostęp do wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I would like to thank all of them for their availability and interesting contributions.
Chciałbym podziękować im wszystkim za poświęcony czas oraz interesujący wkład.

statmt.org

Therefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Dlatego postuluję wydłużenie perspektywy czasowej dla tych funduszy.

statmt.org

To see which edits you can make in your country, visit this list of availability by country.
Aby sprawdzić, jakie zmiany można wprowadzać w danym kraju, przejrzyj tę listę.

Google

That is most fitting, because efficacy requires availability.
To najlepsze określenie, gdyż skuteczność uwarunkowana jest dostępnością.

statmt.org

These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Zmiany te umożliwiły poprawę dostępności do systemu i jego szybkość działania.

I would like to thank all of them for their availability and interesting contributions.
Chciałbym podziękować im wszystkim za poświęcony czas oraz interesujący wkład.

On a number of occasions I have heard the word availability mentioned.
Wielokrotnie słyszałem przytaczane słowo "dostępność”.

It is therefore high time for Europe to step up its efforts to ensure the availability of the necessary researchers in the years ahead.
Dlatego nadszedł najwyższy czas, by Europa zintensyfikowała swoje wysiłki na rzecz zapewnienia dostępności potrzebnych naukowców w nadchodzących latach.

The relationship between demand and availability is quite different.
Zależność między popytem i podażą też jest zupełnie inna.

The questioning is not availability but the technology to harnesst it.
Pytanie nie dotyczy dostępności tylko technologii, która by umożliwiła jej wykorzystanie.

But the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
Jednakże dostępność tych usług nie powinna być uzależniona od podziałów regionalnych w Europie.

Development policy must guarantee the availability of manpower from third countries.
Polityka rozwoju musi zapewnić dostępność siły roboczej z państw trzecich.

Nevertheless, this is a step in the right direction, for it will boost the availability of medical services.
Niemniej jednak to krok we właściwym kierunku, ponieważ zwiększy to dostępność usług medycznych.

The world economy requires skills, flexibility, availability and knowledge of languages.
Światowa gospodarka wymaga umiejętności, elastyczności, dostępności oraz znajomości języków.

Probably the most important factors here will be cost and availability plus, of course, education and information.
Najważniejsze czynniki to prawdopodobnie koszty, dostępność, plus oczywiście edukacja i informacja.

We must therefore guarantee the availability of resources needed in future for the cohesion policy.
Musimy zatem zagwarantować dostępność środków potrzebnych w przyszłości na cele polityki spójności.

However, in order to make this happen, we need to have cross-border shopping and availability.
Jednak aby do tego doszło, musimy mieć możliwość korzystania z transgranicznych zakupów i dostępności.

This affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
Wpływa to na globalną sytuację na rynku i na dostępność surowców.

Therefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Dlatego postuluję wydłużenie perspektywy czasowej dla tych funduszy.

There were additional trains, but the information about availability, timetables and other things remain, so far, very poor.
Podstawiono dodatkowe pociągi, lecz informacje o ich dostępności, rozkładach jazdy oraz innych kwestiach były niewystarczające.

Increasing organ availability requires raising public awareness of the issue.
Zwiększenie dostępności narządów wymaga zwiększenia świadomości społecznej w tej sprawie.

But also by preparation, numbers, the absence of disease and the availability of water.
Ale również od przygotowania, liczb, braku chorób i dostępności wody.

Working terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
Zasady i warunki pracy nie mogą wynikać z sytuacji na rynku pracy, z dostępności do pracy.

He cannot discuss her future availability at this time
On nie może omawiać jej przyszłości w tym momencie.

The easy availability of firearms has been associated with higher firearm mortality rates.
Łatwo dostępna broń palna oznacza wyższy współczynnik umieralności na skutek jej użycia.

What is our answer to the question of greater availability of bioenergy?
Jaka jest nasza odpowiedź na pytanie o większą dostępność bioenergii?

During this period considerable efforts have been made by various stakeholders to address the problems of medicines availability.
W tym okresie czyniono poważne wysiłki, aby sprostać trudnościom związanym z dostępem do weterynaryjnych środków medycznych.

The accessibility and availability of energy are essential for economic and social life.
Dostępność energii ma znaczenie kluczowe dla życia gospodarczego i społecznego.

The availability of such funding has diminished as a result of the crisis.
W związku z kryzysem dostępność takich środków spadła.

