Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pomagać, przynosić korzyść;
avail oneself of - skorzystać z;

(Noun) korzyść, pożytek;
of avail - pożyteczny, korzystny;
too little avail - bez większego skutku;
of no avail - bez wartości, znaczenia;
to no avail - daremnie, na próżno;
without avail - bez korzyści, bez powodzenia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (use) pożytek
(profit) korzyść
his entreaties were of no ~ jego błagania były daremne.vt
1.
(benefit) przynosić korzyść/pożytek
their efforts ~ed us nothing ich wysiłki nic nam nie dały.
2. to
~ oneself of korzystać z (czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(oneself of) skorzystać (z)
pożytek, korzyść
of ~ pożyteczny, korzystny
of no ~ daremnie, bez skutku, bezużyteczny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n wartość spadku po potrąceniu zobowiązań i kosztówvt dawać korzyść, pomagać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt przynosić korzyść, pomagać
vi przedstawiać wartość, mieć znaczenie
vr to avail oneself - korzystać (of sth - z czegoś)
n korzyść, pożytek
of no avail - bezużyteczny
without avail - bez korzyści, bez powodzenia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŻYTEK

KORZYŚĆ

POMAGAĆ KOMUŚ LUB CZEMUŚ

PRZYNIEŚĆ KORZYŚĆ

WYKORZYSTAĆ

POSŁUGIWAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

skorzystać z czegoś
bez skutku

Słownik internautów

korzystać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wartość spadku po potrąceniu zobowiązań i kosztów

dawać korzyść, pomagać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pomagać

pomóc

przynieść

przynosić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Zmiany te umożliwiły poprawę dostępności do systemu i jego szybkość działania.

statmt.org

With blithe hyperbole, he avails himself of a drastic, coarse and smutty style.
Beztrosko koloryzując, pozwala płynąć temu, co drastyczne, zepsute, plugawe.

Goethe Institut

Do they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Czy należy brać pod uwagę dostępność stosownie wykwalifikowanych kandydatów?

statmt.org

Subject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Przedmiot: Poprawa jakości, dostępności i finansowania długotrwałej opieki zdrowotnej

statmt.org

I would like to thank all of them for their availability and interesting contributions.
Chciałbym podziękować im wszystkim za poświęcony czas oraz interesujący wkład.

statmt.org

We are surprised of that, that the New York Times didn't avail us of that fact [his evidence] earlier.

www.guardian.co.uk

Back in May, when BP released its first brief clips from the ocean floor, Crone immediately asked the oil company to share more higher resolution images, to no avail it seems.

www.guardian.co.uk

I tried to make him fear himself but to no avail.
Starałam się wyrabiać w nim obawę o siebie ale bez żadnego pożytku.

Michael has tried to get through to you all evening to no avail.
Michael przez cały wieczór usiłował do ciebie dotrzeć. Bez skutku.

We could talk for hours to no avail, because that isn't the problem.
Moglibyśmy prowadzić rozmowy przez wiele godzin, bo to nie jest problem.

A young man need only to avail himself of the lessons.
Młody człowiek musi tylko wystawić się na działanie lekcji.

Speak now without lying, for it will avail you nothing.
Mów prawdę, kłamstwa na nic się nie zdadzą.

Captain, why not avail ourselves of this opportunity for study?
Kapitanie, skoro już tu jesteśmy, wykorzystajmy tę sytuację do badań.

That is to no avail: workers and employees should not be made to suffer.
Nikt na tym nie skorzysta; nie wolno dopuścić, aby ucierpieli robotnicy czy pracownicy.

We have been sounding the alarm to no avail for a long time.
Od dawna bezskutecznie wysyłamy ostrzeżenia.

The dark fire will not avail you, flame of Udun!
Ciemny ogień nie przyniesie ci pożytku, płomieniu z Udunu!

Patients today wishing to avail themselves of medical services in a country other than their own come up against many administrative and financial obstacles.
Dzisiaj pacjenci chcący skorzystać z usług medycznych w innym niż własny kraju, napotykają wiele przeszkód administracyjnych i finansowych.

I did try to catch the eye last night in the debate, I am afraid to no avail.
9 Regulaminu, konkretnie Załącznika I, Artykułu 1. We wczorajszej debacie wieczornej, starałem się bardzo, aby pozyskać uwagę zgromadzonych, jednak obawiam się, że bezskutecznie.

Just as many fishermen tried to avail themselves of these measures, they were hit with the fallout from the global recession.
Rada ds. Rybołówstwa UE zatwierdziła tymczasowe i szczególne środki ukierunkowane na wspieranie i restrukturyzację floty.

