Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) automatyzacja; technika automatyka;
industrial automation - automatyzacja przemysłu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U automatyzacja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

automatyzacja

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s automatyzacja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n automatyzacja

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of implementing the control of equipment with advanced technology
usually involving electronic hardware
"automation replaces human workers by machines")
mechanizowanie
synonim: mechanization
synonim: mechanisation

2. (the act of implementing the control of equipment with advanced technology
usually involving electronic hardware
"automation replaces human workers by machines")
automatyzowanie: : synonim: mechanization
synonim: mechanisation

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

automatyka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

automatyzacja
~, battlefield - automatyzacja pola bitwy
~, command - automatyzacja dowodzenia
~, fire control - automatyzacja kierowania ogniem
~, management - automatyzacja zarządzania
~ of control systems - automatyzacja systemów kontroli

Słownik techniczny angielsko-polski

1. automatyzacja f
2. działanie automatyczne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This invention will reduce global energy consumption by allowing remote control and automation of every outlet in every home and business.
Ten wynalazek zredukuje globalne zużycie energii przez możliwość zdalnej kontroli i automatyzacji każdego gniazdka, w każdym domu i miejscu pracy.

TED

Smart metering systems and active control systems have been introduced, such as automation, control and monitoring systems designed to save energy.
Wprowadzono inteligentne systemy liczników i aktywne systemy sterowania, takie jak systemy automatyzacji, sterowania i monitoringu służące oszczędzaniu energii.

statmt.org

Accordingly, automation of the process will simplify our political decision making in future.
Automatyzacja procesu ułatwi nam zatem podejmowanie decyzji politycznych w przyszłości.

You think that kind of automation is easy?
Myślisz, że taka automatyzacja jest łatwa?

We're overdependent on automation, I can see that now.
Za bardzo polegamy na automatyzacji. Teraz to widzę.

Listen, listen. John Pierce gives us a probing musical attack at automation, industry
John Pierce zaprezentował nam dogłębny muzyczny atak na automatyzację, uprzemysłowienie i odczłowieczenie amerykańskiego pracownika.

We're not as far... ...on the automation and downsizingas we had hoped.
Nie jesteśmy tak daleko z automatyzacją jak zamierzaliśmy być

Smart metering systems and active control systems have been introduced, such as automation, control and monitoring systems designed to save energy.
Wprowadzono inteligentne systemy liczników i aktywne systemy sterowania, takie jak systemy automatyzacji, sterowania i monitoringu służące oszczędzaniu energii.

It is in that sector that new materials are developed and tested, along with new technologies for manufacturing them, new building solutions and also new automation, measurement and communication systems. New techniques for accelerated testing of the devices developed and reliability assessments are being devised too.
To tutaj powstają i są testowane nowe materiały, technologie ich wytwarzania, rozwiązania konstrukcyjne, a także systemy automatyki, pomiarów i łączności oraz techniki przyspieszonego testowania opracowywanych urządzeń i oceny ich niezawodności.