Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika samobieżny, o własnym napędzie; samochodowy, motoryzacyjny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

samochodowy, motoryzacyjny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

motoryzacyjny, samochodowy, o własnym napędzie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj samobieżny, samochodowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOMOBILOWY

Wordnet angielsko-polski

(containing within itself the means of propulsion or movement
"a self-propelled vehicle")
samobieżny, samojezdny
synonim: self-propelled
synonim: self-propelling

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Personally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.

statmt.org

They allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Pozwalają przemysłowi motoryzacyjnemu nie podejmować działań co najmniej do roku 2019.

statmt.org

These targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Cele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

statmt.org

For the Japanese, there would be gains in the automotive and ICT sectors.
Japończycy odnieśliby korzyści w sektorze motoryzacyjnym i technologii TIK.

statmt.org

In my home country, we give top priority to foreign investment in the automotive sector.
W mojej ojczyźnie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym są priorytetowe.

statmt.org

The thing is, it shouldn't be a part of automotive history.
Rzecz w tym, że nie powinien on być częścią historii motoryzacji.

Why should we not demand as much of the automotive industry?
Dlaczego nie mielibyśmy żądać tego samego od przemysłu motoryzacyjnego?

They allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Pozwalają przemysłowi motoryzacyjnemu nie podejmować działań co najmniej do roku 2019.

I remember when you showed up wanting to get into the automotive business.
Pamiętam, kiedy cię pierwszy raz ujrzałem... ...chciałeś wstąpić do branży samochodowej.

The automotive industry itself knows that we need to think quickly, otherwise companies outside Europe will beat us to it.
Branża samochodowa wie, że musimy myśleć szybko, w przeciwnym bowiem razie pokonają nas przedsiębiorstwa spoza Europy.

The automotive industry has found itself in an exceptionally difficult situation because of the current economic crisis.
Przemysł motoryzacyjny znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji w związku z obecnym kryzysem gospodarczym.

These targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Cele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

I ask, therefore, that all efforts be made to maintain Europe's world leadership in the automotive industry.
Proszę więc o podjęcie wszelkich wysiłków w celu utrzymania wiodącej pozycji Europy s przemyśle motoryzacyjnym na świecie.

In addition, the automotive sector must benefit from more research and development funding.
Ponadto, przemysł motoryzacyjny musi korzystać w większym stopniu z funduszy na badania i rozwój.

Jen, Megan here has never been to the automotive museum.
Megan nigdy nie była w muzeum starych samochodów.

The European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
Europejski przemysł motoryzacyjny jest światowym liderem sektora pod względem technologicznym.

Personally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.

Europe's automotive sector can give a lead here, ladies and gentlemen.
Panie i panowie! Europejski sektor samochodowy może tutaj dać przykład.

The automotive industry is today facing a serious crisis: the European market has fallen by around 15%.
Przemysł motoryzacyjny przechodzi dzisiaj poważny kryzys: europejski rynek skurczył się o około 15%.

It was a very good report, and also related to the automotive sector, but to heavy vehicles.
Było to bardzo dobre sprawozdanie, dotyczyło też sektora samochodowego, tylko samochodów użytkowych.

In some sectors, such as the important automotive industry, it exceeds even social costs.
W pewnych sektorach, takich jak ważny przemysł samochodowy, przekracza nawet koszty społeczne.

Support for the automotive sector must, in particular, respect the integrity of the internal market.
Wsparcie dla sektora motoryzacyjnego nie może w szczególności podważać integralności rynku wewnętrznego.

Member States agree that public support for the automotive industry needs to be both targeted and coordinated.
Państwa członkowskie zgadzają się z tym, że wsparcie publiczne dla przemysłu motoryzacyjnego musi zostać zarówno dobrze ukierunkowane, jak i skoordynowane.

You repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Kilkakrotnie mówił pan o problemach, z którymi boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.

Throughout Europe, more than 8 000 jobs will be lost due to restructuring of the automotive manufacturing industry.
W całej Europie ponad 8 tysięcy osób straci pracę w związku z restrukturyzacją przemysłu motoryzacyjnego.

The fact is, the only true response would be a European rescue and recovery plan for the automotive sector.
W rzeczywistości jedyną odpowiednią reakcją byłby europejski plan ratunkowy i naprawy gospodarki dla sektora motoryzacyjnego.

The automotive sector is a model of how traditional industries should adapt in the years to come.
Branża motoryzacyjna stanowi modelowy przykład adaptacji tradycyjnych gałęzi przemysłu w nadchodzących latach.

I mean, it really is nature and the automotive world absolutely crashing together,
Naprawdę, to jest genialne zderzenie natury i motoryzacyjnego świata na płótnie.

Five hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
Pięćset dziewięćdziesięciu pracowników zostało zwolnionych z dwóch przedsiębiorstw w sektorze motoryzacyjnym.

