Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) automatycznie; odruchowo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

automatycznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The first time you upload a file, the "Upload settings" dialog opens automatically.
W oknie dialogowym „Ustawienia przesyłania” możesz wybrać następujące opcje:

Google

Therefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
175 ust. 56 musimy wiedzieć, czy Komisja wycofuje przedmiotowy wniosek prawodawczy.

statmt.org

Every single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Ci, którzy sami chcą zdecydować, mają do wyboru 20 funduszy, a nie 300.

TED

Previous criminal convictions do not automatically justify expulsion.
Wcześniejsza karalność nie może sama w sobie stanowić podstaw do wydalenia.

europa.eu

And even sort of horrible things, like picking beans by hand, can now be done automatically.
Teraz różne okropne prace, jak zbieranie fasoli, można wykonywać przy użyciu maszyn.

TED

Likewise, the European Union - with which Switzerland has signed a bilateral treaty guaranteeing freedom of movement - would probably object to its citizens being automatically deported without the chance of judicial review, he said.

www.guardian.co.uk

"If you write narrative non-fiction and you haven't been to war, people automatically assume you were running out of material the second you were born.

www.guardian.co.uk

"Whatever the truth may ultimately be - and it may never be known - the tendency here to almost automatically assume that someone in or close to Putin's inner circle is the author of these deaths speaks volumes about expectations of Kremlin behaviour.

www.guardian.co.uk

"To ask a 20-year-old girl to somehow automatically know things about life that most 40-year-old women needed decades to understand is expecting an awful lot of wisdom from a very young person.

www.guardian.co.uk

And whatever my mother says automatically has to be true.
A cokolwiek ona powie, musi być prawdą.

So automatically I must have put her up to it?
Więc automatycznie to ja musiałam ją do tego namówić?

The good men who come here sit where you're sitting now - automatically.
Dobry mężczyzna, który tu przychodzi, siada tam gdzie ty teraz siedzisz. Automatycznie.

There is nothing to show that this will automatically be the case.
Nie ma dowodów na to, że stanie się to automatycznie.

Hey, you think Jesus was automatically good from the start?
Hej, myślisz, że Jezus był dobry od samego początku?

The most effective way to exchange information is to do so automatically.
Najefektywniejszy sposób wymiany informacji to wymiana automatyczna.

We've given you 20 minutes before the alarm is automatically set off.
Daliśmy Ci 20 minut, zanim alarm automatycznie się włączy.

They seemed to, well, shake automatically, especially the pretty one with the dark hair.
Wyglądały, jakby... automatycznie się trzęsły. - Zwłaszcza ta z ładnymi czarnymi włosami.

The one you lose your heart to, automatically becomes yours.
Ta, dla której tracisz serce, stanie się twoja.

Therefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
175 ust. 56 musimy wiedzieć, czy Komisja wycofuje przedmiotowy wniosek prawodawczy.

When you understand this, the second key point follows automatically, and that is competition.
Jeśli się to zrozumie, drugi zasadniczy punkt wynika stąd automatycznie, a jest nim konkurencja.

But automatically he thinks of one, so the carpet doesn't fly.
Ale automatycznie myśli, więc dywan nie odlatuje.

At the first sign of violence, they act automatically against the aggressor.
Przy pierwszych oznakach przemocy... zadziałają automatycznie przeciwko agresorowi.

They automatically become targets for the expansion of Russian power.
Automatycznie stają się one celem ekspansji rosyjskiej władzy.

A lots of people do, but that doesn't make them automatically murderers.
Jak wiele ludzi, ale to nie czyni z nich automatycznie morderców.

We have a Me that is automatically present in our mindsright now.
Mamy własne Ja, które jest teraz automatycznie obecne wnaszych umysłach.

The water sprays out automatically in just the right temperature.
Woda automatycznie reguluje się do odpowiedniej temperatury.

The judge had it set to turn on automatically.
W samochodzie sędziego to włączało się automatycznie.

You see, every morning, that gate automatically opens for breakfast.
Każdego ranka, ta brama zostaje automatycznie otwarta, aby podać śniadanie. Dokładnie o szóstej rano.

When I enter a territory, that land becomes mine automatically.
Kiedy wchodzę na jakiś teren, automatycznie staje się on mój.

It is being openly suggested that more freedom in Europe would automatically lead to less security.
Otwarcie sugeruje się, że więcej wolności w Europie doprowadziłoby automatycznie do zmniejszenia bezpieczeństwa.