Concentrate. Bobby went on with his research at la plata but to no avail.
Bobby pojechał ze swoimi badaniami do La Platy, ale na daremno.

For me, begging for the eggs to no avail was very unpleasant.
Dla mnie żebranie o jajka było nieprzyjemne.

The idea, indeed, is that some international organisations and non-European countries should also be able, in principle, to avail themselves of this mechanism.
Zamysł jest taki, że także niektóre organizacje międzynarodowe i kraje spoza Europy co do zasady powinny móc korzystać z mechanizmu.

Here I also feel it is important that the Agency avail itself of expert advice from network managers.
Uważam również, że ważne jest, iż Agencja będzie mogła korzystać z ekspertyz zarządców sieci kolejowej.

trying to reach them from 5 days, to no avail.
próbuje dotrzeć do nich od 5 dni, bez skutku.

Once you've digested, avail yourself of one of our lovely local hotels.
Skoro juz strawiłeś, skorzystaj z jednego z naszych miejscowych uroczych małych hoteli.

In the meantime, avail yourselves of my humble hospitality.
W międzyczasie, rozgośćcie się w moich skromnych progach.

Franco put you both on avail for Versace.
Franco ubrał was obydwie w sukienki od Versace.

Power and wealth are no avail to us
Władza i bogactwo są nam obojętne.

The millions that have been spent on communications with the citizens have been to no avail.
Miliony wydane na kontaktowanie się z obywatelami nie przyniosły korzyści.

Though the tyrant rants and rails It is all to no avail
Mimo, że tyran złorzeczy i klnie, wszystko na próżno, nie uda mu się...

My friends and strived a lot. . . but to no avail.
Moi przyjaciele i zrobili dużo... ale bez pożytku.

Companies getting paid promptly are more likely to be able to avail themselves of credit, grow their businesses and generate and create employment.
Przedsiębiorstwa otrzymujące płatności w terminie mają większą szansę na zdobycie kredytów, rozwijanie swojej działalności gospodarczej oraz generowanie i tworzenie zatrudnienia.

Sadly this was to no avail.
Niestety, bez skutku.

All actors should avail themselves bona fide of the opportunities presented by the Geneva negotiations.
Wszyscy uczestnicy powinni skorzystać bona fide z możliwości, które powstały dzięki negocjacjom w Genewie.

Violence will avail you nothing.
Przemoc na nic się zda.

We also need to encourage businesses to avail themselves of the opportunities in e-commerce and establish a European-wide patent.
Musimy również zachęcać przedsiębiorstwa do szukania możliwości w obszarze handlu elektronicznego i ustanowić patent ogólnoeuropejski.

Love doesn't avail itself conveniently, dear.
Miłość nie korzysta sobie wygodnie, kochana

May I now ask you to let us avail ourselves of the possibility of adding this item to Thursday's agenda?
Czy mogę zatem poprosić, abyśmy mogli skorzystać z możliwości dodania tego punktu do czwartkowego porządku dziennego?

Since Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to make a united state out of Bosnia-Herzegovina, but to no avail.
Kiedy w 1992 roku Jugosławia rozpadła się, podejmowano bezskuteczne próby stworzenia zjednoczonego państwa bez Bośni i Hercegowiny.

First-rate, new research data is transferred directly to education, meaning that the students can avail themselves directly of the latest information needed in the employment market.
Wysokiej jakości, nowe dane uzyskane w wyniku badań trafiają bezpośrednio do systemu edukacji, co oznacza, że studenci mogą bezpośrednio korzystać z najnowszych informacji potrzebnych na rynku zatrudnienia.

Mon Dieu, it works. You may torture me, but it will avail you nothing.
Możecie mnie torturować, ale nie dowiecie się niczego.

Avail yourself of my hospitality, Mr. Harmon.
Proszę skorzystać z mojej gościnności, Panie Harmon.

For years now we have tried to get other African countries to join with us in bringing about change for the better in Zimbabwe, but to no avail.
Przez lata próbowaliśmy nakłonić inne państwa afrykańskie, aby wspólnie z nami pracowały nad wprowadzeniem w Zimbabwe zmian na lepsze, lecz bez skutku.

Most of us here in the European Parliament have, for a long time, had the opportunity to avail ourselves of the freedoms that the Schengen area provides.
Większość z nas tutaj w Parlamencie Europejskim ma od dawna możliwość korzystania ze swobód, które zapewnia strefa Schengen.