Before the crisis, the automotive sector was Spain's most important source of exports.
Przed kryzysem sektor samochodowy był w Hiszpanii najważniejszym źródłem towarów przeznaczonych na wywóz.

If we take this seriously, radical changes are needed in order to create a more environmentally aware automotive industry.
Jeżeli podejdziemy do tego poważnie, to konieczne są radykalne zmiany ukierunkowane na urzeczywistnienie przemysłu motoryzacyjnego, który będzie bardziej przyjazny środowisku.

Many people have already spoken about the automotive sector.
Wiele osób wypowiedziało się już na temat sektora motoryzacyjnego.

I am thinking of the energy, space travel and automotive industries, which are all doing splendidly at the moment.
Mam tutaj na myśli sektor energetyki, sektor podróży kosmicznych i przemysł samochodowy, które osiągają obecnie znakomite rezultaty.

Did you come here to give automotive advice?
Przyjechał pan tu... udzielać mi rad?

Four months later, following a joint resolution by several groups, we are again laying emphasis on the future of the automotive industry.
Cztery miesiące później, w następstwie wspólnej rezolucji kilku grup ponownie kładziemy nacisk na przyszłość sektora motoryzacyjnego.

The automotive sector, in which we have a great tradition, must be given support as it undergoes the major changes taking place today.
Sektor motoryzacyjny, w którym posiadamy długą tradycję, musi uzyskać wsparcie, ponieważ przechodzi on obecnie wielkie zmiany.

We cannot keep pummelling away at the automotive industry by saying you have not achieved your own targets.
Nie możemy stale traktować przemysłu motoryzacyjnego jak worka treningowego powtarzając, że nie udało się im osiągnąć ich własnych celów.

All the leading automotive markets in the world are being affected, but with differing levels of seriousness.
Kryzys objął wszystkie rynki motoryzacyjne na świecie, choć w różnym stopniu.

Furthermore, we must not forget that some fines will be returned to automotive companies to help finance their research programmes.
Nie możemy również zapominać, że niektóre kary trafią z powrotem do spółek motoryzacyjnych i zostaną przeznaczone na finansowanie ich programów badawczych.

In the automotive sector there is an enormous potential for moving in a green direction.
Branża samochodowa ma ogromny potencjał w zakresie rozwiązań ekologicznych.

In my home country, we give top priority to foreign investment in the automotive sector.
W mojej ojczyźnie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym są priorytetowe.

The issues at stake are economic balance in the automotive sector and the safety of European vehicle users.
Stawką są tutaj równowaga ekonomiczna sektora motoryzacyjnego i bezpieczeństwo użytkowników pojazdów silnikowych w Europie.

This concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Dotyczy to w szczególności kwestii zmniejszania emisji w przemyśle motoryzacyjnym.

Innovation in the automotive industry does not just mean vehicle safety or the safety of people.
Nowoczesność w przemyśle samochodowym to nie tylko bezpieczeństwo pojazdów i ludzi.

Then I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Mam tutaj na myśli także łańcuch dostaw przemysłu samochodowego, który ma podstawowe znaczenie dla Europy.

That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.

Hey, listen, one of your cabsjust picked up my brother at Al's Automotive.
Hej, posłuchaj, jedna z twoich taksówekzabrała mojego brata spod warsztatu Al'a.

The negative consequences of this directive, if adopted, would be felt most strongly in the European automotive industry.
Negatywne skutki tej dyrektywy, o ile zostanie przyjęta, odbiją się mocno na europejskim przemyśle samochodowym.

I went to see some small businesses two weeks ago - successful companies supplying aerospace, automotive, energy industries.
Dwa tygodnie temu pojechałem do kilku małych firm; firm odnoszących sukcesy, zajmujących się dostawami dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, motoryzacyjnego oraz energetycznego.

The automotive industry, directly or indirectly, accounts for 12 million jobs within the European Union.
Powiedziano już kilka razy, że przemysł motoryzacyjny zapewnia bezpośrednio lub pośrednio 12 milionów miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Yesterday, the automotive guys gave us some newinsights.
Wczoraj ludzie od motoryzacji dali nam domyślenia.

Steiermark, unfortunately, is characterised by its large dependency on demand in the automotive industry.
Steiermark charakteryzuje się niestety dużą zależnością od popytu w przemyśle motoryzacyjnym.

Also very significant is the fact that it ensures European consumers extensive access to services and goods in the automotive market.
Bardzo istotne jest także, że zapewnia ono konsumentom europejskim szeroki dostęp do usług i towarów na rynku motoryzacyjnym.

I am thinking, for example, of the automotive, machinery, pharmaceutical and agro-chemical sectors.
Myślę na przykład o sektorach motoryzacyjnym, maszynowym, farmaceutycznym i rolno-chemicznym.

Let us not forget that the automotive industry is the industry hit by the toughest ecological requirements.
Pamiętajmy, że przemysł motoryzacyjny jest sektorem, przed którym postawiono najtrudniejsze wymogi ekologiczne.