Any violation automatically adds 10 years to your sentence. You get it?
Jakiekolwiek naruszenie aresztu, automatycznie doda do twojego wyroku 10 lat.

The panels lock on to the sun and then track it automatically.
Panele nakierowują się na słońce i potem automatycznie za nim podążają.

Anything attacks this place, it automatically becomes part of the on-site security.
Cokolwiek zaatakuje to miejsce, staje się automatycznie częścią ochrony.

If you tell Drake the truth, you'll automatically lose the entire inheritance.
Jeśli Drake dowie się od pana prawdy, automatycznie traci pan wszystko.

It automatically dims the lights as you approach another car.
To automatycznie zmniejsza światło, gdy zbliżysz się do innego samochodu.

Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
Czy muszą temu automatycznie towarzyszyć niedobory i ograniczona produkcja żywności?

Some Members, however, want every airline with a capital share to be automatically defined as a parent company.
Jednak niektórzy posłowie chcą, aby każda linia lotnicza z udziałem kapitałowym była automatycznie definiowana jako spółka macierzysta.

Door locks automatically, and there are no keys in her purse.
Drzwi zamykane automatycznie, a w jej torebce nie ma kluczy.

And the gates work automatically from the other side.
I brama działa automatycznie od drugiej strony.

Why did everyone automatically listen to that Mike person?
I dlaczego wszyscy tak automatycznie posłuchali tego całego Mike'a?

Whenever you want something, I buy it for you automatically.
Jak tylko czegoś chcesz, zaraz ci to kupuję.

And if you have sex, you're automatically in Al Qaeda.
I jeśli uprawiacie seks, automatycznie należycie do Al-Kaidy.

He's your real dad so he automatically loves you.
On jest twoim prawdziwym tatą, więc automatycznie kocha cię.

You hear someone scream and you automatically think it's me.
Słysząc krzyk automatycznie myślisz, że to ja.

You realize that if destroyed, it automatically triggers a response.
Wiesz, że jeśli zostanie zniszczona, automatycznie wywołuje reakcję.

Private banks do not automatically think about these conditions and are slower to lend to women than to men.
Banki prywatne nie myślą automatycznie o tych warunkach i trudniej im przychodzi pożyczać pieniądze kobietom niż mężczyznom.

Saying no to dictatorship does not automatically guarantee the rule of law and democracy.
Przeciwstawienie się dyktaturze nie gwarantuje automatycznie rządów prawa i demokracji.

We automatically take this shot as a standard establishing shot.
Automatycznie przyjmujemy to ujęcie jako standardowe ustalone ujęcie.

So, bein´ a ladybug automatically makes me a girl, is that it, fly boy?
Więc, bycie panią robakiem automatycznie robi ze mnie dziewczynę, tak to jest, latający chłopczyku?

At the moment the pedestrian is hit, the engine cover automatically rises.
W momencie uderzenia w pieszego, maska silnika automatycznie unosi się.

They will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
Ich mikrofony zostaną automatycznie wyłączone, jak tylko upłynie przydzielona każdemu z nich minuta.

This is why automatically imposing sanctions will not, in itself, yield positive results.
Dlatego samo tylko automatyczne nakładanie kar nie przyniesie pozytywnych rezultatów.

Why do critics automatically assume that the evidence has been falsified?
Dlaczego krytycy automatycznie zakładają, że dowody zostały sfałszowane?

It is necessary to bear in mind that a large number of regulations does not automatically mean greater consumer protection.
Należy pamiętać, że duża ilość przepisów nie oznacza automatycznie większej ochrony konsumentów.

The prerequisites are there, but this does not automatically mean that we will succeed.
To, że posiadamy takie atrybuty nie oznacza automatycznie, że odniesiemy sukces.

The issue of migration must automatically feature in the dialogue with Europe's partners.
Kwestia migracji musi stać się automatycznie nieodłączną częścią dialogu z partnerami Europy.

But if we vanquish him, the spell should automatically reverse itself.
Ale jeśli go unicestwimy, zaklęcie powinno samo sie cofnąć.

If we haven't got a winner after 3 days, all the necklaces automatically explode!
dni Jeśli nie będziemy mieli jednego zwycięzcy po 3 dniach, wszystkie naszyjniki automatycznie eksplodują!

If neither gets up, it's a draw, and Creed will win the title automatically!
Jeśli żaden z nich nie wstanie, będzie remis i Creed zdobędzie tytuł automatycznie!