In times of crisis, we need effective solutions, stability and predictability, and all these features can be achieved best when we avail ourselves of the Community institutions.
W czasach kryzysu potrzebujemy skutecznych rozwiązań, stabilności i przewidywalności, a te wszystkie uwarunkowania możemy zapewnić, czerpiąc pożytek z instytucji wspólnotowych.

We need simple administration, so we encourage ordinary householders to avail themselves of these funds, whether ERDF or Member State funds.
Potrzebujemy prostej administracji, dlatego zachęcamy do tego, aby przeciętne gospodarstwa domowe korzystały z funduszy, zarówno z EFRR, jak i funduszy państw członkowskich.

In order to safeguard the rights and interests of patients, the latter should be able to avail themselves of good quality, objective, reliable and non-promotional information on medicines.
Aby prawa i interesy pacjentów były zabezpieczone, powinni oni mieć możliwość dostępu do dobrej jakości, obiektywnych, wiarygodnych i niemających charakteru promocyjnego informacji na temat produktów leczniczych.

Where my own country is concerned, unfortunately, we have had to avail ourselves of a bail-out and that was largely due to the recklessness of our banks and poor governance.
Niestety w moim państwie musieliśmy skorzystać z pomocy finansowej i to przede wszystkim ze względu na lekkomyślność naszych banków i niewłaściwe zarządzanie.

The European Parliament must avail itself of all political instruments possible to ensure that the Chilean Government respects international law and agreements with the European Union itself.
Parlament Europejski musi wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty polityczne, aby zapewnić przestrzeganie przez chilijski rząd międzynarodowego prawa oraz umów z Unią Europejską.

I was a little reluctant ever to go down that road myself and resisted it for years, but at one time, with another person, I allowed myself to avail of one of those.
Podchodziłem sceptycznie do tego typu rozwiązań i odrzucałem je przez lata; w pewnym momencie jednak, wraz z inną osobą, pozwoliłem sobie skorzystać z jednego nich.

The onus must also pass to us as MEPs to use our access to the media and to our constituents to implore Europeans to avail themselves of these crucial checks.
Na nas, jako na posłach do PE, musi spoczywać obowiązek wykorzystywania dostępu do mediów i do naszych wyborców, błagania mieszkańców Europy, by korzystali z tych niezwykle ważnych badań.

From now on, SME associations performing research and development can avail of financial support from Europe and operate within a European network together with other small and medium-sized enterprises.
Od tego momentu stowarzyszenia MŚP, prowadząc działania w zakresie badania i rozwoju mogą korzystać ze wsparcia finansowego z Europy i funkcjonować w ramach sieci europejskiej wraz z innymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

To improve the quality of these projects and the effective impact of their implementation, EU Member States must avail themselves of the maximum technical assistance which the European Commission can offer.
W celu podniesienia jakości tych projektów i zwiększenia skuteczności ich realizacji państwa członkowskie powinny skorzystać możliwie jak najlepiej z pomocy technicznej, zapewnianej przez Komisję Europejską.

I have raised this issue at least half a dozen times already, and indeed I have also made a formal complaint, but to no avail: the foam on the river remains, while the Commission sits there doing nothing.
Podnosiłem tę kwestię co najmniej kilka razy i złożyłem nawet oficjalną skargę, ale bez skutku: piana pozostała na rzece, a Komisja siedzi i nic nie robi.

Secondly, Mr President - and this is the other aspect of the challenge - I think that Parliament must avail itself of all the possible levers at its command to further expand its power.
Po drugie, panie przewodniczący - i jest to inny aspekt wyzwania - uważam, że Parlament sięgnąć po wszystkie możliwe dostępne środki nacisku, aby jeszcze bardziej rozszerzyć swoje uprawnienia.

It is important for Member States and the Union to avail themselves of the opportunities they have until this is incontrovertibly the duty of the Agency, after the entry into force of the Reform Treaty.
Dla państw członkowskich i Unii ważne jest, aby korzystały z możliwości, jakie posiadają, chyba że, po wejściu w życie zreformowanego Traktatu, jest to bezspornie obowiązek agencji.

The initial phase is firstly about knowing what is actually out there, and thus giving companies the opportunity to avail themselves of those manufacturers who have pre-registered the substances when obtaining their supply of those substances.
Etap ten przede wszystkim polega na zidentyfikowaniu produkowanych substancji, co da przedsiębiorstwom nabywającym określone substancje możliwość skorzystania z usług tych producentów, którzy dokonali ich wstępnej rejestracji.