I come from Estonia, which is a world leader in Internet availability.
Pochodzę z Estonii, która jest światowym liderem w zakresie dostępności Internetu.

Do they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Czy należy brać pod uwagę dostępność stosownie wykwalifikowanych kandydatów?

Availability is only part of the problem.
Dostępność jest tylko częścią problemu.

Unrequited and misguided, owing to his lack of emotional availability.
Nie odpowiadaj, i cóż, jeśli chodzi o brak dostępności emocjonalnej do Ciebie.

Donation rates and the availability of organs vary considerably between European countries.
Wskaźniki dawstwa i dostępności narządów w poszczególnych krajach Europy wykazują znaczne różnice.

National governments can do more to ensure the availability of public transportation for drivers who have consumed alcohol.
Rządy państw mogą zrobić więcej dla zapewnienia dostępności transportu publicznego dla kierowców, którzy wypili alkohol.

I have just been informed, unfortunately, that we have a problem with the availability of our Commissioners.
Właśnie zostałam poinformowana, że niestety mamy problem z dostępnością komisarzy.

We are also making several suggestions for dealing with the helicopter crisis and increasing the availability of helicopters.
Podajemy także szereg propozycji rozwiązania kryzysu związanego z helikopterami i zwiększenia liczby dostępnych helikopterów.

The availability of employment opportunities is worse for them than in times of prosperity.
Dostępność możliwości zatrudnienia jest w ich przypadku mniejsza niż w okresie dobrej koniunktury.

The rich countries' particular contribution has been debt relief and ensuring the availability of vaccines.
Szczególnym wkładem krajów bogatych było umorzenie długu oraz zapewnienie dostępności szczepionek.

Competition in infrastructure means the availability of service content for the consumer, and consumer choice.
Konkurencja w infrastrukturze oznacza dostępność usług dla klienta i wybór klienta.

But today, the availability of information on medicines in Europe is very diverse: you could even say very unfair.
Lecz w dzisiejszych czasach dostępność informacji o lekach w Europie jest bardzo różna. I można by nawet rzec, że bardzo niesprawiedliwa.

It has been much appreciated and noted and the comparison made with other Commissioners' availability.
Ogromnie to doceniamy i zauważamy różnicę w porównaniu z dostępnością innych komisarzy.

That is most fitting, because efficacy requires availability.
To najlepsze określenie, gdyż skuteczność uwarunkowana jest dostępnością.

I should like to reassure certain stakeholders who have cast doubt on the availability of active substances and products.
Chciałabym uspokoić niektóre zainteresowane strony, które wyraziły obawy dotyczące dostępności substancji i środków czynnych.

And then I've mentioned the availability.
A potem wspomniałem o dostępności.

I am also satisfied that a link has been made between the availability of water and the quality of water.
Jestem również zadowolona, że powiązano kwestie dostępności i jakości wody.

Subject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Przedmiot: Poprawa jakości, dostępności i finansowania długotrwałej opieki zdrowotnej

First, we deem it important to ensure the availability of EU assistance at all times.
Po pierwsze uważamy, że zagwarantowanie dostępności pomocy unijnej w każdym momencie jest bardzo istotne.

The availability and safety of these transport routes are therefore of the utmost importance.
Dostępność i bezpieczeństwo tych szlaków transportowych jest zatem kwestią największej wagi.

Yeah. I'm gonna call Kaboom, and check on their availability for next year.
Zadzwonie do kaboom! i sprawdzę ich dyspozycyjność w następnym roku.

I believe that the widespread availability of breath analysers, suggested in the report, can help to deter potential drink drivers.
Uważam, że szeroka dostępność alkomatów, o czym wspomniano w sprawozdaniu, pozwoli odstraszyć potencjalnych pijanych kierowców.

It is nevertheless essential that measures be taken immediately with regard to the availability of legal protection insurance, especially in the new Member States.
Niezbędne jest natomiast podjęcie działań w celu podniesienia świadomości w kwestii dostępności ubezpieczenia od ochrony prawnej, w szczególności w nowych państwach członkowskich.

More cooperation between health systems will also create more solidarity and more health-care availability.
Ściślejsza współpraca pomiędzy systemami opieki zdrowotnej przysporzy solidarności i zwiększy dostępność opieki zdrowotnej.

Mr Rømer made no mention of the availability of the expert report.
Pan Rømer nic nie wspomniał o dostępności ekspertyzy.